Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrijas vienošanās par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežas teritorijā

Latvijas Republikas Veselības ministrija, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrija un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija (turpmāk tekstā "Puses"),

apzinoties nepieciešamību nodrošināt sadarbību starp atbildīgajām iestādēm un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzējiem,

uzskatot šo Vienošanos par pamatu savstarpējai neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sadarbībai, un

apņemoties īstenot tālāku sadarbību šajā jomā,

vienojas par sekojošo.

1. pants
Lietotie termini

Vienošanās tekstā izmantoti šādi termini un to definīcijas:

"neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojums" - ambulatori veselības aprūpes pakalpojumi, ko sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde attiecībā uz sākotnējās diagnozes noteikšanu un aprūpi veselībai bīstami kritiskā stāvoklī, traumu un saindēšanās gadījumā, un papildus ārstēšanas nepieciešamības gadījumā personas nogādāšana tuvākajā ārstniecības iestādē, kur tiek sniegta nepieciešamā stacionārā aprūpe, kā arī neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšana un ārkārtas izsaukumu pieņemšana.

"robeža" - Latvijas-Igaunijas valsts robeža, kā to nosaka 1992.gada 20.marta Līgums par valsts robežas atjaunošanu starp Latvijas Republiku un Igaunijas Republiku un tā papildprotokols.

"pierobežas teritorija" - Latvijas Republikas un Igaunijas Republikas pašvaldību (teritoriāli) administratīvās vienības, kas atrodas uz valstu robežas vai 40 km attālumā no tās; par pierobežas zonai piederīgām tiek uzskatītas arī tās administratīvās teritorijas daļas, kuras atrodas 40-60 km attālumā no valstu robežas. Puses vienojas par pierobežas teritoriju sarakstu saprātīgā laikā, bet ne vēlāk kā 2 (divus) mēnešus pēc Vienošanās spēkā stāšanās datuma. Minētais saraksts ir neatņemama šīs Vienošanās sastāvdaļa.

2. pants
Apjoms

Vienošanās aptver Pušu atbildīgo iestāžu un neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzēju sadarbību, kas vērsta uz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu pierobežas teritorijā.

3. pants
Atbildīgās iestādes

Vienošanās paredz tiesības uzturēt tiešus kontaktus un noslēgt papildus savstarpējās vienošanās starp šādām atbildīgajām iestādēm:

1. Igaunijas Republikā:

1.1. Igaunijas Republikas Veselības aprūpes padome (turpmāk tekstā "Veselības aprūpes padome"), kas atbild par līgumu slēgšanu ar neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu īpašniekiem, sniegto pakalpojumu apmaksu un medicīnisko pakalpojumu sniedzējiem saistošo prasību ievērošanas kontroli;

1.2. Igaunijas Republikas Ārkārtas izsaukumu centrs (turpmāk tekstā "Ārkārtas izsaukumu centrs"), kas atbild par ārkārtas izsaukumu pieņemšanu un neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšanu.

2. Latvijas Republikā:

2.1. Latvijas Republikas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk tekstā "Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests"), kas atbild par neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu, ārkārtas izsaukumu pieņemšanu, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšanu un sniegto pakalpojumu apmaksu valsts teritorijā;

2.2. Latvijas Republikas Veselības norēķinu centrs (turpmāk tekstā "Veselības norēķinu centrs"), kas atbild par veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atbilstības saistošajām prasībām kontroli noslēgto līgumu ietvaros un par starptautiskajiem maksājumiem par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

4. pants
Neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšana

1. Šīs Vienošanās izpratnē neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma sniegšana Igaunijas Republikas un Latvijas Republikas teritorijā sākas, kad attiecīgās valsts atbildīgā iestāde nosūta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi un beidzas, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde atgriežas tās pastāvīgajā lokalizācijas bāzē vai saņem jaunus norādījumus par ārkārtas izsaukumu no savas izcelsmes valsts atbildīgās iestādes. Sniedzot nepieciešamo medicīnisko palīdzību pacientam, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde pieņem lēmumu par tālāku pacienta ambulatoru ārstēšanu mājas apstākļos, nepieciešamību hospitalizēt pacientu tuvākajā ārstniecības iestādē vai pacienta nodošanu tās valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, kurā negadījums vai saslimšana ir notikusi.

2. Atbildīgai iestādei par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes nosūtīšanu (saskaņā ar 3. panta nosacījumiem), ir tiesības jebkurā palīdzības sniegšanas brīdī telefoniski sazināties ar otras Puses atbildīgās iestādes neatliekamās medicīniskās palīdzības dispečeru dienestu un lūgt tai nosūtīt neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādi uz galamērķi pieprasītājas valsts teritorijā.

3. Gadījumos, kad attiecīgā atbildīgā iestāde saņem šādu zvanu, tai ir pienākums nodrošināt palīdzību tādā pašā veidā kā to paredz tās nacionālā likumdošana. Ja nepieciešams izsaukumus šķirot pēc to svarīguma, visi izsaukumi tiek vērtēti pēc vieniem un tiem pašiem nacionālajiem standartiem.

4. Neatliekamā medicīniskā pakalpojuma sniegšanas gaitā atbildīgās iestādes par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšanu pastāvīgi apmainās ar informāciju. Atbildīgās iestādes nodrošina, ka tās valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei tiek nodota atbilstošā informācija.

5. Gadījumos, kad ārkārtas izsaukums no A valsts iedzīvotāja, no A valsts pierobežas teritorijas ar B valsti tiek saņemts B valsts atbildīgajā iestādē par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšanu, izsaukuma zvans tiek pāradresēts uz A valsts atbildīgo iestādi par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu nosūtīšanu.

6. Precīza kārtība, kādā tiek pieprasīta un sniegta palīdzība, tiek atrunāta atsevišķā līgumā starp Veselības aprūpes padomi, Ārkārtas izsaukumu centru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

7. Gadījumos, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojums ir jāsniedz glābšanas operācijas ietvaros, negadījuma vietā kopīgi sniegtā palīdzība tiek organizēta saskaņā ar Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības vienošanos par savstarpēju palīdzību katastrofu gadījumos.

8. Atrodoties otras Puses valsts teritorijā:

8.1. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nodrošina otrā valstī sniegto pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar tās izcelsmes valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde uzņemas pilnu atbildību par sniegto pakalpojumu saskaņā ar tās izcelsmes valsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

8.2. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nodrošina otrā valstī sniegto pakalpojumu dokumentēšanu tādā apjomā, kā to paredz tās izcelsmes valsts nacionālā likumdošana. Pēc pakalpojuma sniegšanas (t.i. pēc pacienta nogādāšanas ārstniecības iestādē, pacienta nodošanas tā izcelsmes valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei, atstājot pacienta dzīvesvietu turpmākai ambulatorai ārstēšanai mājās vai cita veida aprūpei), neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde nodod aizpildīto dokumentu kopijas otras Puses ārstniecības iestādes vai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei vai arī personai, kurai bija nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība. Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes aizpilda īpašu, Vienošanās izpildei izstrādātu, nosūtījuma veidlapu. Puses nodrošina izmantoto veidlapu satura tulkojumu angļu valodā un nepieciešamajā apjomā nodod veidlapas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēm, kas Vienošanās ietvaros varētu tikt iesaistītas pārrobežu neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus sniegšanā.

9. Gadījumos, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā jāiesaista papildus resursi, to organizē tās valsts atbildīgā iestāde, kurā ārkārtas negadījums noticis.

10. Palīdzību pieprasījušās valsts atbildīgā iestāde var jebkurā brīdī atsaukt palīdzības pieprasījumu, par to attiecīgi informējot otras valsts atbildīgo iestādi.

11. Atbildīgās iestādes atbild par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu aprīkošanu atbilstoši valsts normatīvajiem aktiem. Šī prasība attiecas arī uz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniegšanu otrā valstī saskaņā ar Vienošanos.

5. pants
Izdevumi

1. Gadījumā, ja par pakalpojumu nav noteikta fiksēta cena tās valsts nacionālajā likumdošanā, kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu sniedzējs sniedz pakalpojumu, maksa par sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu tiek aprēķināta pēc šāda principa: izdalot neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojuma sniedzēja attiecīgā gada kopīgo budžetu ar iepriekšējā gadā apkalpoto izsaukumu skaitu.

2. Gadījumos, kad iepriekš aprakstītajā veidā aprēķinātā vidējā pakalpojuma maksa nesedz faktiskos izdevumus, attiecīgās valsts atbildīgā iestāde iesniedz nepieciešamos apliecinājumus otras valsts atbildīgajai iestādei. Izmaksas tiks aprēķinātas pamatojoties uz faktiskajiem palīdzību sniedzošās valsts izdevumiem. Precīza norēķinu kārtība un tās praktiskā piemērošana tiek atrunāta atsevišķā līgumā starp Veselības aprūpes padomi un Veselības norēķinu centru.

3. Pušu savstarpējos norēķinus veic Veselības aprūpes padome un Veselības norēķinu centrs. Norēķinu veikšanai lietotā valūta ir eiro. Palīdzību pieprasījusī Puse kompensē visas neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu tiešās izmaksas palīdzību sniegušajai Pusei. Atkarībā no sniegtās neatliekamās medicīniskās palīdzības apjoma un sarežģītības, Puses var vienoties arī par citiem apmaksas nosacījumiem.

4. Gadījumos, kad palīdzību pieprasījusī Puse ir atsaukusi savu pieprasījumu bez pietiekama juridiska, ekonomiska vai tehniska pamatojuma, palīdzību piedāvājusī Puse saņem kompensāciju pilnas pakalpojuma maksas apmērā. Detalizēta samaksas kārtība šādos gadījumos tiek noteikta ar atsevišķu Pušu atbildīgo iestāžu vienošanos.

5. Sniegto pakalpojumu apmaksa tiek veikta ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas, izņemot gadījumus, kad Veselības aprūpes padome un Veselības norēķinu centrs vienojas par citu apmaksas kārtību.

6. pants
Kompensācija bojājumu vai traumu gadījumā

1. Katra Puse apņemas atteikties no jebkādām prasībām par atlīdzību pret otru Pusi nāves, miesas bojājumu vai citu veselības kaitējumu vai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes dalībnieku personīgo lietu kaitējumu gadījumos, ja tāds kaitējums ir radies, pildot pienākumus saskaņā ar šo Vienošanos.

2. Ja kāds palīdzību sniedzošās Puses neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes dalībnieks izraisa kaitējumu kādai trešajai personai palīdzību lūgušās Puses teritorijā, pildot tos pienākumus, kas izriet no šīs Vienošanās, tad palīdzību lūgusī Puse atlīdzina šos zaudējumus saskaņā ar tiem pašiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka zaudējumu atlīdzību, ja tos izraisa palīdzību lūgušās Puses darbinieks.

7. pants
Strīdu risināšanas kārtība

1. Visi strīdi, kas rodas šīs Vienošanās interpretēšanas un izpildes kontekstā, un kas nav atrisināmi savstarpējās pārrunās starp atbildīgajām iestādēm, tiek risināti starp Pušu pārstāvjiem.

2. Visas medicīniska rakstura sūdzības, kas tieši saistītas ar sniegto neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu, ko pacients ir iesniedzis savas izcelsmes valsts atbildīgajai uzraudzības iestādei, jārisina sadarbībā ar otras Puses attiecīgo atbildīgo iestādi, vadoties pēc nacionālajiem normatīvajiem aktiem un Vienošanās nosacījumiem. Precīza sūdzību izskatīšanas kārtība tiek noteikta ar atsevišķu papildus vienošanos starp abu Pušu atbildīgajām iestādēm.

8. pants
Informācijas aprite

1. Pušu atbildīgās iestādes apņemas nodrošināt regulāru informācijas apriti, kas nepieciešama Vienošanās nosacījumu izpildei. Atbildīgajām iestādēm ir tiesības atsevišķi vienoties par precīzu informācijas aprites kārtību.

2. Puses un to atbildīgās iestādes tiekas un apspriež Vienošanās nosacījumus pēc saviem ieskatiem.

9. pants
Noslēguma nosacījumi

1. Šī Vienošanās ir noslēgta uz neterminētu laika periodu un tā stājas spēkā 30 (trīsdesmit) dienas pēc pēdējā paziņojuma saņemšanas, kurā Puses informē viena otru par pilnīgu iekšējo juridisko procedūru pabeigšanu, kas nepieciešamas, lai šī Vienošanās stātos spēkā.

2. Katra Puse var pārtraukt šīs Vienošanās darbību, informējot par to rakstiski. Tādos gadījumos līguma darbības izbeigšanās iestājas sešus (6) mēnešus pēc datuma, kad otra Puse ir saņēmusi paziņojumu par šīs Vienošanās darbības pārtraukšanu.

3. Šo Vienošanos var grozīt un papildināt Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkādi grozījumi un papildinājumi stājas spēkā šī panta 1. punktā noteiktajā kārtībā.

4. Pušu atbildīgās iestādes var slēgt papildus vienošanās, kas nosaka konkrētu Vienošanās nosacījumu izpildes kārtību.

Vienošanās ir sastādīta Valgā, Igaunijā 2010.gada 24.septembrī 3 (trijos) eksemplāros - latviešu, igauņu un angļu valodās. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā, par pamatu ņemama angļu valodas versija.

Latvijas Republikas Veselības ministrija Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrija Igaunijas Republikas Iekšlietu ministrija
..................................... ..................................... ....................................
Veselības ministrs

Didzis Gavars

Sociālo lietu ministrs

Hanno Pevkurs

Iekšlietu ministrs

Marko Pomerants
Pierobežas saraksts saskaņā ar vienošanās starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministriju un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežas teritorijā 1.pantu

Nr. p. k.

Pagasts/pilsēta

Novads

Bijušais rajons

1 Aloja Alojas novads Limbažu r.
2 Alojas pagasts Alojas novads Limbažu r.
3 Braslavas pagasts Alojas novads Limbažu r.
4 Brīvzemnieku pagasts Alojas novads Limbažu r.
5 Staicele Alojas novads Limbažu r.
6 Staiceles pagasts Alojas novads Limbažu r.
7 Alsviķu pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
8 Alūksne Alūksnes novads Alūksnes r.
9 Annas pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
10 Ilzenes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
11 Jaunalūksnes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
12 Jaunannas pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
13 Jaunlaicenes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
14 Kalncempju pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
15 Liepnas pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
16 Malienas pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
17 Mālupes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
18 Mārkalnes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
19 Pededzes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
20 Veclaicenes pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
21 Zeltiņu pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
22 Ziemera pagasts Alūksnes novads Alūksnes r.
23 Ape Apes novads Alūksnes r.
24 Apes pagasts Apes novads Alūksnes r.
25 Gaujienas pagasts Apes novads Alūksnes r.
26 Trapenes pagasts Apes novads Alūksnes r.
27 Virešu pagasts Apes novads Alūksnes r.
28 Vīksnas pagasts Balvu novads Balvu r.
29 Brenguļu pagasts Beverīnas novads Valmieras r.
30 Trikātas pagasts Beverīnas novads Valkas r.
31 Burtnieku pagasts Burtnieku novads Valmieras r.
32 Ēveles pagasts Burtnieku novads Valkas r.
33 Matīšu pagasts Burtnieku novads Valmieras r.
34 Rencēnu pagasts Burtnieku novads Valmieras r.
35 Valmieras pagasts Burtnieku novads Valmieras r.
36 Vecates pagasts Burtnieku novads Valmieras r.
37 Beļavas pagasts Gulbenes novads Gulbenes r.
38 Lejasciema pagasts Gulbenes novads Gulbenes r.
39 Stāmerienas pagasts Gulbenes novads Gulbenes r.
40 Pāles pagasts Limbažu novads Limbažu r.
41 Viļķenes pagasts Limbažu novads Limbažu r.
42 Mazsalaca Mazsalacas novads Valmieras r.
43 Mazsalacas pagasts Mazsalacas novads Valmieras r.
44 Ramatas pagasts Mazsalacas novads Valmieras r.
45 Sēļu pagasts Mazsalacas novads Valmieras r.
46 Skaņkalnes pagasts Mazsalacas novads Valmieras r.
47 Ķoņu pagasts Naukšēnu novads Valmieras r.
48 Naukšēnu pagasts Naukšēnu novads Valmieras r.
49 Ipiķu pagasts Rūjienas novads Valmieras r.
50 Jeru pagasts Rūjienas novads Valmieras r.
51 Lodes pagasts Rūjienas novads Valmieras r.
52 Rūjiena Rūjienas novads Valmieras r.
53 Vilpulkas pagasts Rūjienas novads Valmieras r.
54 Ainaži Salacgrīvas novads Limbažu r.
55 Ainažu pagasts Salacgrīvas novads Limbažu r.
56 Salacgrīva Salacgrīvas novads Limbažu r.
57 Salacgrīvas pagasts Salacgrīvas novads Limbažu r.
58 Bilskas pagasts Smiltenes novads Valkas r.
59 Grundzāles pagasts Smiltenes novads Valkas r.
60 Palsmanes pagasts Smiltenes novads Valkas r.
61 Smiltene Smiltenes novads Valkas r.
62 Smiltenes pagasts Smiltenes novads Valkas r.
63 Variņu pagasts Smiltenes novads Valkas r.
64 Jērcēnu pagasts Strenču novads Valkas r.
65 Plāņu pagasts Strenču novads Valkas r.
66 Seda Strenču novads Valkas r.
67 Strenči Strenču novads Valkas r.
68 Ērģemes pagasts Valkas novads Valkas r.
69 Kārķu pagasts Valkas novads Valkas r.
70 Valka Valkas novads Valkas r.
71 Valkas pagasts Valkas novads Valkas r.
72 Vijciema pagasts Valkas novads Valkas r.
73 Zvārtavas pagasts Valkas novads Valkas r.
74 Kupravas pagasts Viļakas novads Balvu r.
75 Susāju pagasts Viļakas novads Balvu r.
76 Žīguru pagasts Viļakas novads Balvu r.Pierobežas saraksts saskaņā ar vienošanās starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministriju un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā pierobežas teritorijā 1.pantu

Nr. p. k.

Pašvaldība/pilsēta

Apgabals

1 Häädemeeste pašvaldība Pärnu
2 Saarde pašvaldība (ieskaitot Kilingi-Nõmme pilsētu) Pärnu
3 Surju pašvaldība Pärnu
4 Tahkuranna pašvaldība Pärnu
5 Abja pašvaldība (ieskaitot Abja-Paluoja pilsētu) Viljandi
6 Halliste pašvaldība Viljandi
7 Karksi pašvaldība (ieskaitot Karksi-Nuia pilsētu) Viljandi
8 Paistu pašvaldība Viljandi
9 Mõisaküla pilsēta Viljandi
10 Tarvastu pašvaldība Viljandi
11 Helme pašvaldība Valga
12 Hummuli pašvaldība Valga
13 Karula pašvaldība Valga
14 Otepää pašvaldība Valga
15 Palupera pašvaldība Valga
16 Puka pašvaldība Valga
17 Põdrala pašvaldība Valga
18 Sangaste pašvaldība Valga
19 Taheva pašvaldība Valga
20 Tõlliste pašvaldība Valga
21 Tõrva pilsēta Valga
22 Valga pilsēta Valga
23 Õru pašvaldība Valga
24 Laheda pašvaldība Põlva
25 Kanepi pašvaldība Põlva
26 Antsla pašvaldība Võru
27 Haanja pašvaldība Võru
28 Lasva pašvaldība Võru
29 Meremäe pašvaldība Võru
30 Misso pašvaldība Võru
31 Mõniste pašvaldība Võru
32 Rõuge pašvaldība Võru
33 Sõmerpalu pašvaldība Võru
34 Urvaste pašvaldība Võru
35 Varstu pašvaldība Võru
36 Vastseliina pašvaldība Võru
37 Võru pilsēta Võru
38 Võru pašvaldība Võru

  
Tiesību akta pase
Nosaukums: Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Veids: starptautisks dokuments Pieņemts: 24.09.2010.Stājas spēkā: 15.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 189, 30.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Paziņojums par spēkā stāšanos
  • Tulkojums
  • Citi saistītie dokumenti
221956
15.11.2010
195
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)