Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1065

Rīgā 2010.gada 23.novembrī (prot. Nr.67 20.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"
 14.panta otro daļu un Rāznas nacionālā parka likuma 3.panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "nacionālā parka administrācija" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt II nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Dabas aizsardzības pārvalde, izsniedzot rakstisku atļauju vai saskaņojot noteikumos minētās darbības, izmanto dabas aizsardzības plānā minēto informāciju un jaunāko pieejamo informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem nacionālā parka teritorijā. Darbībām, kurām saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ietekmes uz vidi novērtējumu Valsts vides dienests izsniedz tehniskos noteikumus vai veic sākotnējo ietekmes uz vidi novērtējumu, Dabas aizsardzības pārvaldes atļauja nav nepieciešama."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Dabas aizsardzības pārvalde nosaka ierobežotas pieejamības statusu informācijai par nacionālā parka teritorijā esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu atrašanās vietu, ja tās atklāšana var kaitēt vides aizsardzībai. Šādu informāciju izplata tikai ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju."

4. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Rāznas, Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, aizliegts pārvietoties ar jebkādiem kuģošanas līdzekļiem, izmantojot iekšdedzes dzinēju, izņemot:

8.1. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus;

8.2. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

8.2.1. pārvietošanos zinātniskās izpētes nolūkos un zvejai īpašos nolūkos;

8.2.2. ūdenstilpes nomnieka, licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - organizētāja pārvietošanos ezera un zivju resursu apsaimniekošanas un uzraudzības pasākumu veikšanai, vienlaikus izmantojot ne vairāk kā divus kuģošanas līdzekļus;

8.2.3. rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka vai privāto ūdeņu (ūdeņu daļas) īpašnieka pārvietošanos, ja viņam pieder zvejas tiesības:

8.2.3.1. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Rāznas ezerā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 1000 metru zivju tīklu, uz katriem 1000 zivju tīklu metriem izmantojot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS);

8.2.3.2. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 750 metru zivju tīklu, uz katriem 750 zivju tīklu metriem izmantojot vienu kuģošanas līdzekli ar iekšdedzes dzinēju, kura jauda nepārsniedz 7,46 kW (10 ZS);

8.2.4. tūrisma pakalpojumu sniedzēja organizētu pārvietošanos, izmantojot vienu kuģošanas līdzekli, ja minētajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam ir attiecīgajam ezeram pieguloša nekustamā īpašuma lietošanas tiesības un pārvietošanās notiek pa Dabas aizsardzības pārvaldes rakstiski saskaņotu maršrutu. Pārvietošanās nav atļauta ar ūdens motocikliem.

9. Ledus periodā Rāznas, Zosnas, Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, aizliegts pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem un mopēdiem, izņemot:

9.1. valsts un pašvaldību institūciju amatpersonas, kuras pilda dienesta pienākumus;

9.2. ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju:

9.2.1. zinātniskās izpētes nolūkos un zvejai īpašos nolūkos;

9.2.2. ūdenstilpes nomnieka, licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas - organizētāja pārvietošanos ezera un zivju resursu apsaimniekošanas pasākumu un uzraudzības veikšanai, vienlaikus izmantojot ne vairāk kā divus mehāniskos transportlīdzekļus vai mopēdus;

9.2.3. rūpnieciskās zvejas tiesību nomnieka vai privāto ūdeņu (ūdeņu daļas) īpašnieka pārvietošanos, ja viņam pieder zvejas tiesības:

9.2.3.1. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Rāznas ezerā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 1000 metru zivju tīklu, uz katriem 1000 zivju tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu;

9.2.3.2. rūpnieciskās zvejas tiesību īstenošanai Salāja, Olovecas ezerā, Ežezerā un Bižas ezerā, kas atrodas Rundēnu pagastā, ja zvejas licencē noteiktais rūpnieciskās zvejas limits ir vismaz 750 metru zivju tīklu, uz katriem 750 zivju tīklu metriem izmantojot vienu mehānisko transportlīdzekli vai mopēdu."

5. Papildināt noteikumus ar 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Rāznas ezera daļā - Zosnas, Dukstigala un Čornajas līcī (3.pielikums) aizliegta jebkura veida makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem laikposmā no 1.marta līdz 31.maijam."

6. Izteikt 18.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.3. mainīt zemes lietošanas kategoriju. Ar Dabas aizsardzības pārvaldes rakstisku atļauju zemes lietošanas kategoriju drīkst mainīt:

18.3.1. biotopu atjaunošanas pasākumu veikšanai;

18.3.2. šo noteikumu 18.27.2.apakšpunktā noteikto darbību veikšanai;

18.3.3. publiski pieejamu dabas tūrisma un izziņas infrastruktūras objektu (taku, telšu un atpūtas vietu, stāvlaukumu, tualešu, skatu torņu, apmeklētāju un informācijas centru) būvniecībai un ierīkošanai;

18.3.4. dabiski apmežojušās vai pirms nacionālā parka izveidošanas apmežotas lauksaimniecības zemes lietošanas kategorijas maiņai uz kategoriju "mežs" vai "krūmājs";".

7. Svītrot 18.4.apakšpunktu.

8. Aizstāt 18.8.apakšpunkta ievaddaļā skaitli un vārdu "18.27.9.apakšpunktu" ar skaitli un vārdu "18.28.apakšpunktu".

9. Svītrot 18.12. un 18.27.9.apakšpunktu.

10. Papildināt noteikumus ar 18.28.apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.28. bez Valsts meža dienesta izsniegta apliecinājuma cirst slimību inficētus, kaitēkļu invadētus vai citādi bojātus kokus."

11. Izteikt 19.14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.14.2. mainīt zemes lietošanas kategoriju;".

12. Svītrot 19.14.7.apakšpunktu.

13. Papildināt noteikumus ar 19.15.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.15. bez Valsts meža dienesta izsniegta apliecinājuma cirst slimību inficētus, kaitēkļu invadētus vai citādi bojātus kokus."

14. Svītrot 27.punktu.

15. Aizstāt 1.pielikuma 4.punktā vārdus "nacionālā parka administrācija" ar vārdiem "Dabas aizsardzības pārvalde".

16. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.447

Aizsargājamie koki - vietējo un citzemju sugu dižkoki

(pēc apkārtmēra vai augstuma)

Nr.p.k.

Nosaukums latviešu valodā

Nosaukums latīņu valodā

Apkārtmērs 1,3 metru augstumā (metros)

Augstums (metros)

I. Vietējās sugas

1. Āra bērzs (kārpainais) bērzs Betula pendula (Betula verrucosa)

3,0

33

2. Baltalksnis Alnus incana

1,6

25

3. Blīgzna (pūpolvītols) Salix caprea

1,9

22

4. Eiropas segliņš Euonymus europaeus

1,0

6

5. Hibrīdais alksnis Alnus x pubescens

1,5

32

6. Melnalksnis Alnus glutinosa

2,5

30

7. Meža bumbiere Pyrus pyraster

1,5

13

8. Meža ābele Malus sylvestris

1,5

14

9. Parastā apse Populus tremula

3,5

35

10. Parastā egle Picea abies

3,0

37

11. Parastā goba Ulmus glabra

4,0

28

12. Parastā ieva Padus avium

1,7

22

13. Parastā (ogu) īve Taxus baccata

0,6

8

14. Parastā kļava Acer platanoides

3,5

27

15. Parastā liepa Tilia cordata

3,5

33

16. Parastais osis Fraxinus excelsior

3,5

34

17. Parastais ozols Quercus robur

4,0

32

18. Parastais pīlādzis Sorbus aucuparia

1,5

21

19. Parastā priede Pinus sylvestris

2,5

38

20. Parastais skābardis Carpinus betulus

1,5

20

21. Parastā vīksna Ulmus laevis

4,0

30

22. Purva bērzs (pūkainais bērzs) Betula pubescens (Betula alba)

3,0

32

23. Šķetra Salix pentandra

1,6

22

24. Trauslais vītols Salix fragilis

4,0 

25. Parastais kadiķis Juniperus communis

0,8

11

II. Citzemju sugas

26. Baltais vītols Salix alba

4,5

20

27. Baltā robīnija Robinia pseudoacacia

1,9

20

28. Balzama baltegle Abies balsamea

1,5

24

29. Eiropas baltegle Abies alba

2,7

32

30. Eiropas ciedrupriede Pinus cembra

1,6

22

31. Eiropas lapegle Larix decidua

3,2

39

32. Holandes liepa Tilia x europaea

2,8

26

33. Kalnu kļava Acer pseudoplatanus

2,2

20

34. Lēdebūra lapegle Larix ledebourii

3,0

34

35. Krimas liepa Tilia x euchlora

1,9

20

36. Lauku kļava Acer campestre

1,5

18

37. Mandžūrijas riekstkoks Juglans mandshurica

1,6

18

38. Melnā priede Pinus nigra

1,9

23

39. Menzīsa duglāzija Pseudotsuga menziesii

2,4

30

40. Papele Populus spp.

5,0

35

41. Parastā zirgkastaņa Aesculus hippocastanum

3,0

23

42. Eiropas dižskābardis Fagus sylvatica

3,8

30

43. Pensilvānijas osis Fraxinus pennsylvanica

2,0

23

44. Platlapu liepa Tilia platyphyllos

3,1

27

45. Pelēkais riekstkoks Juglans cinerea

2,8

20

46. Rietumu tūja Thuja occidentalis

1,5

16

47. Saldais ķirsis Cerasus avium

1,6

12

48. Sarkanais ozols Quercus rubra

1,9

27

49. Sarkstošais vītols Salix x rubens

3,1

25

50. Sibīrijas baltegle Abies sibirica

1,8

30

51. Sibīrijas ciedrupriede Pinus sibirica

1,9

22

52. Sudraba kļava Acer saccharinum

3,2

26

53. Veimuta priede Pinus stropus

2,7

36

54. Vienkrāsas baltegle Abies concolor

1,7

32"

17. Papildināt noteikumus ar 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.447

Rāznas ezera daļas, kur aizliegta makšķerēšana no laivām un citiem peldošiem transportlīdzekļiem laikposmā no 1.marta līdz 31.maijam

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.447 "Rāznas nacionālā parka individuālie .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1065Pieņemts: 23.11.2010.Stājas spēkā: 27.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 188, 26.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
221801
27.11.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)