Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.1052

Rīgā 2010.gada 16.novembrī (prot. Nr.64 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Farmācijas likuma 5.panta 3. un 6.punktu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 127.nr.; 2007, 161.nr.; 2009, 155., 200.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 2.8.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Padomes 1990.gada 26.jūnija Regulā (EEK) Nr. 2377/90, ar ko nosaka Kopienas procedūru veterināro zāļu maksimāli pieļaujamo atlieku daudzuma noteikšanai dzīvnieku izcelsmes produktos (turpmāk - Regula Nr. 2377/90)" ar vārdiem un skaitļiem "saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulu (EK) Nr. 470/2009, ar ko nosaka Kopienas procedūras farmakoloģiski aktīvo vielu atlieku pieļaujamo daudzumu noteikšanai dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktos, ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 2377/90 un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/82/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (turpmāk - Regula Nr. 470/2009)";

1.2. aizstāt 7.punktā vārdus un skaitļus "Regulas Nr. 2377/90 I, II vai III pielikumā" ar vārdiem un skaitļiem "Komisijas 2009.gada 22.decembra Regulā (ES) Nr. 37/2010 par farmakoloģiski aktīvajām vielām un to klasifikāciju pēc to atlieku maksimāli pieļaujamā satura (turpmāk - Regula Nr. 37/2010)";

1.3. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai, ja nepieciešams, Zāļu valsts aģentūra veic nepieciešamos pasākumus, lai izdarītu izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā vai anulētu reģistrācijas apliecību, ja saskaņā ar Regulu Nr. 470/2009 atkārtoti noteiktais aktīvās vielas maksimāli pieļaujamais atliekvielu daudzums atšķiras no reģistrācijas dokumentācijā norādītā daudzuma. Izmaiņas izdara vai reģistrācijas apliecību anulē 60 dienu laikā no dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēti grozījumi Regulā Nr. 37/2010.";

1.4. papildināt I nodaļu ar 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 un 8.10 punktu šādā redakcijā:

"8.6 Zāļu valsts aģentūra:

8.6 1. iekļauj Latvijas Republikas Veterināro zāļu reģistrā (turpmāk - Veterināro zāļu reģistrs) veterinārās zāles, par kurām Zāļu valsts aģentūra izsniegusi reģistrācijas apliecību, veterinārās zāles, kas reģistrētas centralizētajā reģistrācijas procedūrā, kā arī paralēli importētās veterinārās zāles. Veterināro zāļu reģistrā par veterinārajām zālēm norāda vismaz šādu informāciju:

8.6 1.1. nosaukumu, stiprumu vai koncentrāciju, zāļu formu, skaitu primārā iepakojuma vienībā, klasifikācijas grupu (saskaņā ar šo noteikumu 8.1 punktu) un mērķa sugu;

8.6 1.2. sastāvā iekļautās aktīvās vielas nosaukumu (starptautisko nepatentēto nosaukumu vai plaši lietoto nosaukumu) un veterināro anatomiski terapeitiski ķīmiskās klasifikācijas kodu (ATĶ kodu);

8.6 1.3. reģistrācijas apliecības vai atļaujas paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai izsniegšanas datumu, reģistrācijas numuru un turētāju (īpašnieku);

8.6 1.4. ražotāja nosaukumu un valsti;

8.6 2. nodrošina šo noteikumu 8.6 1.apakšpunktā minētās informācijas, kā arī apstiprinātā veterināro zāļu apraksta, lietošanas instrukcijas un marķējuma maketa publisku pieejamību Zāļu valsts aģentūras mājaslapā internetā;

8.6 3. aktualizē informāciju Veterināro zāļu reģistrā, ja izdarītas izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā;

8.6 4. izslēdz no Veterināro zāļu reģistra veterinārās zāles, ja reģistrācijas apliecība vai atļauja paralēli importēto veterināro zāļu izplatīšanai zaudējusi spēku vai ir anulēta.

8.7 Zāļu valsts aģentūra ir tiesīga veikt produkta (arī barības piedevu, biocīdu, dzīvnieku kopšanas līdzekļu) novērtēšanu un sniegt atzinumu par produkta atbilstību Farmācijas likumā noteiktajai veterināro zāļu definīcijai, ja ir saņemts iesniegums vai iniciatīvu izrādījusi Zāļu valsts aģentūra, Veselības inspekcija, Pārtikas un veterinārais dienests vai cita kompetentā institūcija. Novērtējot produktu, ņem vērā:

8.7 1. produkta kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu;

8.7 2. produkta farmakoloģiskās un imunoloģiskās īpašības, novērtēšanu veicot saskaņā ar zinātnes un tehnikas atzinumiem, kas pieejami produkta novērtēšanas laikā;

8.7 3. produkta formu, lietošanas veidu un lietošanas mērķi;

8.7 4. vai produkts ar tādu pašu vai līdzīgu sastāvu un lietošanas veidu ir reģistrēts kā veterinārās zāles;

8.7 5. apdraudējumu cilvēku un dzīvnieku veselībai, ko var radīt produkta lietošana;

8.7 6. produkta marķējumā un lietošanas instrukcijā norādīto informāciju, informāciju par produkta iedarbību, kā arī citu pieejamo informāciju par produktu.

8.8 Lai sniegtu šo noteikumu 8.7 punktā minēto atzinumu, Zāļu valsts aģentūra var pieprasīt no novērtējamā produkta ražotāja vai izplatītāja šādu informāciju:

8.8 1. ražotāja vai izplatītāja nosaukumu, adresi un ražošanas vai izplatīšanas darbības atļaujas reģistrācijas numuru;

8.8 2. produkta nosaukumu, sastāvdaļas un to daudzumu vienā iepakojumā masas vai tilpuma vienībās;

8.8 3. aprakstu par produkta īpašībām, sastāvu, specifiskām sastāvdaļām, kas nosaka produkta īpašības un iedarbību, un šo sastāvdaļu daudzumu produktā;

8.8 4. ieteicamo produkta lietošanas veidu un devu vai ekspozīciju (produkta daudzums un iedarbības ilgums vienā dzīvnieka apstrādes reizē);

8.8 5. iepakojuma veidu un apjomu;

8.8 6. marķējuma tekstu un, ja nepieciešams, lietošanas instrukcijas paraugu, kā arī citu informāciju par izvērtējamo produktu.

8.9 Izdevumus par šo noteikumu 8.7 punktā minēto novērtējumu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi sedz persona, kas iesniegusi iesniegumu par produkta atbilstības novērtēšanu.

8.10 Zāļu valsts aģentūra darbdienas laikā pēc šo noteikumu 8.7 punktā minētā atzinuma sagatavošanas nosūta to personai, kas pieprasījusi sniegt atzinumu, un elektroniska dokumenta formā - kompetentajai institūcijai, pēc kuras iniciatīvas veikta produkta novērtēšana. Ja produkts saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras atzinumu atbilst veterināro zāļu definīcijai, produktam piemēro veterināro zāļu apriti reglamentējošo normatīvo aktu prasības.";

1.5. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Reģistrācijas iesniegumu tādu veterināro zāļu reģistrācijas apliecības saņemšanai, kas paredzētas vienas vai vairāku sugu produktīvajiem dzīvniekiem un satur aktīvās vielas, kuras attiecībā uz šīm dzīvnieku sugām vēl nav norādītas Regulā Nr. 37/2010, iesniedz ne agrāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad iesniegts atbilstoši prasībām noformēts iesniegums šīs vielas maksimāli pieļaujamo atliekvielu daudzuma noteikšanai saskaņā ar Regulu Nr. 470/2009.";

1.6. aizstāt 13.punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "vai 3.pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm)" ar skaitļiem un vārdiem "3.pielikumā (attiecībā uz imunoloģiskajām veterinārajām zālēm), 3.1 vai 3.2 pielikumā";

1.7. aizstāt 13.18.apakšpunktā vārdus un skaitļus "Regulas Nr. 2377/90 (ar turpmākiem grozījumiem) I, II vai III pielikumā" ar vārdu un skaitli "Regulā Nr. 37/2010";

1.8. papildināt 13.19.apakšpunktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Iesnieguma iesniedzējs iesniedz kredītiestādes apliecinātu maksājuma uzdevumu vai kredītiestādes internetbankā veiktā maksājuma izdruku, kas apliecina veikto priekšapmaksu. Maksājuma izdrukā ir skaidri norādīts salasāms maksātāja vārds, uzvārds vai nosaukums, un to ir parakstījis maksātājs. Ja bezskaidras naudas norēķins veikts ar maksājumu karti, iesniedz Zāļu valsts aģentūras kases čeku bezskaidras naudas norēķiniem.";

1.9. izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Reģistrācijas dokumentācijā norādītās veterināro zāļu sastāvā ietilpstošās krāsvielas atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikas piedevām un pārtikas produktiem, kuros izmantotas pārtikas piedevas. Veterinārajām zālēm, ko paredzēts izvest uz trešajām valstīm, var būt pievienotas citas krāsvielas, ja šo krāsvielu izmantošana ir atļauta valstī, uz kuru paredzēts izvest veterinārās zāles.";

1.10. aizstāt 16.punktā skaitļus un vārdus "2. un 3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 3., 3.1 un 3.2 pielikumā";

1.11. aizstāt 26., 29. un 30.punktā vārdu un skaitli "Regula Nr. 2377/90" (attiecīgā locījumā) ar vārdu un skaitli "Regula Nr. 470/2009" (attiecīgā locījumā);

1.12. izteikt 37.3 punktu šādā redakcijā:

"37.3 Veterināro zāļu reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) informāciju par izmaiņām reģistrācijas dokumentācijas saturā iesniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 24.novembra Regulu (EK) Nr. 1234/2008 par izmaiņu izskatīšanu cilvēkiem paredzētu zāļu un veterināro zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos (turpmāk - Regula Nr. 1234/2008), ja attiecīgo veterināro zāļu reģistrācijas apliecību tās turētājs (īpašnieks) ir saņēmis atbilstoši Regulas Nr. 1234/2008 1.pantam.";

1.13. aizstāt 48.punktā skaitli "13.4.1." ar skaitli "13.16.";

1.14. aizstāt 60.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "2. un 3.pielikumā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 3., 3.1 un 3.2 pielikumā";

1.15. papildināt 69.1 3.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja darbības termiņa pagarinājuma laikā veterinārās zāles tiek laistas tirgū un tirgotas, reģistrācijas apliecība ir derīga saskaņā ar šo noteikumu 65. un 66.punktā minētajiem nosacījumiem;";

1.16. papildināt IV nodaļu ar 72.1 un 72.2 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Zāļu valsts aģentūra, ievērojot Farmācijas likuma 31.pantā un šo noteikumu 47. vai 71.punktā minētās prasības vai iesnieguma iesniedzēja lūgumu, pārtrauc vai anulē veterināro zāļu reģistrāciju, pārreģistrāciju vai izmaiņu izskatīšanu reģistrācijas dokumentācijā. Zāļu valsts aģentūra izdevumus par veiktajām darbībām sedz no maksas, ko iemaksājis iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 13., 73., 94., 96. un 109.punktu. Zāļu valsts aģentūra minēto izdevumu segšanā ievēro šādus nosacījumus:

72.1 1. ja veikta šo noteikumu 9., 43., 73., 94., 96. (attiecībā uz reģistrācijas paplašināšanu) un 109.punktā minētā iesnieguma ekspertīze, kurā nosaka iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām (turpmāk - primārā ekspertīze), ietur 10 procentus no Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādī noteiktās maksas par attiecīgo pakalpojumu;

72.1 2. ja veikta primārā ekspertīze un uzsākta datu un dokumentācijas novērtēšana, ietur 50 procentus no Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādī noteiktās maksas par attiecīgo pakalpojumu;

72.1 3. ja veikta datu un dokumentācijas novērtēšana, ietur 90 procentus no Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādī noteiktās maksas par attiecīgo pakalpojumu.

72.2 Atlikušo naudas daļu no summas, ko iemaksājis iesnieguma iesniedzējs saskaņā ar šo noteikumu 13., 73., 94., 96. un 109.punktu, Zāļu valsts aģentūra iesnieguma iesniedzējam atmaksā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad saņemts iesnieguma iesniedzēja iesniegums par naudas atmaksu, sagatavojot tāmi un veicot pārskaitījumu ar kredītiestādes starpniecību. Iesniegumā par naudas atmaksu iesnieguma iesniedzējs norāda kredītiestādes rekvizītus un konta numuru, uz kuru Zāļu valsts aģentūrai jāveic naudas pārskaitījums.";

1.17. aizstāt 73.1.apakšpunktā vārdus un skaitli "un 37.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "37., 37.1 un 37.2 punktā";

1.18. papildināt 73.4.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dokumentu par maksājumu noformē saskaņā ar šo noteikumu 13.19.apakšpunktu.";

1.19. izteikt 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Lai apstiprinātu izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā, reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniedz iesniegumu par izmaiņu apstiprināšanu. Iesniegumam pievieno datus un dokumentus, kas ir sagatavoti saskaņā ar šo noteikumu 37.punktā minētajām Eiropas Komisijas vadlīnijām un Regulas Nr. 1234/2008 nosacījumiem, kā arī dokumentu, kas apliecina samaksu par attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi, ja dokumentus iesniedz Zāļu valsts aģentūrā. Dokumentu par maksājumu noformē saskaņā ar šo noteikumu 13.19.apakšpunktā minētajām prasībām. Saskaņā ar Regulas Nr. 1234/2008 nosacījumiem minēto iesniegumu un dokumentus iesniedz:

94.1. Zāļu valsts aģentūrā un atbilstošo Eiropas Ekonomikas zonas valstu kompetentajās iestādēs, ja zāles ir reģistrētas savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētā reģistrācijas procedūrā;

94.2. Eiropas Zāļu aģentūrā, ja zāles ir reģistrētas centralizētā reģistrācijas procedūrā.";

1.20. aizstāt 95.punktā vārdus un skaitli "šo noteikumu 94.3.apakšpunktā minētajā regulā" ar vārdu un skaitli "regulā Nr. 1234/2008";

1.21. izteikt 96.punktu šādā redakcijā:

"96. Lai saņemtu lēmumu par veterināro zāļu reģistrācijas paplašināšanu vai lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu reģistrācijas dokumentācijā nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām zālēm (ko nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētajā reģistrācijas procedūrā), reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) Zāļu valsts aģentūrā iesniedz:

96.1. iesniegumu par veterināro zāļu reģistrācijas paplašināšanu vai izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā. Iesniegumu noformē, ievērojot šo noteikumu 37.punktā minētās Eiropas Komisijas vadlīnijas. Iesniegumam pievienotajā dokumentācijā iekļautais izmaiņu apraksts atbilst šādām prasībām:

96.1.1. par IA, IB un II tipa izmaiņām iekļauj informāciju saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumu;

96.1.2. par nelielām IA tipa izmaiņām papildus norāda katras aprakstītās izmaiņas ieviešanas datumu un visu to nelielo IA tipa izmaiņu sarakstu, kuras pēdējo 12 mēnešu laikā izdarītas reģistrācijas dokumentācijā un vēl nav paziņotas Zāļu valsts aģentūrai, ja par nelielām IA tipa izmaiņām nav noteikta tūlītēja paziņošana;

96.1.3. ja izmaiņu iekļaušana rada citas izmaiņas tās pašas reģistrācijas dokumentācijas nosacījumos vai izriet no citām izmaiņām, apraksta šo izmaiņu savstarpējo saistību;

96.2. dokumentu, kas apliecina samaksu par attiecīgo pakalpojumu saskaņā ar Zāļu valsts aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Dokumentu par maksājumu noformē saskaņā ar šo noteikumu 13.19.apakšpunktu.";

1.22. papildināt noteikumus ar 96.1 un 96.2 punktu šādā redakcijā:

"96.1 Ja reģistrācijas dokumentācijā izdarītas nelielas IA tipa izmaiņas, reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniegumu par izmaiņu apstiprināšanu iesniedz Zāļu valsts aģentūrā 12 mēnešu laikā pēc izmaiņu ieviešanas. Ja par IA tipa izmaiņām nepieciešams tūlītējs paziņojums attiecīgo zāļu pastāvīgai uzraudzībai, iesniegumu Zāļu valsts aģentūrā iesniedz nekavējoties pēc izmaiņu ieviešanas.

96.2 Ja Zāļu valsts aģentūra neapstiprina nevienu vai kādu no šo noteikumu 96.1.2.apakšpunktā minētajām nelielajām IA tipa izmaiņām, reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) pēc atteikuma saņemšanas nekavējoties pārtrauc attiecīgo izmaiņu piemērošanu.";

1.23. papildināt VII nodaļu ar 97.1, 97.2 un 97.3 punktu šādā redakcijā:

"97.1 Ja reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) izdara vairākas izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā, par katru no minētajām izmaiņām iesniedz atsevišķu iesniegumu, izņemot šādus gadījumus:

97.1 1. vienlaikus piesaka vienādas nelielas IA tipa izmaiņas vienam reģistrācijas apliecības turētājam (īpašniekam) piederošā vienas reģistrācijas dokumentācijā vai vairāku reģistrāciju dokumentācijā. Atļauts iesniegt vienu iesniegumu par visām izmaiņām;

97.1 2. vienlaikus iesniedz vairākas izmaiņas vienas reģistrācijas dokumentācijā (izmaiņu grupēšana), ja šīs izmaiņas atbilst vienam no šo noteikumu 97.2 punktā minētajiem nosacījumiem. Ja izmaiņas neatbilst šo noteikumu 97.2 punktā minētajiem nosacījumiem, var iesniegt vienu iesniegumu par visām izmaiņām, ja Zāļu valsts aģentūra piekrīt šīs izmaiņas izskatīt vienā procedūrā. Iesniegumu iesniedz saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

97.1 2.1. iesniegumu par nelielām IB tipa izmaiņām iesniedz, ja vismaz viena no izmaiņām grupā pieder pie IB tipa un visas izmaiņas ir nelielas izmaiņas;

97.1 2.2. iesniegumu par nozīmīgām II tipa izmaiņām iesniedz, ja vismaz viena no izmaiņām grupā pieder pie nozīmīgām II tipa izmaiņām un izmaiņas nav reģistrācijas paplašināšana;

97.1 2.3. iesniegumu par reģistrācijas paplašināšanu iesniedz, ja vismaz viena no izmaiņām grupā ir reģistrācijas paplašināšana.

97.2 Vienu iesniegumu par vairākām izmaiņām reģistrācijas dokumentācijā saskaņā ar šo noteikumu 97.1 2.apakšpunktu atļauts iesniegt, ja izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

97.2 1. viena no izmaiņām grupā ir reģistrācijas paplašināšana;

97.2 2. viena no izmaiņām grupā pieder pie nozīmīgām II tipa izmaiņām, un visas pārējās izmaiņas grupā izriet no šīm nozīmīgajām II tipa izmaiņām;

97.2 3. viena no izmaiņām grupā pieder pie nelielām IB tipa izmaiņām, un visas pārējās izmaiņas grupā izriet no šīm nelielajām IB tipa izmaiņām;

97.2 4. visas izmaiņas grupā (arī reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka), aktīvās vielas vai galaprodukta ražotāja, aktīvās vielas piegādātāja nosaukuma vai adreses maiņa, zāļu nosaukuma vai ATĶ koda izmaiņas) attiecas vienīgi uz administratīva rakstura izmaiņām zāļu aprakstā, marķējumā vai lietošanas instrukcijā;

97.2 5. visas izmaiņas grupā ir izmaiņas aktīvās vielas pamatlietā (pamata dokumentācijā), vakcīnas antigēnu pamatlietā (pamata dokumentācijā) vai plazmas pamatlietā (pamata dokumentācijā);

97.2 6. visas izmaiņas grupā attiecas uz veterināro zāļu vai aktīvo vielu kvalitātes un ražošanas procesa uzlabošanu saskaņā ar šo noteikumu 58.punktu;

97.2 7. visas izmaiņas grupā attiecas uz šo noteikumu 13.11. un 13.17.apakšpunktā minēto veterināro zāļu lietošanas drošuma uzraudzības (farmakovigilances) sistēmu;

97.2 8. visas izmaiņas grupā izriet no steidzama ar veterināro zāļu drošumu saistīta ierobežojuma (pagaidu izmaiņas informācijā par veterinārajām zālēm, ja kļuvusi zināma jauna informācija par veterināro zāļu lietošanas drošumu). Ierobežojumi īpaši attiecas uz tādiem veterināro zāļu apraksta punktiem kā terapeitiskās indikācijas, devas, kontrindikācijas, brīdinājumi, mērķa suga, zāļu izdalīšanās periods;

97.2 9. visas izmaiņas grupā saistītas ar attiecīgas zāļu grupas marķējuma ieviešanu;

97.2 10. visas izmaiņas izriet no periodiski atjaunoto drošības ziņojumu izvērtējuma;

97.2 11. visas izmaiņas izriet no pēcreģistrācijas pētījumiem, kas veikti reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) uzraudzībā;

97.2 12. visas izmaiņas izriet no nosacījuma, kas īstenots saskaņā ar šo noteikumu 57.punktu.

97.3 Cilvēku vai dzīvnieku veselības apdraudējuma gadījumā reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai Zāļu valsts aģentūra var noteikt steidzamus ar veterināro zāļu drošumu saistītus ierobežojumus. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) par steidzamiem ar veterināro zāļu drošumu saistītiem ierobežojumiem, kas noteikti pēc paša iniciatīvas, nekavējoties informē Zāļu valsts aģentūru un Pārtikas un veterināro dienestu. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) 15 dienu laikā pēc steidzamu ar veterināro zāļu drošumu saistītu ierobežojumu piemērošanas iesniedz Zāļu valsts aģentūrā iesniegumu par izmaiņu izskatīšanu.";

1.24. izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Nelielas IA un IB tipa izmaiņas un nozīmīgas II tipa izmaiņas veterināro zāļu reģistrācijas dokumentācijā";

1.25. izteikt 98.punktu šādā redakcijā:

"98. Nelielas IA tipa izmaiņas ir izmaiņas, kas nenozīmīgi ietekmē vai nemaz neietekmē attiecīgo zāļu kvalitāti, drošumu vai iedarbīgumu. Nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām veterinārajām zālēm (ko nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētajā procedūrā) klasificē šādas nelielas IA tipa izmaiņas:

98.1. administratīva rakstura izmaiņas, kas saistītas ar:

98.1.1. reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) identitāti un kontaktinformāciju;

98.1.2. veterināro zāļu ražošanas procesā vai galaproduktā izmantotā izejmateriāla, reaģenta, starpprodukta, aktīvās vielas ražotāja vai piegādātāja identitāti un kontaktinformāciju;

98.2. jebkuras ražošanas vietas (arī aktīvās vielas, starpprodukta vai galaprodukta ražotnes, iepakošanas uzņēmuma, par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja, vietas, kur notiek sērijas kontrole) aizstāšana visā ražošanas procesā;

98.3. nenozīmīgas izmaiņas apstiprinātās fizikāli ķīmiskās testēšanas procedūrās, ja pierādīts, ka aktualizētā procedūra ir līdzvērtīga iepriekšējai testēšanas procedūrai vai augstvērtīgāka par to un veikti pietiekami apstiprināšanas pētījumi;

98.4. aktīvās vielas vai palīgvielas specifikācijas izmaiņas, ja konkrētās izmaiņas izdarītas, vienīgi lai nodrošinātu specifikācijas atbilstību Eiropas Farmakopejas aktualizētajai monogrāfijai, un veterināro zāļu raksturīgā specifikācija nemainās;

98.5. izmaiņas, kas attiecināmas uz zāļu iepakojuma materiālu, kurš nav saskarē ar galaproduktu un neietekmē zāļu piegādi, lietošanu, drošumu vai stabilitāti;

98.6. stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana, ja izmaiņas nav kāda iepriekšēja novērtējuma specifikācijas ierobežojumu pārskatīšanas saistību sekas un neizriet no neplānotiem notikumiem, kas rodas ražošanas laikā.";

1.26. papildināt noteikumus ar 98.1, 98.2 un 98.3 punktu šādā redakcijā:

"98.1 Nozīmīgas II tipa izmaiņas ir izmaiņas, kas nav reģistrācijas paplašināšana un kas var būtiski ietekmēt attiecīgo zāļu kvalitāti, drošumu vai iedarbīgumu. Nacionālajā reģistrācijas procedūrā reģistrētajām veterinārajām zālēm (ko nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētajā procedūrā) klasificē šādas nozīmīgas II tipa izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā:

98.1 1. jaunas terapeitiskas indikācijas pievienošana vai esošo indikāciju grozījumi;

98.1 2. būtiski veterināro zāļu apraksta grozījumi, īpaši par jauniem atklājumiem kvalitātes, neklīniskajos (pirmsklīniskajos), klīniskajos pētījumos un veterināro zāļu lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzības pētījumos;

98.1 3. izmaiņas, kas neietilpst apstiprinātajā specifikācijā, ierobežojumos vai apstiprināšanas kritērijos;

98.1 4. izmaiņas aktīvās vielas vai veterināro zāļu ražošanas procesā, sastāvā, specifikācijā vai piemaisījumu sastāvā, ja šīs izmaiņas var nozīmīgi ietekmēt veterināro zāļu kvalitāti, drošumu vai iedarbīgumu;

98.1 5. izmaiņas bioloģiskas izcelsmes veterināro zāļu aktīvās vielas ražošanas procesā vai vietā (ražotnē);

98.1 6. jauna izstrādes uzstādījuma ieviešana vai apstiprinātā izstrādes uzstādījuma paplašināšana;

98.1 7. mainītas vai papildinātas neproduktīvo dzīvnieku mērķa sugas (to sugu dzīvnieki, no kuriem neiegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus);

98.1 8. vakcīnā pret putnu gripu, mutes un nagu sērgu vai zilās mēles slimību (aitu, kazu infekciozo katarālo drudzi) serotipa, vakcīnas celma, antigēna vai to kombinācijas aizstāšana vai papildināšana;

98.1 9. celma aizstāšana vakcīnā pret zirgu gripu;

98.1 10. zāļu izdalīšanās perioda maiņa.

98.2 Izmaiņas, kuras nav reģistrācijas paplašināšana un kuru klasifikācija saskaņā ar šo noteikumu 98. un 98.1 punktu nav skaidra, izvērtē atbilstoši šo noteikumu 6.pielikumam un uzskata par nelielām IB tipa izmaiņām, ja vien izmaiņas neatbilst šo noteikumu 98.3 punktā minētajiem nosacījumiem.

98.3 Izmaiņas, kuras nav reģistrācijas paplašināšana un kuru klasifikācija saskaņā ar šo noteikumu 98. un 98.1 punktu nav skaidra, uzskatāmas par nozīmīgām II tipa izmaiņām, ja:

98.3 1. iesniegumu par nozīmīgām II tipa izmaiņām iesniedzis reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks);

98.3 2. ja Zāļu valsts aģentūra pēc iesnieguma izskatīšanas un izmaiņu atbilstības izvērtēšanas šo noteikumu 6.pielikumā minētajām prasībām atzīst, ka izmaiņas var būtiski ietekmēt attiecīgo zāļu kvalitāti, drošumu vai iedarbīgumu.";

1.27. izteikt 99.punktu šādā redakcijā:

"99. Ja izmaiņu dēļ jāizdara grozījumi attiecīgo zāļu aprakstā, marķējumā vai lietošanas instrukcijā, šie grozījumi uzskatāmi par izmaiņu daļu.";

1.28. svītrot 99.1 punktu;

1.29. izteikt 100.punktu šādā redakcijā:

"100. Zāļu valsts aģentūra izskata iesnieguma par izmaiņu apstiprināšanu atbilstību šo noteikumu 96., 96.1, 97.1, 97.2, 97.3, 98., 98.1, 98.2, 98.3 un 99.punktā minētajiem nosacījumiem, novērtē iesniegtos datus un dokumentus un Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par izmaiņu apstiprināšanu reģistrācijas dokumentācijā vai izmaiņu neapstiprināšanu, ievērojot šādus nosacījumus:

100.1. ja iesniegums iesniegts tikai par nelielām IA tipa izmaiņām, lietu izskata 14 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

100.2. ja vismaz viena no iesniegumā iekļautajām izmaiņām pieder pie nelielām IB tipa izmaiņām, lietu izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas;

100.3. var pieņemt lēmumu par lietas izskatīšanas termiņa pagarināšanu, ja iesniegumā norādītās izmaiņas atbilst šādiem nosacījumiem:

100.3.1. vismaz viena no iesniegumā iekļautajām izmaiņām pieder pie nozīmīgām II tipa izmaiņām;

100.3.2. mainītas vai papildinātas neproduktīvo dzīvnieku mērķa sugas;

100.3.3. vakcīnai pret putnu gripu, mutes un nagu sērgu vai zilās mēles slimību (aitu, kazu infekciozo katarālo drudzi) aizstāts vai papildināts serotips, vakcīnas celms, antigēns vai to kombinācijas;

100.3.4. vakcīnai pret zirgu gripu aizstāts celms.";

1.30. izteikt 102. un 103.punktu šādā redakcijā:

"102. Ja pēc iesnieguma par izmaiņu apstiprināšanu un tam pievienoto datu, dokumentu un citas informācijas novērtēšanas Zāļu valsts aģentūra uzskata, ka minētais iesniegums nav pieņemams, Zāļu valsts aģentūra Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, bet ne ilgāk kā 30 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas sniedz reģistrācijas apliecības turētājam (īpašniekam) pamatotu atzinumu. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) ir tiesīgs 30 dienu laikā pēc Zāļu valsts aģentūras atzinuma saņemšanas izdarīt grozījumus iesniegumā vai tam pievienotajos datos un dokumentos, ievērojot Zāļu valsts aģentūras atzinumā minēto pamatojumu. Ja reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) izdara minētos grozījumus, tas minēto 30 dienu laikā rakstiski paziņo Zāļu valsts aģentūrai par grozījumu izdarīšanu.

103. Ja reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) iesniegumā par izmaiņu apstiprināšanu neizdara grozījumus saskaņā ar šo noteikumu 102.punktā minētajiem nosacījumiem, iesniegumu uzskata par noraidītu un Zāļu valsts aģentūra pieņemto lēmumu par izmaiņu neapstiprināšanu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā 30 dienu laikā paziņo reģistrācijas apliecības turētājam (īpašniekam).";

1.31. papildināt VIII nodaļu ar 104.1 punktu šādā redakcijā:

"104.1 Ja Zāļu valsts aģentūra pieņēmusi lēmumu par tādu izmaiņu apstiprināšanu, ar kurām jāmaina reģistrācijas apliecībā norādītā informācija, vai lēmumu par reģistrācijas paplašināšanu, Zāļu valsts aģentūra triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam.";

1.32. izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) firmas vai adreses maiņa";

1.33. svītrot 105., 106., 107. un 108.punktu;

1.34. svītrot 109.punkta ievaddaļā vārdus "(ko nereģistrē savstarpējā atzīšanas procedūrā vai decentralizētā procedūrā)";

1.35. papildināt 109.8.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Dokumentu par maksājumu noformē saskaņā ar šo noteikumu 13.19.apakšpunktu.";

1.36. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 23.aprīļa Direktīvas 2009/35/EK par zālēm pievienojamām krāsvielām;

6) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 18.jūnija Direktīvas 2009/53/EK, ar ko groza Direktīvu 2001/82/EK un Direktīvu 2001/83/EK attiecībā uz pārmaiņām zāļu tirdzniecības atļauju nosacījumos.";

1.37. izteikt 1.pielikumu jaunā redakcijā (1.pielikums);

1.38. aizstāt 3.2 pielikuma 7.3.apakšpunktā vārdus un skaitli "Regulas (EEK) Nr. 2377/90 noteikumus" ar vārdiem un skaitli "Regulas Nr. 470/2009 prasības";

1.39. svītrot 4.pielikumu;

1.40. izteikt 5.pielikuma 1.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. bioloģiskas vielas vai biotehnoloģiska produkta aizstāšana ar vielu, kurai ir nedaudz atšķirīga molekulārā struktūra, ja iedarbības un drošuma raksturlielumi būtiski neatšķiras. Nosacījumu nepiemēro šādos gadījumos:

1.3.1. vakcīnā pret putnu gripu, mutes un nagu sērgu vai zilās mēles slimību (aitu, kazu infekciozo katarālo drudzi) serotipa, vakcīnas celma, antigēna vai to kombinācijas aizstāšana vai papildināšana;

1.3.2. celma aizstāšana vakcīnā pret zirgu gripu;";

1.41. papildināt 5.pielikumu ar 1.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3.1 antigēna vai izejmateriāla izgatavošanā (arī jauna izejas (galveno) šūnu banka no cita avota) izmantotā vektora pārveidošana, ja iedarbības vai drošuma raksturlielumi būtiski neatšķiras;";

1.42. papildināt 5.pielikuma 1.4.apakšpunktu aiz vārda "preparātam" ar vārdiem "ja iedarbības vai drošuma raksturlielumi būtiski neatšķiras";

1.43. izteikt 6.pielikumu jaunā redakcijā (2.pielikums).

2. Šo noteikumu 1.31. un 1.37.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

3. Šo noteikumu 1.21., 1.22., 1.23., 1.24., 1.25., 1.26., 1.27., 1.28., 1.29., 1.32., 1.33., 1.40., 1.41., 1.42. un 1.43.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 20.janvārī.

Ministru prezidents,
reģionālās attīstības un
pašvaldību lietu ministrs V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra
noteikumiem Nr.1052

"1.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija
noteikumiem Nr.600

LATVIJAS REPUBLIKA
ZĀĻU VALSTS AĢENTŪRA

REPUBLIC OF LATVIA
STATE AGENCY OF MEDICINES

(adrese, reģistrācijas numurs, tālruņa, faksa numurs)

(address, registration number, phone, fax number)

VETERINĀRO ZĀĻU REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBA
MARKETING AUTHORIZATION OF VETERINARY MEDICINAL PRODUCT

Rīga/Rīga

Reģistrācijas numurs/Registration number
1. Veterināro zāļu nosaukums, stiprums, zāļu forma/Name of the veterinary medicinal product, strength, pharmaceutical form
2. Aktīvās(-o) vielas(-u) nosaukums/Name of active substance
3. Atļauts lietot šādām mērķa sugām/Usage allowed for such target species
4. Informācija par iepakojumu/Packaging information
5. Reģistrācijas apliecības īpašnieks/Marketing authorization holder
6. Lēmums par veterināro zāļu reģistrāciju (pārreģistrāciju)/Decision on authorization of the veterinary medicinal product/renewal

(numurs, datums/number, date)

7. Lēmums spēkā līdz/Decision valid until

(diena, mēnesis, gads/day, month, year)

8. Lēmums par izmaiņu apstiprināšanu/
Decision on variation approval

(numurs, datums/number, date)

Zāļu valsts aģentūras atbildīgā amatpersona/
Responsible person of the State Agency of Medicines

(amats, vārds, uzvārds, paraksts/position, name, surname, signature)

 

Z.v./Seal Datums/Date  
     

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "Z.v." neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Zemkopības ministrs J.DūklavsZemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 16.novembra
noteikumiem Nr.1052

"6.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 18.jūlija
noteikumiem Nr.600

Nelielu IA tipa izmaiņu, nelielu IB tipa izmaiņu un nozīmīgu II tipa izmaiņu klasifikācija

1. Administratīvās izmaiņas (A)

N. p.k.

Izmaiņu veids, raksturojums

Nosacījumi (numuri)

Dokumentācija (numuri)

Procedūras tips (numurs)

1. Reģistrācijas apliecības turētāja nosaukuma un (vai) adreses maiņa (A.1.)

Izpildāmie nosacījumi

Pievienojamie dokumenti

Procedūras tips

1

1, 2

IA

1.1. Nosacījumi:
1. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) ir tā pati juridiskā persona.
1.2. Dokumentācija:
1. Uzrādīta komersanta reģistrācijas apliecība, kurā norādīta jaunā adrese vai jaunais nosaukums.
2. Pārskatītā informācija par veterinārajām zālēm.
2. Veterināro zāļu nosaukuma (piešķirtā) izmaiņas (A.2.)

Izpildāmie nosacījumi

Pievienojamie dokumenti

Procedūras tips

1

1

IB
2.1. Nosacījumi:
1. Zāļu valsts aģentūras atzinums par nosaukuma maiņu ir pozitīvs.
2.2. Dokumentācija:
1. Pārskatītā informācija par veterinārajām zālēm.
 
3. Aktīvās vielas nosaukuma maiņa (A.3.)

Izpildāmie nosacījumi

Pievienojamie dokumenti

Procedūras tips

1, 2

1, 2

1A
3.1. Nosacījumi:
3.1.1. 1. Aktīvā viela nemainās.
3.1.2. 2. Aktīvā vielas, ko paredzēts lietot produktīvajiem dzīvniekiem, nosaukums pirms izmaiņu ieviešanas publicēts regulā Nr. 37/2010 saskaņā ar Regulu 470/2009.
3.2. Dokumentācija:
3.2.1. 1. Pierādījums par nosaukuma apstiprināšanu Pasaules veselības organizācijā vai kopija no starptautisko nepatentēto nosaukumu saraksta.
3.2.2. 2. Pārskatītā informācija par veterinārajām zālēm.
4. Aktīvās vielas (ja norādīta reģistrācijas dokumentācijā), izejvielas, reaģenta vai starpprodukta nosaukuma ražotāja (tajā skaitā attiecīgas kvalitātes kontroles vietas) vai piegādātāja nosaukuma un (vai) adreses maiņa, ja apstiprinātajā dokumentācijā nav iekļauts Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts (A.4.)

Izpildāmie nosacījumi

Pievienojamie dokumenti

Procedūras tips

1

1, 2, 3

IA
4.1. Nosacījumi:
1. Ražošanas vieta un ražošanas procedūras nemainās
4.2. Dokumentācija:
4.2.1. 1. Reģistrācijas apliecība Komercreģistrā (kopija), kurā norādīta jaunā adrese vai jaunais nosaukums
4.2.2. 2. Attiecīgie papildinājumi vai izmaiņas zāļu aprakstā, kas iesniegti Eiropas Komisijas vadlīnijās iekļautās "ES Kopīgās tehniskās dokumentācijas formātā" vai 6.B sējuma "Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam, veterinārās zāles, dokumentācijas saturs un noformēšana" formātā (turpmāk - KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā).
4.2.3. 3. Ja izmaiņas saistītas ar aktīvās vielas pamatlietas turētāja vārda vai nosaukuma maiņu, aktualizētā "piekļuves pilnvara" (letter of access).
5. Galaprodukta ražotāja nosaukuma un (vai) adreses maiņa (tajā skaitā kvalitātes kontroles iestāde) (A.5.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) ražotne, kurā atbild par sērijas izlaidi

1

1, 2

IA

b) pārējie ražotāji

1

1, 2

IA

5.1. Nosacījumi:
1. Ražotne un ražošanas process nemainās.
5.2. Dokumentācija:
5.2.1. 1. Speciālā atļauja (licence) veterināro zāļu ražošanai (kopija), kurā veiktas izmaiņas, ja tāda ir, vai komersanta reģistrācijas apliecība (kopija), ja šajā apliecībā norādīta jaunā adrese vai jaunais nosaukums.
5.2.2. 2. Ja nepieciešams, attiecīgie papildinājumi zāļu aprakstā, tajā skaitā pārskatītā informācija par produktu (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā)
6. Veterināro zāļu Anatomiski terapeitiski ķīmiskā koda (ATĶ vet koda) izmaiņas (A.6.)

Izpildāmie nosacījumi

Pievienojamie dokumenti

Procedūras tips

1

1, 2

IA

6.1. Nosacījumi:
1. Izmaiņas pēc ATĶ vet koda piešķiršanas vai grozījumu veikšanas.
6.2. Dokumentācija:
6.2.1. 1. Kopija no ATĶ vet koda saraksta.
6.2.2. 2. Pārskatītā informācija par veterinārajām zālēm.
7. Ražošanas vietas (ražotnes) (tajā skaitā aktīvās vielas, starpprodukta vai galaprodukta ražotne, iepakošanas vieta, par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja un par sērijas kontroli atbildīgā uzņēmuma vai izejmateriāla, reaģenta vai palīgvielu piegādātāja) svītrošana (ja minēta reģistrācijas dokumentācijā) (A.7.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips

1, 2

1, 2

IA

7.1. Nosacījumi:
7.1.1. 1. Saglabājas vismaz viena iepriekš apstiprināta ražotne vai ražotājs, kurš veic tās pašas funkcijas kā aizstājamā ražošanas vietā un (vai) ražotne.
7.1.2. 2. Svītrošanas iemesls nav būtiski ar ražošanu saistīti trūkumi.
7.2. Dokumentācija:
7.2.1. 1. Izmaiņas norāda iesniegumā ("pašreizējais" un "ierosinātais).
7.2.2. 2. Attiecīgie papildinājumi veterināro zāļu aprakstā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tajā skaitā pārskatītā informācija par zālēm.

2. Farmaceitiskās informācijas (Kvalitātes daļas) izmaiņas (B)

2.1. Aktīvā viela (B.I)

2.1.1. Izmaiņas ražošanas procesā

8. Izmaiņas, kas saistītas ar aktīvās vielas ražošanas procesā izmantoto izejmateriālu, starpprodukta, reaģentu ražotāju vai aktīvās vielas ražotāju (tostarp kvalitātes kontroles iestādes), ja Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts nav iekļauts reģistrācijas dokumentācijā (B.1.a.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) ierosinātais ražotājs pārstāv to pašu farmācijas grupu, ko pārstāv apstiprinātais ražotājs

1, 2 ,3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

IA

b) jauna aktīvās vielas ražotāja pieteikums, kas pamatots ar aktīvās vielas pamatlietu (AVPL)    

II

c) ierosinātais ražotājs izmanto būtiski atšķirīgu sintēzes metodi vai ražošanas apstākļus, kas var izmainīt nozīmīgus aktīvās vielas kvalitātes rādītājus, piemēram, piemaisījumu kvalitatīvais un (vai) kvantitatīvais sastāvs, kam nepieciešama kvalificēšana, vai fizikāli ķīmiskās īpašības, kas var iespaidot biopieejamību    

II

d) jauns tāda materiāla ražotājs, kam jāveic vīrusu drošības novērtējums un (vai) novērtējums par atbilstību Eiropas Komisijas vadlīnijām "Norādījumi dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska samazināšanai ar cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm" (turpmāk - TSE riska novērtējums).    

II

e) izmaiņas attiecas uz bioloģiski aktīvu vielu vai izejmateriālu, reaģentu, starpproduktu ko izmanto bioloģiskas, imunoloģiskas izcelsmes produktu ražošanā.    

II

f) aktīvās vielas kvalitātes kontroles kārtības izmaiņas - vietas, kur notiek sērijas kontroles un (vai) testēšana, aizstāšana vai pievienošana

2, 4

1, 5

IA

8.1. Nosacījumi
8.1.1. 1. Izejmateriālu un reaģentu specifikācijas (tajā skaitā, kontrole ražošanas procesā, visu materiālu analīzes metodes) ir identiskas pašlaik apstiprinātajam. Starpproduktiem un aktīvajām vielām specifikācijas (tajā skaitā kontrole ražošanas procesā, visu materiālu analīzes metodes), apstrādes metodes (tajā skaitā, sērijas apjoms) un detalizēti izstrādāta sintēzes metode ir identiska pašlaik apstiprinātajai.
8.1.2. 2. Aktīvā viela nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes viela vai sterila viela.
8.1.3. 3. Ja dzīvnieku izcelsmes materiāli tiek lietoti ražošanas procesā, ražotājs neizmanto jaunu piegādātāju, kam jāveic vīrusu drošuma novērtējums vai TSE riska novērtējums.
8.1.4. 4. Metodes nodošana no iepriekšējās uz jauno vietu ir sekmīgi veikta.
8.2. Dokumentācija:
8.2.1. 1. Attiecīgie papildinājumi zāļu aprakstā, ja nepieciešams (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
8.2.2 2. Ja nepieciešams, ražošanas apliecības turētāja (īpašnieka) vai AVPL turētāja deklarācija, ka aktīvās vielas sintēzes veids (vai augu izcelsmes zāļu gadījumā, apstrādes metode, ģeogrāfiskais izcelsmes avots, ražošanas veids), kvalitātes kontroles procedūras un specifikācijas aktīvās vielas ražošanas procesā, kā arī izejmateriālu, starpproduktu un (vai) reaģentu specifikācijas aktīvās vielas ražošanas procesā ir tādas pašas kā apstiprinātās.
8.2.3. 3. Vai nu dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas( turpmāk - TSE) Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts katram jaunam TSE riska materiālu avotam vai, attiecīgi, dokumentāli pierādījumi, ka TSE riska materiālu avots iepriekš ir novērtēts un atbilst spēkā esošām Eiropas Komisijas vadlīnijām "Norādījumi dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska samazināšanai ar cilvēkiem paredzētajām un veterinārajām zālēm". Dokumentācijā iekļauj šādu informāciju: ražotāja nosaukums, sugas un audi, no kuriem atvasināts materiāls, donordzīvnieka izcelsmes valsts, materiāla lietojums un iepriekšējā apstiprināšana.
8.2.4. 4. Vismaz divu aktīvās vielas sēriju (minimālais eksperimentālo sēriju skaits) analīžu dati (salīdzinošas tabulas formā) no apstiprinātās un ierosinātās ražotnes vai ražotāja.
8.2.5. 5. Izmaiņu iesnieguma formā skaidri norāda "patreizējais" un "ierosinātais" ražotājs.
8.2.6. 6. Reģistrācijas dokumentācijā norādītā ražotāja kvalificētās personas apliecinājums, ja ražotājs aktīvo vielu lieto kā izejmateriālu, un ražotāja, kas atbildīgs par sērijas izlaidi, kvalificētās personas apliecinājums. Apliecinājumā kvalificētā persona apliecina, ka aktīvās vielas ražotājs darbojas saskaņā ar aktīvās vielas labas ražošanas prakses pamatnostādnēm. Šī pielikuma 27.3.apakšpunktā minētajā gadījumā pieļaujams, ka tiek iesniegts viens apliecinājums.
8.2.7. 7. Ja nepieciešams, aktīvās vielas ražotāja apņemšanās paziņot reģistrācijas apliecības turētājam (īpašniekam) par visām izmaiņām aktīvās vielas ražošanas procesā, specifikācijās un testa procedūrās.
9. Izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā (B.1.a.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā,

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 2, 3

IA

b) nozīmīgas izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procesā, kas var būtiski ietekmēt zāļu kvalitāti, drošumu vai efektivitāti;    

II

c) izmaiņas, kas attiecas uz bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes vielu vai citas ķīmiski izstrādātas vielas lietošanu bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes veterināro zāļu ražošanā un neattiecas uz protokolu;    

II

d) izmaiņas, kas attiecas uz augu izcelsmes veterinārajām zālēm (ģeogrāfiskās izcelsmes vieta, ražošanas veids vai ražošana);    

II

e) nelielas izmaiņas Aktīvās vielas pamatlietas (AVPL) ierobežotas pieejamības daļā.  

1, 2, 3, 4

IB

9.1. Nosacījumi:
9.1.1. 1. Nav nelabvēlīgas izmaiņas kvalitatīvajā vai kvantitatīvajā piemaisījumu sastāvā vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās.
9.1.2. 2. Sintēzes veids nemainās (starpprodukti nemainās un procesā nelieto jaunus reaģentus, katalizatorus vai šķīdinātājus). Augu izcelsmes produktu gadījumā nemainās ģeogrāfiskās izcelsmes vieta, vielas ražošana un veterināro zāļu ražošana.
9.1.3. 3. Aktīvās vielas vai starpproduktu specifikācijas nemainās.
9.1.4. 4. Izmaiņas pilnībā tiek aprakstītas AVPL "atvērtajā" (iesnieguma iesniedzēja) daļā, ja nepieciešams
9.1.5. 5. Aktīvā viela nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes viela.
9.1.6. 6. Izmaiņas neattiecas uz augu izcelsmes ģeogrāfisko izcelsmes vietu, ražošanas veidu vai izstrādi)
9.1.7. 7. Izmaiņas neattiecas uz AVPL ierobežotas pieejamības daļu.
9.2. Dokumentācija:
9.2.1. 1. Attiecīgie papildinājumi reģistrācijas dokumentācijā vai apstiprinātajā AVPL, ja nepieciešams (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tostarp apstiprināto procesu un ierosināto procesu tiešs salīdzinājums.
9.2.2. 2. Vismaz divu aktīvās vielas sēriju (minimālais eksperimentālo sēriju skaits) analīžu dati (salīdzinošas tabulas formā) no apstiprinātā un ierosinātā ražošanas procesa.
9.2.3. 3. Aktīvās vielas apstiprināto specifikāciju kopija.
9.2.4. 4. Reģistrācijas apliecības turētāja vai AVPL turētāja deklarācija, ka nav izmaiņu kvalitatīvajā vai kvantitatīvajā piemaisījumu sastāvā vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās, ka sintēzes veids nemainās un aktīvās vielas vai starpproduktu specifikācijas nemainās.
9.3 Piezīme: Saistībā ar ķīmiski aktīvo vielu izmaiņām, kas minētas šī punkta b)apakšpunktā, prasības attiecas uz nozīmīgām sintēzes veida vai ražošanas apstākļu izmaiņām, kas var mainīt aktīvās vielas būtiskus kvalitātes rādītājus, tostarp, kvalitatīvo un (vai) kvantitatīvo piemaisījumu sastāvu, kam jāveic kvalificēšana, vai fizikāli ķīmiskās īpašības, kas iespaido biopieejamību.
10. Aktīvās vielas vai starpprodukta sērijas apjoma (tajā skaitā sērijas apjoma diapazona) izmaiņas (B.1.a.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) apjoma palielināšana līdz desmit reizēm salīdzinot ar reģistrācijas dokumentācijā apstiprināto sērijas apjomu;

1, 2, 3, 4, 6, 7,8

1, 2, 5

IA

b) apjoma samazināšana;

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 5

IA

c) lai veiktu izmaiņas, jāveic imunoloģiskās vai bioloģiskās izcelsmes aktīvo vielu salīdzināmības novērtējums;    

II

d) apjoma palielināšana vairāk nekā 10 reizes, salīdzinot ar reģistrācijas dokumentācijā apstiprināto sērijas apjomu;  

1, 2, 3, 4

IB

e) bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes aktīvās vielas sērijas palielināšana vai samazināšana bez ražošanas procesa izmaiņām (piemēram, ražošanas līnijas dubultošana).  

1, 2, 3, 4

IB

10.1. Nosacījumi:
10.1.1. 1. Izmaiņas ražošanas metodēs ir tikai tādas, kas nepieciešamas sērijas apjoma palielināšanai vai samazināšanai, piemēram, dažādu izmēru iekārtu izmantošana.
10.1.2. 2. Par vēlamo sērijas apjomu atbilstoši specifikācijām ir pieejami vismaz divu sēriju testu rezultāti..
10.1.3. 3. Attiecīgās zāles nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes veterinārās zāles.
10.1.4. 4. Izmaiņas negatīvi neietekmē procesa atkārtojamību (reproducējamību).
10.1.5. 5. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā vai to iemesls nav stabilitātes apsvērumi.
10.1.6. 6. Aktīvās vielas vai starpprodukta specifikācijas nemainās.
10.1.7. 7. Aktīvā viela nav sterila.
10.1.8. 8. Spēkā esošais reģistrācijas apliecībā apstiprinātais sērijas apjoms iepriekš nav apstiprināts IA tipa izmaiņu procedūrā.
10.2. Dokumentācija:
10.2.1. 1. Attiecīgie reģistrācijas dokumentācijas daļu papildinājumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
10.2.2. 2. Ierosinātajam sērijas apjomam atbilstošo testēto sēriju numuri.
10.2.3. 3. Sērijas analīžu dati (salīdzinošas tabulas formātā) vismaz vienai saražotās aktīvās vielas vai starpprodukta sērijai, kas ražota gan reģistrācijas apliecībā apstiprinātos, gan ierosinātos (iesniegumā norādītos) apjomos. Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) pēc Zāļu valsts aģentūras pieprasījuma sagatavo un iesniedz sēriju datus par nākamajām divām pilnām saražotajām sērijām, ja tie neatbilst specifikācijām.
10.2.4. 4. Aktīvās vielas un, ja nepieciešams, starpprodukta apstiprināto specifikāciju kopijas.
10.2.5. 5. Reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai AVPL turētāja apliecinājums, ka izmaiņas ražošanas procesos ir tikai tādas, kādas nepieciešamas apjoma palielināšanai vai samazināšanai, piemēram, dažādu izmēru iekārtu izmantošana, ka izmaiņas negatīvi neietekmē procesa reproducējamību, izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumu ražošanas laikā, ka iemesls nav stabilitātes apsvērumi un aktīvās vielas un (vai) starpprodukta specifikācijas nemainās.
11. Izmaiņas testos, ko veic aktīvās vielas ražošanas procesā, vai ierobežojumos, ko piemēro aktīvās vielas ražošanas procesā (B.1.a.4.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku ražošanas procesa ierobežojumu noteikšana;

1, 2 , 3, 4

1, 2

IA

b) jaunu testu vai ierobežojumu iekļaušana;

1, 2 ,5 ,6

1, 2, 3, 4, 6

IA

c) nenozīmīgu testu svītrošana;

1, 2

1, 2, 5

IA

d) testu ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski iespaidot aktīvās vielas kvalitāti;    

II

c) testa svītrošana, kas var būtiski iespaidot aktīvās vielas kvalitāti;    

II

d) testa aizstāšana vai pievienošana drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ.  

1, 2, 3, 4, 6

IB

11.1. Nosacījumi:
11.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot iepriekšējo novērtējumu saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, kas veikti reģistrācijas procedūrā vai nozīmīgu II tipa izmaiņu apstiprināšanas procedūrā).
11.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā (piemēram, jauni nekvalificēti piemaisījumi, mainās kopējo piemaisījumu ierobežojumi).
11.1.3. 3. Jebkuras izmaiņas, kas neatbilst spēkā esošiem ierobežojumiem.
11.1.4. 4. Testa procedūras nemainās vai tajās veiktas nenozīmīgas izmaiņas.
11.1.5. 5. Jaunas testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieni netiek izmantoti jaunā veidā.
11.1.6. 6. Jauna testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska vai imunoķīmiska metode vai metode, kurā kā bioloģisku reaģentu ierosina izmantot bioloģiski aktīvu vielu (neietverot farmakopejas standarta mikrobioloģiskās metodes).
11.2. Dokumentācija:
11.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
11.2.2. 2. Salīdzinošā tabula par apstiprinātām un ierosinātām testa metodēm.
11.2.3. 3. Ja nepieciešams, detalizēti izklāstīta informācija par katru ierosināto analītisko metodi un apstiprināšanas (validācijas) datiem, kas nav norādīti farmakopejā.
11.2.4. 4. Divām aktīvās vielas produkcijas sērijām (bioloģiskas izcelsmes veterināro zāļu trīs sērijām, ja nav citādi noteikts) analīzes dati par visiem specifikāciju rādītājiem.
11.2.5. 5. Reģistrācijas apliecības īpašnieka (turētāja) vai AVPL turētāja pamatojums vai riska novērtējums, ar ko apliecina, ka parametri ir nenozīmīgi
11.2.6. 6. Reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai AVPL turētāja sagatavots ierosināto testu vai ierobežojumu piemērotības pamatojums.

2.1.2. Aktīvās vielas kontrole

12. Izmaiņas specifikāciju parametros vai ierobežojumos, kas attiecas uz aktīvo vielu un aktīvās vielas ražošanas procesā izmantoto izejmateriālu, starpproduktu vai reaģentu (B.I.b.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana veterinārajām zālēm, kam veic oficiālo sērijas izlaidi;

1, 2, 3, 4

1, 2

IA

b) stingrāki specifikācijas ierobežojumu noteikšana;

1, 2, 3, 4

1, 2

IA

c) jaunu specifikācijas parametru pievienošana specifikācijām kopā ar atbilstošu testa metodi;

1, 2, 5, 6, 7

1, 2, 3, 4, 7

IA

d) nebūtisku specifikācijas parametru svītrošana (piemēram, novecojuši parametri);

1, 2

1, 2, 6

IA

e) specifikācijas parametra svītrošana, kas var nozīmīgi iespaidot aktīvās vielas kvalitāti vai galaprodukta kvalitāti;    

II

f) izmaiņas, kas neatbilst apstiprinātiem aktīvās vielas specifikāciju ierobežojumiem;    

II

g) izejmateriālu vai starpproduktu apstiprināto specifikāciju ierobežojumu paplašināšana, kas var nozīmīgi iespaidot aktīvās vielas vai galaprodukta vispārējo kvalitāti;    

II

h) specifikāciju parametru pievienošana vai aizstāšana (izņemot bioloģiskas vai imunoloģiskas vielas) drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ..   1, 2, 3, 4, 5, 7

IB

12.1. Nosacījumi:
12.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot citas no iepriekšējam novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, kas veikti reģistrācijas procedūrā vai nozīmīgu II tipa izmaiņu apstiprināšanas procedūrā).
12.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā (piemēram, jauni nekvalificēti piemaisījumi, mainās kopējo piemaisījumu ierobežojumi).
12.1.3. 3. Izmaiņas atbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
12.1.4. 4. Testa procedūras nemainās vai tajās veiktas nenozīmīgas izmaiņas
12.1.5. 5. Testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieni netiek izmantotas jaunā veidā
12.1.6 6. Testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska vai imunoķīmiska metode vai metode, kurā kā bioloģiskas izcelsmes reaģentu paredz izmantot bioloģiski aktīvu vielu (neietverot standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
12.1.7. 7. Izmaiņas nav saistītas ar genotoksiskiem piemaisījumiem.
12.2.1. Dokumentācija:
12.2.2 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā daļā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
12.2.3. 2. Salīdzinošā tabula par apstiprinātajām un ierosinātajām specifikācijām.
12.2.4. 3. Informācija par jaunām analītiskām metodēm un apstiprināšanas (validācijas) datiem, ja nepieciešams.
12.2.5. 4. Attiecīgai vielai sērijas analīzes dati divām produkta sērijām (trīs bioloģiskas izcelsmes produkta sērijām, ja nav citādi noteikts) par visiem specifikāciju parametriem.
12.2.6. 5. Ja nepieciešams, salīdzina šķīšanas profilu (dissolution profile), ko nosaka vismaz vienai galaprodukta eksperimentālai sērijai, kas satur aktīvo vielu, atbilstoši apstiprinātajai specifikācijai un ierosinātajai specifikācijai. Augu izcelsmes veterinārajām zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
12.2.7. 6. Reģistrācijas apliecības īpašnieka (turētāja) vai AVPL turētāja pamatojums vai riska novērtējums, ar ko apliecina, ka parametri ir nenozīmīgi
12.2.8. 7. Reģistrācijas apliecības īpašnieka (turētāja) vai AVPL turētāja sagatavots ierosinātā specifikācijas parametra un ierobežojumu piemērotības pamatojums
13. Izmaiņas aktīvās vielas ražošanas procedūrās izmantotās aktīvās vielas vai izejvielas, reaģenta vai starpprodukta testa procedūrās (B.I.b.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas apstiprinātajā testa procedūrā;

1, 2, 3, 4

1, 2

IA

b) testa procedūras svītrošana, ja ir apstiprināta alternatīva testa procedūra;

7

1

IA

c) citas izmaiņas reaģenta testa procedūrās (ietverot aizvietošanu vai pievienošanu), kas būtiski neietekmē aktīvās vielas kvalitāti;

1, 2, 3, 5, 6

1, 2

IA

d) izmaiņas (aizstāšana) bioloģiskā, imunoloģiskā vai imunoķīmiskā testa metodē vai metodē, kurā paredz bioloģiskas izcelsmes reaģenta kā bioloģiski aktīvas vielas lietošanu (piemēram, peptīdu kartēšana, glikokartēšana);    

II

e) citas aktīvās vielas, izejvielas vai starpprodukta testa procedūras izmaiņas (tostarp aizstāšana vai pievienošana).  

1, 2

IB

13.1. Nosacījumi:
13.1.1. 1. Attiecīgie apstiprināšanas (validācijas) pētījumi veikti saskaņā ar atbilstošām vadlīnijām un to rezultāti pierāda, ka, ka aktualizētās testa procedūras ir līdzvērtīgas vai labākas par apstiprinātajām testa procedūrām,.
13.1.2. 2. Nemainās kopējie piemaisījumu ierobežojumi, nav konstatēti jauni nekvalificēti piemaisījumi
13.1.3. 3. Analīžu metodes nemainās (piemēram, pieļaujamas temperatūra vai kolonnas garuma izmaiņas, bet nav atšķirīga kolonna vai metode).
13.1.4. 4. Testa metode nav bioloģiska, imunoloģiska vai imunoķīmiska metode vai metode, kurā kā bioloģiski aktīvu vielu paredz izmantot bioloģiskas izcelsmes reaģentu (neietverot standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
13.1.5. 5.Jebkura jaunā testa metode neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieni netiek izmantotas jaunā veidā
13.1.6. 6. Aktīvā viela nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes viela
13.1.7. 7. Alternatīva specifikācijas parametru testa procedūra ir apstiprināta un šī procedūra nav pievienota reģistrācijas apliecībai IA tipa izmaiņu apstiprināšanas procedūrā.
13.2. Dokumentācija:
13.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), ietverot analītiskās metodoloģijas aprakstu, apstiprināšanas (validācijas) datu kopsavilkumu, pārskatītās piemaisījumu specifikācijas, ja nepieciešams.
13.2.2. 2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai salīdzinoši analīžu rezultāti, kas pierāda, ka reģistrācijas apliecībā apstiprinātie testi un ierosinātie testi ir līdzvērtīgi. Šo prasību nepiemēro, ja tiek pievienota jauna testa procedūra.

2.1.3. Trauka noslēgšanas (aizvākojuma)sistēma

14. Aktīvās vielas primārā iepakojuma izmaiņas (B.I.c.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs;

1, 2, 3

1, 2, 3, 4, 6

IA

b) sterilu un nesaldētu bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes aktīvo vielu iepakojuma kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs;    

II

c) šķidras aktīvās vielas (nesterilas).  

1, 2, 3, 5, 6

IB

14.1. Nosacījumi:
14.1.1. 1. Ierosinātais iepakojuma materiāls ir vismaz līdzvērtīgs apstiprinātajam iepakojuma materiālam attiecībā uz attiecīgām īpašībām.
14.1.2. 2. Attiecīgi stabilitātes pētījumi tiek uzsākti saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijās minētās Starptautiskās saskaņošanas veterinārās konferences (turpmāk - VetSSK) nosacījumiem un attiecīgi stabilitātes parametri tiek izvērtēti vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskās sērijās, un vismaz trīs mēnešu pietiekami (apmierinoši) stabilitātes dati ir pieejami iesnieguma iesniedzējam ieviešanas laikā. Ja ierosinātais iepakojums ir izturīgāks kā apstiprinātais iepakojums, trīs mēnešu stabilitātes pētījumu datus var nenodrošināt.

Šie pētījumi jāpabeidz un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties jāsniedz Zāļu valsts aģentūrai, ja pētījumi glabāšanas laika vai atkārtota testa perioda beigās neatbilst vai iespējami neatbilst specifikācijām.

14.1.3. 3. Attiecīgā viela nav sterila, šķidra un bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes aktīvā viela.
14.2. Dokumentācija.
14.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma iesnieguma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
14.2.2. 2. Attiecīgi dati par jauno iepakojumu (piemēram, salīdzināmi dati par caurlaidību, tostarp, par O2, CO2 mitruma caurlaidību), iekļaujot apstiprinājumu, ka materiāls atbilst atbilstošiem Farmakopejas nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem par materiāliem un priekšmetiem, kas ir kontaktā ar pārtiku.
14.2.3. 3. Ja nepieciešams, pierādījumus, ka nenotiek mijiedarbība starp iepakojumu un iepakojuma saturu (piemēram, zāļu komponentu iekļūšana vai difūzija iepakojumā, produkta sastāvdaļu zudums noslēgtā iepakojumā), iekļaujot apstiprinājumu, ka materiāls atbilst atbilstošiem Farmakopejas nosacījumiem vai normatīvajiem aktiem par materiāliem un priekšmetiem, kas ir kontaktā ar pārtiku
14.2.4. 4. Reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai AVPL turētāja deklarācija, ka attiecīgi stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar VetSSK nosacījumiem (norādot attiecīgos sēriju numurus) un, ja nepieciešams, ka attiecīgās procedūras īstenošanas laikā iesnieguma iesniedzēja rīcībā bija nepieciešamie minimālie apmierinoši dati par stabilitāti, un pieejamie dati neliecina par problēmām.

Ir jāiesniedz apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja tie glabāšanas laika vai atkārtota testa perioda beigās neatbilst vai iespējami neatbilst specifikācijām.

14.2.5. 5. Vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām veiktu stabilitātes pētījumu par attiecīgajiem stabilitātes rādītājiem rezultāti, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un ka dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja dati apstiprinātā atkārtota testa perioda beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
14.2.6. 6. Apstiprinātā un ierosinātā iepakojuma specifikāciju salīdzinājums, ja nepieciešams..
15. Izmaiņas aktīvās vielas primārā iepakojuma specifikācijas parametros vai ierobežojumos (B.I.c.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana;

1, 2, 3, 4

1, 2

IA

b) jaunu specifikācijas parametru pievienošana kopā ar atbilstošām testa metodēm;

1, 2, 5

1, 2, 3, 4, 6

IA

c) nebūtisku parametru svītrošana (piemēram, novecojuši parametri);

1, 2

1, 2, 5

IA

d) specifikācijas parametru pievienošana vai aizstāšana drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ.  

1, 2, 3, 4, 6

IB

15.1. Nosacījumi:
15.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikācijas ierobežojumus (piemēram, kas veikti reģistrācijas procedūrā vai nozīmīgu II tipa izmaiņu apstiprināšanas procedūrā) izņemot gadījumus, ja izmaiņas iepriekš novērtētas un apstiprinātas kā daļa no pārraudzības pasākumiem.
15.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi iepakojuma materiāla ražošanas laikā vai aktīvās vielas uzglabāšanas laikā.
15.1.3. 3. Visām izmaiņām jāatbilst apstiprinātajiem ierobežojumiem.
15.1.4. 4. Testa procedūra nemainās vai izmaiņas testa procedūrā ir nenozīmīgas.
15.1.5. 5. Katra ierosinātā testa metode neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieni netiek izmantotas jaunā veidā.
15.2. Dokumentācija:
15.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā).
15.2.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
15.2.3. 3. Informācija par katru jauno analītisko metodi un apstiprināšanas (validācijas) dati., ja nepieciešams.
15.2.4. 4. Sērijas analīžu dati divām primārā iepakojuma sērijām visiem specifikācijas parametriem.
15.2.5. 5. Skaidrojums vai riska novērtējums, ar ko reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) vai AVPL turētājs apliecina, ka parametri ir nenozīmīgas.
15.2.6. 6. Reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) vai AVPL turētāja ierosināto specifikācijas parametru un ierobežojumu pamatojums.
16. Aktīvās vielas primārā iepakojuma testa procedūru izmaiņas (B.I.c.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nenozīmīgas izmaiņas apstiprinātā testa procedūrā;

1, 2, 3

1, 2

IA

b) citas izmaiņas testa procedūrā (t.sk. aizstāšana vai pievienošana);

1, 3, 4

1, 2

IA

c) testa procedūras svītrošana, ja alternatīva testa procedūra jau ir apstiprināta.

5

1

IA

16.1. Nosacījumi:
16.1.1. 1. Attiecīgi apstiprināšanas (validācijas) pētījumi veikti saskaņā ar atbilstošām vadlīnijām un demonstrē, ka aktualizētā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga apstiprinātajai testa procedūrai.
16.1.2. 2. Analīžu metodes nemainās (piemēram, mainās temperatūra vai kolonas garums, bet nav atšķirīga kolonna vai metode).
16.1.3. 3. Katra jauna testa metode neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieni netiek izmantotas jaunā veidā.
16.1.4. 4. Aktīvā viela vai galaprodukts nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes viela vai galaprodukts.
16.1.5. 5. Joprojām reģistrēta specifikācijas parametra testa procedūra, un šī procedūra nav pievienota IA paziņošanas procedūrā
16.2. Dokumentācija:
16.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (iesniegta KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā), iekļaujot analītiskās metodoloģijas aprakstu un apstiprināšanas (validācijas) datu kopsavilkumu.
16.2.2. 2. Salīdzināmi apstiprināšanas (validācijas) rezultāti vai salīdzinošās analīzes rezultāti, ar ko pierāda, ka apstiprināto testu un ierosināto testu procedūras ir līdzvērtīgas. Šis nosacījums nav piemērojams, ja pievieno jaunu testa procedūru.

2.1.4.Aktīvās vielas stabilitāte

17. Izmaiņas aktīvās vielas atkārtota testa vai uzglabāšanas periodā, vai uzglabāšanas apstākļos, ja apstiprinātajai dokumentācijai nav pievienots Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts par atkārtota testa periodu (B.I.d.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) atkārtota testa vai uzglabāšanas perioda:      
1. samazināšana;

1

1, 2, 3

IA

2. atkārtota testa perioda pagarināšana, kas pamatota ar stabilitātes datu ekstrapolāciju, kas neatbilst SSK pamatnostādnēm (nepiemēro bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes aktīvām vielām);    

II

3. uzglabāšanas perioda pagarināšana bioloģiskām vai imunoloģiskām aktīvām vielām, kas neatbilst apstiprinātam stabilitātes protokolam;    

II

4. atkārtota testa vai uzglabāšanas perioda pagarināšana vai ieviešana (pamatots ar reālā laika datiem);  

1, 2, 3

IB

b) uzglabāšanas apstākļi:      
1. aktīvās vielas stingrāki (vairāk ierobežojoši) uzglabāšanas apstākļi;

1

1, 2, 3

IA

2. bioloģiskas vai imunoloģiskas aktīvās vielas uzglabāšanas apstākļu nosacījumu izmaiņas, ja stabilitātes pētījumi nav veikti saskaņā apstiprinātiem stabilitātes protokoliem;    

II

3. aktīvo vielu uzglabāšanas apstākļu izmaiņas.  

1, 2, 3

IB

17.1. Nosacījumi:
17.1.1. 1. Izmaiņas nav kā sekas neparedzētiem gadījumiem ražošanas procesā vai stabilitātes apsvērumu dēļ
17.2. Dokumentācija:
17.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā). Satur reālā laika stabilitātes pētījumu rezultātus saskaņā ar atbilstošām stabilitātes vadlīnijām ne mazāk kā aktīvo vielu divām (trīs - ja bioloģiskas izcelsmes veterinārajām zālēm) eksperimentālām vai ražošanas sērijām apstiprinātā iepakojuma materiālā. Pētījumus veic noteiktā atkārtota testa periodā vai noteiktos uzglabāšanas apstākļos.
17.2.2. 2. Apliecinājums, ka stabilitātes pētījumus veic saskaņā ar apstiprinātiem protokoliem. Pētījumos jāpierāda, ka joprojām nodrošināta atbilstība attiecīgajām apstiprinātajām specifikācijām.
17.2.3. 3. Aktīvās vielas apstiprināto specifikāciju kopijas.

2.1.5. Izstrādes intervāls

18. Jauna aktīvās vielas izstrādes intervāla noteikšana vai apstiprināta izstrādes intervāla pagarināšana (B.I.e.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) vienas vienības izgatavošanai aktīvās vielas ražošanas procesā, tostarp saistītajām pārbaudēm ražošanas laikā vai testa procedūrām;  

1, 2,3

II

b) izejvielu, reaģentu, starpproduktu vai aktīvās vielas testa procedūrām.  

1, 2, 3

II

18.1. Dokumentācija:
18.1.1. 1. Izstrādes intervāls ir noteikts saskaņā ar attiecīgajām zinātniskajām pamatnostādnēm. Produkta, procesa un analītisko attīstības pētījumu rezultāti (piemēram, ir jāizpēta dažādu to parametru mijiedarbība, kas veido izstrādes intervālu, tostarp attiecīgos gadījumos jāveic riska novērtējums un vairāku parametru pētījumi), kas vajadzības gadījuma pierāda, ka ir gūta sistemātiska un mehāniska izpratne par materiālu rādītājiem un procesa parametriem, kā arī aktīvās vielas kritiskajiem kvalitātes rādītājiem.
18.1.2. 2. Izstrādes intervāla, tostarp mainīgo (attiecīgos gadījumos materiāla rādītāju un procesa parametru) un to ierosinātā diapazona, apraksts tabulas veidā.
18.1.3. 3. Attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
19. Ar aktīvo vielu saistītā pēc reģistrācijas veikto izmaiņu pārvaldības protokola ieviešana (B.I.e.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
 

1, 2

II

Dokumentācija:
1. Ierosināto izmaiņu detalizēts apraksts.
2. Ar aktīvo vielu saistīts izmaiņu pārvaldības protokols.
20. Ar aktīvo vielu saistītā apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošana (B.I.e.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
 

1

1

IA

20.1. Nosacījumi:
1. Ar aktīvo vielu saistītā apstiprinātā izmaiņu protokola svītrošanu nav izraisījuši neparedzēti noteikumi vai specifikācijas apsvērumi protokolā aprakstīto izmaiņu veikšanas laikā.
20.2. Dokumentācija:
1. Ierosinātās svītrošanas pamatojums.

2.2. Galaprodukts (veterinārās zāles) (B.II)

2.2.1. Kvalitatīvas izmaiņas veterināro zāļu aprakstā un sastāvdaļās

21. Izmaiņas, kas saistītas ar iespiedumiem, reljefiem vai citiem marķējumiem, t.sk. marķējumā izmantojamās krāsvielas pievienošana vai aizvietošana (B.II.a.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) izmaiņas iespiedumos, reljefos vai citā apzīmējumā

1, 2, 3

1, 2

IA

b) izmaiņas šķēlējlīnijās vai dalījuma līnijās, kas paredzētas zāļu sadalīšanai vienādās devās  

1, 2, 3

IB

21.1. Nosacījumi:
21.1.1. 1. Gatavā produkta izlaides un glabāšanas laika specifikācijas nemainās (izņemot izskatu).
21.1.2. 2. Katra krāsviela atbilst attiecīgajiem tiesību aktiem veterināro zāļu jomā.
21.1.3. 3. Šķēlējlīnijas vai dalījuma līnijas nav paredzētas sadalīšanai vienādās devās..
21.2. Dokumentācija:
21.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā), tajā skaitā esošā un ierosinātā noformējuma detalizēts attēlojums vai apraksts un pievienota mainītā informācija par produktu, ja nepieciešams.
21.2.2. 2. Galaprodukta paraugus, ja nepieciešams.
21.2.3. 3. Attiecīgu Eiropas Farmakopejas testu rezultātus, ar ko pierāda raksturlielumu un (vai) precīzas dozēšanas līdzvērtību.
22. Zāļu formas vai izmēra izmaiņas (B.II.a.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) tabletes, kapsulas, supozitoriji (svecītes) un pesāriji ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanos 1, 2, 3, 4. 1,4 IA
b) gastorizturīgas, modificētas (pārveidotas) vai ilgstošas darbības zāļu formas un dalāmās tabletes, ko paredzēts sadalīt vienādās devās.   1, 2, 3, 4, 5 IB
22.1. Nosacījumi
22.1.1. 1. Izmainītā produkta šķīdības profils ir pielīdzināms iepriekšējam. Ja augu izcelsmes produktiem nevar izdarīt šķīdības testus, izmainītā produkta sabrukšanas laiks ir pielīdzināms iepriekšējam
22.1.2. 2. Produkta izlaides un uzglabāšanas laika specifikācijas nemainās (izņemot izmēru)
22.1.3. 3. Kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs un vidējā masa nemainās.
22.1.4. 4. Izmaiņas neattiecas uz dalāmām tabletēm, ko paredzēts dalīt vienādās devās.
22.2. Dokumentācija
22.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā), tostarp detalizētu aprakstu par esošo un ierosināto situāciju, pievienojot mainīto produkta informāciju, ja nepieciešams
22.2.2. 2. Salīdzinošus šķīdības datus par vismaz vienu eksperimentālo sēriju esošajam un ierosinātajam izmēram (salīdzināmībā nav būtiskas atšķirības, skat. veterinārās vadlīnijas par biopieejamību). Augu izcelsmes produktiem pieļaujami salīdzināmi sabrukšanas dati.
22.2.3. 3. Skaidrojums, kādēļ netiek iesniegti jauni biopieejamības pētījumi saskaņā ar veterinārajām vadlīnijām par biopieejamību.
22.2.4. 4. Galaprodukta paraugi, ja nepieciešams.
22.2.5. 5. Attiecīgu Eiropas Farmakopejas testu rezultātus, ar ko pierāda raksturlielumu un (vai) precīzas dozēšanas līdzvērtību.
23. Galaprodukta sastāvdaļu (palīgvielu) izmaiņas (B.II.a.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) aromatizētājvielu vai krāsvielu sistēmas sastāvdaļu izmaiņas:      
1. pievienošana, izslēgšana vai aizvietošana; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 4, 5, 6 IAI
2. palielināšana vai samazināšana; 1, 2, 3, 4 1, 2, 4 IA
3. bioloģiskas veterinārās zāles orālai lietošanai, kurās krāsvielas vai garšvielas ir nozīmīgas. Lai zāles uzņemtu mērķsugas.     II
b) citas palīgvielas:      
1. nenozīmīgas palīgvielu kvantitatīvā sastāvā korekcijas galaproduktam; 1, 2, 4, 7, 8,9 1, 2 IA
2. vienas vai vairāku palīgvielu kvalitatīvas vai kvantitatīvas izmaiņas, kas var nozīmīgi ietekmēt zāļu drošumu, kvalitāti vai iedarbīgumu;     II
3. izmaiņas, kas attiecas uz bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zālēm;     II
4. jauna palīgviela, kas saistīta ar cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes materiālu, kam jāizvērtē datus par vīrusu drošību vai TSE risku;     II
5. izmaiņas, kas pamatotas ar biopieejamības pētījumiem;     II
6. vienas palīgvielas aizstāšana ar salīdzināmu palīgvielu, kam ir tādas pašas funkcionālās īpašības un kuras pārstāv līdzīgu līmeni.   1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 IB
23.1. Nosacījumi
23.1.1. 1. Zāļu formas funkcionālajos raksturlielumos nav izmaiņu, piemēram, sadalīšanās (noārdīšanās) periods, šķīdības profils.
23.1.2. 2. Visas nelielās sastāva korekcijas, ko izdara, lai saglabātu kopējo svaru, jāveic ar palīgvielu, kas tobrīd veido lielāko daļu no gatavā produkta sastāva.
23.1.3. 3. Galaprodukta specifikāciju aktualizē tikai attiecībā uz izskatu, smaržu, garšu un, attiecīgos gadījumos, uz identifikācijas testa svītrošanu.
23.1.4. 4. Stabilitātes pētījumi uzsākti saskaņā ar VetSSK nosacījumiem (identificējot sērijas numurus) un attiecīgi stabilitātes parametri ir novērtēti vismaz divās eksperimentālās sērijās vai rūpnieciskās sērijās un iesniedzējam ir pieejami ne mazāk kā trīs mēnešu-laikā iegūti atbilstoši stabilitātes dati (laikā, kad ievieš IA tipa izmaiņas un ziņojot par IB tipa izmaiņām) un stabilitātes profils ir tāds pats kā spēkā esošā situācijā. Ir iesniegts apliecinājums, ka pētījumi tiks pabeigti un dati nekavējoties iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja tie apstiprinātā glabāšanas termiņa beigās neatbilst vai, iespējams neatbilst specifikācijai. Turklāt, attiecīgos gadījumos, ir jāveic fotostabilitātes pētījumi.
23.1.5. 5. Ierosinātās palīgvielas atbilst prasībām, kas noteiktas normatīvajos akots par kvalitātes prasībām krāsvielām vai aromatizētājiem.
23.1.6. 6. Ierosinātās palīgvielas nesatur cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes materiālus, kam nepieciešams virālās drošības novērtējums vai atbilstība Eiropas Komisijas vadlīnijās minētajiem "Norādījumiem dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska ar cilvēkiem paredzētām vai veterinārām zālēm samazināšanai".
23.1.7. 7. Ierosinātā produkta šķīdības profils tiek noteiks vismaz divām eksperimentālām sērijām, ir pielīdzināms spēkā esošajam un nav būtiskas atšķirības salīdzinot, skat. biopieejamības vadlīnijas.
23.1.8. 8. Izmaiņas nav stabilitātes pētījumu rezultāti un (vai) nav pamatotas ar drošuma apsvērumiem, piemēram atšķirības starp stiprumiem.
23.1.9. 9. Galaprodukts nav imunoloģiskas vai bioloģiskas izcelsmes zāles.
23.2. Dokumentācija:
23.2.1. 1. Papildinājumi reģistrācijas dokumentācijas attiecīgā sadaļā (KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā), iekļaujot jauno krāsvielu identifikācijas metodes, un iekļaujot aktualizēto produkta informāciju, ja nepieciešams.
23.2.2. 2. Deklarācija, ka prasītie stabilitātes pētījumi ir uzsākti saskaņā ar VetSSK nosacījumiem (ar sērijas numuru uzrādīšanu) un, ka prasītie minimālie stabilitātes dati iesnieguma iesniedzējam ir pieejami procedūras īstenošanas laikā, un pieejamie dati neuzrāda problēmu. Ir jāsniedz apliecinājumu, ka pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja šie dati apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst, vai, iespējams neatbilst specifikācijām.
23.2.3. 3. Vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar VetSSK nosacījumiem veiktu stabilitātes pētījumu par attiecīgiem stabilitātes rādītājiem rezultāti, kas aptver vismaz trīs mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un ka dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja šie dati neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām glabāšanas laika beigās.
23.2.4. 4. Attiecīgos gadījumos jaunā produkta paraugs.
23.2.5. 5. Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāts visiem pret TSE uzņēmīgu dzīvnieku izcelsmes materiāliem vai, attiecīgos gadījumos, dokumentāls pierādījums tam, ka konkrēto TSE riska materiālu iepriekš ir novērtējusi kompetentā iestāde un ir pierādīts, ka tas atbilst spēkā esošiem Eiropas Komisijās vadlīnijās noteiktajiem "Norādījumiem dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska ar cilvēkiem paredzētām vai veterinārām zālēm samazināšanai." Par materiāliem ir jānorāda šāda informācija: ražotāja nosaukums, dzīvnieka sugas un audi, no kuriem materiāls ir iegūts (atvasināts), donordzīvnieku izcelsmes valsts un izmantošanas veids.
23.2.6. 6. Dati, ar ko pierāda, ka jaunā palīgviela neietekmē gatavā produkta specifikācijas testa metodes, ja tādas izmanto.
23.2.7. 7. Attiecīgā zāļu izstrādātāja palīgvielu maiņas vai izvēles pamatojums (tostarp stabilitātes apsvērumi un antimikrobiālā aizsardzība, ja nepieciešams).
23.2.8. 8. Cietajām zāļu formām salīdzināms šķīdības profils vismaz divām galaprodukta eksperimentālām sērijām, gan ar ierosināto, gan ar spēkā esošo sastāvu. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
23.2.9. 9. Pamatojums jauna biopieejamības pētījuma rezultātu neiesniegšanai saskaņā ar spēkā esošajām vadlīnijām par biopieejamības un bioekvivalences pētījumiem.
23.2.10. 10. Veterinārajām zālēm, kas paredzētas produktīvajiem dzīvniekiem, pierādījums, ka palīgviela ir klasificēta saskaņā ar regulas Nr. 470/2009 14.panta 2.punkta c) apakšpunktu, vai, ja tā nav, pierādījums, ka palīgvielai nav farmakoloģiska iedarbība devā, kāda paredzēta mērķa dzīvniekiem.
24. Iekšķīgi lietojamu (orāli) zāļu formu apvalka svara vai kapsulu apvalka svara izmaiņas (B.II.a.4.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) citās formas iekšķīgai lietošanai; 1, 2, 3, 4 1,2 IA
b) gastroizturīgas, pārveidotas vai ilgstošas darbības zāļu formas, kurām apvalks ir būtisks darbības mehānisma faktors.     II
24.1. Nosacījumi
24.1.1. 1 Jauna produkta šķīšanas profils, kas noteikts vismaz divām eksperimentālām sērijām, ir pielīdzināms iepriekšējam. Ja augu izcelsmes zālēm šķīšanas testus nevar izdarīt, jauna produkta sabrukšanas laiks ir pielīdzināms iepriekšējam.
24.1.2. 2. Apvalks nav būtisks darbības mehānisma faktors.
24.1.3. 3. Vajadzības gadījumā gatavā produkta specifikācija ir atjaunināta tikai attiecībā uz svaru un izmēriem.
24.1.4. 4. Vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar atbilstīgam pamatnostādnēm ir sākti stabilitātes pētījumi, un procedūras īstenošanas laikā pieteikuma iesniedzēja rīcība ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti, un ir dots apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti. Dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja tie apstiprinātā derīguma terminā beigās neatbilst, vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
24.2.. Dokumentācija
24.2.1. 1 Attiecīgo dokumentācijas daļu grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B.sējuma formātā)
24.2.2. 2. Apliecinājums, ka saskaņā ar VetSSK nosacījumiem uzsākti nepieciešamie stabilitātes pētījumi (norādot attiecīgo sēriju numurus) un ka attiecīgos gadījumos procedūras īstenošanas laikā iesnieguma iesniedzēja rīcība ir vajadzīgais datu minimums par stabilitāti, un, ka pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Ir iesniegts apliecinājums, ka pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja attiecīgie dati apstiprinātā derīguma terminā beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijai. Turklāt, attiecīgos gadījumos, ir jāveic fotostabilitātes pētījumi.
25. Pilnīgas izlietošanas parenterālo zāļu vienreizējas devas koncentrācijas izmaiņas ja aktīvās vielas daudzums devā (stiprums) nemainās (B.II.a.5.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
26. Šķīdinātāja un (vai) atšķaidītāja trauka izņemšana (svītrošana) no iepakojuma (B.II.a.6.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
1, 2 IB
26.1. Dokumentācija:
26.1.1. 1. Izņemšanas (svītrošanas) pamatojums, ieskaitot paziņojumu par alternatīvām iespējām iegūt šķīdinātāju vai atšķaidītāju zāļu drošai un efektīvai izmantošanai.
26.1.2. 2. Pārskatītā informācija par zālēm.

2.2.2. Izmaiņas galaprodukta ražošanas procesā

27. Galaprodukta ražotnes aizstāšana vai pievienošana attiecībā uz visu ražošanas procesu vai tā posmu (B.II.b.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) sekundārās iepakošanas vieta; 1, 2 1, 3, 8 IA
b) primārās iepakošanas vieta; 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 8, 9 IA
c) vieta, kur notiek bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zāļu jebkādas ražošanas operācijas, izņemot sēriju izlaidi, sēriju kontroli un sekundāro iepakošanu;     II
d) vieta, kurā veic sākotnējo vai produktam specifisko pārbaudi;     II
c) vieta, kur notiek nesterilu zāļu ražošanas operācijas, izņemot sēriju izlaidi, sēriju kontroli, primāro un sekundāro iepakošanu;   1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 IB
f) vieta, kur notiek sterilu zāļu (izņemot bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles), ko ražo, izmantojot aseptisku metodi, ražošanas operācijas, izņemot sēriju izlaides sēriju kontroli un sekundāro iepakošanu.   1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 IB
27.1 Nosacījumi:
27.1.1. 1. Pēdējo trīs gadu laikā inspekcija no EEZ dalībvalsts vai valsts, kurai ar ES ir savstarpējās atzīšanas līgums par labu ražošanas praksi, ir veicis inspekciju un inspekcijas rezultāti ir apmierinoši.
27.1.2. 2. Ražotnei ir izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgu zāļu vai zāļu formas ražošanai.
27.1.3. 3. Nav sterils produkts.
27.1.4. 4. Attiecīgos gadījumos, piemēram, ražojot suspensijas vai emulsijas, jaunajā ražošanas vietā pastāv validācijas shēma vai ražošanas validācija ir bijusi sekmīga saskaņā ar esošo protokolu vismaz trīs saražotajām sērijām.
27.1.5. 5. Produkts nav bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles.
27.2. Dokumentācija:
27.2.1. 1 Pierādījums, ka ierosinātajai ražotnei ir izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgu zāļu vai zāļu formas ražošanai.
27.2.2. 2. Attiecīgos gadījumos norāda validācijas pētījumā izmantoto sēriju (ne mazāk kā 33) numuri, attiecīgo sēriju apjoms un sēriju izgatavošanas datums un jāiesniedz validācijas dati vai protokols (shēma).
27.2.3. 3. Izmaiņu iesnieguma veidlapā ir skaidri jānorāda spēka esošie un ierosinātie gatavā produkta ražotāji.
27.2.4. 4. Attiecīgā gadījumā apstiprināto izlaides un glabāšanas termiņa specifikāciju kopijas.
27.2.5. 5. Vienas ražošanas sērijas analīzes dati un divu eksperimentālu sēriju analīzes dati, kas iegūti, simulējot ražošanas procesu (vai divas ražošanas sērijas), un salīdzināmi dati par pēdējām trijām sērijām no iepriekšējās ražotnes; sērijas dati par nākamajām divām ražošanas sērijām ir jāiesniedz pēc pieprasījuma vai jāiesniedz (kopā ar ierosināto rīcību), ja tie neatbilst specifikācijām.
27.2.6. 6. Puscietām un šķidrām zāļu formām, kuru sastāvā aktīvā viela ir neizšķīdinātā formā, atbilstīgi validācijas dati, tostarp daļiņu izmēra sadalījuma mikroskopiskais attēls un morfoloģija.
27.2.7. 7. i) ja ierosinātā ražotne izmanto aktīvo vielu kā izejvielu - par sērijas izlaidi atbildīgās ražotnes kvalificētās personas apliecinājums, ka aktīvā viela tiek ražota saskaņā ar Eiropas Komisijas (EK) vadlīnijām par izejvielu labu ražošanas praksi;

ii) Turklāt, ja ierosinātā ražotne atrodas EEZ un izmanto aktīvo vielu kā izejvielu, - ierosinātās ražotnes kvalificētās personas apliecinājums, ka aktīvā viela tiek ražota saskaņā ar ES pamatnostādnēm par izejvielu labu ražošanas praksi.

27.2.8. 8. Attiecīgas dokumentācijas daļu grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6B sējuma formātā).
27.2.9. 9. Ja ražošana un primārā iepakošana nenotiek vienā vietā, ir jāizstrādā un jāpastiprina transportēšanas un produkcijas liela apjoma glabāšanas noteikumi.
27.3. Piezīmes: Reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) kā izejvielas var izmantot tikai tādas aktīvās vielas, kas ir ražotas atbilstoši labas ražošanas prakses prasībām, tādēļ visiem reģistrācijas apliecības turētājiem (īpašniekiem) kas izmanto aktīvo vielu kā izejvielu, ir jāiesniedz apliecinājums. Turklāt kvalificētā persona, kas ir atbildīga par sērijas izlaidi, uzņemas atbildību par katru sēriju, kvalificētajai personai jāiesniedz vēl viens apliecinājums, ja sērijas izlaides vieta nav iepriekšminētā vieta.

Ja ir iesaistīts vairāk nekā viens reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks), ir pieļaujams, ka tiek iesniegts tikai viens apliecinājums, ko parakstījusi viena kvalificētā persona. Šādā gadījumā:

a) apliecinājumā skaidri noteikts, ka tas parakstīts visu iesaistīto kvalificēto personu vārdā;

b) pasākumu pamatā ir nolīgums saskaņā ar labas ražošanas prakses vadlīnijām un kvalificētā personā līgumā ir minēta kā persona, kas uzņemas īpašu atbildību.

Kvalificētā persona atbilst prasībām, kas noteiktas Ministru kabineta 2006.gada 15.maija noteikumos Nr.319 "Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro zāļu ražotājam izsniedz labas ražošanas prakses sertifikātu, un par veterināro zāļu ražošanu atbildīgās amatpersonas kvalifikācijas un profesionālās pieredzes prasībām" un atrodas EEZ, tādēļ kvalificēto personu, kas atrodas trešajās valstīs, apliecinājumi nav pieņemami.

28. Izmaiņas sērijas izlaides kārtībā un galaprodukta kvalitātes kontroles testēšana (B.II.b.2.): Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) sērijas kontroles vai testēšanas vietas aizstāšana vai pievienošana; 2, 3 1, 2, 4 IA
b) par sērijas izlaidi atbildīgā ražotāja aizstāšana vai pievienošana;      
1. bez sērijas kontroles un (vai) testēšanas; 1, 2 1, 2, 3, 4 IA
2. ar sērijas kontroli un (vai) testēšanu; 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 IA
3. ar bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes produkta sērijas kontroli un (vai) testēšanu, kā vienu no kontroles vai testa metodēm izmantojot bioloģisku, imunoloģisku, vai imunoķīmisku metodi.     II
28.1. Nosacījumi
28.1.1. 1. Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs atrodas EEZ
28.1.2. 2. Ražotnei ir piešķirta atbilstoša speciālā atļauja (licence).
28.1.3. 3. Produkts nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zāles
28.1.4. 4. Metodes nodošana no iepriekšējā uz ierosināto ražotni vai testu laboratoriju ir veiksmīgi pabeigta.
28.2. Dokumentācija
28.2.1. 1. Ražotnei, kas:

1.1. atrodas EEZ valstī, − speciālas atļaujas (licences) veterināro zāļu ražošanai kopija vai, ja tādas nav, labas ražošanas prakses sertifikāts, ko attiecīgā kompetentā iestāde izdevusi pēdējos trijos gados;

1.2. neatrodas EEZ valstī, ja starp attiecīgo valsti, kurai ar ES ir savstarpējas atzīšanas nolīgums par labu ražošanas praksi, un tas ir spēkā − labas ražošanas prakses sertifikāts, ko attiecīgā kompetentā iestāde izdevusi pēdējos trijos gados. Ja šāda nolīguma nav, labas ražošanas prakses sertifikāts, ko pēdējos trijos gados izdevusi EEZ kompetentā iestāde;

28.2.2. 2. Izmaiņu iesnieguma veidlapā ir skaidri norādīti "pašreizējie" un "ierosinātie" gatavā produkta ražotāji.
28.2.3. 3. Par sērijas apstiprināšanu atbildīgās kvalificētās personas apliecinājums, kurā norādīts, ka reģistrācijas dokumentācijā minētais aktīvās vielas ražotājs darbojas saskaņā EK vadlīnijām par izejvielu labu ražošanas praksi. Pieļaujams, ka vienu apliecinājumu iesniedz šī pielikuma 27.3.apakšpunktā minētā gadījumā.
28.2.4. 4. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā) tajā skaitā, pārskatītā informācija par zālēm.
29. Izmaiņas galaprodukta ražošanas procesā (B.II.b.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas ražošanas procesa izmaiņas cietajām zāļu formām iekšķīgai lietošanai ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanu vai šķīdumiem iekšķīgai lietošanai;

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

1, 3, 4, 6, 7, 8

IA

b) nozīmīgas izmaiņas ražošanas procesā, kas var būtiski ietekmēt zāļu kvalitāti, drošumu un iedarbīgumu;    

II

c) produkts ir bioloģiskās, tajā skaitā imunoloģiskas, izcelsmes zāles, un lai veiktu izmaiņas, jāveic salīdzināmības novērtējums;    

II

d) nestandarta gala (terminālās) sterilizācijas metodes ieviešana;    

II

e) aktīvās vielas pieļaujamās pārsniegšanas noteikšana vai palielināšana;    

II

f) nelielas izmaiņas iekšķīgai lietošanai paredzēta ūdeni saturoša šķīduma (suspensija) ražošanas procesā;  

1, 2, 4, 6, 7, 8

IB

29.1. Nosacījumi:
29.1.1. 1. Nav izmaiņu piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās.
29.1.2. 2. Produkts nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes, vai augu izcelsmes zāles.
29.1.3. 3. Ražošanas princips, tostarp atsevišķi ražošanas posmi, piemēram, starpproduktu apstrāde, nemainās, un izmaiņas neattiecas uz ražošanas procesā izmantoto šķīdinātāju.
29.1.4. 4. Reģistrēto procesu kontrolē, veicot atbilstīgas kontroles ražošanas gaitā, un šīs kontroles nemaina (ierobežojumu paplašināšana vai atcelšana).
29.1.5. 5. Gatavā produkta vai starpproduktu specifikācijas nemainās.
29.1.6. 6. Ierosinātā procesa rezultātā iegūst identisku produktu attiecībā uz visiem kvalitātes, drošuma un iedarbīguma aspektiem.
29.1.7. 7. Vismaz vienai eksperimentālai vai rūpnieciskai sērijai ir uzsākti attiecīgi stabilitātes pētījumi nosacījumiem, un izmaiņu iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti dati par stabilitāti. Ir dots apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) tiks nekavējoties iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja dati apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
29.2. Dokumentācija:
29.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tajā skaitā, pašreizējā procesa un ierosinātā procesa tiešs salīdzinājums.
29.2.2. 2. Puscietiem un šķidriem produktiem, kuru sastāvā aktīvā viela ir neizšķīdinātā formā, −atbilstoši izmaiņu validācijas dati, tajā skaitā daļiņu izmēra sadalījuma mikroskopiskais attēls, lai pārbaudītu redzamas morfoloģijas izmaiņas, un salīdzināmi daļiņu izmēra sadalījuma dati, ko iegūst, izmantojot atbilstīgu metodi.
29.2.3. 3. Cietajām zāļu formām − vienas reprezentatīvas ražošanas sērijas šķīšanas profils un salīdzināmi dati par iepriekšējā ražošanas procesa pēdējām trijām sērijām. Dati par nākamajām divām pilnām ražošanas sērijām ir pieejami pēc pieprasījuma vai tos iesniedz (kopā ar ierosināto rīcību), ja nav atbilstība specifikācijai. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
29.2.4. 4. Pamatojums jaunā bioekvivalences pētījuma rezultātu neiesniegšanai saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem pamatnostādnēs iekļautajos norādījumos par biopieejamību un bioekvivalenci.
29.2.5. 5. Validācijas dati sterilizācijas procesa izmaiņu gadījumā.
29.2.6. 6. Apstiprināto izlaides un glabāšanas laika specifikācijas kopija.
29.2.7. 7. Vismaz vienas sērija, kas izgatavota saskaņā ar apstiprināto un ierosināto procesu, analīzes dati (salīdzinošās tabulas veidā). Nākamo divu pilnu ražošanas sēriju datus sagatavo un iesniedz zāļu reģistrācijas turētājs (īpašnieks) pēc pieprasījuma, ja tie

ir ārpus noteiktās specifikācijas, un kurus iesniedz kopā ar ierosināto rīcību.

29.2.8. 8. Apliecinājums, ka vismaz vienai eksperimentālai vai rūpnieciskai sērijai uzsākti stabilitātes pētījumi saskaņā ar VetSSK nosacījumiem (norādot attiecīgo sēriju numuru) un novērtēti attiecīgie stabilitātes parametri un ka, iesniedzot paziņojumu, izmaiņu iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti, un ka stabilitātes profils ir līdzīgs pašreiz reģistrētajai dokumentācijā norādītajai situācijai. Apliecinājumā ir iekļauta norāde, kas šos pētījumus pabeigts un datus (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties iesniegs kompetentajai iestādei, ja tie apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
30. Galaprodukta sērijas apjoma (tajā skaitā, sērijas apjoma diapazonu) izmaiņas B.II.b.4. Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) apjoma palielināšanās mazāk kā 10 reizes salīdzinājumā ar apstiprināto sērijas apjomu;

1, 2, 3, 4, 5, 7.

1, 4

IA

b) apjoma samazināšanās mazāk kā 10 reizes;

1, 2, 3, 4, 5, 6

1., 4.

IA

c) lai veiktu izmaiņas, ir jāveic bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zāļu salīdzināmības novērtējumu;    

II

d) izmaiņas attiecas uz pārējām zāļu formām, ko ražo komplicētā (complex) ražošanas procesā;    

II

e) apjoma palielināšanās vairāk nekā 10 reizes salīdzinājumā ar apstiprināto sērijas apjomu zālēm ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanu;  

1, 2, 3, 4, 5, 6

IB

f) bioloģiskas vai imunoloģiskas, izcelsmes zāļu sērijas apjoma palielināšana un samazināšana bez ražošanas procesa izmaiņām (piemēram, ražošanas līnijas dubultošana);  

1, 2, 3, 4, 5, 6

IB

30.1. Nosacījumi
30.1.1. 1. Izmaiņas neietekmē produkta reproducējamību un (vai) atbilstību.
30.1.2. 2. Izmaiņas attiecas uz standarta zāļu formām iekšķīgai lietošanai ar ātru aktīvās vielas atbrīvošanos vai nesterilām šķidrām zāļu formām.
30.1.3. 3. Izmaiņas ražošanas metodēs un (vai) pārbaudēs ražošanas gaitā ir tikai tādas, kādas nepieciešamas, lai veiktu sērijas apjoma izmaiņas, piemēram, dažādu izmēru iekārtu izmantošana.
30.1.4. 4. Pastāvošā validācijas shēma vai arī ražošanas validācija saskaņā ar pašreizējo protokolu ir sekmīgi izpildīta vismaz trijām saražotajām produkcijas sērijām, kas atbilst ierosinātajam jaunajam sērijas apjomam, saskaņā ar attiecīgajām pamatnostādnēm.
30.1.5. 5. Attiecīgais produkts nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zāles.
30.1.6. 6. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā vai to iemesls nav stabilitātes apsvērumi;
30.1.7. 7. Pašreizējo sērijas apjomu neapstiprināja kā IA tipa izmaiņas.
30.2. Dokumentācija
30.2.1. 1.Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
30.2.2. 2. Vismaz vienas produkcijas sērijas, kas saražota atbilstoši pašreiz apstiprinātajam un ierosinātajam sērijas apjomam, analīzes dati (salīdzinošās tabulas veidā). Sērijas dati par nākamajām divām pilnām produkcijas sērijām ir pieejami un par tiem paziņo reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) pēc pieprasījuma (kopā ar ierosināto rīcību), ja dati neatbilst specifikācijām.
30.2.3. 3. Apstiprināto izlaides un glabāšanas laika specifikāciju kopijas.
30.2.4. 4. Attiecīgos gadījumos norādīti validācijas pētījumā izmantoto sēriju (≥ 3) numuri, attiecīgo sēriju apjoms un sēriju izgatavošanas datums, vai iesniegts validācijas protokols (shēma).
30.2.5. 5. Iesniegti validācijas rezultāti.
30.2.6. 6. Vismaz vienas eksperimentālās vai rūpnieciski ražotās sērijas stabilitātes pētījumu par attiecīgajiem stabilitātes rādītājiem rezultāti, kas aptver vismaz triju mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un ka dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja tie apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām. Bioloģiskas, tajā skaitā, imunoloģiskas, izcelsmes zālēm apliecinājums, ka salīdzināmības novērtējums nav nepieciešams.
31 Izmaiņas testos, ko izdara ražošanas gaitā, vai ierobežojumos, kurus piemēro galaprodukta ražošanas laikā (B.II.b.5.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku ražošanas procesa ierobežojumu noteikšana; 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) jaunu testu un ierobežojumu pievienošana; 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7 IA
c) ražošanas gaitā veicama nebūtiska testa svītrošana; 1, 2 1, 2, 6 IA
d) ražošanas gaitā veicama testa svītrošana, kas var būtiski ietekmēt galaprodukta vispārējo kvalitāti;     II
e) ražošanas gaitā veicama apstiprinātā testa ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski ietekmēt galaprodukta vispārējo kvalitāti;     II
f) ražošanas laikā veicamā testa pievienošana vai aizvietošana drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ.   1, 2, 3, 4, 5, 7 IB
31.1. Nosacījumi:
31.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas apliecības iesnieguma procedūras vai II tipa izmaiņu procedūras laikā).
31.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums vai izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
31.1.3. 3. Visām izmaiņām jāatbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
31.1.4. 4 Testa procedūra nemainās vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
31.1.5. 5. Jaunās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
31.1.6. 6. Jaunā testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā vai imunoķīmiskā metode vai metode, kura kā bioloģiski aktīvu vielu paredz izmantot bioloģiskās izcelsmes reaģentu (neietver standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
31.2. Dokumentācija:
31.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
31.2.2. 2. Pašreizējo un ierosināto ierobežojumu un testu, ko izdara ražošanas gaitā, salīdzinošā tabula.
31.2.3. 3. Attiecīgos gadījumos informācija par ierosinātajām analīzes metodēm un validācijas dati.
31.2.4. 4. Divu gatavo produktu produkcijas sēriju analīzes dati (triju produkcijas sēriju analīzes dati bioloģiskās izcelsmes gatavajiem produktiem, ja nav noteikts citādi) par visiem specifikācijas parametriem.
31.2.5. 5. Salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati, ko nosaka vismaz vienai eksperimentālai sērijai, kas saražota, veicot pašreizējos un jaunos testus ražošanas gaitā. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
31.2.6. 6. Pamatojums un (vai) riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
31.2.7. 7. Ierosinātā testa un ierobežojumu pamatojums.

2.2.3. Palīgvielu kontrole

32 Palīgvielas specifikācijas parametru un (vai) ierobežojumu izmaiņas (B.II.c.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 8 IA
c) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana (piemēram, novecojuša parametra svītrošana) 1, 2 1, 2, 7 IA
d) izmaiņas, kas pārsniedz apstiprināto specifikāciju ierobežojumu līmeni (range)     II
e) specifikācijas parametra svītrošana, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta vispārējo kvalitāti     II
f) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana (izņemot bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles) drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ   1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 IB
32.1. Nosacījumi:
32.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas apliecības iesnieguma procedūras vai II tipa izmaiņu procedūras laikā).
32.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums vai izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
32.1.3. 3. Visām izmaiņām jāatbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
32.1.4. 4 Testa procedūra nemainās vai izmaiņas ir nelielas.
32.1.5. 5. Ierosinātās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
32.1.6. 6. Ierosinātā testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā vai imunoķīmiskā metode vai metode, kurā bioloģiskās izcelsmes reaģentu paredz izmantot kā bioloģiski aktīvu vielu (neietver standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
32.1.7. 7. Izmaiņas neattiecas uz genotoksiskiem piemaisījumiem.
32.2. Dokumentācija
32.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā);
32.2.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
32.2.3. 3. Informācija par visām ierosinātajām analīzes metodēm un validācijas dati.
32.2.4. 4. Visu specifikācijas parametru analīzes dati divām palīgvielas ražošanas sērijām (trīs ražošanas sēriju analīzes dati bioloģiskās izcelsmes palīgvielām).
32.2.5. 5. Ja nepieciešams, salīdzināmi gatavā produkta šķīšanas profila dati, ko nosaka vismaz vienai eksperimentālai sērijai, kura ietver palīgvielu, atbilstoši apstiprinātajai un ierosinātajai specifikācijai. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
32.2.6. 6. Vajadzības gadījumā pamatojums jaunā bioekvivalences pētījuma rezultātu neiesniegšanai saskaņā ar vadlīnijām par biopieejamību.
32.2.7. 7. Pamatojums un (vai) riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
32.2.8. 8. Ierosinātā specifikācijas parametra un ierobežojumu pamatojums.
33. Palīgvielas testa procedūras izmaiņas (B.II.c.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas apstiprinātajā testa procedūrā 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) testa procedūras svītrošana, ja ir jau apstiprināta alternatīva testa procedūra 5 1 IA
c) bioloģiskās, imunoloģiskās, imunoķīmiskās testa metodes vai metodes, kura paredz izmantot bioloģiskās izcelsmes reaģentu, aizstāšana     II
d) citas izmaiņas testa procedūrā (tostarp aizstāšana vai pievienošana)   1, 2 IB
33.1. Nosacījumi
33.1.1. 1. Veikti atbilstoši validācijas pētījumi (saskaņā ar attiecīgām vadlīnijām) un to rezultāti pierāda, ka atjauninātā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai testa procedūrai.
33.1.2. 2. Kopējo piemaisījumu ierobežojumi nemainās; nav konstatēti jauni nekvalificēti piemaisījumi.
33.1.3. 3. Analīzes metodei jāpaliek tai pašai (piemēram, pieļaujamas kolonnas garuma vai temperatūras izmaiņas, bet ne citāda kolonna vai metode).
33.1.4. 4. Testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā ,imunoķīmiskā metode vai metode, kura paredz izmantot bioloģiskās izcelsmes reaģentu (neietver standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
33.1.5. 5. Ir apstiprināta alternatīva specifikācijas parametra testa procedūra, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par IA tipa izmaiņām.
33.2. Dokumentācija
33.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā); tostarp analīzes metodes apraksts, validācijas datu kopsavilkums, pārskatītas piemaisījumu specifikācijas (ja tādas ir).
33.2.2. 2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai attiecīgos gadījumos salīdzinošās analīzes rezultāti, kas pierāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šo prasību nepiemēro, ja tiek pievienota jauna testa procedūra.
34 Izmaiņas tāds palīgvielas vai reaģenta izcelsmē, kas var radīt Transmisīvās spongiozās encefalopātijas (TSE) risku, (B.II.c.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) materiāla, kas var radīt TSE risku, aizstāšana ar augu vai sintētiskas izcelsmes materiālu:      
1. palīgvielas vai reaģenti, ko neizmanto, ražojot bioloģiski vai imunoloģiski aktīvu vielu vai bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles 1 1 IA
2. palīgvielas vai reaģenti, ko izmanto, ražojot bioloģiski vai imunoloģiski aktīvu vielu vai bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles   1, 2 IB
b) materiāla, kas var radīt TSE risku, izmaiņas vai ieviešana, vai aizstāšana ar tādu citu materiālu, kas var radīt TSE risku, uz kuru neattiecas TSE atbilstības sertifikāts     II
34.1. Nosacījumi
34.1.1. 1. Palīgvielas un gatavā produkta izlaides un glabāšanas laika specifikācijas nemainās.
34.2.. Dokumentācija
34.2.1. 1. Materiāla ražotāja vai reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) apliecinājums, ka materiāls ir augu vai sintētiskas izcelsmes materiāls.
34.2.2. 2. Pētījums par materiālu līdzvērtību un gatavā materiāla ietekmi uz produkciju un iedarbību uz gatavo produktu (piemēram, šķīdības rādītāji).
35. Izmaiņas farmakopejā neietilpstošas palīgvielas (ja aprakstīta zāļu aprakstā (dossier)) sintēzē vai ekstrahēšanā (B.II.c.4._ Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas 1, 2 1, 2, 3, 4 IA
b) mainītas specifikācijas vai ir izmaiņas palīgvielas fizikāli ķīmiskajās īpašībās, kas var ietekmēt gatavā produkta kvalitāti     II
c) palīgviela ir bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes viela     II
35.1. Nosacījumi
35.1.1. 1. Sintēzes ceļš un specifikācijas ir identiskas, un nav izmaiņu piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā sastāvā (izņemot atlikušo šķīdinātāju sastāvu, pieņemot, ka tie tiek kontrolēti saskaņā ar VetSSK nosacījumiem) vai fizikāli ķīmiskajās īpašībās.
35.1.2. 2. Te neietilpst palīgvielas.
35.2. Dokumentācija
35.2.1. 1 Attiecīgās reģistrācijas dokumentācijas grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā).
35.2.2. 2. Analīzes dati (salīdzinošās tabulas veidā) par vismaz divām palīgvielu sērijām (minimālais eksperimentālo sēriju skaits), kas saražotas saskaņā ar iepriekšējo un ierosināto procesu.
35.2.3. 3. Vajadzības gadījumā vismaz divu gatavā produkta sēriju (minimālais eksperimentālo sēriju skaits) salīdzināmi šķīdības profila dati. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
35.2.4. 4. Palīgvielas apstiprināto un ierosināto (ja tādas ir) specifikāciju kopijas.

2.2.4. Galaprodukta kontrole

36 Galaprodukta specifikācijas parametru un (vai) ierobežojumu izmaiņas (B.II.d.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana zālēm, uz ko attiecas oficiālā sērijas izlaide 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
c) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi 1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 IA
d) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana (piemēram, novecojuša parametra svītrošana) 1, 2 1, 2, 6 IA
e) izmaiņas, kas pārsniedz apstiprinātos specifikāciju ierobežojumus     II
f) specifikācijas parametra svītrošana, kas var būtiski ietekmēt galaprodukta vispārējo kvalitāti     II
g) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana (izņemot bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāles) drošuma vai kvalitātes apsvērumu dēļ.   1, 2, 3, 4, 5, 7 IB
36.1. Nosacījumi:
36.1.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas apliecības iesnieguma procedūras vai II tipa izmaiņu procedūras laikā).
36.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā, piemēram, jauns nekvalificēts piemaisījums vai izmaiņas kopējo piemaisījumu ierobežojumos.
36.1.3. 3. Visām izmaiņām jāatbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
36.1.4. 4. Testa procedūra nemainās vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
36.1.5. 5. ierosinātās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
36.1.6. 6. Ierosinātā testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā, imunoķīmiskā metode vai metode, kurā bioloģiskas izcelsmes reaģentu paredz izmantot kā bioloģiski aktīvu vielu.
36.1.7. 7. Izmaiņas neattiecas uz genotoksiskiem piemaisījumiem.
36.2. Dokumentācija:
36.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
36.2.2. 2. Pašreizējo un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
36.2.3. 3. Attiecīgos gadījumos informācija par visām ierosinātajām analīzes metodēm un validācijas dati.
36.2.4. 4. Visu specifikācijas parametru analīzes dati galaprodukta divām ražošanas sērijām (triju ražošanas sēriju analīzes dati bioloģiskās izcelsmes zālēm, ja nav noteikts citādi).
36.2.5. 5. Attiecīgos gadījumos salīdzināmi galaprodukta šķīšanas profila dati, ko nosaka vismaz vienai eksperimentālai sērijai atbilstoši apstiprinātajai un ierosinātajai specifikācijai. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
36.2.6. 6. Pamatojums vai riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
36.2.7. 7. Jaunā specifikācijas parametra un ierobežojumu pamatojums.
37 Galaprodukta testa procedūras izmaiņas (B.II.d.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas apstiprinātajā testa procedūrā 1, 2, 3, 4 1,2 IA
b) testa procedūras svītrošana, ja ir jau apstiprināta alternatīva metode 4 1 IA
c) bioloģiskās, imunoloģiskās vai imunoķīmiskās testa metodes vai metodes, kurā paredz izmantot bioloģiskās izcelsmes reaģentu, aizstāšana     II
d) citas izmaiņas testa procedūrā (tostarp aizstāšana vai pievienošana)   1, 2 IB
37.1. Nosacījumi:
37.1.1. 1. Veikti atbilstoši validācijas pētījumi (saskaņā ar attiecīgām pamatnostādnēm) un to rezultāti pierāda, ka atjauninātā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai testa procedūrai.
37.1.2. 2. Kopējo piemaisījumu ierobežojumi nemainās, nav konstatēti jauni nekvalificēti piemaisījumi.
37.1.3. 3. Analīzes metodei jāpaliek tai pašai (piemēram, pieļaujamas kolonnas garuma vai temperatūras izmaiņas, bet ne citāda kolonna vai metode).
37.1.4. 4. Testa metode nav bioloģiskā, imunoloģiskā, imunoķīmiskā metode vai metode, kurā paredz izmantot bioloģiskās izcelsmes reaģentu (neietver standarta farmakopejas mikrobioloģiskās metodes).
37.2. Dokumentācija:
37.2.1. 1. Reģistrācijas dokumentācijas attiecīgās daļas grozījumi (iesniegti KTD vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tostarp analīzes metodes apraksts, validācijas datu kopsavilkums, pārskatītas piemaisījumu specifikācijas (ja tādas ir).
37.2.2. 2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai, attiecīgos gadījumos, salīdzinošās analīzes rezultāti, kas pierāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šo prasību nepiemēro, ja pievieno jaunu testa procedūru.
38 Izmaiņas, kas attiecas uz reālā laika izlaides vai parametriskās izlaides introdukciju galaprodukta ražošanā (B.II.d.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II

2.2.5. Trauka noslēgšanas (aizvākojuma) sistēma

39 Izmaiņas, kas attiecas uz gatavā produkta primāro iepakojumu (B.II.e.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs:      
1. cietās zāļu formas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 IA
2. puscietās un nesterilas šķidrās zāļu formas   1, 2, 3, 5, 6 IB
3. sterilas zāļu formas un bioloģiskās/ imunoloģiskās izcelsmes zāles     II
4. izmaiņas, kas attiecas uz mazāk aizsargājošu iepakojumu, ar ko saistītas glabāšanas noteikumu izmaiņas un (vai) glabāšanas laika saīsināšana     II
2. puscietās un nesterilas šķidrās zāļu formas     II
b) trauka veids:      
1. cietās, pusšķidrās un nesterilas šķidrās zāļu formas   1, 2, 3, 5, 6, 7 IB
2. sterilas zāļu formas un bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zāles     II
39.1. Nosacījumi:
39.1.1. 1 Izmaiņas attiecas tikai uz to pašu iepakojuma vai trauka veidu (piemēram, kontūriepakojumu aizstāj ar kontūriepakojumu).
39.1.2. 2. Ierosinātajam iepakojuma materiālam tā attiecīgo īpašību ziņā jābūt vismaz līdzvērtīgam apstiprinātajam materiālam.
39.1.3. 3 Vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar VetSSK noteikumiem uzsākti attiecīgi stabilitātes pētījumi un novērtēti attiecīgi stabilitātes rādītāji, un procedūras īstenošanas laikā pieteikuma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā gūti apmierinoši dati par stabilitāti. Taču, ja ierosinātais iepakojums ir izturīgāks nekā pašreizējais iepakojums, piemēram, biezāks kontūriepakojums, nav jānodrošina triju mēnešu laikā gūtu datu par stabilitāti pieejamība. Šie pētījumi ir jāpabeidz un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties jāsniedz kompetentajām iestādēm, ja tie apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
39.2. Dokumentācija:
39.2.1. 1 Atbilstošās reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā), tostarp pārskatītā informācija par zālēm.
39.2.2. 2. Dati par ierosināto iepakojumu (salīdzināmi dati par caurlaidību, piemēram, O2, CO2, mitruma caurlaidību).
39.2.3. 3. Attiecīgos gadījumos jāpierāda, ka nenotiek satura un iepakojuma materiāla savstarpējā iedarbība (piemēram, ierosinātā materiāla sastāvdaļu iekļūšana saturā un produkta sastāvdaļu zudums iepakojumā), tostarp jāiesniedz apstiprinājums, ka materiāls atbilst attiecīgām farmakopejas prasībām vai normatīvajiem aktiem par plastmasas materiāliem un priekšmetiem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.
39.2.4. 4. Apliecinājums, ka saskaņā ar SSK noteikumiem uzsākti nepieciešamie stabilitātes pētījumi (norādot attiecīgo sēriju numurus) un ka procedūras īstenošanas laikā iesnieguma iesniedzēja rīcībā bija nepieciešamais apmierinošu datu par stabilitāti minimums, un ka pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Ir arī jāsniedz apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja šie dati apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
39.2.5. 5. Vismaz divām eksperimentālām vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar VetSSK nosacījumiem veiktu stabilitātes pētījumu par attiecīgajiem stabilitātes rādītājiem rezultāti, kas aptver vismaz trīs mēnešu periodu, un apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un ka dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti kompetentajām iestādēm, ja šie dati apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
39.2.6. 6. Apstiprinātā un ierosinātā primārā iepakojuma specifikāciju salīdzinošā tabula.
39.2.7. 7. Ierosinātā trauka vai aizvākojuma paraugi.
40. Izmaiņas galaprodukta primārā iepakojuma specifikāciju parametros un (vai) ierobežojumos (B.II.e.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 6 IA
c) nebūtisku specifikācijas parametru svītrošana (piemēram, novecojuša parametra svītrošana) 1, 2 1, 2, 5 IA
d) specifikācijas parametra pievienošana vai aizstāšana drošuma vai kvalitātes apsvēruma dēļ   1, 2, 3, 4, 6 IB
40.1. Nosacījumi:
40.1.1. 1 Izmaiņas nav radušās, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērtējumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas apliecības iesnieguma procedūras vai II tipa izmaiņu procedūras laikā).
40.1.2. 2. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā.
40.1.3. 3 Visām izmaiņām jāatbilst pašreiz apstiprinātajiem ierobežojumiem.
40.1.4. 4. Testa procedūra nemainās vai testa procedūras izmaiņas ir nelielas.
40.1.5. 5. Ierosinātās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
40.2. Dokumentācija:
40.2.1. 1. Attiecīgie grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā).
40.2.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
40.2.3. 3. Informācija par visām ierosinātajām analīzes metodēm un validācijas dati, ja nepieciešams..
40.2.4. 4. Divu primārā iepakojuma sēriju analīzes dati par visiem specifikācijas parametriem.
40.2.5. 5. Pamatojums un (vai)riska novērtējums, kas pierāda, ka parametrs nav būtisks.
40.2.6. 6. Jaunā specifikācijas parametra un ierobežojumu pamatojums
41. Gatavā produkta primārā iepakojuma testa procedūras izmaiņas (B.II.e.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas apstiprinātā testa procedūrā 1, 2, 3 1, 2 IA
b) citas izmaiņas testa procedūrā (tostarp aizstāšana vai pievienošana) 1, 3, 4 1, 2 IA
c) testa procedūras svītrošana, ja ir jau apstiprināta alternatīva testa procedūra 5 1 IA
41.1. Nosacījumi:
41.1.1. 1. Ir veikti atbilstoši validācijas pētījumi (saskaņā ar attiecīgām pamatnostādnēm) un to rezultāti pierāda, ka atjauninātā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai testa procedūrai.
41.1.2. 2. Analīzes metodei jāpaliek tai pašai (piemēram, pieļaujamas kolonnas garuma vai temperatūras izmaiņas, bet ne citāda kolonna vai metode).
41.1.3. 3 Jaunās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
41.1.4. 4. Aktīvā viela vai galaprodukts nav bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes..
41.1.5. 5. Ir apstiprināta alternatīva specifikācijas parametra testa procedūra, un šī procedūra nav pievienota, paziņojot par IA tipa izmaiņām.
41.2. Dokumentācija
41.2.1. 1. Attiecīgie grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā), tostarp analīzes metodes apraksts un validācijas datu kopsavilkums.
41.2.2. 2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai salīdzinošās analīzes rezultāti, kas pierāda, ka pašreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai. Šo prasību nepiemēro, ja pievieno jaunu testa procedūru.
42. Trauka vai aizvākojuma (primārais iepakojums) formas vai izmēra izmaiņas (B.II.e.4.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nesterilas zāļu formas 1, 2, 3 1, 2, 4 IA
b) formas vai izmēra izmaiņas skar iepakojuma materiāla pamatkomponentus, kas var būtiski ietekmēt gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošumu vai stabilitāti     II
c) sterilas zāļu formas 5 1 IA
42.1. Nosacījumi
42.1.1. 1. Trauka kvalitatīvais vai kvantitatīvais sastāvs nemainās.
42.1.2. 2. Izmaiņas neskar iepakojuma materiāla pamatkomponenti, kas ietekmē gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošību vai stabilitāti.
42.1.3. 3. Ja izmaiņas attiecas uz brīvās augšdaļas tilpumu vai virsmas laukuma un tilpuma attiecību, vismaz divām eksperimentālām (trijām sērijām attiecībā uz bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zālēm) vai rūpnieciskām sērijām saskaņā ar attiecīgajām pamatnostādnēm uzsākti stabilitātes pētījumi, un iesnieguma iesniedzēja rīcībā ir vismaz triju mēnešu laikā (sešu mēnešu laikā attiecībā uz bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zālēm) gūti dati par stabilitāti. Ir dots apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) tiks nekavējoties iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja šie dati apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
42.2. Dokumentācija
42.2.1. 1 Attiecīgie grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā), tostarp trauka vai aizvākojuma materiāla apraksts, sīki izstrādāts zīmējums un sastāvs un pārskatītā informācija par zālēm, ja nepieciešams.
42.2.2. 2. Attiecīgos gadījumos jaunā trauka un (vai) aizvākojuma paraugi.
42.2.3. 3. Pilnīgi steriliem produktiem ir veikti atkārtotas validācijas pētījumi. Attiecīgos gadījumos jānorāda atkārtotas validācijas pētījumos izmantoto sēriju numuri.
42.2.4. 4. Ja izmaiņas attiecas uz brīvās augšdaļas tilpumu vai virsmas laukuma un tilpuma attiecību, apliecinājums, ka saskaņā ar VetSSK nosacījumiem uzsākti nepieciešamie stabilitātes pētījumi (norādot attiecīgo sēriju numurus) un ka attiecīgos gadījumos IA tipa izmaiņu paziņojuma izpildes un IB tipa izmaiņu paziņojuma iesniegšanas laikā iesnieguma iesniedzēja rīcībā bija vismaz triju mēnešu laikā gūts nepieciešamais apmierinošu datu par stabilitāti minimums, un ka pieejamie dati nenorādīja uz problēmu. Ir arī jāsniedz apliecinājums, ka šie pētījumi tiks pabeigti un dati (kopā ar ierosināto rīcību) nekavējoties tiks iesniegti Zāļu valsts aģentūrai, ja tie apstiprinātā glabāšanas laika beigās neatbilst vai, iespējams, neatbilst specifikācijām.
43. Galaprodukta iepakojuma izmēra izmaiņas (B.II.e.5.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) izmaiņas, kas attiecas uz vienību skaitu (piemēram, tabletes, ampulas utt.) vienā iepakojumā      
1. izmaiņas, kas attiecas uz pašreiz apstiprinātu iepakojuma izmēru 1, 2 1, 3 IA
2. izmaiņas, kas attiecas uz pašreiz neapstiprinātu iepakojuma izmēru   1, 2, 3 IB
b) iepakojuma izmēra vai izmēru svītrošana 3 1, 2 IA
c) sterilu daudzevu (vai vienas devas, daļējas izlietošanas) parenterālu zāļu un bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes daudzdevu parenterālu zāļu pildījuma svara un (vai) tilpuma izmaiņas     II
d) neparenterālu daudzdevu (vai vienas devas, daļējas izlietošanas) produktu pildījuma svara un (vai) tilpuma izmaiņas   1, 2, 3 IB
43.1. Nosacījumi:
43.1. 1. Ierosinātajam iepakojuma izmēram jāatbilst zāļu devām un ārstēšanas ilgumam, kas apstiprināts zāļu aprakstā.
43.1. 2. Primārā iepakojuma materiāls nemainās.
43.1. 3. Pārējam produkta noformējumam jāatbilst zāļu aprakstā minētajiem norādījumiem par zāļu devām un ārstēšanas ilgumu.
43.2. Dokumentācija
43.2. 1 Attiecīgi grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā), tostarp attiecīgos gadījumos pārskatītā informācija par zālēm.
43.2. 2. Ierosinātā un apstiprinātā iepakojuma izmēra izmantošanas pamatojums, kas pierāda, ka ierosinātais un apstiprinātais iepakojuma izmērs atbilst zāļu aprakstā norādītajām devām un ārstēšanas ilgumam.
43.2. 3. Apliecinājums, ka tiks veikti stabilitātes pētījumi produktiem, kuru stabilitātes parametri var tikt skarti. Dati (kopā ar ierosināto rīcību) ir jāiesniedz, ja tie neatbilst specifikācijām.
43.3. Piezīme. Gadījumā, kad iesniegums par izmaiņām tiek iesniegts saistībā ar šī pielikuma 43.punkta.c) un d) apakšpunktu, ja izmaiņas skar zāļu stiprumu, ir jāsniedz papildu attiecināšanas pieteikums.
44. Izmaiņas, kas attiecas uz (primārā) iepakojuma materiāla daļu, kas nesaskaras ar gatavo produktu (piemēram, noņemamu vāciņu krāsa, krāsu koda gredzeni uz ampulām, adatu aizsargu maiņa (izmantota citāda plastmasa) (B.II.e.6.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) izmaiņas, kas skar informāciju par produktu 1 1 IA
b) izmaiņas, kas neskar informāciju par produktu 1 1 IA
44.1. Nosacījumi
44.1.1. 1. Izmaiņas neskar iepakojuma materiāla komponenti, kas ietekmē gatavā produkta piegādi, lietošanu, drošumu vai stabilitāti.
44.2. Dokumentācija
44.2.1. 1 Attiecīgi grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā), tostarp attiecīgos gadījumos pārskatītā informācija par zālēm.
45. Izmaiņas, kas attiecas uz iepakojuma komponenšu vai ierīču piegādātāju (ja minēts reģistrācijas dokumentācijā) (B.II.e.7.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) piegādātāja svītrošana 1 1 IA
b) piegādātāja aizstāšana vai pievienošana 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
c) izmaiņas, kas attiecas uz dozētas devas inhalatora krājtelpas piegādātājiem     II
45.1. Nosacījumi:
45.1.1. 1. Iepakojuma komponente vai ierīce netiek svītrota.
45.1.2. 2. Iepakojuma komponenšu vai ierīces kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs nemainās.
45.1.3. 3. Specifikācijas un kvalitātes kontroles metode ir vismaz līdzvērtīga.
45.1.4 4. Sterilizācijas metode un apstākļi nemainās.
45.2. Dokumentācija:
45.2.1. 1 Atbilstoši grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā).
45.2.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula, ja nepieciešams.

2.2.6. Stabilitāte

46. Galaprodukta glabāšanas laika vai glabāšanas noteikumu izmaiņas (B.II.f.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) gatavā produkta glabāšanas laika saīsināšana      
1. iepakots pārdošanai 1 1, 2, 3 IA
2. pēc atvēršanas 1 1, 2, 3 IA
3. pēc atšķaidīšanas vai sajaukšanas 1 1, 2, 3 IA
b) gatavā produkta glabāšanas laika paildzināšana      
1. iepakots pārdošanai (pamatojoties uz reālā laika datiem)   1, 2, 3 IB
2. pēc atvēršanas (pamatojoties uz reālā laika datiem)   1, 2, 3 IB
3. pēc atšķaidīšanas vai sajaukšanas (pamatojoties uz reālā laika datiem)   1, 2, 3 IB
4. glabāšanas laika pagarināšana, pamatojoties uz SSK pamatnostādnēm neatbilstošu stabilitātes datu ekstrapolāciju (neattiecas uz bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zālēm)     II
5. bioloģiskās vai imunoloģiskās izcelsmes zāļu glabāšanas laika pagarināšana saskaņā ar apstiprinātu stabilitātes protokolu   1, 2, 3 IB
c) bioloģiskās izcelsmes zāļu glabāšanas noteikumu izmaiņas, ja stabilitātes pētījumi nav veikti saskaņā ar apstiprināto stabilitātes protokolu     II
d) galaprodukta vai atšķaidītā vai sajauktā produkta glabāšanas noteikumi   1, 2, 3 IB
46.1. Nosacījumi:
46.1.1. 1. Izmaiņas nav izraisījuši neparedzēti notikumi ražošanas laikā vai to iemesls nav stabilitātes apsvērumi
46.2. Dokumentācija:
46.2.1. 1. Attiecīgi grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā). Tiem jāietver rezultāti, kas gūti atbilstošos reālā laika stabilitātes pētījumos (kuri aptver visu glabāšanas laiku). Pētījumi veikti vismaz divām gatavā produkta eksperimentālām sērijām(1) (saskaņā ar attiecīgām pamatnostādnēm par stabilitāti), kurās produkts attiecīgi ir iepakots apstiprinātajā iepakojuma materiālā un (vai) pēc pirmreizējas atvēršanas vai sajaukšanas. Ir jāiekļauj atbilstīgu mikrobioloģisko testu rezultāti, ja nepieciešams.

(1) Eksperimentālās sērijas var izmantot, apņemoties pārbaudīt ražošanas sēriju glabāšanas laiku

46.2. 2. Pārskatītā informācija par zālēm.
46.2. 3. Kopija apstiprinātai gatavā produkta glabāšanas laika specifikācijai un attiecīgos gadījumos kopija specifikācijai pēc atšķaidīšanas, sajaukšanas vai pirmreizējas atvēršanas.

2.2.7. Izstrādes intervāls

47. Jauna izstrādes intervāla noteikšana vai apstiprināta izstrādes intervāla paplašināšana galaproduktam, izņemot bioloģiskās izcelsmes zāles (B.II.g.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) vienas vai vairāku vienību izgatavošanai galaprodukta ražošanas procesā, tostarp saistītajām pārbaudēm ražošanas gaitā un (vai) testa procedūrām   1, 2, 3 II
b) palīgvielu vai starpproduktu un (vai) galaprodukta testa procedūrām   1, 2, 3 II
47.1. Dokumentācija:
47.1.1. 1. Produktu un procesu izstrādes pētījumu (tostarp attiecīgos gadījumos riska novērtējuma un vairāku parametru pētījumu) rezultāti, kas pierāda, ka ir gūta sistemātiska mehānistiska izpratne par materiāla rādītājiem un procesu parametriem galaprodukta kritiskajos kvalitātes rādītājos.
47.1.2. 2. Izstrādes intervāla, tostarp mainīgo (attiecīgos gadījumos materiāla rādītāju un procesa parametru) un to ierosināto diapazonu apraksts tabulas veidā.
47.1.3. 3 Atbilstoši grozījumi reģistrācijas dokumentācijā (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējiem 6.B sējuma formātā).
48. Pēc apstiprināšanas veikto izmaiņu pārvaldības protokola, kas saistīts ar galaproduktu, ieviešana (B.II.g.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
    1, 2 II
48.1. Dokumentācija:
48.1.1. 1.. Ierosināto izmaiņu detalizēts apraksts.
48.1.2. 2. Izmaiņu pārvaldības protokols, kas saistīts ar galaproduktu.
49. B.II.g.3. Ar galaproduktu saistītā apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošana Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
  1 1 IA
49.1. Nosacījumi:
49.1.1. 1. Ar galaproduktu saistītā apstiprinātā izmaiņu pārvaldības protokola svītrošanu nav izraisījuši neparedzēti notikumi vai specifikācijas apsvērumi protokolā aprakstīto izmaiņu veikšanas laikā.
49.2. Dokumentācija:
49.2.2. 1. Ierosinātās svītrošanas pamatojums.

2.3. CEP, TSE, Monogrāfijas (B.III)

50. Jauna vai atjaunināta Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana (B.III.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
1. aktīvai vielai;

2. izejvielai, reaģentam, starpproduktam, ko izmanto aktīvās vielas ražošanas procesā;

3. palīgvielai

     
a) Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikāta iesniegšana Eiropas Farmakopejas attiecīgajai monogrāfijai      
1. jaunu sertifikātu iesniedz iepriekš apstiprināts ražotājs 1, 2, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3, 4, 5 IA
2. atjauninātu sertifikātu iesniedz iepriekš apstiprināts ražotājs 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 5 II
3. jaunu sertifikātu iesniedz jauns ražotājs (aizstāšana vai pievienošana) 1, 2, 3, 4, 5, 8 1, 2, 3, 4, 5 IA
b) Eiropas Farmakopejas TSE atbilstības sertifikāts aktīvajai vielai, izejmateriālam, reaģentam, starpproduktam vai palīgvielai      
1. jauns vai iepriekš apstiprināts ražotājs iesniedz jaunu sertifikātu aktīvai vielai 3, 6 1, 2, 3, 4, 5 IA
2. jauns vai iepriekš apstiprināts ražotājs iesniedz jaunu sertifikātu izejmateriālam, reaģentam, starpproduktam vai palīgvielai 3. 6 1, 2, 3, 4, 5 IA
3. iepriekš apstiprināts ražotājs iesniedz atjauninātu sertifikātu 7 1, 2, 3, 4, 5 IA
50.1. Nosacījumi:
50.1.1. 1. Galaprodukta derīguma termiņa un izlaides specifikācijas nemainās.
50.1.2. 2. Nemainītas (izņemot stingrākus ierobežojumus) papildu specifikācijas (papildus Eiropas Farmakopejai) piemaisījumiem (izņemot attiecībā uz atlikušajiem šķīdinātājiem, ar nosacījumu, ka tie atbilst VetSSK) un produktam specifiskajām prasībām (piemēram, daļiņu izmērs, polimorfa forma).
50.1.3. 3. Aktīvās vielas, izejmateriāla, reaģenta, starpprodukta ražošanas procesā neizmanto cilvēku vai dzīvnieku izcelsmes materiālus, kam jāpārbauda datus pat vīrusu drošību.
50.1.4. 4. Ja par aktīvo vielu Eiropas Farmakopejas atbilstības sertifikātā nav iekļauts atkārtota testa termiņš vai, ja dokumentācijā nav sniegti dati, kas apliecina atkārtota testa termiņu, aktīvo vielu testē tieši pirms lietošanas.
50.1.5. 5. Aktīvās viela, izejmateriāls, reaģents, starpprodukts vai palīgviela nav sterila.
50.1.6. 6. Viela nav iekļauta veterinārajās zāles, kas paredzētas lietošanai dzīvnieku sugām, kas ir uzņēmīgas pret TSE.
50.1.7. 7. Materiāla izcelsme nemainās.
50.1.8. 8. Ja aktīvā viela ir augu izcelsmes, ražošanas process, fizikālā forma, ekstrakcijas šķīdinātājs, kā arī drogas un ekstrakta attiecība nemainās.
50.2. Dokumentācija:
50.2.1. 1. Pašreizējā (atjauninātā) Eiropas Farmakopejas sertifikāta kopija.
50.2.2. 2. Pievienojot ražotni, izmaiņu pieteikuma veidlapā ir skaidri jānorāda "pašreizējie" un ierosinātie "ražotāji."
50.2.3. 3. Attiecīgās dokumentācijas daļu grozījumi (iesniegti KTD formātā).
50.2.4. 4. Attiecīgos gadījumos dokuments, kurā sniegta informācija par visiem materiāliem, uz kuriem attiecas "Norādījumi dzīvnieku sūkļveida encefalopātijas ierosinātāju izplatīšanas riska samazināšana ar cilvēkiem paredzētām un veterinārajām zālēm", tostarp materiāliem, kurus izmanto aktīvās vielas vai palīgvielas ražošanā. Par visiem materiāliem ir jānorāda šāda informācija: ražotāja nosaukums, sugas un audi, no kuriem materiāls ir atvasināts, donordzīvnieku izcelsmes valsts un to izmantošana.
50.2.5. 5. Aktīvajai vielai: visu iesniegumā minēt reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) noteikto kvalificēto personu (KP) apliecinājumi, ja aktīvo vielu izmanto kā izejvielu, un visu iesniegumā minēto reģistrācijas apliecības turētāju KP, kuras ir atbildīgās par sērijas izlaidi, apliecinājumi. Apliecinājumos jānorāda, ka iesniegumā minētās aktīvās vielas ražotājs darbojas saskaņā ar izejvielu labas ražošanas prakses pamatnostādnēm. Pieļaujams, ka tiek iesniegts viens apliecinājums saskaņā ar šī pielikuma 27.3.apakšpunktu. KP apliecinājums nepieciešams arī, ja ražo starpproduktus, savukārt aktīvās vielas un sertifikātu atjauninājumiem KP apliecinājums nepieciešams tikai tādā gadījumā, ja, salīdzinājumā ar iepriekš reģistrēto sertifikāta versiju, ir notikušas izmaiņas, kas skar minētās ražotnes.
51. Izmaiņas, ko jāizdara, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai vai dalībvalsts farmakopejai (B.III.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) izmaiņas iepriekš farmakopejā neiekļautas vielas specifikācijā (-ās), kas izdarāmas, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai vai dalībvalsts farmakopeja      
1. aktīvā viela 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 IA
2. palīgviela vai aktīvās vielas izejviela 1, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 IA
b) izmaiņas, kas izdarāmas, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejas vai dalībvalsts farmakopejas attiecīgajai atjaunotajai monogrāfija 1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4 IA
c) dalībvalsts farmakopejā ietilpstošu specifikāciju izmaiņas, lai panāktu atbilstību Eiropas Farmakopejai 1, 4, 5 1, 2, 3, 4 IA
51.1. Nosacījumi:
51.1. 1. Izmaiņas izdara tikai tādēļ, lai panāktu atbilstību farmakopejai.
51.1. 2. Nemainītas specifikācijas (papildus farmakopejai) produkta specifiskajām prasībām (piemēram, daļiņu izmērs, polimorfa forma vai biotesti, summārie rādītāji).
51.1. 3. Nav būtisku piemaisījumu kvalitatīvajā un kvantitatīvajā profilā, ja vien netiek noteikti stingrāki specifikāciju ierobežojumi.
51.1. 4. Nav nepieciešama ierosinātās vai mainītās farmakopejas metodes papildu validācija.
51.1. 5. Ja aktīvā viela ir augu izcelsmes, ražošanas process, fizikālā forma, ekstrakcijas šķīdinātājs, kā arī drogas un ekstrakta attiecība nemainās.
51.2. Dokumentācija:
51.2.1. 1. Attiecīgas reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (Iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
51.2.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
51.2.3. 3. Divu attiecīgās vielas ražošanas sēriju analīzes dati par visiem ierosinātajā specifikācijā paredzētajiem testiem.
51.2.4. 4. Dati, ar ko pierāda monogrāfijas piemērotību vielas kontroles nodrošināšanai, tostarp, iespējamo piemaisījumu un monogrāfijas atzīmes par caurspīdīgumu salīdzinājums.
51.2.5. 5. Galaprodukta, kas satur pašreizējai un ierosinātajai specifikācijai atbilstošu vielu, divu ražošanas sēriju analīzes dati (salīdzinošas tabulas veidā), kā arī attiecīgos gadījumos salīdzināmi šķīdības profila dati vismaz vienā gatavā produkta eksperimentālā sērijā. Augu izcelsmes zālēm var iesniegt salīdzināmus sabrukšanas datus.
51.3. Piezīme: Nav jāziņo par atjauninātu Eiropas Farmakopejas monogrāfiju, ja atbilstība atjauninātajai monogrāfijai tiek panākta sešu mēnešu laikā pēc tās publicēšanas un reģistrētu zāļu dokumentācijā ir atsauce uz "Pašreizējo redakciju"

2.4. Medicīniskās ierīces (B.IV)

52. Mērierīces vai ievadīšanas ierīces izmaiņas (B.IV.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) ierīces kas nav primārā iepakojuma neatņemama sastāvdaļa, pievienošana vai aizstāšana      
1. ar CE marķējumu, 1, 2, 3 1, 2, 4 IA
2. bez CE marķējuma   1, 3, 4 IB
3. dozētas devas inhalatoru krājtelpas     II
b) ierīces svītrošana 4, 5 1, 5 IA
c) ierīces, kas ir primārā iepakojuma neatņemama sastāvdaļa, pievienošana vai aizstāšana (ja izmaiņu rezultāts ir jauna zāļu forma, ir jāiesniedz papildu attiecināšanas iesniegums).     II
52.1. Nosacījumi:
52.1.1. 1. Ierosinātā mērierīce precīzi nomēra attiecīgo zāļu devu atbilstoši apstiprinātajai posoloģijai (apstiprinātajām zāļu devām) un ir pieejami attiecīgu pētījumu rezultāti.
52.1.2. 2. Ierosinātā ierīce ir saderīga ar zālēm.
52.1.3. 3. Izmaiņu rezultātā nav jāveic būtiski grozījumi informācijā par zālēm
52.1.4. 4. Zāles var ievadīt precīzi.
52.1.5. 5. Ierīce nav būtiska tās personas drošībai, kas zāles ievada dzīvniekam.
52.2. Dokumentācija
52.2.1. 1. Atbilstošās reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (iesniegti KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tostarp ierīces materiāla apraksts, sīki izstrādāts zīmējums, sastāvs un, attiecīgos gadījumos, informācija par piegādātāju un pārskatītā informācija par zālēm.
52.2.2. 2. Apliecinājums par CE marķējumu.
52.2.3. 3. Dati, ar ko pierāda ierīces pareizību, precizitāti un savienojamību.
52.2.4. 4. Ja nepieciešams, jaunās ierīces paraugs.
52.2.5. 5. Ierīces svītrošanas pamatojums.
53. Izmaiņas mērierīces vai ievadīšanas ierīces specifikācijas parametros un (vai) ierobežojumos (B.IV.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) stingrāku specifikācijas ierobežojumu noteikšana 1, 2, 3, 4 1, 2 IA
b) jauna specifikācijas parametra pievienošana specifikācijai kopā ar atbilstīgu testa metodi 1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 6 IA
c) apstiprināto specifikāciju ierobežojumu paplašināšana, kas var būtiski ietekmēt ierīces vispārējo kvalitāti     II
d) specifikācijas parametra svītrošana, kas var būtiski ietekmēt ierīces vispārējo kvalitāti II
e) specifikācijas parametra pievienošana drošuma vai kvalitātes apsvēruma dēļ   1, 2, 3, 4, 6 IB
f) nebūtiska specifikācijas parametra svītrošana (piemēram, novecojuša parametra svītrošana)   1, 2, 5 IA
53.1. Nosacījumi:
53.1. 1. Izmaiņas nav radušās, izpildot kādas citas no iepriekšējiem novērojumiem izrietošas saistības pārskatīt specifikāciju ierobežojumus (piemēram, tās nav izdarītas reģistrācijas apliecības iesnieguma procedūras vai II tipa izmaiņu procedūras laikā).
53.1. 2. Izmaiņas nav ierosinājuši neparedzēti notikumi ražošanas gaitā.
53.1. 3. Izmaiņas atbilst apstiprinātajiem ierobežojumiem.
53.1. 4. Testa procedūra nemainās.
53.1. 5. Ierosinātās testa metodes neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
53.2. Dokumentācija:
53.2. 1. Atbilstošās reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (Iesniegti ES KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
53.2. 2. Apstiprināto un ierosināto specifikāciju salīdzinošā tabula.
53.2. 3. Informācija par ierosinātajām analīzes metodēm un validācijas datu kopsavilkums.
53.2. 4. Divu ražošanas sēriju analīzes dati par viesiem ierosinātajā specifikācijā paredzētajiem testiem.
53.2. 5. Pamatojums un (vai) riska novērtējums, ar ko pierāda, ka parametrs nav būtisks
53.2. 6. Ierosinātā specifikācijas parametra un ierobežojumu pamatojums.
54. Mērierīces vai ievadīšanas ierīces testa procedūras izmaiņas (B.IV.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) nelielas izmaiņas apstiprinātajā testa procedūrā 1, 2 1, 2 IA
b) citas izmaiņas testa procedūrā (tostarp aizstāšana vai pievienošana 1, 3 1, 2 IA
c) testa procedūras svītrošana, ja ir jau apstiprināta alternatīva testa procedūra 4 1 IA
54.1. Nosacījumi:
54.1. 1. Ir veikti apstiprinoši validācijas pētījumi (saskaņā ar attiecīgām pamatnostādnēm) un to rezultāti pierāda, ka atjaunotā testa procedūra ir vismaz līdzvērtīga iepriekšējai testa procedūrai.
54.1. 2. Analīzes metode nemainās.
54.1. 3. Ierosinātā testa metode neattiecas uz jauniem nestandarta paņēmieniem vai standarta paņēmieniem, ko izmanto jaunā veidā.
54.1. 4. Ir apstiprināta specifikācijas parametra alternatīva testa procedūra, un šī procedūra nav pievienota IA tipa izmaiņu procedūrā..
54.2. Dokumentācija:
54.2.1. 1. Atbilstošās reģistrācijas dokumentācijas daļas grozījumi (KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā), tostarp analīzes metodoloģija un validācijas datu kopsavilkums.
54.2.2. 2. Salīdzināmi validācijas rezultāti vai, pamatotos gadījumos, salīdzinošās analīzes rezultāti, ar ko pierāda, ka patreizējā testa procedūra ir līdzvērtīga ierosinātajai.

2.5. Izmaiņas reģistrācijas dokumentācijā citu reglamentējošu procedūru rezultātā (B. V)

2.5.1. Vakcīnas antigēna pamatlieta (VAPL)

55. Jaunas, atjauninātas vai grozītas Vakcīnas antigēna pamatlietas (VAPL) iekļaušana reģistrācijas dokumentācijā (VAPL 2.soļa procedūra) (B.V.a.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) jaunas VAPL pirmreizēja iekļaušana, kas ietekmē galaprodukta īpašības     II
b) atjauninātas vai grozītas VAPL iekļaušana, ja izmaiņas ietekmē galaprodukta īpašības   1, 2, 3, 4 IB
c) atjauninātas vai grozītas VAPL iekļaušana, ja izmaiņas neietekmē galaprodukta īpašības 1 1, 2, 3, 4 IA
55.1. Nosacījumi:
55.1. 1. Atjauninātajai vai grozītajai VAPL ir izdots sertifikāts par atbilstību normatīvajiem aktiem par zāļu reģistrēšanas kārtību.
55.2. Dokumentācija
55.2. 1. Apliecinājums, ka VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums pilnībā attiecas uz reģistrētajām zālēm. VAPL turētājs iesniedzis VAPL sertifikātu, novērtējuma ziņojumu un VAPL dokumentāciju (ja reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) nav VAPL turētājs), VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums aizstāj iepriekšējos VAPL dokumentus šai reģistrācijas apliecībai.
55.2. 2. VAPL sertifikāts un novērtējuma ziņojums.
55.2. 3. Eksperta atzinums, kurā uzsvērtas visas sertificētās VAPL ieviestās izmaiņas un novērtēta to iespējama ietekme uz galaproduktu, tostarp veikts produktam specifisks riska novērtējums .
55.2. 4. Izmaiņu iesniegumā skaidri jānorāda "pašreizējais" un "ierosinātais" VAPL Eiropas Zāļu aģentūras sertifikāts (koda numurs), kas iekļauts reģistrācijas dokumentācijā. Attiecīgā gadījumā izmaiņu iesnieguma veidlapā ir skaidri jānorāda arī visas pārējās ar zālēm saistītās VAPL, pat ja iesniegums uz tām neattiecas.

2.5.2. Izmaiņu pārvaldības protokols

56. Kvalitātes dokumentācijas atjaunošana, lai veiktu izmaiņas, ko pēc izmaiņu pārvaldības protokola novērtēšanas pieprasījusi Zāļu valsts aģentūra (B.V.c.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) lai veiktu izmaiņas, nav jāiesniedz papildus pamatojuma dati 1 1, 2, 4 IA
b) lai veiktu izmaiņas, ir jāiesniedz papildu pamatojuma dati   1, 2, 3, 4 IB
c) izmaiņas attiecas uz bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zālēm   1, 2, 3, 4, 5 IB
56.1. Nosacījumi:
56.1.1. 1. Izmaiņas ir veiktas saskaņā ar apstiprināto izmaiņu pārvaldības protokolu, kurā noteikts, ka pēc izmaiņu veikšanas tās ir nekavējoties jāpaziņo.
56.2. Dokumentācija:
56.2.1. 1. Atsauce uz apstiprināto izmaiņu pārvaldības protokolu.
56.2.2. 2. Apliecinājums, ka izmaiņas veiktas saskaņā ar apstiprinātu izmaiņu pārvaldības kārtību un pētījumu rezultāti atbilst protokolā noteiktajiem pieņemšanas kritērijiem. Attiecīgā gadījumā jāiesniedz apliecinājums, ka bioloģiskas vai imunoloģiskas izcelsmes zālēm nav vajadzīgs salīdzinošais novērtējums.
56.2.3. 3. Rezultāti pētījumiem, kas veikti saskaņā ar apstiprinātu izmaiņu pārvaldības protokolu.
56.2.4. 4. Attiecīgo reģistrācijas dokumentācijas daļu grozījumi (KTD formātā vai Paziņojuma pieteikuma iesniedzējam 6.B sējuma formātā).
56.2.5. 5. Aktīvās vielas vai galaprodukta apstiprināto specifikāciju kopijas.

3. Drošuma, iedarbīguma, farmakovigilances izmaiņas (C)

3.1. Veterinārās zāles (C I)

57. Izmaiņas ģenērisko zāļu, hibrīdzāļu, bioloģiskās izcelsmes zālēm līdzvērtīgu zāļu aprakstā, marķējumā un lietošanas instrukcijā, pamatojoties uz atsauces zālēm veiktu tādu pašu izmaiņu novērtējumu (C.I.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) tādu izmaiņu veikšana, saistībā ar kurām reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) neiesniedz jaunus papildu datus   1, 2 IB
b) tādu izmaiņu veikšana, kas jāpamato ar reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) iesniegtiem jauniem datiem (piemēram, salīdzināmība)     II
57.1. Dokumentācija
57.1.1. 1. Izmaiņu iesnieguma pavadvēstulei pievienots dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījums.
57.1.2. 2. Pārskatītā informācija par zālēm.
58. Izmaiņu veikšana, ko pieprasījusi Zāļu valsts aģentūra, pamatojoties uz steidzamu ar drošību saistītu ierobežojumu, attiecīgās klases marķējuma, periodiski atjauninātu drošības ziņojumu, riska vadības plānu (C.I.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) pieņemtā formulējuma izmaiņu veikšana, saistībā ar kurām reģistrācijas apliecības turētājs (īpašnieks) neiesniedz jaunus papildu datus   1, 2 IB
b) tādu izmaiņu veikšana, kas jāpamato ar reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) iesniegtiem jauniem datiem     II
Dokumentācija:
1. Izmaiņu pieteikuma pavadvēstulei pievienots dalībvalsts kompetentās iestādes pieprasījums.
2. Pārskatītā informācija par zālēm.
59. Izmaiņas, kas saistītas ar būtiskiem zāļu apraksta grozījumiem, jo īpaši - lai ņemtu vērā jaunus kvalitatīvus, pirmsklīniskos, klīniskos vai farmakovigilances datus (C.I.4.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
60 C.I.6. Terapeitisko indikāciju izmaiņas Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) jaunas terapeitiskās indikācijas pievienošana vai apstiprinātas indikācijas grozīšana     II
b) terapeitiskās indikācijas svītrošana     IB
61. C.I.7. Svītrošana Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) Zāļu formas   1, 2 IB
b) Zāļu stipruma   1, 2 IB
61.1. Dokumentācija
61.1.1. 1. Apliecinājums, ka pārējais zāļu noformējums atbilst zāļu aprakstā minētajiem norādījumiem par zāļu devām un ārstēšanas ilgumu.
61.1. 2. Pārskatītā informācija par zālēm.
61.2. Piezīme: Ja attiecīgajai zāļu formai vai stiprumam ir izsniegta reģistrācijas apliecība, kas neattiecas uz reģistrācijas apliecībām citām zāļu formām vai stiprumiem, iepriekšējās zāļu formas vai stipruma svītrošana nav uzskatāma par izmaiņām bet gan par reģistrācijas apliecības atsaukšanu.
62. C.I.8. Jaunas farmakovigilances sistēmas ieviešana Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) sistēma, ko Zāļu valsts aģentūra nav novērtējusi saistībā ar citu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) produktu     II
b) sistēma, ko Zāļu valsts aģentūra ir novērtējusi saistībā ar citu reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) produktu(*)   1 B
62.1. Dokumentācija
62.1.1. 1. Detalizēts jaunās farmakovigilances sistēmas apraksts (DFSA)
62.2. (*) Piezīme: Izmaiņas attiecas uz situāciju, kad ir jānovērtē iepriekš novērtētas farmakovigilances sistēmas atbilstība jaunajai attiecīgajai reģistrācijas apliecībai (piemēram, reģistrācijas apliecības nodošanas laiks).
63. Izmaiņas apstiprinātajā farmakovigilances sistēmā, kas aprakstīta Detalizētā farmakovigilances sistēmas aprakstā (DFSA) (C.I.9.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) izmaiņas, kas attiecas uz kvalificēto personu, kas atbildīga par farmakovigilanci

1

1

IA

b) par farmakovigilanci atbildīgās kvalificētās personas kontaktinformācijas izmaiņas

1

2

IA

c) par farmakovigilanci atbildīgās kvalificētās personas veicamās drošības procedūras izmaiņas

1

2

IA

d) drošības datu bāzes izmaiņas (piemēram, jaunas drošības datu bāzes izveide, tostarp drošības datubāzes nodošana un (vai) analīze, un informācijas sniegšana jaunajā sistēmā)

1, 2, 3

2

IA

e) pamatnosacījumu izmaiņas līgumos ar citām personām vai organizācijām, kas iesaistītas farmakovigilances saistību izpildē un minētas apstiprinātajā DFSA, jo īpaši,- ja tiek slēgti apakšlīgumi saistībā ar elektronisku paziņošanu par konkrētu zāļu lietošanas izraisītajām blakusparādībām, galvenajām datu bāzēm, signālu noteikšanu vai periodiski atjauninātiem drošības ziņojumiem

1

2

IA

f) tematu, uz kuriem attiecas rakstiskas procedūras, kas apraksta farmakovigilances sistēmas darbību, svītrošana

1

2

IA

g) izmaiņas, kas attiecas uz vietu, kur veic farmakovigilances darbības

1

2

IA

h) citas izmaiņas, kas neietekmē DFSA darbību (piemēram, izmaiņas, kas attiecas uz galvenajām glabāšanas, arhivēšanas vietām, administratīvās izmaiņas, akronīmu atjaunināšana, funkciju vai procedūru nosaukumu piešķiršanas izmaiņas)

1

2

IA

i) DFSA izmaiņas., lai ņemtu vērā tā paša DFSA izmaiņas attiecībā uz citām tā paša reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) zālēm.

4

2, 3

IA

63.1. Nosacījumi:
63.1.1. 1. Farmakovigilances sistēma nemainās.
63.1.2. 2. Datu bāzu sistēma ir apstiprināta (validēta).
63.1.3. 3. Datu nodošana no citas datu bāzes sistēmas ir apstiprināta (validēta).
63.1.4. 4. Visām viena reģistrācijas apliecības turētāja (īpašnieka) zālēm tiek veiktas vienādas izmaiņas DFSA (galīgā DFSA versija neatšķiras).
63.2. Dokumentācija:
63.2.1. 1. DFSA jaunā versija, kas ietver:

a) jaunās par farmakovigilanci atbildīgās kvalificētās personas dzīves gājumu,

b) apliecinājumu, ka par farmakovigilanci atbildīgā kvalificētā persona ir reģistrētā EudraVigilance datubāzē.

c) reģistrācijas apliecības turētāja un par farmakovigilanci atbildīgās personas parakstītu jauno paziņojumu par šo personu pieejamību un blakusparādību paziņošanas metodēm, kā arī atspoguļo citas izrietošās izmaiņas, piemēram, struktūras shēmā.

63.2.2. 2. DFSA jaunā versija un (vai) produkta specifiskā papildinājuma jaunā versija. Attiecībā uz 63.bapakšpunktu, ja sākotnēji DFSA nebija norādīta kvalificētās personas kontaktinformācija, nav jāiesniedz pārskatītā DFSA versija, bet gan tikai pieteikuma veidlapa vai paziņojums.
63.2.3. 3. Atsauce uz iesniegumu vai procedūru un zālēm, attiecībā uz ko apstiprinātas izmaiņas.

3.2. Veterinārās zāles - īpašas izmaiņas (C II)

64. Mērķa sugu, no kurām neiegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktus, pievienošana (C.II.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
65. Produktīvo dzīvnieku mērķa sugu vai to mērķa sugu, no kuriem neiegūst dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu, svītrošana (C.II.2.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
a) svītrošana drošuma apsvērumu dēļ     II
b) svītrošana, kas nav saistīta ar drošuma apsvērumiem   1, 2 IB
65.1. Dokumentācija
65.1.1. 1. Mērķa sugu svītrošanas pamatojums.
65.1.2. 2. Pārskatītā informācija par zālēm.
66. Veterināro zāļu izdalīšanās perioda izmaiņas (C.II.3.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
67. Izmaiņas, kas attiecas uz vakcīnas pret putnu gripu, mutes un nagu sērgu vai infekciozo katarālo drudzi, serotipa, celma, antigēnu vai serotipu kombināciju, celmu vai antigēnu aizstāšanu vai papildināšanu (C.II.4.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
68. C.II.5. Celma aizstāšana vakcīnā pret zirgu gripu Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      II
69. C.II.6. Izmaiņas marķējumā vai lietošanas instrukcijā, kas nav saistītas ar veterināro zāļu aprakstu Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
      IB

4. Vakcīnas antigēna pamatlieta (D)

70. VAPL sertifikāta turētāja nosaukuma un (vai) adreses izmaiņas(D.1.) Izpildāmie nosacījumi Pievienojamie dokumenti Procedūras tips
  1 1 IA
70.1. Nosacījumi:
70.1.1. 1. VAPL turētājs (īpašnieks) paliek tā pati persona.
70.2. Dokumentācija:
70.2.1. Komersanta reģistrācijas apliecība (kopija), kurā norādīts jaunais nosaukums vai jaunā adrese.

Piezīmes: ja nav izpildīts viens vai vairāki šajā pielikumā minētie nosacījumi attiecībā uz nelielām IA tipa izmaiņām, attiecīgās izmaiņas var iesniegt kā IB tipa izmaiņas, ja vien izmaiņas nav klasificētas kā II tipa izmaiņas."

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 18.jūlija noteikumos Nr.600 "Veterināro zāļu reģistrēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 1052Pieņemts: 16.11.2010.Stājas spēkā: 24.11.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 185, 23.11.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
221567
24.11.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)