Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Rīgas brīvostas likumā

Izdarīt Rīgas brīvostas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 8.nr.; 2001, 17.nr.; 2003, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "licencēta uzņēmējsabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā) ar vārdiem "licencēta kapitālsabiedrība" (attiecīgā skaitlī un locījumā), vārdu "uzņēmējdarbība" (attiecīgā locījumā) - ar vārdu "komercdarbība" (attiecīgā locījumā).

2. 1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) licencēta kapitālsabiedrība - kapitālsabiedrība, kas noslēgusi ar Rīgas brīvostas pārvaldi (turpmāk - Ostas pārvalde) līgumu par licencētu komercdarbību Rīgas brīvostas teritorijā un saņēmusi Ostas pārvaldes atļauju šādai darbībai;";

aizstāt 4.punktā vārdus "uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)" ar vārdu "kapitālsabiedrībām".

3. 3.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Brīvostas teritorijā komercdarbību drīkst veikt licencētas kapitālsabiedrības, kā arī komercsabiedrības, kas noslēgušas ar Ostas pārvaldi līgumu par darbību Brīvostas teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu, un ievērojot šā likuma 10.panta trešās daļas nosacījumus.";

izslēgt otro daļu;

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ievest preces Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvest no tās drīkst tikai caur caurlaides punktiem saskaņā ar normatīvajos aktos paredzēto kārtību."

4. Izteikt 4.panta trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Brīvostas zemi, kas pieder fiziskajai vai juridiskajai personai, var pārdot, dāvināt, mainīt vai citādi atsavināt Likumā par ostām noteiktajā kārtībā.

(4) Ar šo likumu par labu Ostas pārvaldei tiek nodibināts personālservitūts uz fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi, kuru atbilstoši šim likumam aizņem Brīvosta. Ostas pārvaldei ir tiesības tās teritorijā esošo fiziskajām un juridiskajām personām piederošo zemi izmantot ostas vajadzībām, kā arī iznomāt to komersantiem, kas darbojas Brīvostas teritorijā. Ostas pārvaldes iznomāto zemi nodot tālāk apakšnomā drīkst vienīgi ar Ostas pārvaldes atļauju.

(5) Servitūta lietotājs var būvēt uz tā teritorijā esošās zemes ostas darbībai nepieciešamās ēkas un būves, kā arī atļaut tās būvēt komersantiem, kuriem zeme nodota nomā, nosakot līgumā rīcību ar šīm ēkām un būvēm zemes nomas līguma izbeigšanas gadījumā."

5. 5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Brīvostas pārvaldīšanu veic Ostas pārvalde, kuras statuss noteikts Likumā par ostām. Ostas pārvaldes kompetenci nosaka šis likums, Likums par ostām, Rīgas brīvostas pārvaldes nolikums un Rīgas brīvostas noteikumi, kas reglamentē Brīvostas iekšējo režīmu.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "pārvalde ir juridiskā persona. Tai" ar vārdu "pārvaldei".

6. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. Preču ievešana licencētas kapitālsabiedrības brīvajās zonās un izvešana no tām

Preču ievešana Brīvostas teritorijā esošas licencētas kapitālsabiedrības brīvās zonas teritorijā un izvešana no tās notiek saskaņā ar Eiropas Savienības muitas tiesību aktu prasībām par preču ievešanu brīvo zonu teritorijās un izvešanu no tām."

7. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Fizisko personu pakļautība muitai

Fiziskās personas, šķērsojot brīvās zonas teritorijas robežu, ir pakļautas muitas kontrolei."

8. 10.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Preču (kravu) kraušanas, piegādes, glabāšanas, apstrādes un citus pakalpojumus un preču ražošanu brīvās zonas režīmā veic kapitālsabiedrības, kuras reģistrētas Latvijas Republikā, ir noslēgušas līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā un saņēmušas Ostas pārvaldes atļauju šādu darbību veikšanai.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Komersanti, kuriem nav licencētas kapitālsabiedrības statusa, Brīvostas teritorijā drīkst veikt komercdarbību bez licencētām kapitālsabiedrībām noteiktajiem atvieglojumiem un pakļaujoties Ostas pārvaldes kontrolei tās kompetences ietvaros. Minētajiem komersantiem un licencētajām kapitālsabiedrībām, kas nepiemēro brīvās zonas režīmu, nav tiesību veikt komercdarbību brīvo zonu teritorijās, izņemot pakalpojumu sniegšanu licencētai kapitālsabiedrībai, kas piemēro brīvās zonas režīmu, vai Ostas pārvaldei."

9.  11.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Brīvās zonas režīms piemērojams tikai tādām kapitālsabiedrībām, kuru teritorija Brīvostā ir norobežota un nodrošināta ar attiecīgi iekārtotiem vienu vai vairākiem caurlaides punktiem un apsardzi, kas nodrošina to, lai preču un personu kustība uz licencētas kapitālsabiedrības teritoriju un no tās atbilstu muitas prasībām. Katra licencētā kapitālsabiedrība nodrošina savas teritorijas apsardzību.

(2) Licencētas kapitālsabiedrības nedrīkst veikt komercdarbību ārpus Brīvostas teritorijas, izņemot šā panta trešajā daļā norādītās darbības.";

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdus "uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības)" ar vārdu "kapitālsabiedrības".

10. Izteikt 12., 13. un 14.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Kārtība, kādā noslēdzams līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā un izsniedzama atļauja

(1) Pretendēt uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu ir tiesīga kapitālsabiedrība, kas Brīvostā jau nodibināta vai tiks nodibināta nākotnē (pretendents ir dibinātājs), ja:

1) kapitālsabiedrības darbības profils un attīstības perspektīva atbilst Brīvostas attīstības programmai, ko apstiprinājusi Ostas valde;

2) kapitālsabiedrības dibinātāji, dalībnieki, valdes locekļi un padomes locekļi (ja kapitālsabiedrībai ir izveidota padome) atbilst šādiem nosacījumiem:

a) laba reputācija,

b) stabils finansiālais stāvoklis,

c) pieredze komercdarbības jomā (šādu informāciju neprasa pašvaldībām un valstij kā dibinātājiem un dalībniekiem).

(2) Līgumus par licencētu komercdarbību Brīvostā noslēdz par konkrētiem darbības veidiem. Līgumu var noslēgt par vairākiem darbības veidiem.

(3) Kapitālsabiedrība, kura pretendē uz līguma noslēgšanu un atļaujas saņemšanu, iesniedz izskatīšanai Ostas valdē šādus dokumentus:

1) iesniegumu;

2) kapitālsabiedrības apliecinātu Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopiju;

3) kapitālsabiedrības apliecinātu statūtu kopiju;

4) zvērinātu auditoru (revidentu) apstiprinātu gada pārskatu par pēdējiem diviem gadiem (vai - ar Ostas valdes piekrišanu - saīsināta pārskata norakstu);

5) darbības programmu, ietverot investīciju programmu;

6) Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu izziņu par kapitālsabiedrības teritorijas atbilstību brīvās zonas režīma ieviešanai, ja kapitālsabiedrība vēlas noslēgt līgumu par licencētu komercdarbību brīvās zonas režīmā.

(4) Lēmumu par līguma slēgšanu ar pretendentu Ostas valde pieņem triju mēnešu laikā pēc šā panta trešajā daļā minēto dokumentu saņemšanas. Pretendenta iesniegumu noraida, ja pretendents neatbilst šā panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem.

(5) Lēmumu par līguma slēgšanu ar kapitālsabiedrību, kura vēl nav nodibināta, Ostas valde var pieņemt, pamatojoties uz dibināšanas līgumu un darbības programmas projektiem, vienlaikus izsniedzot pagaidu atļauju. Lēmums par līguma slēgšanu ir spēkā sešus mēnešus. Ja šajā laikā kapitālsabiedrība nav nodibināta, lēmums zaudē spēku.

(6) Līgumu par licencētu komercdarbību noslēdz uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem.

(7) Līgums par licencētu komercdarbību ir pamats, lai izsniegtu atļauju licencētas komercdarbības veikšanai Brīvostā. Atļauju izsniedz uz līguma termiņu pēc tam, kad pārbaudīta kapitālsabiedrības gatavība darbībai Brīvostā. Ostas pārvalde nodrošina atļauju uzskaiti.

13.pants. Kārtība, kādā līgums par licencētu komercdarbību Brīvostā izbeidzams pirms termiņa un atļauja anulējama

(1) Līgumu par licencētu komercdarbību Brīvostā var izbeigt pirms termiņa ar Ostas valdes lēmumu, ja tiek konstatēts, ka licencēta kapitālsabiedrība pārkāpj likumus, citus normatīvos aktus vai noslēgto līgumu.

(2) Vienlaikus ar lēmumu par līguma pirmstermiņa izbeigšanu Ostas valde pieņem lēmumu par atļaujas anulēšanu un nosaka datumu, ar kuru lēmums izpildāms. Minēto lēmumu izpildes termiņš nedrīkst būt īsāks par 60 dienām. Brīvostas pārvalde piecu darbdienu laikā paziņo Valsts ieņēmumu dienestam par Ostas valdes pieņemtajiem lēmumiem par atļaujas anulēšanu.

(3) Kapitālsabiedrība, kurai anulēta atļauja licencētai komercdarbībai Brīvostā, ir tiesīga veikt komercdarbību saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ja vien pārkāpumu rakstura dēļ tai likumā noteiktajā kārtībā netiek aizliegta komercdarbība.

(4) Ostas valde pirms šā panta pirmajā un otrajā daļā minēto lēmumu pieņemšanas uzaicina kapitālsabiedrību sniegt rakstveida paskaidrojumu. Uzaicinājumā norāda paskaidrojuma iesniegšanas termiņu, kas nedrīkst būt īsāks par divām nedēļām. Paskaidrojuma neiesniegšana nav šķērslis lēmuma pieņemšanai.

14.pants. Kārtība, kādā pārsūdzami Ostas valdes pieņemtie lēmumi par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu un izskatāmi strīdi

(1) Saskaņā ar šā likuma 12. un 13.pantu Ostas valdes pieņemtos lēmumus par atļaujas izsniegšanu, atļaujas anulēšanu, līguma slēgšanu un līguma pirmstermiņa izbeigšanu kapitālsabiedrības darbībai brīvās zonas režīmā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ostas valdes pieņemto lēmumu pārsūdzēšana neaptur šo lēmumu izpildi.

(3) Strīdus par līguma slēgšanu ar komercsabiedrībām par darbību Brīvostas teritorijā saskaņā ar Likuma par ostām 7.panta trešās daļas 7.punktu un par šāda līguma pirmstermiņa izbeigšanu izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 14.oktobrī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 27.oktobrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas brīvostas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 14.10.2010.Stājas spēkā: 10.11.2010.Tēma: Transports un sakariPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 170, 27.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
220144
10.11.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"