Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.920

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 8.aprīļa noteikumos Nr.255 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma "Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana" ietvaros" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57.nr.; 2009, 57., 133.nr.; 2010, 81., 128.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. jauna komercsabiedrība, kuru gaļas pārstrādei nodibinājusi viena vai vairākas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (turpmāk - kooperatīvi), kas atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem par atbalsta saņemšanu lauku attīstībai (turpmāk - jauns pārstrādes uzņēmums);".

2. Papildināt noteikumus ar 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. juridiska persona piena pārstrādes sektorā, ja vismaz 51 procents tās daļas, akcijas vai pajas pieder vienam vai vairākiem atbilstīgiem kooperatīviem, bet pārējās daļas, akcijas vai pajas pieder arī vienai vai vairākām personām, kas nodarbojas ar piena ražošanu, vai vienam vai vairākiem kooperatīviem, kas apvieno piena ražotājus, un ja daļu, akciju vai paju īpašnieku kopējais piegādes kvotas ietvaros realizētais piena apjoms pēdējā noslēgtajā kvotas gadā ir vismaz 70 000 tonnu (nosakot realizēto piena apjomu kooperatīviem, vērā tiek ņemts to biedru piegādes kvotas ietvaros realizētais piena apjoms) (turpmāk - jauns piena pārstrādes uzņēmums)."

3. Izteikt 10.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2.1. pašu kapitāls/aktīvu kopsumma ≥ 0,20 (jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem ≥ 0,05);".

4. Izteikt 10.3. un 10.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. kas apliecina uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju gadā pēc projekta īstenošanas (atbilst visiem šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem);

10.4. kas apliecina jauna pārstrādes uzņēmuma vai jauna piena pārstrādes uzņēmuma ekonomisko dzīvotspēju - tikai gadā pēc projekta īstenošanas (atbilstoši šo noteikumu 10.2.apakšpunktā minētajiem rādītājiem)."

5. Papildināt noteikumus ar 12.1 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem, kas piesakās uz Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāna ietvaros piešķirto sabiedrisko finansējumu piena nozares pārstrukturēšanai un kuru projektos paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, atbalsta apjomu nosaka atbilstoši uzņēmuma kategorijai:

12.1 1. mikrouzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, kuru kategorija noteikta saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (Vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214), I pielikumā noteikto klasifikāciju, - 60 % no attiecināmajām izmaksām;

12.1 2. pārējiem uzņēmumiem - 30 % no attiecināmajām izmaksām;

12.1 3. uzņēmumiem, kuros strādā 750 darbinieku un vairāk un kuru neto apgrozījums ir 140 560 800 latu un vairāk, atbalstu nepiešķir."

6. Izteikt 13.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1. EUR 6 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā;".

7. Papildināt noteikumus ar 13.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.1.1 EUR 7 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu sektora pārstrādes uzņēmumā šādos gadījumos:

13.1.1 1. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar citu pārstrādes uzņēmumu;

13.1.1 2. ja pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir nodibinājis komercsabiedrību, kas nodarbojas ar pamatizejvielas ražošanu, vai ir nopircis vai izveidojis pamatizejvielas ražošanas vienību, ja nodibinātajā komercsabiedrībā, nopirktajā vai izveidotajā pamatizejvielas ražošanas vienībā saražotā pamatizejviela ir vismaz 10 % no pārstrādes uzņēmumā kopā pārstrādātās pamatizejvielas apjoma pārskata gadā;

13.1.1 3. ja pārstrādes uzņēmumu pēc 2006.gada 1.janvāra ir nopircis (vismaz 51 % kapitāldaļu vai akciju) kooperatīvs vai pārstrādes uzņēmums pēc 2006.gada 1.janvāra ir apvienojies ar kooperatīvu;".

8. Izteikt 13.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.2. EUR 3 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā;".

9. Aizstāt 13.3.apakšpunktā skaitli "1 000 000" ar skaitli "3 000 000".

10. Papildināt noteikumus ar 13.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.6. EUR 7 000 000 ekvivalentu latos - šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā piena pārstrādes uzņēmumā, ievērojot šo noteikumu 12.1 punktā noteikto atbalsta apjomu. Minimālais attiecināmo izmaksu apjoms vienam projektam ir ne mazāk kā EUR 6 000 000 ekvivalents latos."

11. Izteikt 13.2 punktu šādā redakcijā:

"13.2 Šo noteikumu 13.punktā minētās kopējās attiecināmās izmaksas gaļas, piena, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektora uzņēmumā un jaunā piena pārstrādes uzņēmumā nav summējamas."

12. Papildināt III nodaļu ar 14.3 punktu šādā redakcijā:

"14.3 Šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu atbalsta pretendents uzsāk ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, bet šo noteikumu 6.2. un 6.3.apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanu - ne vēlāk kā deviņu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās."

13. Izteikt IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IV. Atbalsta nosacījumi piena, gaļas, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā".

14. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Pamatizejviela, kuru projekta ietvaros izmanto atbalsta pretendents:

15.1. piena, gaļas un graudu pārstrādes sektorā attiecīgi ir pilnpiens (atbilstoši Kombinētās nomenklatūras kodam, kas noteikts saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (turpmāk - KN kods) - 0401 20 19; 0401 20 99), svaiga vai saldēta gaļa (atbilstoši KN kodiem 0201-0208) un graudi (atbilstoši KN kodiem 1001-1004, 1008);

15.2. augļu un dārzeņu pārstrādes sektorā ir produkti atbilstoši Kombinētās nomenklatūras 7. un 8.grupai, kas noteikta saskaņā ar Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulu (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu."

15. Svītrot 16., 17., 18., 19. un 19.1 punktu.

16. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Attiecināmās izmaksas šo noteikumu 6.punktā minēto aktivitāšu veikšanai jaunā pārstrādes uzņēmumā nosaka atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam, ņemot vērā gadam plānoto pārstrādātās pamatizejvielas apjomu, kas nepārsniedz kooperatīva iepirkto pamatizejvielas apjomu pārskata gadā."

17. Papildināt noteikumus ar 20.1 un 20.2 punktu šādā redakcijā:

"20.1 Jaunā piena pārstrādes uzņēmuma piena pārstrādes apjoms otrajā gadā pēc projekta īstenošanas ir vismaz 70 000 tonnu gadā un piektajā gadā pēc projekta īstenošanas - vismaz 100 000 tonnu gadā.

20.2 Ja šo noteikumu 20.1 punktā minētie piena pārstrādes apjomi netiek sasniegti, Lauku atbalsta dienests saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai, lauku un zivsaimniecības attīstībai administrēšanas kārtību pieņem lēmumu par piešķirtā atbalsta atmaksu proporcionāli nesasniegtā piena pārstrādes apjomam."

18. Svītrot 21., 22.punktu un V nodaļu.

19. Izteikt 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. vispārējās izmaksas (kā arī arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridiskie pakalpojumi, tehniski ekonomiskie pamatojumi, zvērinātu revidentu apliecinājuma sagatavošanas izmaksas), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Ja vispārējās izmaksas ir saistītas tikai ar izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1.apakšpunktā, tās nepārsniedz 3 % no šo noteikumu 26.1.apakšpunktā minētajām izmaksām. Pārējos gadījumos vispārējās izmaksas nepārsniedz 8 % no izmaksām, kas minētas šo noteikumu 26.1. un 26.2.apakšpunktā."

20. Svītrot 27.5.apakšpunktā vārdu "pārstrādes".

21. Papildināt noteikumus ar 33.7.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.7.1 nodokļi un nodevas;".

22. Izteikt 35.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35. Lai pieteiktos atbalsta saņemšanai, atbalsta pretendents personīgi papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu Lauku atbalsta dienestā iesniedz:".

23. Izteikt 35.3., 35.4. un 35.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3. izziņu par kredīta piešķiršanu, ja projekta īstenošanai tiks ņemts kredīts. Izziņu iesniedz kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc tam, kad stājies spēkā Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Izziņā norāda kredītdevēja un kredītņēmēja rekvizītus un kredīta summu. Minēto izziņu neiesniedz par šo noteikumu 6.1 punktā minēto aizdevumu. Ja projekta īstenošanā plāno ieguldīt privātos vai kādus citus naudas līdzekļus, atbalsta pretendents kopā ar projekta iesniegumu vai sešu mēnešu laikā pēc Lauku atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās iesniedz dokumentus, kas apliecina naudas līdzekļu pieejamību;

35.4. pilnu gada pārskata kopiju par pēdējo noslēgto finanšu gadu, kas sagatavots saskaņā ar Gada pārskatu likumu. Ja netiek iesniegts gada pārskats, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;

35.5. gada ienākumu deklarācijas un tās pielikuma "Ieņēmumi no saimnieciskās darbības" kopiju par pēdējiem diviem noslēgtajiem gadiem, kas sagatavota saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju. Ja netiek iesniegtas ienākumu deklarācijas, tās iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Šīs kopijas iesniedz atbalsta pretendents, kas saskaņā ar Gada pārskatu likumu nesniedz gada pārskatus;".

24. Aizstāt 35.7.apakšpunktā vārdus "Apliecība ir izsniegta vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas" ar vārdiem "Pārstrādes uzņēmumiem apliecība ir izsniegta vismaz divus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas".

25. Izteikt 35.11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.11. operatīvo finanšu pārskatu par 12 mēnešu laikposmu līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim. Operatīvais finanšu pārskats projekta iesnieguma iesniegšanas dienā nedrīkst būt vecāks par diviem mēnešiem. Operatīvo finanšu pārskatu iesniedz tikai tie saimnieciskās darbības veicēji, kuri reģistrēti ilgāk nekā trīs gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un kuriem saskaņā ar pēdējā noslēgtā finanšu gada pārskatu zaudējumi pārsniedz pusi no pamatkapitāla;".

26. Izteikt 35.14.apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"35.14. papildus šādus dokumentus, ja projekts attiecas uz piena, gaļas, graudu, augļu un dārzeņu pārstrādes sektoru:".

27. Svītrot 35.14.1.apakšpunktu.

28. Aizstāt 35.14.3.apakšpunktā skaitli "22.2." ar skaitli "13.1.1 2.".

29. Izteikt 35.14.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.5. Uzņēmumu reģistra izsniegtu dokumentu vai atbalsta pretendenta parakstītu dokumentu (ja atbalsta pretendentam šī informācija nav jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā), kas apliecina apvienošanās, nopirkšanas vai izveidošanas faktu atbilstoši šo noteikumu 13.1.1 apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz attiecināmo izmaksu palielināšanu, vai īpašumtiesības atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakšpunktam, ja atbalsta pretendents pretendē uz šo noteikumu 13.6.apakšpunktā noteikto atbalstu. Ja netiek iesniegts Uzņēmumu reģistra dokuments, to iegūst Lauku atbalsta dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā;".

30. Izteikt 35.14.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.14.8. atbalsta pretendenta parakstītu dokumentu, kas apliecina realizētā piena apjomu atbilstoši šo noteikumu 4.3.apakšpunktam;".

31. Svītrot 35.14.9. un 35.15.apakšpunktu.

32. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Lauku atbalsta dienests projekta iesniegumus sarindo atbilstoši projektu atlases kritērijiem, kas minēti šo noteikumu 4.pielikumā. Projekta iesniegumi jauniem piena pārstrādes uzņēmumiem tiek rindoti atsevišķi. Ja projektu atlasē vairākiem projektiem saņemto punktu skaits ir vienāds, priekšroka saņemt publisko finansējumu ir atbalsta pretendentam, kam pārskata periodā ir aprēķinātas lielākas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja maksājums) uz vienu strādājošo, aprēķinam izmantojot uzņēmuma vidējo darbinieku skaitu pārskata periodā. Ja atbalsta pretendents ir jauns piena pārstrādes uzņēmums, vērā tiek ņemtas arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kuras veikušas personas, kurām pieder kapitāla daļas vai akcijas jaunā piena pārstrādes uzņēmumā."

33. Aizstāt 37.1.apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "90".

34. Aizstāt 37.2.apakšpunktā skaitli "50" ar skaitli "10".

35. Izteikt X nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"X. Noslēguma jautājumi".

36. Papildināt noteikumus ar 40.punktu šādā redakcijā:

"40. Atbalsta piešķiršana tiem atbalsta pretendentiem, kuru projektos paredzamais gala produkts ir minēts Līguma par Eiropas Savienības darbību I pielikumā, notiek saskaņā ar Padomes Regulas 1698/2005 nosacījumiem."

37. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.255

Attiecināmās izmaksas

Gaļas pārstrāde

attiecināmās izmaksas uz vienu pārstrādātās pamatizejvielas vienību (Ls/t)

176"

38. Izteikt 3.pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.DūklavsZemkopības ministrijas iesniegtajā redakcijā

Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 28.septembra
noteikumiem Nr.920

"3.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 8.aprīļa
noteikumiem Nr.255

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemkopības ministrs J.Dūklavs 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 920Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 09.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160 (4352), 08.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
219234
09.10.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva