Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.917

Rīgā 2010.gada 28.septembrī (prot. Nr.49 24.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākumiem zivsaimniecībai nozīmīgo teritoriju attīstības stratēģiju īstenošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 17., 189.nr.; 2010, 120.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.2.1. komersants. Ar tūrismu saistītas infrastruktūras vai pakalpojumu attīstībai - komersants, kurš ir tūrisma pakalpojumu sniedzējs un kura izvērsts pakalpojumu apraksts ir ietverts tūrisma bukletā vai mājaslapā internetā, ko izveido ar tūrisma jomas popularizēšanu saistīta institūcija;".

2.  Izteikt 8.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Projektu iesniegumu pieņemšana notiek kārtās mēnesi pēc iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas. Vietējā rīcības grupa, kas reģistrēta kā biedrība vai nodibinājums un ir saņēmusi atbalstu vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, ar Lauku atbalsta dienestu saskaņo un Lauku atbalsta dienests ne vēlāk kā mēnesi pirms projektu iesniegumu pieņemšanas uzsākšanas ievieto savā mājaslapā internetā šādu informāciju:".

3. Izteikt 8.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. vietējās rīcības grupas nosaukumu, adresi, kur var iepazīties ar vietējo attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus, kā arī kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi."

4. Izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Vietējā rīcības grupa pēc saskaņošanas ar Lauku atbalsta dienestu laikrakstā, kas tiek izdots vietējās attīstības stratēģijas īstenošanas teritorijā, ievieto informāciju par projektu iesniegumu pieņemšanu atbilstoši vietējai attīstības stratēģijai, norādot attiecīgajai kārtai un vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai rīcībai piešķirto atbalsta apmēru un šo noteikumu 8.1. un 8.4.apakšpunktā minēto informāciju, kā arī atsauci uz Lauku atbalsta dienesta mājaslapu internetā."

5.  Svītrot 9.2.1.apakšpunktu.

6. Izteikt 9.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.2. nomas vai patapinājuma (vienošanās) līguma kopiju, ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas). Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami (šis nosacījums neattiecas, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā), atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas);".

7. Svītrot 9.2.2.1 apakšpunktu.

8. Izteikt 9.2.3. un 9.2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2.3. apliecinātu būvatļaujas kopiju, ja iesniegšanas dienā ir tehniskais projekts;

9.2.4. apliecinātu plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju, ja iesniegšanas dienā nav tehniskā projekta. Būvatļaujas kopiju iesniedz sešu mēnešu laikā pēc lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu spēkā stāšanās;".

9. Svītrot 12.1. un 12.2.apakšpunktu.

10. Svītrot 13.2. un 13.3.apakšpunktu.

11. Papildināt noteikumus ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Nekustamais īpašums, kurā paredzēts īstenot projektu, ir atbalsta pretendenta īpašumā, un to apliecina zemesgrāmatu nodaļas izdots nostiprinājuma uzraksts vai zemesgrāmatas apliecība, izņemot šo noteikumu 9.2.2.apakšpunktā minēto gadījumu.

14.2 Ja atbalsta pretendents atbalsta saņemšanai izmanto rēķinu priekšapmaksu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai, tas šo noteikumu 9.2.4. un 9.3.apakšpunktā minētos dokumentus iesniedz Lauku atbalsta dienestā kopā ar rēķinu priekšapmaksas pieprasījumu."

12. Izteikt 15.punktu šādā redakcijā:

"15. Ja atbalsta pretendents ir fiziska persona, tas līdz maksājuma pieprasījuma iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā reģistrējas komercdarbības veikšanai."

13. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Publiskā finansējuma apmērs no projekta attiecināmajām izmaksām ir:

18.1. vietējai pašvaldībai - līdz 90 procentiem;

18.2. komersantam un fiziskai personai - līdz 60 procentiem, bet komersantam šo noteikumu 5.4.apakšpunktā minētajā aktivitātē - līdz 90 procentiem;

18.3. biedrībai un nodibinājumam - līdz 90 procentiem;

18.4. biedrībai un nodibinājumam, kurš vismaz gadu pirms projekta iesnieguma iesniegšanas ieguvis sabiedriskā labuma statusu un kura projektā plānotās aktivitātes atbilst piešķirtajam sabiedriskā labuma darbības jomai, - līdz 100 procentiem;

18.5. tiešās pārvaldes iestādei - līdz 100 procentiem."

14. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Vietējā rīcības grupa vietējā attīstības stratēģijā norāda piemērojamo atbalsta apmēru un intensitāti."

15. Izteikt 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Attiecīgajā projektu iesniegumu pieņemšanas kārtā atbalsta pretendents iesniedz ne vairāk kā vienu projekta iesniegumu, ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība."

16. Izteikt 23.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.6. vispārējās izmaksas (tostarp arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, patentu un licenču izmaksas, maksa par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā), kas tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu. Vispārējās izmaksas nepārsniedz astoņus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas. Projekta iesnieguma sagatavošanas, konsultāciju un juridisko pakalpojumu izmaksas nepārsniedz divus procentus no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas;".

17. Izteikt 27.9. un 27.9.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.9. izmaksas, kas pārsniedz tirgus cenu, un aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafikā noteiktajā termiņā nepabeigtu darbu izmaksas;

27.9.1 nodokļi un nodevas, izņemot šo noteikumu 23.6. un 23.7.apakšpunktā minēto gadījumu;".

18. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Vietējā rīcības grupa:

28.1. viena mēneša laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām izvērtē projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai atbilstoši:

28.1.1. vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai. Projekti, kas neatbilst vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai, uzskatāmi par vietējai attīstības stratēģijai neatbilstošiem un tālāk netiek vērtēti;

28.1.2. vietējā attīstības stratēģijā noteiktajiem projektu vērtēšanas kritērijiem pēc katra projektu vērtēšanas kritērija, kas nosaka projekta atbilstību vietējai attīstības stratēģijai, piešķirot noteiktu punktu skaitu:

28.1.2.1. no 0 līdz 2 (0 - neatbilst, 0,5 - vāji, 1 - apmierinoši, 1,5 - labi, 2 - ļoti labi), ja kritērija izpildi iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;

28.1.2.2. 0 vai 2 (0 - neatbilst, 2 - atbilst), ja kritērija izpildi nav iespējams novērtēt ar atbilstības pakāpi;

28.2. pēc projektu iesniegumu izvērtēšanas atbilstoši šo noteikumu 28.1.apakšpunktam katrai vietējās attīstības stratēģijas rīcības plānā iekļautajai attiecīgajai rīcībai atsevišķi izveido projektu sarakstu, sarindojot projektu iesniegumus pēc iegūto punktu skaita, un sagatavo atzinumus, ko paraksta vietējās rīcības grupas paraksttiesīga amatpersona. Ja vairāki projekti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroku dod atbalsta pretendentam, kas ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši vietējā attīstības stratēģijā noteiktajam specifiskajam kritērijam. Ja vietējā rīcības grupa sniedz negatīvu atzinumu, tā norāda pamatotu projekta noraidīšanas iemeslu;

28.3. šo noteikumu 28.2.apakšpunktā minēto projektu sarakstu un projektu atzinumus kopā ar projektu iesniegumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem iesniedz attiecīgajā Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē."

19. Papildināt noteikumus ar 28.1 punktu šādā redakcijā:

"28.1 Ja projekta iesnieguma izvērtēšanai trūkst informācijas vai tā nav skaidra, vietējā rīcības grupa projekta vērtēšanas laikā rakstiski pieprasa papildu informāciju atbalsta pretendentam, lai izvērtētu projekta atbilstību šo noteikumu 28.1.apakšpunktam. Pieprasīto informāciju atbalsta pretendents iesniedz piecu darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasītā informācija noteiktajā termiņā netiek iesniegta, vietējā rīcības grupa projekta iesniegumu vērtē šo noteikumu 28.1.apakšpunktā noteiktajā kārtībā, pamatojoties uz projekta iesniegumā sniegto informāciju, un attiecīgajā projektu vērtēšanas kritērijā piešķir zemāko vērtējumu. Vietējā rīcības grupa dokumentus par saraksti ar atbalsta pretendentu pievieno pie projekta iesnieguma un iesniedz Lauku atbalsta dienestā šo noteikumu 28.4.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā."

20. Izteikt 29.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"29.2. ja attiecīgajā kārtā publiskais finansējums nav pietiekams, lai atbalstītu visus iesniegtos vietējai attīstības stratēģijai atbilstošos projektus, priekšroku dod projektu iesniegumiem ar lielāku punktu skaitu atbilstoši šo noteikumu 28.3.apakšpunktā minētajam vietējās rīcības grupas sagatavotajam projektu sarakstam;".

21. Svītrot 1.pielikuma D1.sadaļas 3., 4. un 5.punktu.

22. Izteikt 1.pielikuma D1.sadaļas 6.punktu šādā redakcijā:

"6.

Ja nekustamo īpašumu, kurā paredzēts īstenot projektu, atbalsta pretendents nomā vai patapina, - nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums (nomas vai patapinājuma (vienošanās) līgums noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas), ja vien atbalsta pretendents nav vietējā pašvaldība. Ja veic teritorijas labiekārtošanu, kas nav atrunāta būvniecību reglamentējošajos normatīvajos aktos, vai iegādājas pamatlīdzekļus, kuri nav stacionāri novietojami (šis nosacījums neattiecas, ja projektā plānotās aktivitātes īsteno noteiktā telpā), atbalsta pretendents nomas līguma vietā iesniedz saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku par teritorijas labiekārtošanu vai pamatlīdzekļu novietošanu vai uzglabāšanu (saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku noslēgts vismaz uz septiņiem gadiem no projekta iesnieguma iesniegšanas dienas)

attiecīgi kopija* vai oriģināls

"

23. Svītrot 1.pielikuma D1.sadaļas 8., 11. un 18.punktu.

24. Aizstāt 1.pielikuma E sadaļā vārdu "juridiska" ar vārdu "komersants".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 27.janvāra noteikumos Nr.78 "Kārtība, kādā piešķir valsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 917Pieņemts: 28.09.2010.Stājas spēkā: 09.10.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 160, 08.10.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
219232
09.10.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)