Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.727

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 36.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma 4.panta pirmo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2006, 208.nr.; 2007, 146., 207.nr.; 2008, 118., 202.nr.; 2009, 25., 49., 104., 157., 183., 206.nr.; 2010, 16., 65., 89.nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 7.5 punktā skaitļus un vārdus "10.17. un 10.18.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "10.17., 10.18. un 10.19.apakšpunktā";

1.2. izteikt 10.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.10. personas, kas ir sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrētu valsts vai pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klienti, vai personas, kuru uzturēšanos citu sociālo pakalpojumu reģistrā reģistrēto sociālo pakalpojumu sniedzēju ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās apmaksā valsts vai pašvaldība, ārstniecības iestādē, uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;";

1.3. izteikt 10.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.18. atsevišķi dzīvojošas personas vai ģimenes, kas sastāv no laulātajiem, personām, kurām ir kopēji izdevumi par uzturu un kuras mitinās vienā mājoklī, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu laikā pēc nodokļu samaksas nepārsniedza 120 latu mēnesī un ja tām nav piešķirts trūcīgas personas (ģimenes) statuss, un minēto faktu apliecina pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa;";

1.4. papildināt noteikumus ar 10.19.apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.19. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.";

1.5. izteikt 14.22.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.22.1. psihiatra mājas vizītes pie psihiatriska profila pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi;";

1.6. papildināt 14.37.2.apakšpunktu aiz vārda "saslimšanu" ar vārdu "stacionāru";

1.7. papildināt noteikumus ar 14.37.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.37.2.1 ambulatori veiktu traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu ārstēšanu;";

1.8. izteikt 14.40.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.40. par konservatīvu miomektomiju, izņemot gadījumus, ja konstatēta asiņošana vai tiek traucēta blakusorgānu darbība;";

1.9. svītrot 18.1 punktu;

1.10. izteikt 44.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1. ģimenes ārsta pacientu pieņemšanas laiks - ne mazāk par 20 stundām nedēļā;";

1.11. papildināt noteikumus ar 44.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"44.1.1 māsas vai ārsta palīga pacientu patstāvīgais pieņemšanas laiks - ne mazāk par 10 stundām nedēļā;";

1.12. papildināt 44.6.apakšpunktu aiz vārda "laikā" ar teikumu šādā redakcijā:

"Lai pakalpojumu nodrošinātu piecu darbdienu laikā, ģimenes ārsts, ja nepieciešams, pagarina pacientu pieņemšanas laiku;";

1.13. izteikt 54.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"54.2. ja ārstniecības iestāde, kurā strādā māsa vai ārsta palīgs (feldšeris), kas nodrošina veselības aprūpi mājās, ir iesniegusi centrā rakstisku iesniegumu, izsakot vēlmi būt līgumattiecībās ar centru un nodrošināt veselības aprūpi mājās, kā arī norādījusi šādas ziņas - ārstniecības iestādes nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontakttālrunis, ārstniecības personas vārds, uzvārds, personas kods, sertifikāta numurs, teritorija, kurā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs vēlas sniegt veselības aprūpi mājās, atbilstoši šo noteikumu 57.punktā minētajam iedalījumam.";

1.14. papildināt noteikumus ar 55.2 punktu šādā redakcijā:

"55.2 Ja ģimenes ārsts pārtrauc līgumattiecības ar centru, centrs, neievērojot gaidīšanas saraksta hronoloģisko secību, piedāvā iespēju pārņemt attiecīgo praksi ģimenes ārstam, kurš saskaņā ar šo noteikumu 49.punktu ir vairāk nekā 12 mēnešus nepārtraukti aizvietojis līgumattiecības pārtraukušo ģimenes ārstu.";

1.15. aizstāt 85.punktā vārdus "veselības ministra apstiprināto pacientu hospitalizācijas kārtību" ar vārdiem "hospitalizācijas plānu, ko atbilstoši Veselības ministrijas instrukcijai izstrādājis Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests";

1.16. papildināt noteikumus ar 97.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"97.3. samaksa par veselības aprūpes pakalpojumiem, kas sniegti šo noteikumu 7.6 punktā, 10.17. un 10.18.apakšpunktā minētajām personām, atbilstoši faktisko gultasdienu skaitam, šo noteikumu 22.pielikuma 3.punktā noteiktajam gultasdienas tarifam un veikto manipulāciju tarifiem, kas šo noteikumu 18.pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*).";

1.17. izteikt 114.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"114.3. pēc ārstniecības iestādes vadītāja pilnvarotas ārstniecības personas pieprasījuma, ja uz ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices ārstniecības iestādi dzīvībai kritiskā stāvoklī nepieciešams neatliekami pārvest bērnu, kurš šo noteikumu XI nodaļā noteiktajā kārtībā ir saņēmis E 112 vai S 2 veidlapu. Pārvešanas izdevumus šajā gadījumā sedz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.";

1.18. svītrot 128.1 punkta ievaddaļā vārdus "saskaņojot to ar Veselības ministriju";

1.19. aizstāt 130.2.1.3.apakšpunktā vārdus "pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"" ar vārdiem "sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"";

1.20. svītrot 130.1 un 130.2 punktu;

1.21. izteikt 130.3 4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"130.3 4. pacientu iemaksu par līguma ietvaros ārstētiem pacientiem, kas pilnībā vai daļēji atbrīvoti no pacienta iemaksas, kā arī šo noteikumu 7.5 punktā minēto līdzmaksājumu kompensāciju centrs sedz virs noteiktā līguma finanšu apmēra;";

1.22. papildināt noteikumus ar 130.9 punktu šādā redakcijā:

"130.9 Ja kārtējā gada laikā kopējais finansējuma apmērs veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai ir palielināts, centrs pārskata līgumos ar pakalpojumu sniedzējiem plānoto pacientu skaitu un finanšu apjomus, ievērojot šādus nosacījumus:

130.9 1. līdzekļi tiek sadalīti, novirzot no kopējā finanšu apjoma palielinājuma summas ambulatorajai veselības aprūpei 25 %, bet stacionārajai veselības aprūpei 75 %;

130.9 2. ja faktiski veiktā pacientu iemaksu kompensācija pārsniedz plānoto, papildu finanšu līdzekļus novirza pacientu iemaksu kompensācijai par šo noteikumu 10.punktā (izņemot 10.17. un 10.18.apakšpunktu) minētajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un 11.punktā minētajiem gadījumiem tiem sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri saņem ikmēneša fiksēto piemaksu par uzņemšanas nodaļas darbību, plānoto finanšu līdzekļu apmēru palielinot par summu, kas atbilst starpībai starp pirmajā pusgadā faktiski veikto pacientu iemaksu kompensācijas apmēru un pirmajam pusgadam plānoto finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai, piemērojot koeficientu 2,0;

130.9 3. atbilstoši atlikušajai summai finanšu līdzekļus novirza veselības aprūpes mājās un sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem, kuri veselības aprūpes pakalpojumus snieguši, pārsniedzot līgumā noteikto finanšu apmēru pirmajam pusgadam vismaz par 5 %, šādos pakalpojumu veidos un kārtībā:

130.9 3.1. mājās sniegto veselības aprūpes pakalpojumu (šo noteikumu XII 1 nodaļa), dienas stacionārā sniegto veselības aprūpes pakalpojumu (šo noteikumu 81.punkts), laboratorisko pakalpojumu un tiešās pieejamības speciālistu (šo noteikumu 76.2.apakšpunkts) sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, multiplās sklerozes pacientu konsultatīvās palīdzības akciju sabiedrībā "Latvijas Jūras medicīnas centrs", ambulatori konsultatīvās palīdzības surdoloģijā bērniem Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"", ambulatorās veselības aprūpes valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" pacientiem, kuriem veikta nieru vai aknu transplantācija, ģenētisko slimnieku konsultēšanas valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" un tiesu psihiatrisko ekspertīžu tiesu ekspertīzes iestādēs apmaksai plānoto summu palielina par pārsniegto apjomu, tam piemērojot koeficientu 1,0;

130.9 3.2. pārējo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai plānoto summu palielina par pārsniegto apjomu, tam piemērojot koeficientu 0,8;

130.9 3.3. pārskatot līguma finanšu apjomu, centrs aprēķina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai par šo noteikumu 10.punktā (izņemot 10.17. un 10.18.apakšpunktu) minētajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem un 11.punktā minētajiem gadījumiem, pirmajā pusgadā līgumā noteiktā finanšu apmēra pārsniegumam piemērojot šo noteikumu 130.9 3.1. vai 130.9 3.2.apakšpunktā noteikto koeficientu atbilstoši pakalpojumu veidam;

130.9 3.4. ja piešķirtais papildu finansējums sekundārajai ambulatorajai veselības aprūpei un veselības aprūpei mājās nav pietiekams, lai pilnībā izpildītu šo noteikumu 130.9 3.1., 130.9 3.2. un 130.9 3.3.apakšpunktā minētos nosacījumus, vai tas pārsniedz kopējo finanšu līdzekļu apmēru, kas nepieciešams šo nosacījumu izpildei, centrs papildus piešķiramo finanšu līdzekļu apmēru proporcionāli samazina vai palielina;

130.9 3.5. ja aprēķina rezultātā ārstniecības iestādei finansējuma apmērs jāpalielina par summu, kas nepārsniedz 100 latu, centrs ārstniecības iestādei iepriekš noteikto finanšu apmēru nemaina;

130.9 4. papildu finanšu līdzekļus novirza visiem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem šādā secībā un kārtībā:

130.9 4.1. ja faktiski veiktā pacientu iemaksu kompensācija pārsniedz plānoto, centrs aprēķina nepieciešamo finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai par šo noteikumu 10.punktā (izņemot 10.17. un 10.18.apakšpunktu) minētajām personām sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, kā arī 11. un 11.1 punktā minētajiem gadījumiem, palielinot plānoto finanšu līdzekļu apmēru par summu, kas atbilst starpībai starp pirmajā pusgadā faktiski veikto pacientu iemaksu kompensācijas apmēru un pirmajam pusgadam plānoto finanšu līdzekļu apmēru pacientu iemaksu kompensācijai, piemērojot koeficientu 2,0;

130.9 4.2. atbilstoši atlikušajai summai centrs proporcionāli palielina programmā "Iezīmētie pakalpojumi" un programmā "Pārējie pakalpojumi" ietilpstošo veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai plānoto summu.";

1.23. aizstāt 132.punktā vārdus "pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ventspils slimnīca"" ar vārdiem "sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"";

1.24. svītrot 136.1 punktā vārdus "attiecīgās izmaiņas saskaņojot ar Veselības ministriju";

1.25. svītrot 136.2 punktu;

1.26. izteikt 137.punktu šādā redakcijā:

"137. Ja veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs ilgāk par mēnesi no piedāvājuma izteikšanas dienas neparaksta centra piedāvāto līgumu, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs zaudē tiesības noslēgt minēto līgumu.";

1.27. izteikt XI nodaļu šādā redakcijā:

"XI. Latvijas Republikas sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļauto personu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšana ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē un norēķinu kārtība ar personām par saņemtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem

181. Personas tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā ES dalībvalstī apliecina šādi vienota parauga dokumenti ES dalībvalstīs, kurus centrs izsniedz, piemērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk - regula Nr. 883/2004) un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 16.septembra Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinēšanu (turpmāk - regula Nr. 987/2009):

181.1.  S 1 veidlapa "Apliecinājums tiesībām saņemt veselības aprūpi" (turpmāk - S 1 veidlapa), kas nodrošina personai tiesības veidlapā norādītajā valstī saņemt šajā valstī garantētos veselības aprūpes pakalpojumus;

181.2.  S 2 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz plānveida ārstēšanu" (turpmāk - S 2 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt veidlapā norādīto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu veidlapā norādītajā valstī un termiņā;

181.3.  S 3 veidlapa "Apliecinājums tiesībām uz ārstēšanu pensionētam pierobežas darbiniekam valstī, kurā iepriekš bija nodarbināts" (turpmāk - S 3 veidlapa), kas nodrošina pensionētam pierobežas darbiniekam tiesības pabeigt veidlapā norādīto ārstēšanos veidlapā norādītajā valstī;

181.4. Eiropas veselības apdrošināšanas karte (turpmāk - apdrošināšanas karte) vai Eiropas veselības apdrošināšanas karti aizvietojošais sertifikāts (turpmāk - apdrošināšanas karti aizvietojošais sertifikāts), kas nodrošina īslaicīgas uzturēšanās laikā kādā no ES dalībvalstīm tiesības saņemt neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību.

182. Personas tiesības Šveicē un trijās EEZ dalībvalstīs - Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā - saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus apliecina šādi vienota parauga dokumenti, kurus izsniedz centrs, piemērojot Padomes 1971.gada 14.jūnija Regulu (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk - regula Nr. 1408/71), un Padomes 1972.gada 21.marta Regulu (EEK) Nr. 574/72, ar kuru nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EEK) Nr. 1408/71 par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (turpmāk - regula Nr. 574/72):

182.1.  E 106 veidlapa "Apliecība par tādu personu tiesībām uz slimības un maternitātes pabalstiem pakalpojumu veidā, kuras dzīvo valstī, kas nav kompetentā valsts" (turpmāk - E 106 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus veidlapā norādītajā valstī;

182.2.  E 109 veidlapa "Apliecība apdrošinātās personas ģimenes locekļu reģistrēšanai un uzskaitījumu atjaunināšanai" (turpmāk - E 109 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus veidlapā norādītajā valstī;

182.3.  E 112 veidlapa "Apliecība par tiesību saglabāšanu attiecībā uz slimības un maternitātes pabalstiem, kurus patlaban piešķir" (turpmāk - E 112 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt veidlapā norādīto plānveida veselības aprūpes pakalpojumu veidlapā norādītajā valstī un termiņā;

182.4.  E 120 veidlapa "Apliecība par tiesībām saņemt pabalstus pakalpojumu veidā pensionāriem un viņu ģimenes locekļiem" (turpmāk - E 120 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus veidlapā norādītajā valstī;

182.5.  E 121 veidlapa "Izziņa par pensionāru un viņu ģimenes locekļu reģistrāciju un sarakstu atjaunināšanu" (turpmāk - E 121 veidlapa), kas nodrošina tiesības saņemt valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus veidlapā norādītajā valstī;

182.6. apdrošināšanas karte vai apdrošināšanas karti aizvietojošais sertifikāts, kas nodrošina tiesības saņemt neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību īslaicīgas uzturēšanās laikā kādā no EEZ dalībvalstīm - Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā - un Šveicē.

183. Uzrādot šo noteikumu 181. un 182.punktā minētos dokumentus, persona nav tiesīga saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus citā ES, EEZ dalībvalstī un Šveicē, ja persona ir uzskatāma par apdrošinātu:

183.1. citas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros saskaņā ar regulu Nr. 883/2004 vai regulu Nr. 1408/71;

183.2. kādas Eiropas Savienības institūcijas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros vai veselības apdrošināšanas shēmas ietvaros saskaņā ar 1968.gada 29.februāra Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr.259/68 "Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumi un Eiropas Kopienu pārējo darbinieku nodarbinātības kārtība", izņemot gadījumu, kas minēts regulas Nr. 883/2004 15.pantā;

183.3. starptautiskas organizācijas sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros;

183.4. studentu sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros.

184. Aizpildītas un apstiprinātas šo noteikumu 181. un 182.punktā minētās veidlapas un apdrošināšanas karti vai apdrošināšanas karti aizvietojošo sertifikātu centrs izsniedz uz laiku, kurā personai ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.

185. Personai ir pienākums nekavējoties informēt centru, ja šo noteikumu 181. un 182.punktā minēto veidlapu un apdrošināšanas kartes vai apdrošināšanas karti aizvietojošā sertifikāta derīguma termiņa laikā persona zaudē tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Šādā gadījumā vai pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas centrs anulē minētos dokumentus un nosūta personai attiecīgu lēmumu. Centrs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 181.1., 181.3., 182.1., 182.2., 182.4. un 182.5.apakšpunktā minēto veidlapu anulēšanas par to paziņo tās valsts kompetentajai institūcijai, uz kuru veidlapa ir attiecināma.

186. Lai saņemtu S 1 veidlapu, persona iesniedz centrā šādus dokumentus:

186.1. ja persona ir nodarbināta un pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās pastāvīgā dzīvesvieta ir citā ES dalībvalstī:

186.1.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.1.1.1. vārds, uzvārds;

186.1.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

186.1.1.3. adrese pastāvīgās dzīvesvietas valstī;

186.1.1.4. darbavietas nosaukums un adrese;

186.1.1.5. nodarbinātības sākuma datums attiecīgajā darbavietā;

186.1.1.6. laikposms, kurā persona atgriežas savā dzīvesvietas valstī (piemēram, reizi nedēļā, reizi mēnesī, dažas reizes gadā);

186.1.1.7. tālrunis;

186.1.2. personas apliecinājumu par to, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs centru, ja mainīsies šo noteikumu 186.1.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.1.3. izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka persona tur ir nodarbināta un ka darba devējs informēs centru par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas;

186.2. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotājs un ir pastāvīgi nodarbināta, un pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet darba veikšanai īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 24 mēnešiem) nosūtīta uz citu ES, EEZ dalībvalsti vai Šveici:

186.2.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.2.1.1. vārds, uzvārds;

186.2.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs) un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

186.2.1.3. dzīvesvietas adrese valstī, kurā persona uzturēsies;

186.2.1.4. nosūtītājas darbavietas nosaukums un adrese;

186.2.1.5. tālrunis;

186.2.2. personas apliecinājumu par to, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs centru, ja mainīsies šo noteikumu 186.2.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas;

186.2.3. izziņu no darbavietas, kas apliecina, ka persona tur ir nodarbināta un tiek nosūtīta darbā uz citu ES dalībvalsti un ka darba devējs informēs centru par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu vai atsaukšanu no komandējuma pirms termiņa piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas vai atsaukšanas no komandējuma;

186.3. ja persona saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi, - iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.3.1. vārds, uzvārds;

186.3.2. personas kods;

186.3.3. deklarētās dzīvesvietas adrese citā ES dalībvalstī;

186.3.4. tālrunis;

186.3.5. piešķirtās vai pieprasītās pensijas veids (vecuma, apgādnieka zaudējuma, invaliditātes, izdienas);

186.4. ja persona ir valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas vai tās personas ģimenes loceklis (laulātais; valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas aizbildnībā un aizgādnībā esoša persona), kura saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi:

186.4.1. iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

186.4.1.1. vārds, uzvārds;

186.4.1.2. personas kods (vai identifikācijas numurs);

186.4.1.3. deklarētās dzīvesvietas adrese;

186.4.1.4. vai persona ir nodarbināta, vai saņem kādu pabalstu un, ja saņem, kurā valstī;

186.4.1.5. tā ģimenes locekļa vārds, uzvārds, personas kods (vai identifikācijas numurs), kurš ir nodarbināts un pakļauts valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, un Valsts ieņēmumu dienesta piešķirtais reģistrācijas numurs;

186.4.1.6. tālrunis;

186.4.2. laulību vai radniecību apliecinošu dokumentu (laulības apliecības, dzimšanas apliecības) kopijas;

186.4.3. personas apliecinājumu par to, ka persona nav uzskatāma par apdrošinātu citas šo noteikumu 183.punktā norādītās sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros un ka tā nekavējoties rakstiski informēs centru, ja mainīsies šo noteikumu 186.4.1.apakšpunktā minētajā iesniegumā norādītās ziņas.

187. Lai saņemtu E 106 veidlapu, persona iesniedz centrā šādus dokumentus:

187.1. ja persona ir nodarbināta un pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet tās pastāvīgā dzīvesvieta ir Šveicē vai EEZ dalībvalstī - Īslandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā - dokumentus, ka norādīti šo noteikumu 186.1.1., 186.1.2. un 186.1.3.apakšpunktā;

187.2. ja persona ir ES, EEZ dalībvalsts (tai skaitā arī Latvijas Republikas) vai Šveices iedzīvotājs un ir pastāvīgi nodarbināta un pakļauta valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai Latvijas Republikā, bet darba veikšanai īslaicīgi (ne ilgāk kā uz 12 mēnešiem) nosūtīta uz Šveici vai EEZ dalībvalsti - Īslandi, Lihtenšteinu vai Norvēģiju - dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.2.1., 186.2.2. un 186.2.3.apakšpunktā. 

188. Lai saņemtu E 109 veidlapu, persona, kas ir valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas ģimenes loceklis (laulātais; valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai pakļautas personas aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona), iesniedz centrā dokumentus, kas norādīti šo noteikumu 186.4.1., 186.4.2. un 186.4.3.apakšpunktā.

189. Lai saņemtu E 120 veidlapu vai E 121 veidlapu, persona, kas saņem Latvijas Republikas pensiju vai ir to pieprasījusi, iesniedz centrā iesniegumu, norādot šo noteikumu 186.3.apakšpunktā minēto informāciju.

190. Lai saņemtu apdrošināšanas karti, persona iesniedz centrā iesniegumu, kurā norāda šādu informāciju:

190.1. vārds, uzvārds;

190.2. personas kods (identifikācijas numurs);

190.3. tālrunis;

190.4. adrese (ja persona vēlas saņemt apdrošināšanas karti pa pastu).

191. Personām, kas ir ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsoņi, kuri uzturas Latvijas Republikā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem, lai saņemtu apdrošināšanas karti, papildus 190.punktā minētajam iesniegumam jāiesniedz izziņa no darbavietas, kas apliecina, ka persona tur ir nodarbināta un ka darba devējs informēs centru par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu piecu darbdienu laikā pēc darba tiesisko attiecību pārtraukšanas.

192. Apdrošināšanas karti personai izsniegz personīgi vai pēc personas rakstiska lūguma nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē uz norādīto adresi.

193. Apdrošināšanas karti izsniedz uz trijiem gadiem.

194. Centrs, nesagatavojot rakstisku lēmumu, izsniedz personai apdrošināšanas karti iesnieguma saņemšanas dienā vai nosūta pa pastu, ja persona šādu lūgumu ir izteikusi, triju darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas, ja šo noteikumu 190.punktā minēto iesniegumu ir iesniegusi persona, kas ir tiesīga saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot gadījumu, ja šo iesniegumu ir iesniedzis ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsonis, kas uzturas Latvijas Republikā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta persona, vai minētās personas ģimenes loceklis, vai ārzemnieks, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā.

195. Ja šo noteikumu 190.punktā minēto iesniegumu ir iesniegusi persona, kas ir ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsonis, kas uzturas Latvijas Republikā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbināta persona, vai minētās personas ģimenes loceklis, vai ārzemnieks, kam ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, centrs izskata personas iesniegumu, pieņem lēmumu un izsniedz to vai nosūta pa pastu ierakstītā vēstulē personai. Ja lēmums ir personai labvēlīgs, tajā ietver uzaicinājumu saņemt apdrošināšanas karti, bet, ja persona iesniegumā ir lūgusi nosūtīt apdrošināšanas karti pa pastu, to nosūta kopā ar lēmumu.

196. Apdrošināšanas karti atkārtoti izsniedz iepriekšējās apdrošināšanas kartes derīguma termiņa laikā tikai pēc iepriekš izsniegtās apdrošināšanas kartes anulēšanas, pamatojoties uz personas iesniegumu. Par atkārtotu kartes izgatavošanu persona maksā atbilstoši Veselības norēķinu centra cenrādim.

197. Ja personai, īslaicīgi uzturoties kādā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, vajadzīga neatliekamā vai nepieciešamā medicīniskā palīdzība un persona nevar uzrādīt apdrošināšanas karti, pamatojoties uz personas iesniegumu vai tās valsts kompetentās institūcijas pieprasījumu, kurā persona atrodas, centrs izsniedz personai vai attiecīgās valsts kompetentajai institūcijai apdrošināšanas karti aizvietojošo sertifikātu.

198. Personām, kurām ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus un kuras vēlas saņemt plānveida veselības aprūpes pakalpojumu kādā no ES, EEZ dalībvalstīm vai Šveicē, centrs izsniedz S 2 veidlapu pakalpojuma saņemšanai citā ES dalībvalstī vai E 112 veidlapu pakalpojuma saņemšanai Šveicē vai EEZ dalībvalstī - Īslandē, Lihtenšteinā vai Norvēģijā -, ja vienlaikus ir spēkā šādi nosacījumi:

198.1. veselības aprūpes pakalpojums neietilpst šo noteikumu 14.punktā minētajos veselības aprūpes pakalpojumos;

198.2. iesnieguma izskatīšanas laikā neviena no šo noteikumu 13.punktā minētajām ārstniecības iestādēm nevar nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu un par to ir saņemts pamatots ārstniecības iestādes atzinums;

198.3. šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību.

199. Centrs aizpildītu un apstiprinātu S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu neizsniedz attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumiem, kurus sniedz klīnisku pētījumu ietvaros vai kuriem izmanto eksperimentālu ārstniecības tehnoloģiju.

200. Lai saņemtu aizpildītu un apstiprinātu S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu, persona centrā iesniedz šādus dokumentus:

200.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

200.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis;

200.1.2. veselības aprūpes pakalpojums, kas personai nepieciešams saskaņā ar ārstu konsilija atzinumu;

200.1.3. vēlamā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas valsts un pakalpojumu sniedzējs, ja personai tāds zināms;

200.2. attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinumu, kurā norādīts nepieciešamais pakalpojums, kā arī pamatojums, vai šis pakalpojums personai ir nepieciešams, lai novērstu dzīvības funkciju vai veselības stāvokļa neatgriezenisku pasliktināšanos, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību, un medicīniski pamatoti iemesli, kādēļ personai attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu nepieciešams saņemt citā valstī.

201. Centram ir tiesības pieprasīt no ārstniecības iestādēm atzinumu par to, vai ārstniecības iestāde var nodrošināt personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu un vai pakalpojumu var sniegt termiņā, kas ir medicīniski pamatots, ņemot vērā personas veselības stāvokli izvērtēšanas brīdī un paredzamo slimības attīstību.

202. Pieņemot lēmumu par aizpildītas un apstiprinātas S 2 veidlapas vai E 112 veidlapas izsniegšanu, centram ir tiesības noteikt dalībvalsti un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju, ņemot vērā ekonomiskā izdevīguma apsvērumus. Ja persona atsakās saņemt pakalpojumus pie centra izvēlētā pakalpojumu sniedzēja, centram ir tiesības pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt aizpildītu un apstiprinātu S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu.

203. Izsniedzot aizpildītu un apstiprinātu S 2 veidlapu vai E 112 veidlapu, centrs tajā norāda valsti, kurā personai ir tiesības saņemt pieprasītos veselības aprūpes pakalpojumus, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju un laikposmu, kurā pakalpojumi saņemami.

204. Centram ir tiesības izsniegt regulā Nr. 883/2004 un regulā Nr. 987/2009 noteiktajos gadījumos citas ES dalībvalsts kompetentās iestādes vārdā S 2 veidlapu personai, kas ir pakļauta citas ES dalībvalsts sociālā nodrošinājuma sistēmai.

205. Ja persona viena kalendāra gada laikā pēc lēmuma par S 2 veidlapas vai E 112 veidlapas izsniegšanu spēkā stāšanās dienas nav izmantojusi ar centra lēmumu piešķirtās tiesības, persona šīs tiesības zaudē.

206. Lai saņemtu aizpildītu un apstiprinātu S 3 veidlapu, persona centrā iesniedz šādus dokumentus:

206.1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

206.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis;

206.1.2. veselības aprūpes pakalpojums, kura sniegšana ir tikusi uzsākta;

206.1.3. veselības aprūpes pakalpojuma sniedzējs;

206.2. attiecīgās ārstniecības nozares ārstu konsilija atzinumu par personai nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, kuru nepieciešams pabeigt. Atzinumā norāda nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu, medicīniski pamatotus iemeslus, kādēļ attiecīgais veselības aprūpes pakalpojums ir uzskatāms par iepriekš uzsākta veselības aprūpes pakalpojuma turpinājumu.

207. Personām, kuras saņēmušas neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē un ar to saistītos izdevumus ir segušas no personīgajiem līdzekļiem, ir tiesības saņemt izdevumu atmaksu, ja:

207.1. persona Latvijas Republikā ir tiesīga saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus;

207.2. personai sniegtais pakalpojums valstī, kurā tas saņemts, ietilpst no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumos.

208. Ja persona ir saņēmusi neatliekamo vai nepieciešamo medicīnisko palīdzību, centrs veic izdevumu atmaksu personai saskaņā ar tās valsts nosacījumiem par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām, kurā personai tika sniegti pakalpojumi. Centrs izdevumus atmaksā, pamatojoties uz ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentās institūcijas sniegto informāciju. Centrs pieprasa informāciju par personai atmaksājamo summu saskaņā ar regulas Nr. 574/72 vai regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem.

208.1 Centrs atmaksā personai radušos izdevumus tikai par tiem veselības aprūpes pakalpojumiem, par kuriem jau ir veikta samaksa pakalpojumu sniedzējam. Izdevumu atmaksas summa nedrīkst pārsniegt summu, ko persona ir samaksājusi.

208.2 Ja centrs ir pieņēmis lēmumu par S 2 veidlapas vai E 112 veidlapas izsniegšanu personai, bet samaksu par saņemto veselības aprūpes pakalpojumu persona ir veikusi no personīgajiem līdzekļiem, centrs veic izdevumu atmaksu saskaņā ar tās valsts nosacījumiem par veselības aprūpes pakalpojumu izmaksām, kurā personai tika sniegti pakalpojumi. Centrs izdevumu atmaksu veic, pamatojoties uz ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices kompetentās institūcijas sniegto informāciju par personai atmaksājamo summu. Centrs pieprasa informāciju par personai atmaksājamo summu saskaņā ar regulas Nr. 574/72 vai regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem.

208.3 Lai saņemtu izdevumu atmaksu, persona triju gadu laikā no dienas, kad tā beigusi saņemt veselības aprūpes pakalpojumus citā ES, EEZ dalībvalstī vai Šveicē, personīgi vai ar citas personas starpniecību iesniedz centrā vai nosūta pa pastu šādus dokumentus:

208.3 1. iesniegumu, kurā norādīta šāda informācija:

208.3 1.1. vārds, uzvārds, personas kods vai identifikācijas numurs, adrese, tālrunis;

208.3 1.2. valsts, kurā veselības aprūpes pakalpojumi ir saņemti;

208.3 1.3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese; 

208.3 1.4. iemesls pakalpojumu saņemšanai citā valstī;

208.3 1.5. personas norēķinu konta rekvizīti;

208.3 2. maksājumu apliecinoša dokumenta oriģinālu, pēc kura iespējams identificēt maksātāju;

208.3 3. veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēja dokumentu, kurā ir norādīta šāda informācija:

208.3 3.1. veselības aprūpes pakalpojumi, kas personai ir sniegti;

208.3 3.2. veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas laikposms;

208.3 3.3. personai sniegto veselības aprūpes pakalpojumu cenas (par katru pakalpojumu atsevišķi);

208.3 3.4. informācija par sniegto veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu.

208.4 Pieņemot labvēlīgu lēmumu par izdevumu atmaksu personai, centrs 30 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaita atmaksājamo summu uz personas norādīto norēķinu kontu Latvijas Republikas nacionālajā valūtā, pamatojoties uz Eiropas Centrālās bankas publicēto valūtas kursu, kas noteikts saskaņā ar regulas Nr. 574/72 107.pantu vai regulas Nr. 987/2009 90.pantu, dienā, kurā iesniegts personas iesniegums.

208.5 Centrs ir kompetentā iestāde attiecībā uz savstarpējo norēķinu veikšanu ar citu ES, EEZ dalībvalstu un Šveices kompetentajām institūcijām saskaņā ar regulu Nr. 1408/71 un regulu Nr. 883/2004.

208.6 Informāciju, kas centram nepieciešama šajā nodaļā minēto administratīvo lietu izskatīšanai, valsts pārvaldes iestādes sniedz tiešsaistes režīmā.";

1.28. papildināt noteikumus ar XI 1 nodaļu šādā redakcijā:

"XI.1 Kārtība, kādā ES, EEZ dalībvalstu un Šveices sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros apdrošinātās personas saņem veselības aprūpes pakalpojumus Latvijas Republikā

208.7 Lai persona, kurai saskaņā ar regulas Nr. 1408/71 un regulas Nr. 574/72 nosacījumiem ir izsniegta E 106 veidlapa, E 109 veidlapa, E 120 veidlapa vai E 121 veidlapa vai kurai saskaņā ar regulas Nr. 883/2004 un regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem ir izsniegta S 1 veidlapa vai S 3 veidlapa, saņemtu attiecīgajā veidlapā noteiktos veselības aprūpes pakalpojumus, persona reģistrē veidlapu centrā.

208.8 Veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sniedz attiecīgos pakalpojumus arī personai, kura centrā ir reģistrējusi E 106 veidlapu, E 109 veidlapu, E 120 veidlapu, E 121 veidlapu, S 1 veidlapu vai uzrāda E 112 veidlapu, S 2 veidlapu, S 3 veidlapu, apdrošināšanas karti vai apdrošināšanas karti aizvietojošo sertifikātu.

208.9 Ja persona, kurai ir vajadzīga neatliekamā vai nepieciešamā medicīniskā palīdzība, nevar uzrādīt apdrošināšanas karti, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējs, kas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, pieprasa centram apdrošināšanas karti aizvietojošo sertifikātu.

208.10 Ārstniecības iestāde, kas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, sniedz attiecīgos pakalpojumus par maksu, iekasējot par tiem samaksu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem tarifiem, ieskaitot pacienta iemaksu un līdzmaksājumu, ja persona nevar uzrādīt dokumentu, kas apliecina personas tiesības saskaņā ar regulas Nr. 1408/71 un regulas Nr. 574/72 vai saskaņā ar regulas Nr. 883/2004 un regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, bet uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kas pierāda, ka persona ir ES, EEZ dalībvalsts vai Šveices pilsonis.

208.11 Šo noteikumu 208.8 punktā minētajā gadījumā persona pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē uzrāda dokumentu, kas apliecina personas tiesības saskaņā ar regulas Nr. 1408/71 un regulas Nr. 574/72 vai saskaņā ar regulas Nr. 883/2004 un regulas Nr. 987/2009 nosacījumiem saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ārstniecības iestāde nodrošina attiecīgā personu apliecinošā dokumenta kopijas saglabāšanu (dokumenta veids, numurs, izsniedzēja iestāde, derīguma termiņš).

208.12 Šo noteikumu 208.8 punktā noteiktajā gadījumā ārstniecības iestāde, kas nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ievada informāciju par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem centra vadības informācijas sistēmā un veic ierakstus medicīniskajā un uzskaites dokumentācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtību.

208.13 Savstarpējos norēķinus ar ES, EEZ dalībvalstīm un Šveici par šo valstu sociālā nodrošinājuma sistēmas ietvaros apdrošinātām personām, kurām saskaņā ar regulu Nr. 1408/71 un regulu Nr. 883/2004 ir tiesības saņemt no valsts budžeta līdzekļiem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, centrs veic, ievērojot šādus nosacījumus:

208.13 1. par valsts aģentūru un citu ārstniecības iestāžu sniegtajiem ambulatorajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - atbilstoši šo noteikumu 18.pielikumā norādītajiem veselības aprūpes pakalpojumu tarifiem un šo noteikumu 19.pielikumā norādītajiem aprūpes epizožu tarifiem;

208.13 2. par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukumu - 66 lati;

208.13 3. par stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem, izņemot šo noteikumu 208.13 4.apakšpunktā minētos pakalpojumus, - atbilstoši faktisko gultasdienu skaitam, šo noteikumu 22.pielikuma 3.punktā noteiktajam attiecīgās ārstniecības iestādes gultasdienas tarifam un veikto manipulāciju tarifiem, kuras šo noteikumu 18.pielikumā atzīmētas ar zvaigznīti (*);

208.13 4. par valsts aģentūras "Latvijas Infektoloģijas centrs" sniegtajiem stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - atbilstoši faktisko gultasdienu skaitam un gultasdienas tarifam - 49,82 lati.";

1.29. svītrot 265.punktu;

1.30. papildināt noteikumus ar 273., 274., 275., 276. un 277.punktu šādā redakcijā:

"273. Centrs 2010.gadā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūru, ievērojot šo noteikumu 121.2.4. un 121.2.5.apakšpunktu, neveic un piedāvā pakalpojumu sniedzējiem pagarināt noslēgto līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu uz vienu gadu.

274.  E 106 veidlapas, E 109 veidlapas, E 120 veidlapas un E 121 veidlapas, apdrošināšanas kartes, kas izsniegtas izmantošanai ES dalībvalstīs un kas izdotas līdz 2010.gada 15.augustam, ir derīgas līdz šī dokumenta derīguma termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja attiecīgais dokuments ir anulēts.

275. Šo noteikumu 24.pielikuma 3.11.apakšpunkts ir spēkā līdz 2012.gada 31.decembrim.

276. Šo noteikumu 44.1.1 apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.oktobrī.

277. Šo noteikumu 52.1.1 apakšpunkts un 53.2 un 240.1 punkts zaudē spēku 2011.gada 1.janvārī.";

1.31. izteikt 6.pielikuma 288.punktu šādā redakcijā:

"288. 46159 BMG - Beta 2 mikroglobulīns Apmaksā ar onkologa, onkologa ķīmijterapeita, onkoloģijas ginekologa, onkoloģijas ķirurga, imunologa vai hemotologa nosūtījumu"

1.32. svītrot 15.pielikuma 14.punktā vārdus un skaitļus "ja ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā nav republikas pilsētas (izņemot gadījumus, ja ģimenes ārsts saņem šo noteikumu 12.pielikuma 4.punktā minēto piemaksu) un";

1.33. papildināt 15.pielikuma 15.6.apakšpunktu aiz vārdiem "ārsta prakses telpās" ar vārdiem "un pacientu pieņemšanu saskaņā ar šo noteikumu 44.1. un 44.1.1 apakšpunktu";

1.34. svītrot 15.pielikuma 15.7. un 15.8.apakšpunktu;

1.35. izteikt 18.pielikuma 2881.punktu šādā redakcijā:

"2881.

50741

Piemaksa manipulācijām 50696, 50697, 50698, 50699, 50700, 50709, 50720-50724 un 17120, 18045 par izmeklējuma veikšanu ar US aparātiem vērtībā virs Ls 40000 un līdz Ls 70000

2,70"

1.36. izteikt 18.pielikuma 3081.punktu šādā redakcijā:

"3081.

60106*

Līdzmaksājuma kompensācija par vienā stacionēšanas reizē operāciju zālē veiktajām ķirurģiskajām operācijām, kas tiek apmaksāta no Sociālās drošības tīkla stratēģijā paredzētajiem līdzekļiem (piemēro personām, kurām ir noteikta 100 % pacientu iemaksas kompensācija), un par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem veiktajām operācijām

30,00"

1.37. izteikt 22.pielikuma 1.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"

7

463 835"

1.38. izteikt 22.pielikuma 1.17. un 1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.17. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca"

4

265 049

1.18. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība"

4

265 049"

1.39. izteikt 24.pielikuma 1.2.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2.2. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca";";

1.40. izteikt 24.pielikuma 1.4.2. un 1.4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.4.2. Madonas novada pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca";

1.4.3. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība";";

1.41. svītrot 24.pielikuma 2.7.apakšpunktu;

1.42. papildināt 24.pielikumu ar 4.32.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.32. pašvaldību aģentūra "Iecavas veselības un sociālās aprūpes centrs".";

1.43. svītrot 24.pielikuma 6.5.apakšpunktu;

1.44. izteikt 24.pielikuma 7.9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.9. sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca";";

1.45. papildināt 24.pielikumu ar 7.11. un 7.12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.11. pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saulkrastu slimnīca";

7.12. Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas 1.slimnīca".";

1.46. izteikt 29.pielikumu šādā redakcijā:

"29.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 19.decembra
noteikumiem Nr.1046

Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādēs

Pārskata periods: seši mēneši, gads _______________________________________________________
Nodaļa/Ārstniecības iestāde_____________________________________________________________
Tālrunis, fakss _______________________________________________________________________

Rādītāji

Rindas kods

Nodarbināto skaits vidēji periodā

Slodžu skaits vidēji periodā

kopā ārstniecības iestādē

t.sk. stacionārā veselības aprūpe

t.sk. ambulatorā veselības aprūpe

t.sk. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs

t.sk. ārstu praksēs

kopā ārstniecības iestādē

t.sk. stacionārā veselības aprūpe

t.sk. ambulatorā veselības aprūpe

t.sk. neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādēs

t.sk. ārstu praksēs

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

kopā

t.sk. no valsts budžeta līdzekļiem finansētie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

KOPĀ, t.sk.:

100

Ārsti, zobārsti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti ar augstāko profesionālo un akadēmisko izglītību

110

Ārstniecības personas ar 1. un 2.līmeņa augstāko profesionālo izglītību, profesionālo vidējo izglītību vai arodizglītību

120

feldšeri, ārsta palīgi, vecmātes, zobu tehniķi, laboranti

121

higiēnisti

122

fizioterapeiti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

123

zobārstu asistenti, fizioterapeita asistenti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti

124

māsas

125

Zobārstniecības jaunākās medicīnas māsas, sanitāri un medicīnas māsu palīgi

130

Pārējais personāls

140

administrācija

141

personāls, kas saistīts ar ēdināšanas nodrošināšanu

142

autotransporta vadītāji

143

citi (sētnieki, liftnieki)

144

Iestādes vadītājs      
 

(vārds, uzvārds)

 

 (paraksts)

Galvenais grāmatvedis (ekonomists)      
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)

Piezīme. Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.47. izteikt 37.pielikuma 3.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. Krūts audzēju agrīnā diagnostika Diagnoze Z12.3

50096 - mamogrāfija (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

50097 - piemaksa par standartmamogrāfijai sekojošu papildu mamogrammu ar lokālu kompresiju, palielinājumu vai citādu nestandarta projekciju

50101 - mamogrāfijas apraksts (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)

50102 - mamogrāfijas apraksts papildu projekcijām, ja veikts izmeklējums 50097

50105 - piemaksa par digitālās tehnoloģijas lietošanu rentgenoloģiskiem izmeklējumiem

60258 - piemaksa par veikto mamogrāfijas skrīningizmeklējumu mobilās mamogrāfijas kabinetā

R 1 - norma;

R 2 - potenciāli labdabīga atrade/
atsevišķs labdabīgs veidojums;

R 3 - aizdomas par patoloģiju/lokālas patoloģiskas izmaiņas;

R 4 - potenciāla malignitāte/aizdomas par ļaundabīgu veidojumu;

R 5 - pierādīta malignitāte/ļaundabīga atrade

Ja ir patoloģiska atrade, - ģimenes ārsta vai speciālistu konsultācijas un izmeklējumi, tai skaitā atkārtoti izmeklējumi pēc pacienta novērošanas vai ārstēšanas:

(pamatdiagnoze atbilstoši atradei:

C50.09: N63; N64 vai cita;

blakusdiagnoze Z12.3)"

1.48. izteikt 37.pielikuma 3.punkta piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīmes.

1. C0-C6 - citoloģiskais rezultāts no laboratorijas; R1-R5 - mamogrāfijas attēla izvērtēšanas rezultāts.

2. Aprakstus manipulācijām 50101 "Mamogrāfijas apraksts (abām krūtīm, katrai divās projekcijās)" un 50102 "Mamogrāfijas apraksts papildu projekcijām, ja veikts izmeklējums 50097" veic divi speciālisti.";

1.49. izteikt 37.pielikuma 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.3. uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kurai:

4.3.1. saskaņā ar SSK-10 ir diagnoze C50, C53, C54, C56 vai C57;

4.3.2. saskaņā ar centra vadības informācijas sistēmā esošo informāciju ir veikta kāda no šādām manipulācijām: dzemdes kakla amputācija, dzemdes ekstirpācija ar olvadu izņemšanu vai bez olvadu izņemšanas, dzemdes vagināla ekstirpācija, dzemdes ekstirpācija dzemdību laikā vai agrīnā pēcdzemdību periodā ar piedēkļu izņemšanu vai bez piedēkļu izņemšanas, Vertheima operācija, dzemdes ekstirpācija ar mazā iegurņa limfadenektomiju vai deomentizāciju, laparaskopiska histerektomija ar vai bez piedēkļiem;

4.3.3. ārpus valsts organizētās krūts audzēju agrīnās diagnostikas programmas saskaņā ar centra vadības informācijas sistēmā esošo informāciju gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas datumam ir veikts mamogrāfijas izmeklējums;

4.3.4. uz uzaicinājuma vēstules sagatavošanas brīdi nav deklarētas dzīvesvietas Latvijas Republikas teritorijā.";

1.50. svītrot 39. un 40.pielikumu;

1.51. izteikt 41.pielikuma piezīmes trešo teikumu šādā redakcijā:

"Šī pielikuma 2.punktā minētās manipulācijas, kas veiktas bērniem, tiek apmaksātas bez diagnožu ierobežojumiem.";

1.52. aizstāt 43.pielikumā vārdus "(vajadzīgo atzīmēt)" ar vārdiem "(nevajadzīgo svītrot)".

2. Šo noteikumu 1.15.apakšpunkts stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Veselības ministrs D.Gavars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumos Nr.1046 "Veselības aprūpes organizēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 727Pieņemts: 03.08.2010.Stājas spēkā: 19.08.2010.Zaudē spēku: 31.12.2013.Tēma: Veselības aprūpe, farmācijaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 130, 18.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
215210
19.08.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"