Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.721

Rīgā 2010.gada 3.augustā (prot. Nr.40 9.§)
Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā bērni šķērso Latvijas Republikas valsts robežu.

2. Bērns, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Latvijas Republikas valsts robežu šķērso, uzrādot Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētos dokumentus.

3. Bērns, kurš ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā (turpmāk – bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais), izceļojot no Latvijas Republikas uz valsti, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Šengenas līguma dalībvalsts vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste (turpmāk – izceļo no valsts), papildus Latvijas Republikas valsts robežas likumā minētajiem dokumentiem uzrāda arī citus šajos noteikumos minētos dokumentus.

(MK 27.06.2017. noteikumu Nr. 359 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

4. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts patstāvīgi, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) vai aizbildņa notariāli apliecinātu piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot piekrišanu bērna izceļošanai no valsts, nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu, bērns var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts.

(Grozīts ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr. 200; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

5. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts pilnvarotas personas pavadībā, uzrāda vismaz viena vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) vai aizbildņa notariāli apliecinātu pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Ja bērna vecāks, kurš ir tiesīgs dot pilnvaru bērna izceļošanai no valsts pilnvarotas personas pavadībā, nav sasniedzams vai atsakās dot pilnvaru, bērns var izceļot no valsts citas personas pavadībā, uzrādot bāriņtiesas lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts attiecīgās personas pavadībā. Ja bērns izceļo no valsts aizbildņa pavadībā, uzrāda bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu vai tā notariāli apliecinātu kopiju.

(MK 16.04.2013. noteikumu Nr. 200 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

6. Ja bērnam, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, neviens vecāks nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, bērns, izceļojot no valsts patstāvīgi, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka piekrišanu bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, bet, izceļojot no valsts pilnvarotās personas pavadībā, uzrāda notariāli apliecinātu vismaz viena vecāka pilnvaru bērna izceļošanai no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

6.1 Šo noteikumu 5. un 6.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērns izceļo no valsts bāriņtiesas pārstāvja pavadībā, lai izpildītu nolēmumu par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta. Bāriņtiesas pārstāvis, kura pavadībā bērns izceļo no valsts, robežpārbaudes laikā pēc Valsts robežsardzes amatpersonas pieprasījuma uzrāda bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvaru nogādāt bērnu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, vai lēmuma norakstu par bāriņtiesas priekšsēdētāja ievēlēšanu, ja bērnu nogādā bāriņtiesas priekšsēdētājs, un zvērināta tiesu izpildītāja akta norakstu par bērna nodošanu bāriņtiesas pārstāvim, lai nogādātu bērnu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta.

(MK 04.10.2011. noteikumu Nr.768 redakcijā)

7. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts vecāka pavadībā, uzrāda šādus dokumentus:

7.1. tā vecāka ceļošanas dokumentu ar ierakstu par radniecību ar šo bērnu, kurš pavada bērnu;

7.2. bērna dzimšanas apliecību vai tās notariāli apliecinātu kopiju, ja bērnu pavadošā vecāka ceļošanas dokumentā nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu.

8. Ja bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, papildus šo noteikumu 7.punktā minētajiem dokumentiem uzrāda notariāli apliecinātu otra vecāka (Latvijas pilsoņa, Latvijas nepilsoņa, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsoņa vai bezvalstnieka, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) pilnvaru bērna izceļošanai no valsts.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

9. Šo noteikumu 8.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja bērna vecāks, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, viens īsteno aizgādību pār šo bērnu. Šādā gadījumā, izceļojot no valsts, uzrāda kādu no šādiem minēto faktu apliecinošiem dokumentiem vai attiecīgā dokumenta notariāli apliecinātu kopiju:

9.1. otra vecāka miršanas apliecību;

9.2. tiesas spriedumu (sprieduma norakstu) par:

9.2.1. tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu;

9.2.2. aizgādības tiesību atņemšanu otram vecākam;

9.2.3. otra vecāka izsludināšanu par mirušu;

9.2.4. (svītrots ar MK 16.04.2013. noteikumiem Nr.200);

9.3. dzimšanas apliecību, kurā nav ieraksta par otru vecāku;

9.4. dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu izziņu, ka ziņas par tēvu dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatā ierakstītas pēc mātes norādījuma;

9.5. notariāli apliecinātu vecāku vienošanos par tā vecāka atsevišķas aizgādības nodibināšanu pār bērnu, kurš pavada bērnu.

(Grozīts ar MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

10. Šo noteikumu 8.punktā minētā pilnvara nav nepieciešama, ja:

10.1. otrs vecāks (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē) nav sasniedzams vai atsakās dot piekrišanu un bāriņtiesa ir piekritusi bērna izceļošanai no valsts;

10.2. neviens no vecākiem nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē;

10.3. bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais, izceļo no valsts tā vecāka pavadībā, kurš nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts, Šveices Konfederācijas vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes pilsonis vai bezvalstnieks, kam piešķirts bezvalstnieka statuss Latvijas Republikā, Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī, Šveices Konfederācijā vai Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē, saskaņā ar Latvijas tiesas lēmumu vai nolēmumu un apliecību, ko ārvalsts tiesa vai kompetentā iestāde izsniegusi saskaņā ar Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr. 2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr. 1347/2000 atcelšanu 42.panta 1.punktu (par bērna atgriešanos valstī, kurā ir viņa dzīvesvieta). Šādā gadījumā, izceļojot no valsts, uzrāda attiecīgā lēmuma norakstu valsts valodā vai nolēmuma un apliecības norakstu, ievērojot valodas prasības, kas paredzētas šajā apakšpunktā minētās regulas 45.pantā.

(Grozīts ar MK 04.10.2011. noteikumiem Nr. 768; MK 12.02.2019. noteikumiem Nr. 69)

11. Bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns, kurš ir Latvijas valstspiederīgais un kurš ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei, var izceļot no valsts patstāvīgi, uzrādot lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi izceļot no valsts, vai pilnvarotās personas pavadībā, uzrādot lēmumu par atļauju bērnam izceļot no valsts šīs pilnvarotās personas pavadībā. Lēmumu par atļauju bērnam patstāvīgi vai pilnvarotās personas pavadībā izceļot no valsts pieņem bāriņtiesa, ar kuras lēmumu bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē vai nodots audžuģimenei.

12. Ja šajos noteikumos minētais dokuments vai līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina kādu no šajos noteikumos minētajiem faktiem, ir izdots ārvalstīs, šādu dokumentu uzrāda, ievērojot dokumentu legalizācijas prasības un pievienojot tam noteiktā kārtībā notariāli apliecinātu tulkojumu valsts valodā.

13. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pēc izglītības iestādes pieprasījuma izsniedz un apstiprina ceļotāju sarakstu izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā (pielikums), ja Latvijas Republikā dzīvojošs bērns, kuram nav nevienas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonības, izglītojamo bērnu grupā dodas ekskursijā uz Eiropas Savienības dalībvalsti, kura piemēro Padomes 1994.gada 30.novembra Lēmumu 94/795/TI par kopīgu rīcību, ko Padome, pamatojoties uz K4.panta 2.punkta "b" apakšpunktu Līgumā par Eiropas Savienību, pieņēmusi attiecībā uz ceļošanas iespējām skolēniem no trešām valstīm, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji.

14. Šo noteikumu 13.punktā minētais ceļotāju saraksts ir atzīstams par derīgu ceļošanas dokumentu, ja ceļotāju sarakstam pievieno pases fotogrāfijas prasībām atbilstošas to izglītojamo fotogrāfijas, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi. Prasība par fotogrāfijas pievienošanu ceļotāju sarakstam izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā nav attiecināma, ja šajā ceļotāju sarakstā minētie izglītojamie var uzrādīt personu apliecinošu dokumentu ar fotogrāfiju.

15. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija noteikumus Nr.310 "Kārtība, kādā personas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 108.nr.; 2002, 26., 47.nr.; 2004, 4., 152.; 2006, 109.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre L.Mūrniece
Pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 3.augusta
noteikumiem Nr.721
Ceļotāju saraksta veidlapas paraugs izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

Ceļotāju saraksts izglītības iestādes ekskursijām Eiropas Savienībā

List of travellers for school trips within European Union

Liste des participants à un voyage scolaire à l`intérieur de l`Union Européenne

Izglītības iestādes nosaukums/Name of school/Nom de l`école
Izglītības iestādes adrese/Address of school/Adresse de l`école
Ceļojuma mērķis un ilgums/Purpose and lenght of trip/Destination et durée du voyage
Pavadošā pedagoga(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i)/Name(s) of accompanying teacher(s)/Nom(s) du/des professeur(s) accompagnant le groupe

Sniegto datu pareizības apstiprinājums. Nepilngadīgo izglītojamo vecāki vai aizbildņi par katru nepilngadīgo izglītojamo atsevišķi ir devuši piekrišanu viņa dalībai ceļojumā.

The accuracy of data given is confirmed. The guardians of under – age pupils have consented to their participation in the trip in each individual case.

La confirmation de la conformité des données declarées. Les parents ou les tuteurs des mineurs qui vont faire l`enseignement ont donnés pour chaque mineur à part l`acceptation de son participation dans le voyage.

Vieta
Datums
Locality

Date
Lieu

Date

Z.v.
Official stamp
Cachet du service

Izglītības iestādes direktors
Headmaster (mistress)
Le/La directeur/trice

Datu pareizības apstiprinājums par ceļotājiem, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņi. Ceļotājiem ir atļauts atgriezties Latvijas Republikā.

The accuracy of the date that follows on those travelling who are not nationals of a Member State of the EU is hereby confirmed. Travellers are authorized to re-enter to the Republic of Latvia.

La confirmation de la conformité des données sur les voyageurs qui ne sont pas les citoyens d`un des pays membres de l`Union Européenne. Les voyageurs ont le droit de retourner en République de Lettonie.

Vieta
Datums
Locality
Date
Lieu
Date

Z.v.
Official stamp
Cachet du service

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļas amatpersonaa
Official of the division of the Office of Citizenship and Migration Affairs
Fonctionnaire de la section du Departément d`immigration et de citoyenneté

Nr.p.k.
Serial Number Numero

Uzvārds(-i)
Name
Nom

Vārds(-i)
First name
Prénom

Dzimšanas vieta
Place of birth
Lieu de naissance

Dzimšanas datums
Date of birth
Date de naissance

Pilsonība
Nationality
Nationalité

1.

     

2.

     

3.

     

4.

     

Fotogrāfijas/Photo/ Photographie

1.


 

2.3.4.5.
Iekšlietu ministre L.Mūrniece
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā bērni šķērso valsts robežu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 721Pieņemts: 03.08.2010.Stājas spēkā: 14.08.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 128, 13.08.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
214902
{"selected":{"value":"30.03.2019","content":"<font class='s-1'>30.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"30.03.2019","iso_value":"2019\/03\/30","content":"<font class='s-1'>30.03.2019.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"30.06.2017","iso_value":"2017\/06\/30","content":"<font class='s-1'>30.06.2017.-29.03.2019.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"19.04.2013","iso_value":"2013\/04\/19","content":"<font class='s-1'>19.04.2013.-29.06.2017.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"12.10.2011","iso_value":"2011\/10\/12","content":"<font class='s-1'>12.10.2011.-18.04.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"14.08.2010","iso_value":"2010\/08\/14","content":"<font class='s-1'>14.08.2010.-11.10.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
30.03.2019
87
1
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"