Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.26

Daugavpilī 2010.gada 22.jūlijā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes elektronisko uzkrāšanu, uzturēšanu un izplatīšanas kārtību Daugavpils pilsētā

Apstiprināti ar Daugavpils pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmumu Nr.464 (prot.Nr.16 24.§)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
Ģeotelpiskās informācijas likuma 13.panta sesto daļu un 26.panta trešo daļu

I. Saistošajos noteikumos lietotie termini

1. Būvnormatīvs - ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 02.05.2000. noteikumiem Nr.168 apstiprināts Latvijas būvnormatīvs LBN 005-99 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā".

2. Būvatļauja - Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt objekta būvdarbus.

3. Būvētājs - nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, kas pats organizē būvniecības procesu, piedalās tajā un ir par to atbildīgs.

4. Būvuzņēmējs - fiziskā vai juridiskā persona, kas, pamatojoties uz līgumu, kurš noslēgts ar pasūtītāju, veic būvdarbus.

5. Datubāze - Daugavpils pilsētas topogrāfiskās informācijas datu bāze - strukturēts pārbaudītas topogrāfiskās informācijas apkopojums, kas nodrošina iespēju izmantot informāciju ar programmatūras palīdzību. Datubāzes pamats ir digitāli topogrāfiskie plāni (mērogs 1:500) ar esošām inženierkomunikācijām.

6. Datubāzes uzturēšana - sistemātiska datu reģistrēšana, datu bāzes datorizēta uzglabāšana, regulāra kopiju veidošana un uzglabāšana uz cita digitālās informācijas nesēja, informācijas aktualizēšana un pakalpojumu sniegšana Datubāzes lietotājiem.

7. Departaments - Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments.

8. FTP (File Transfer Protocol) serveris - vieta, kur tiek glabāti liela apjoma dati un tiem var piekļūt attālināti no vietas, kur ir pieejams internets. Tajā var glabāt dažādus failus un dokumentus, kas aizsargāti ar paroli.

9. Globālās pozicionēšanas sistēma (GPS) ir viena no valsts ģeodēziskā tīkla veidošanas metodēm.

10. GNSS (globālās navigācijas satelītu sistēma) - augstas precizitātes koordinātu un augstuma noteikšanas sistēma jebkuram zemes virsmas un atmosfēras punktam vai objektam, izmantojot Zemes mākslīgo pavadoņu raidītos signālus.

11. Ģeodēziskais tīkls - ģeodēzisko punktu kopums ar viena veida raksturlielumiem.

12. Valsts tīkls - apvidū nostiprināti valsts ģeodēziskā tīkla punkti, kas ir valsts īpašums un atrodas valsts aizsardzībā.

13. Vietējais tīkls - apvidū nostiprināti vietējā ģeodēziskā tīkla punkti, kas ir pašvaldības īpašums un atrodas pašvaldības aizsardzībā.

14. Ģeodēziskais punkts - mērīšanas vajadzībām apvidū nostiprināta zīme, kurām noteiktas koordinātas darbu veikšanai piemērotā koordinātu sistēmā, kurai ir pastāvīgs centrs un kurai tiek nodrošināta uzturēšana, kā arī ir noteikts vismaz viens no šādiem raksturlielumiem: koordinātas, augstums, Zemes gravimetriskā lauka vērtība vai Zemes ģeomagnētiskā lauka vērtība.

15. Ģeotelpiskā informācija - jebkura informācija, kas tieši vai netieši norāda uz konkrētu atrašanās vietu vai ģeogrāfisko apgabalu, kurā atrodas ģeotelpiskais objekts.

16. Mērnieks - juridiskas un fiziskas personas, kurām ir licence vai sertifikāts zemes mērniecības, zemes ierīcības, ģeodēzisko un topogrāfisko darbu veikšanai, un kura veic topogrāfisko uzmērīšanu. Mērniecības darbu izpildītājs.

17. Inženiertīklu pievads - ārējā energoapgāde, elektronisko sakaru, ūdens un citu resursu apgādes sistēma, kas sastāv no pazemes vai (un) virszemes cauruļvadu, kabeļu (vadu) un tā tehnisko ietaišu kopuma no sadales tīkla līdz ēkas ievada noslēgierīcei vai ievada sadalnei.

18. Inženierkomunikāciju turētājs - juridiska vai fiziska persona, kas ir inženierkomunikāciju īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.

19. Izpildtopogrāfija - aktualizēts topogrāfiskais plāns pēc būvdarbu un labiekārtošanas darbu pabeigšanas.

20. Izpilduzmērījums inženiertīkliem - digitālajā formā, LKS - 92 koordinātu sistēmā izpildīts komunikāciju horizontālās un vertikālās piesaistes plāns ar mēroga 1:500 precizitāti un komunikāciju raksturojošiem lielumiem instrumentāli atbilstoši likumdošanas prasībām.

21. Izpilduzmērījums teritorijas labiekārtojumam - digitālajā formā, LKS - 92 koordinātu un Baltijas augstumu sistēmā veikts uz izpildtopogrāfijas.

22. Topogrāfiskais plāns - lokāla ģeogrāfiskā apgabala ģeotelpiskās informācijas attēlojums plaknē ar noteikta veida apzīmējumiem vizuāli uztveramā formā, kurā attēlo šādus elementus: ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus ģeodēziskos punktus; ar pastāvīgām zīmēm atzīmētus dabā redzamus robežpunktus; pastāvīgās būves; ielas un ceļus; hidrogrāfiju; mežaudzes (apaugumam norāda valdošo sugu, koku augstumu un vidējo diametru); reljefu; virszemes komunikācijas; zemes lietošanas veidus; Aizsargjoslu likumā noteiktās aizsargjoslas; īpaši izsargājamas teritorijas; ielu sarkanās līnijas; administratīvās un zemes īpašumu un lietojumu robežas un robežpunktus; autoceļu un dzelzceļu nodalījumu joslas un citus elementus, ja to pieprasa pasūtītājs.

23. Topogrāfiskās informācijas pārbaude - topogrāfiskās informācijas atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaude, neatbilstību konstatēšana pārbaudāmajā topogrāfiskajā informācijā, kā arī topogrāfiskā plāna elementu pareizības un pilnīguma pārbaude salīdzinājumā ar dabā esošo stāvokli.

24. Plānošanas un arhitektūras uzdevums - departamenta izsniegts dokuments, kas ir pamats būvprojekta izstrādāšanai un kurā noteiktas prasības zemes gabala plānojumam un apbūvei.

25. VZD - Valsts zemes dienests.

II. Vispārīgie jautājumi

26. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kāda jāievēro, veicot digitālo topogrāfisko uzmērīšanu Daugavpils pilsētas teritorijā, iegūtās topogrāfiskās informācijas pārbaudi, saskaņošanu, ievadīšanu Datubāzē, Datubāzes uzturēšanu un informācijas izsniegšanu no Datubāzes un nodošanu VZD.

27. Saistošie noteikumi ir saistoši visiem Mērniekiem, kas izpilda topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Daugavpils pilsētas teritorijā, kā arī Daugavpils pilsētā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem, kas pasūta un uztur topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, Būvētājiem, Būvuzņēmējiem, Daugavpils pilsētas pašvaldībai un to iestādēm un uzņēmumiem.

28. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbus Daugavpils pilsētā izpilda, ievērojot Būvnormatīva, citu saistīto valsts normatīvo aktu, kā arī saistošo noteikumu prasības.

29. Pilsētas administratīvajā teritorijā mēroga 1:500 topogrāfiskās informācijas, izpilduzmērījumu, detālplānojumu, zemes ierīcības projektu un informācijas par aizsargjoslām izsniegšanu, pieņemšanu, pārbaudi un uzkrāšanu, mērniecībai nepieciešamo datu izsniegšanu, kā arī nodošanu VZD realizē un koordinē Departaments, kuram ir tiesības par pakalpojumiem saņemt samaksu, saskaņā ar saistošo noteikumu 1.pielikumu.

30. Ievadīšanai vienotajā digitālajā kartē tiek pieņemti tikai Mērnieku topogrāfiskie vai ģeodēziskie uzmērījumi (tajā skaitā izpilduzmērījumi un būvasu nospraušanas akti), kas veikti digitālā formā (*dgn formātā), LKS 92 TM koordinātu un Baltijas augstumu sistēmās. Izpildtopogrāfijā punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem punktiem.

31. Mērniekiem pirms topogrāfisko plānu iesniegšanas Departamentā tie jāsaskaņo ar visiem inženierkomunikāciju turētājiem, bet pirms izpilduzmērījuma iesniegšanas, tie jāsaskaņo ar izbūvētās inženierkomunikācijas turētāju un būvuzņēmēju. Plāna saskaņotais eksemplārs ar komunikāciju turētāju parakstiem tiek iešūts topogrāfiskās uzmērīšanas lietā. Uz gatavajām topogrāfiskā plāna izdrukām tiek novietots komunikāciju saskaņojumu rāmītis, kurā ieraksta komunikāciju saskaņojošās organizācijas nosaukumu, saskaņojošā pārstāvja vārdu, uzvārdu un saskaņojuma datumu.

32. Inženierkomunikāciju turētājs pirms inženiertīklu pievada pieņemšanas ekspluatācijā pārbauda vai izpilduzmērījums reģistrēts Departamenta datu bāzē.

33. Ja, veicot būvdarbus, tiek atrastas topogrāfiskajos plānos neuzrādītas vai plānam neatbilstoši izvietotas inženierkomunikācijas, tad būvētājs noskaidro inženierkomunikāciju īpašnieku un fiksē to novietni dabā un informē Būvvaldi. Izvērtē, kā tas ietekmēs būvprojektu. Ja projektā ir nepieciešamas izmaiņas, tad būvētājs iesniedz tās Departamentā. Ja tās tiek saglabātas, tad tās jāparāda izpilduzmērījumā. Izbūvētie inženiertīkli jāuzmēra pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

34. Uzmērītais topogrāfiskais plāns, izpilduzmērījums, detālplānojums, zemes ierīcības projekts iesniedzams Departamentā, kur to pārbauda un reģistrē četru darba dienu laikā, apzīmējot izdruku ar noteiktas formas spiedogu.

35. Daugavpils pilsētas pašvaldības institūcijas atzīst par atbilstošiem tikai saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā reģistrētus topogrāfiskos datus. Būve netiek pieņemta ekspluatācijā līdz brīdim, kamēr nav iesniegts un reģistrēts attiecīgi saskaņots izpilduzmērījums.

36. Noraidot reģistrāciju, personai rakstiski tiek paskaidrots nesaskaņošanas iemesls četru darba dienu laikā. Topogrāfiskais plāns un Izpildtopogrāfija tiek skatīta atkārtoti, pēc piezīmju novēršanas.

37. Strīda gadījumā pārbaudes veikšanai tiek pieaicināts cits Mērnieks.

38. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Departaments.

III. Prasības topogrāfiskajai uzmērīšanai

39. Topogrāfiskās uzmērīšanas ģeodēziskais pamatojums:

39.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmanto Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils pilsētas poligonometrijas tīkla punktus. Informāciju par Valsts ģeodēziskā tīkla punktu koordinātām un augstumiem, kā arī Daugavpils pilsētas poligonometrijas tīkla punktu koordinātām un augstumiem Mērnieki saņem Departamentā;

39.2. Mērniekiem ir pienākums apsekot uzmērāmā objekta teritorijā esošos Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils pilsētas poligonometrijas tīkla punktus, par kuriem Departaments ir izsniedzis informāciju. Izgatavojot topogrāfiskos plānus, tajos jāattēlo Valsts un Daugavpils pilsētas ģeodēziskā tīkla poligonometrijas tīkla (ar piezīmi: atrasts/neatrasts/iznīcināts) un izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus;

39.3. ja esošo ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu nepietiek objekta topogrāfiskajai uzmērīšanai, Mērnieki veido sabiezinošo uzmērīšanas tīklu, punktus numurējot un izveidotā uzmērīšanas tīkla punktus nostiprinot dabā ar metāla tapām vai iekalumiem un ieurbumiem stabilos apvidus priekšmetos;

39.4. ja, ierīkojot uzmērīšanas tīkla punktus, tiek izmantots GNSS tīkls, tad Mērniekiem uzmērīšanas tīklam jāpiesaista arī vismaz divi uzmērāmā objekta tuvumā dabā esošie poligonometrijas punkti, par kuriem informāciju sniedzis Departaments. Ja nav poligonometrijas punktu 300 m attālumā, tad var veikt mērniecību ar citām atļautām metodēm (ierīkojot īslaicīgos punktus);

39.5. izvērtējot iegūtos rezultātus, ģeodēziskā atbalsta tīkla punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji nedrīkst pārsniegt Būvnormatīva 32. un 33.punktā noteiktos lielumus. Ja ģeodēzisko punktu savstarpējā stāvokļa kļūdu un precizitātes rādītāji pārsniedz noteiktos lielumus, tad pirms topogrāfiskās uzmērīšanas darbu uzsākšanas mērījuma rezultāti jāiesniedz Departamentam izvērtēšanai;

39.6. ielu jāmēra visā ielas platumā sarkano līniju robežās;

39.7. par uzmērīšanas vajadzībām izmantotiem Valsts ģeodēziskā tīkla punktiem, Daugavpils pilsētas poligonometrijas tīkla punktiem un ierīkotiem uzmērīšanas tīkla punktiem Mērniekiem topogrāfiskās uzmērīšanas lietā jāievieto šādi dokumenti:

39.7.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām izmantoto Valsts ģeodēziskā tīkla un Daugavpils pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

39.7.2. ja ir ar pastāvīgām zīmēm nostiprinātu uzmērīšanas tīkla punktu kroku oriģinālus, koordinātas un augstumus;

39.7.3. pēc Departamenta pieprasījuma - mērījumu rezultātus un to apstrādes dokumentus.

40. Informācijas izsniegšana Mērniekiem:

40.1. topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām Departaments Mērniekiem izsniedz šādu informāciju:

40.1.1. Departamenta rīcībā esošos Daugavpils pilsētas poligonometrijas un nivelēšanas tīkla punktu krokus, plaknes koordinātas un augstumus;

40.1.2. topogrāfiskās informācijas datu bāzē glabātos topogrāfiskās informācijas failus par uzmērāmo teritoriju;

40.1.3. spēkā esošās ceļu, ielu, brauktuvju un inženierkomunikāciju koridoru sarkanās līnijas, ja ir to pagrieziena punktu koordinātas;

40.2. informācijas saņemšanai Mērnieki iesniedz Departamentā iesniegumu saskaņā ar paraugu 2.pielikumā, kam pievieno plānu ar iezīmētām uzmērāmās teritorijas robežām. Pasūtījumu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to pa e-pastu (adrese: topo@daugavpils.lv);

40.3. Departaments 2 darba dienu laikā sagatavo pieprasīto informāciju un izsniedz pieprasītājam.

41. Topogrāfiskās uzmērīšanas darbu izpilde, topogrāfisko plānu zīmēšana un plāna izdrukas veikšana:

41.1. Mērniekiem ir pienākums:

41.1.1. uzmērāmās teritorijas robežās uzmērīt visus apvidū esošos virszemes situācijas objektus, reljefu un esošās apakšzemes inženierkomunikācijas, nodrošinot to uzmērīšanas un attēlošanas precizitāti, ievērojot Būvnormatīva 2.3. un 2.4.apakšnodaļā noteikto;

41.1.2. nodrošināt objektu, reljefa un esošo apakšzemes inženierkomunikāciju attēlošanu izgatavotajā topogrāfiskajā plānā atbilstoši likumdošanas un normatīvo aktu prasībām;

41.1.3. izpildot topogrāfiskās uzmērīšanas darbus, Mērniekiem teritorijas robežās jāuzmēra visi atsevišķi augošie koki, t.sk. parkos, skvēros un tiem pielīdzināmās teritorijās augošie koki ar stumbra diametru virs 12 cm. Minētā prasība nav attiecināma uz Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumā atzīmētām apstādījumu un dabas teritorijām, ja vien topogrāfiskajai uzmērīšanai vai projektu izstrādei nav izvirzītas īpašas prasības;

41.2. uzmērīšanas darbu izpildei saņemtie, Datubāzē glabātie topogrāfiskās informācijas faili izmantojami kā informatīvs izziņas materiāls dabā esošo virszemes un apakšzemes objektu uzmērīšanai;

41.3. pārejot no vienas programmatūras uz otru, attiecīgajiem objektu attēlojuma parametriem jāsaglabājas;

41.4. topogrāfiskās uzmērīšanas un topogrāfisko plānu izgatavošanas darbu kvalitāti nodrošina Mērnieks, kas ir atbildīgs par veikto darbu atbilstību Būvnormatīva un saistošo noteikumu prasībām;

41.5. uzsākot būvniecību, būvi atbilstoši projektam nepieciešams nospraust dabā. Objektam ar platību lielāku par 25m² tiek nospraustas galvenās būvasis dabā, sastādot galveno būvasu nospraušanas aktu.

42. Topogrāfiskās informācijas pārbaude, saskaņošana un ievadīšana Datubāzē:

42.1. Lai nodrošinātu uzmērīšanas rezultātā iegūtās informācijas ievadīšanu Datubāzē, Mērnieki Departamentā iesniedz:

42.1.1. uzmērītās teritorijas topogrāfisko plānu; uz plāna jābūt apliecinājumam (ar parakstu un zīmogu), ka virszemes situācijas objekti un apakšzemes inženierkomunikācijas uzmērītas un iezīmētas precīzi un apakšzemes inženierkomunikācijas atbilst attiecīgā Inženierkomunikāciju turētāja materiāliem;

42.1.2. vienlaikus ar topogrāfisko plānu šī plāna digitālo versiju *dgn vai *dwg failu formātā, izmantojot elektroniskos datu nesējus (CD vai USB flešatmiņā) vai nosūtot to uz Departamentu pa e-pastu (adrese: topo@daugavpils.lv);

42.1.3. mērījumu datus un izlīdzināšanas rezultātus iesniegt digitālā veidā un tikai tad, ja rodas domstarpības, tad iesniegt saistošo noteikumu 39.7.punkta apakšpunktos minētos dokumentus;

42.2. Inženierkomunikāciju turētājiem Mērnieki topogrāfisko plānu iesniedz izdrukas (papīra) un digitālajā (*dgn vai *dwg failu formāts) formātā;

42.3. saskaņojot Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus, Inženierkomunikāciju turētāju pienākums ir pārbaudīt inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem un informēt par plānoto būvniecību (izsniegta būvatļauja), bet nepieciešamības gadījumā kopā ar Mērnieku veikt komunikāciju apsekošanu un meklēšanu dabā. Inženierkomunikāciju turētāji savas kompetences ietvaros ir atbildīgi par inženierkomunikāciju uzmērījuma un attēlojuma atbilstību to rīcībā esošajiem datiem, apliecinot to ar atbildīgās personas parakstu un zīmogu uz Mērnieka iesniegtā topogrāfiskā plāna;

42.4. Departaments Mērnieku iesniegtos topogrāfiskos plānus reģistrē to iesniegšanas secībā Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulā, nodrošinot Topogrāfisko uzmērījumu reģistrācijas tabulas publisku pieejamību un ievietojot to mājas lapā (www.daugavpils.lv), un to nosūtot uz VZD serveri informācijas aktualizēšanai centrālajā datu bāzē;

42.5. veicot iesniegtā topogrāfiskā uzmērījuma pirmreizējo izvērtēšanu, Departaments ne ilgāk kā 4 darba dienu laikā(ja nav motivētu atteikumu) kamerāli izvērtē topogrāfiskās informācijas datu atbilstību Būvnormatīva un saistošo noteikumu prasībām, kā arī atbilstību tā rīcībā esošajai, Datubāzē jau iepriekš uzkrātajai, topogrāfiskajai informācijai un pārliecinās, vai ir attiecīgie saskaņojumi ar visiem uzmērītajā teritorijā esošo Inženierkomunikāciju turētājiem. Ja objektu attēlojums iesniegtajā topogrāfiskajā plānā atšķiras no Datubāzē esošās informācijas (pārsniedz Būvnormatīvā vai nav uzmērīti un attēloti), tiek pieaicināts cits Mērnieks, lai uzmērījumu pārbaudītu dabā;

42.6. pēc izvērtēšanas uz Mērnieka iesniegtā topogrāfiskā plāna veic atzīmes par plāna reģistrāciju;

42.7. ja izvērtēšanas rezultātā ir konstatētas neatbilstības, Mērnieku pienākums ir tās novērst un izlaboto topogrāfisko plānu (arī tā digitālo versiju) atkārtoti iesniegt Departamentā.

IV. Departamenta pienākumi

43. Datubāzē esošos Topogrāfiskos datus nodot VZD iekļaušanai centrālajā datubāzē.

44. Ja ir pieprasījums no VZD, ka centrālajā datubāzē reģistrējamais topogrāfiskais uzmērījums atrodas robežas planšetē ar Daugavpili un planšete ir pilsētas pārraudzībā, nodot planšeti 1 (vienas) darba dienas laikā, nosūtot uz e-pastu topo500@vzd.gov.lv.

45. Informēt VZD uz e-pastu topo500@vzd.gov.lv par neprecizitātēm no centrālās datubāzes saņemtajos Topogrāfiskajos datos.

46. Nodrošināt regulāru Datubāzē esošo Topogrāfisko datu arhivēšanu.

47. Neizpaust citām personām FTP servera identifikācijas rekvizītus.

48. Nepieļaut darbības, kas vērstas uz VZD FTP servera drošības sistēmas apiešanu vai bojāšanu.

49. Izsniegt Mērniekiem kadastrālās un topogrāfiskās uzmērīšanas vajadzībām no Datubāzes Departamenta rīcībā esošos Topogrāfiskos datus par Daugavpils pilsētas administratīvo teritoriju.

50. Kontrolēt, lai Mērnieki, kuri veic topogrāfisko uzmērīšanu Daugavpils administratīvajā teritorijā, iesniedz reģistrēšanai Datubāzē topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu rezultātus.

51. Pieņemt reģistrēšanai Datubāzē tikai tādus topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu rezultātus, kuros izmantotie Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas dati ir saņemti no VZD.

52. Pārbaudīt topogrāfiskās uzmērīšanas un izpilduzmērījumu, ko iesniedz Mērnieki, rezultātu atbilstību likumdošanas un normatīvo aktu prasībām.

53. Nosūtīt VZD līdz katra mēneša 9.datumam elektroniski uz e-pastu topo500@vzd.gov.lv informāciju par Mērnieku veiktajiem topogrāfiskajiem un izpilduzmērījumu darbiem Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, saskaņā ar 3.pielikumu.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis1.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2010.gada 22.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.26
(prot. Nr.16 24.§)

Maksas pakalpojumi un to izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena
Ls

PVN Ls

Kopā
Ls

1.

Par topogrāfiskās informācijas (tai skaitā ielu sarkano līniju, aizsargjoslas un tauvas joslu) pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu:

1.1.

pie objekta platības līdz 0,5 ha (ieskaitot)

1 objekts

11

2,31

13,31

1.2.

pie objekta platības virs 0,5 ha līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

16

3,36

19,36

1.3.

pie objekta platības virs 1,0 ha (ieskaitot), papildus

par katru nākamo ha

5

1,05

6,05

1.4.

ne vairāk

1 objekts

70

14,7

84,70

2.

Par inženierkomunikāciju izpilduzmērījumu pārbaudi un ievadīšanu datu bāzē:

2.1.

pie trases garuma līdz 300 m

1 objekts

6

1,26

7,26

2.2.

pie trases garuma virs 300 m par katriem nākamajiem

100 m

2

0,42

2,42

2.3.

ne vairāk

1 objekts

50

10,5

60,5

3.

Par izpilddokumentācijas pieņemšanu, pārbaudi, saskaņošanu un ievadīšanu datu bāzē:

3.1.

par galveno būvasu

1 objekts

5

1,05

6,05

3.2.

par vienas būves novietnes pārbaudi

1 objekts

5

1,05

6,05

3.3.

par uzmērījumu objekta nodošanai ekspluatācijā

1 objekts

5

1,05

6,05

4.

Par ielu sarkano līniju pārbaudi teritoriju detālplānojumos (digitālā veidā), ievadīšanu datu bāzē:

4.1.

par vienu sarkanās līnijas pirmreizēji koordinētu punktu

1 punkts

1,8

0,38

2,18

4.2.

ne vairāk

1 planšetes ietvaros

8

1,68

9,68

5.

Par vienu zemes ierīcības projekta pārbaudi, ievadīšanu datu bāzē:

1 objekts

5

1,05

6,05

6.

Inženiertīklu un/vai kadastra pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai TV virszemes tīkla, signalizācijas un reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei):

6.1.

pie objekta platības līdz 1,0 ha (ieskaitot)

1 objekts

20

4,2

24,20

6.2.

pie objekta platības virs 1,0 ha, papildus

par katru nākamo ha

5

1,05

6,05

7.

Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpilduzmērījumu un izpilddokumentācijas digitālās versijas formāta maiņu no * dwg uz * dgn:

1 objekts

3

0,63

3,63

8.

Par informācijas izsniegšanu (datu planšetu, ielu sarkano līniju, aizsargjoslu un tauvas joslas u.c.) zemes vienības robežu plānu vai citu mērniecības darbu veikšanai, kas nav minēti iepriekš minētajos punktos - bezmaksas

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis2.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2010.gada 22.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.26
(prot. Nr.16 4.§)

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis3.pielikums
Daugavpils pilsētas domes
2010.gada 22.jūlija
saistošajiem noteikumiem Nr.26
(prot. Nr.16 24.§)

Atskaite par mērniecībā licencēto un sertificēto personu veiktajiem topogrāfiskajiem un izpildmērījumu darbiem Daugavpils pilsētas domes administratīvajā teritorijā
no 201___.gada ___.________________ līdz 201___.gada ___.________________

Nr.p.k.

Mērniecībā licencēta/ sertificēta persona

Topogrāfiskie darbi

Izpildmērījumu darbi

Skaits

Platība (ha)

Skaits

Garums (m)

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

KOPĀ:

 

Atbildīgā amatpersona

/vārds, uzvārds, amats/

tālrunis:_________________

e-pasts: _________________

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs J.Lāčplēsis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzes elektronisko uzkrāšanu, uzturēšanu .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 26Pieņemts: 22.07.2010.Stājas spēkā: 13.08.2010.Zaudē spēku: 01.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 127, 12.08.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
214857
13.08.2010
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)