Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.631

Rīgā 2010.gada 13.jūlijā (prot. Nr.36 9.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma
18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.4.1.apakšaktivitāti "Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 65.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3.punktu aiz vārda "izglītojamie" ar vārdiem "(jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie)".

2. Svītrot 5.punkta otro teikumu.

3. Izteikt 7.punkta trešo teikumu šādā redakcijā:

"Ja nav apgūts viss apakšaktivitātē pieejamais finansējums, atbildīgajai iestādei ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim ir tiesības atkārtoti organizēt projektu iesniegumu atlases kārtu, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu projekta iesniedzējam, kas tika uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu, ir iesniedzis projekta iesniegumu, bet vērtēšanas rezultātā projekts ir noraidīts."

4. Izteikt 11.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2. Valsts izglītības attīstības aģentūra;".

5. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Projekta iesniedzējs pirms projekta iesnieguma iesniegšanas apzina iespējamos iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas dalībniekus un projekta iesniegumu iesniedz un projektu īsteno sadarbībā ar:

12.1. vismaz trijām biedrībām vai nodibinājumiem, kas vismaz trīs gadus darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā, sadarbojas ar valsts un pašvaldību institūcijām un kuriem ir šādas sadarbības pieredze;

12.2. republikas pilsētu un novadu pašvaldībām, projektā iesaistot vismaz vienu pašvaldību no katra plānošanas reģiona."

6. Papildināt noteikumus ar 12.1 un 12.2 punktu šādā redakcijā:

"12.1 Projekta īstenošanā var iesaistīt citus iespējamos iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas dalībniekus.

12.2 Projekta iesniedzējs projekta iesniegumā pamato sadarbības partneru izvēli, norādot konkrēto sadarbības partneru iesaistes nepieciešamību un to kompetences atbilstību projektā plānotajām aktivitātēm, kā arī ar katru sadarbības partneri noslēdz sadarbības līgumu par projekta īstenošanu."

7. Papildināt 16.2.2.apakšpunktu aiz vārda "koncepcija" ar vārdiem un skaitļiem "kas izstrādāta saskaņā ar šo noteikumu 16.1 punkta un 29.3.apakšpunkta prasībām".

8. Svītrot 16.2.3.apakšpunktu.

9. Svītrot 16.2.4.apakšpunktā vārdus "(ja projekta īstenošanā ir paredzēts iesaistīt sadarbības partneri)".

10. Papildināt noteikumus ar 16.2.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2.6. radošās stipendijas piešķiršanas kārtības projekts, kas izstrādāts saskaņā ar šo noteikumu 54.punkta prasībām;".

11. Papildināt noteikumus ar 16.1 un 16.2 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas attīstības vai izveides un tās darbībai nepieciešamā personāla sagatavošanas un kvalitātes uzlabošanas koncepcija ir dokuments, kurā projekta iesniedzējs, ievērojot nozares politikas plānošanas dokumentos (tai skaitā Valsts speciālās izglītības centra izstrādātajās Sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu un iekļaujošas izglītības atbalsta sistēmas izveides nostādnēs) noteikto, sniedz detalizētu informāciju par esošo situāciju un problēmām jomās, kurās projekta iesniedzējs plāno īstenot projektu, nepieciešamo rīcību situācijas uzlabošanai un projektā plānoto darbību ieguldījumu noteikto problēmu risināšanā, sasniedzamos rezultātus, galvenos uzdevumus un problēmu risinājuma variantus, plānoto darbību ieviešanas instrumentus un sistēmu. Koncepcijas izstrādē ņem vērā valsts pārvaldes vai pašvaldību institūciju un biedrību vai nodibinājumu līdzšinējo pieredzi un paveikto iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā, kā arī paredz koordinētu sadarbību starp minētajām institūcijām iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidē.

16.2 Projekta iesniedzējs, sagatavojot projekta iesniegumu, ievēro šādas prasības un nosacījumus:

16.2 1. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.5.apakšpunktā minētajām prasībām, projekta iesniegumā sniedz argumentētu esošās problēmas pamatojumu atbilstoši apakšaktivitātes mērķim un mērķa grupai (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie), kuras vajadzībām plānota atbalsta sistēmas izveide apakšaktivitātē;

16.2 2. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.6.apakšpunktā minētajām prasībām, finansējuma saņēmējs nodrošina projektā plānoto aktivitāšu sasaisti ar apakšaktivitātes mērķi, definētajām problēmām, paredzētajiem problēmu risinājumiem un mērķa grupu (jaunieši, kuri agri pamet mācības un neturpina izglītību, jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem un citi sociālās atstumtības riskam pakļautie izglītojamie), kuras vajadzībām plānota atbalsta sistēmas izveide apakšaktivitātē;

16.2 3. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 28.10.apakšpunktā minētajām prasībām, projekta iesniegumā sniedz argumentētu pamatojumu projekta rezultātu ilgtspējai un uzturēšanai pēc projekta pabeigšanas, norādot ilgtspējas nodrošināšanai nepieciešamos un pieejamos resursus, kā arī iesaistītās institūcijas un to pienākumus;

16.2 4. lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajam kritērijam, projekta iesniegumam pievienotās koncepcijas apspriešanā iesaista vismaz trīs biedrības vai nodibinājumus, kas vismaz trīs gadus darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta jomā;

16.2 5. ja atbalsta sistēmas vajadzībām projektā plānota jaunu struktūru (atbalsta centru vai citu) izveide, projekta iesniegumā sniedz detalizētu pamatojumu, norādot jaunās struktūras mērķi, uzdevumus, veicamās funkcijas un resursus darbības nodrošināšanai, pamatojot, kā tiks nodrošināta jaunās struktūras funkciju nepārklāšanās ar citu institūciju un organizāciju funkcijām."

12. Papildināt 21.punktu aiz vārda "ministrijas" ar vārdiem "un Labklājības ministrijas".

13. Izteikt 32.punktu šādā redakcijā:

"32. Atbildīgā iestāde pieņem lēmumu projekta iesniegumu noraidīt un tālāk nevērtēt, ja:

32.1. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 27.1., 27.2., 27.3., 27.4. vai 27.5.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem;

32.2. projekta iesniegums neatbilst kādam no šo noteikumu 28.1., 28.2., 28.3. vai 28.4.apakšpunktā minētajiem atbilstības kritērijiem;

32.3. vērtējumā par atbilstību kādam no šo noteikumu 29.1., 29.2., 29.5., 29.6., 29.7., 29.8. vai 29.9.apakšpunktā minētajiem projekta iesnieguma kvalitātes kritērijiem saņemts mazāk par vienu punktu vai šo noteikumu 29.3.apakšpunktā minētajā vērtēšanas kritērijā saņemts mazāk par diviem punktiem;

32.4. projekta iesniegums kvalitātes kritēriju kopvērtējumā saņēmis mazāk par deviņiem punktiem."

14. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Attiecināmās izmaksas plāno šādās izmaksu pozīcijās:

41.1. netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm un ko plāno kā vienu izmaksu pozīciju;

41.2. tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenotajām aktivitātēm:

41.2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas šo noteikumu 4.punktā minēto atbalstāmo darbību veikšanai;

41.2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

41.3. neparedzētās izmaksas."

15. Svītrot 42. un 43.punktu.

16. Izteikt 44. un 45.punktu šādā redakcijā:

"44. Šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

44.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

44.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

44.3. transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu);

44.4. telpu īres, nomas izmaksas;

44.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

44.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

44.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

44.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

44.9. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas (uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, ja uz uzņēmuma līguma pamata iesaistītā persona nav reģistrēta kā pašnodarbināta persona).

45. Šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija var ietvert šādas izmaksas:

45.1. atlīdzības izmaksas projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistītajām personām (pedagogiem, metodiķiem, augstskolas pasniedzējiem un citām projekta īstenošanā iesaistītajām personām), tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

45.2. projekta aktivitāšu īstenošanai nepieciešami un pamatoti komandējumu un darba braucienu izdevumi;

45.3. telpu īre, ja nepieciešams īrēt telpas ārpus finansējuma saņēmēja un projekta īstenošanas sadarbības partnera juridiskās un faktiskās uzturēšanās adreses;

45.4. nemateriālo ilgtermiņa ieguldījumu izmaksas (datorprogrammu, datorprogrammu licenču un autortiesību iegādes izmaksas), kas ir noteiktas proporcionāli projekta īstenošanas laikposmam;

45.5. pedagogu un atbalsta personāla apmācības izmaksas, izņemot šo noteikumu 45.1.apakšpunktā minētās izmaksas;

45.6. ar aktivitātes darbībām saistītas mācību un izziņas literatūras iegādes izmaksas;

45.7. pakalpojumu izmaksas, kas ir pamatotas un saistītas ar projekta aktivitāšu īstenošanu, izņemot šo noteikumu 44.punktā minētās izmaksu pozīcijas;

45.8. radošā stipendija, kas pamatota un saistīta ar projekta aktivitāšu īstenošanu."

17. Papildināt noteikumus ar 46.1 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Šo noteikumu 41.1.apakšpunktā minētās izmaksas plāno saskaņā ar Ministru kabineta noteikto netiešo izmaksu nemainīgās likmes apmēru un piemēro no dienas, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, izņemot šo noteikumu 44.9.apakšpunktā minētās projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, kuras ir attiecināmas no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

18. Aizstāt 47.punktā:

18.1. skaitli "41.4." ar skaitli "41.2.2.";

18.2. skaitli "41.3." ar skaitli "41.2.1.".

19. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Šo noteikumu 41.3.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija nepārsniedz piecus procentus no šo noteikumu 41.2.1.apakšpunktā minēto izmaksu kopsummas."

20. Izteikt 51.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"51.3. nav radušās projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 44.9.apakšpunktā minētās izmaksas) vai kuru maksājumi veikti vēlāk nekā mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;".

21. Papildināt noteikumus ar 57.1 punktu šādā redakcijā:

"57.1 Finansējuma saņēmējs 15 darbdienas pirms projekta aktivitāšu īstenošanas uzsākšanas iesniedz sadarbības iestādē ar Izglītības un zinātnes ministriju saskaņotu projekta ieviešanas etapu plānu un plānotos rezultātus."

22. Izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Sadarbības iestāde, ja tai pēc tam, kad noslēgta vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, termiņos un kārtībā, ko nosaka vienošanās vai līgums par projekta īstenošanu, nodrošina finansējuma saņēmējam, kas nav valsts budžeta iestāde, avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana, nepārsniedzot 20 procentus no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējuma apmēra."

23. Izteikt 61.punktu šādā redakcijā:

"61. Projekta grozījumus saskaņo ar atbildīgo iestādi, ja izmaiņas ir saistītas ar:

61.1. projekta mērķi;

61.2. finansējuma saņēmēja maiņu;

61.3. projekta sasniedzamajiem iznākuma un uzraudzības rādītājiem;

61.4. projekta kopējo izmaksu sadalījumu pa gadiem (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā);

61.5. projekta īstenošanas sākuma un beigu termiņu (attiecināms uz tām valsts budžeta iestādēm, kas atrodas tiešā Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā vai pakļautībā)."

24. Aizstāt 62.1. un 62.2.apakšpunktā:

24.1. skaitli "41.3." ar skaitli "41.2.1.";

24.2. skaitli "41.4." ar skaitli "41.2.2.".

25. Papildināt 64.punktu aiz vārda "gaitu" ar vārdiem "un sasniegto rezultātu atbilstību plānotajiem rezultātiem".

26. Papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Apakšaktivitātes īstenošanas uzraudzībai Izglītības un zinātnes ministrija izveido uzraudzības komiteju, kurā iekļauj Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas un vismaz divu tādu biedrību vai nodibinājumu pārstāvjus, kas darbojas iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmā. Uzraudzības komiteja darbojas saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātu nolikumu."

27. Svītrot VIII nodaļu.

28. Izteikt 1.pielikuma 6.2.apakšsadaļu šādā redakcijā:

"Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Izmaksu pozīcijas nosaukums*

Vienības nosaukums

Daudzums

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattieci-nāmās

1. Netiešās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm

2. Tiešās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta ietvaros īstenojamām aktivitātēm
 

 

 

   
2.1. projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksas atbalstāmo darbību veikšanai

 

 

   
2.1.1.


2.2. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu (ne vairāk kā 1 % no projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksām kopā)

3. neparedzētās izmaksas (ne vairāk kā 5 % no projekta aktivitāšu īstenošanas izmaksām kopā)

 

KOPĀ  100 %    

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu norādītajām izmaksu pozīcijām."

Ministru prezidenta vietā - vides ministrs R.Vējonis

Izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 21.aprīļa noteikumos Nr.343 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 631Pieņemts: 13.07.2010.Stājas spēkā: 23.07.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 115, 22.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
213723
23.07.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)