Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā

Izdarīt Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 1.nr.; 2008, 7.nr.; 2009, 14.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.) šādus grozījumus:

1. 1.pantā:

izteikt 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

"7) kadastra subjekts - Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kadastra objekta īpašnieks vai, ja tāda
nav, - tiesiskais valdītājs;

8) kadastrālā uzmērīšana - zemes vienības un zemes vienības daļas robežu, būves un telpu grupas kontūras noteikšana, raksturojošo datu iegūšana apvidū un kadastrālās uzmērīšanas dokumentu sagatavošana;";

izteikt 10.punktu šādā redakcijā:

"10) telpu grupa - konstruktīvi norobežots un no vienas vai vairākām telpām sastāvošs telpu kopums, kuram ir viena vai vairākas izejas uz koplietošanas telpu vai āru un kuram būvniecību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirta viena noteikta funkcija (lietošanas veids);";

papildināt pantu ar 13. un 14.punktu šādā redakcijā:

"13) jaunbūve - būve, kurai līdz tās nodošanai ekspluatācijā atbilstoši būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām izbūvēts vismaz nulles cikls;

14) nekustamā īpašuma nosaukums - ar pašvaldības lēmumu nekustamajam īpašumam lauku apvidū piešķirts rekvizīts, kas nav adrese."

2. Papildināt 3.panta trešās daļas pirmo teikumu ar vārdiem "kas satur oficiālus kadastra datus".

3. Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

"4.pants. (1) Kadastra informācijas sistēmā reģistrē un uztur kadastra teksta un telpiskos datus par kadastra objektiem, kas atrodas valsts teritorijā, vienlaikus saglabājot iepriekš reģistrētos (vēsturiskos) datus. 

(2) Kadastra telpiskie dati ir kadastra karte un kadastra objekta kadastrālās uzmērīšanas telpiskie dati."

4. 5.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus "aktuālajiem kadastra datiem" ar vārdiem "dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Valsts institūcijai, kura lēmuma pieņemšanā izmanto personas iesniegto kadastra dokumentu, Kadastra informācijas sistēmā ir tiesības pārliecināties par kadastra dokumentā iekļauto datu atbilstību aktuālajiem kadastra datiem."

5. Izteikt 7.pantu šādā redakcijā:

"7.pants. (1) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma īpašnieku atzīstama:

1) persona, kura atbilst Civillikumā noteiktajam īpašnieka jēdzienam;

2) persona, kura reģistrēta Kadastra informācijas sistēmā kā īpašnieks un ieguvusi īpašuma tiesības uz:

a) dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai neapdzīvojamo telpu, kas privatizēta līdz dzīvojamās mājas privatizācijai likumā "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" noteiktajā kārtībā,

b) dzīvokli, kas privatizēts vai atsavināts likumā "Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju", likumā "Par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju" vai Latvijas PSR Ministru padomes un Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1989.gada 24.jūlija lēmumā Nr.171 "Par valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda dzīvokļu un māju pārdošanu pilsoņiem personiskajā īpašumā" noteiktajā kārtībā,

c) būvi līdz 1993.gada 5.aprīlim, pamatojoties uz likumu "Par 1937.gada 22.decembra Zemesgrāmatu likuma spēka atjaunošanu un spēkā stāšanās kārtību",

d) nekustamo īpašumu, kas saskaņā ar Civillikuma 1477.panta otro daļu uzskatāms par nekustamo īpašumu uz likuma pamata bez ierakstīšanas zemesgrāmatā.

(2) Šā likuma izpratnē par nekustamā īpašuma tiesisko valdītāju atzīstama:

1) persona, kura atbilst Civillikumā noteiktajam tiesiskā valdītāja jēdzienam, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus;

2) persona, kura zemes reformas ietvaros ir ieguvusi nekustamo īpašumu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, ja ar likumā noteiktās institūcijas lēmumu zeme piešķirta īpašumā par samaksu vai atjaunotas īpašuma tiesības uz to, izņemot šā panta pirmajā daļā minētos gadījumus;

3) būves valdītājs, pamatojoties uz līgumu, kas noslēgts ar zemes īpašnieku par tiesībām veikt tās apbūvi.

(3) Šā likuma izpratnē par lietotāju atzīstama persona, kurai īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vietējā pašvaldība vai valsts institūcija nodevusi lietojumā vai turējumā nekustamo īpašumu vai tā daļu. Par lietotāju nav uzskatāma persona, kura uz nomas līguma pamata lieto nekustamo īpašumu, nekustamā īpašuma objektu vai zemes vienības daļu."

6. Izteikt 9.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Zemes vienībai un zemes vienības daļai vai plānotai zemes vienībai un zemes vienības daļai nosaka nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un lietošanas mērķim piekrītošo zemes platību."

7. Izteikt 11., 12. un 13.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. (1) Nekustamā īpašuma objektu nosaka nekustamajam īpašumam, kas ierakstīts zemesgrāmatā. Sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.

(2) Šā panta pirmā daļa neattiecas uz:

1) zemes reformu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos valstij vai pašvaldībai piekrītošo un piederošo zemi pirms zemes pirmreizējas ierakstīšanas zemesgrāmatā;

2) jaunbūvi, Kadastra informācijas sistēmā nereģistrētu būvi un tajā esošajām telpu grupām.

(3) Ja darījuma priekšmets ir daļa no kadastra objekta, tā pirms darījuma veikšanas formējama atbilstoši šā likuma prasībām. Formēšanu neveic kadastra objekta domājamai daļai un šā likuma 19.panta 2.punktā minētajām zemes vienībām un zemes vienību daļām.

12.pants. Kadastra objekta formēšanu veic Valsts zemes dienests, izņemot kadastra objekta formēšanas ierosināšanu, kā arī zemes vienības un zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu.

13.pants. (1) Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam vai kadastra subjektam ir pienākums ierosināt būves noteikšanu, ja nekustamajā īpašumā ir Kadastra informācijas sistēmā nereģistrēta būve vai Kadastra informācijas sistēmā reģistrēta dabā neesoša būve. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt kadastra objekta kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati.

(2) Kadastra subjektam ir pienākums sešu mēnešu laikā pēc būvatļaujas derīguma termiņa izbeigšanās [izņemot gadījumus, kad būvniecība nav uzsākta, par būvniecību uzsākta tiesvedība vai kad būvniecība ir pārtraukta (apturēta)] ierosināt kadastra objekta reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā, ja uzbūvēta vai nojaukta būve, veikta būves, būves daļas vai telpu grupas renovācija vai rekonstrukcija. Par šo pienākumu nepildīšanu noteiktā termiņā nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts ir atbildīgs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(3) Pieprasot kadastra izziņu iesniegšanai zemesgrāmatu nodaļā, kadastra subjekts apliecina, ka nav mainīts nekustamā īpašuma sastāvs vai šā panta otrajā daļā minētie nekustamā īpašuma objektu raksturojošie dati."

8. 18.pantā:

izslēgt 2.punktu;

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5) kadastrālās vērtības aprēķināšana;";

izslēgt 7.punktu.

9. Papildināt likumu ar 18.1 pantu šādā redakcijā:

"18.1 pants.  (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanas procesā ievēro šādus nosacījumus:

l) pie dzīvokļa īpašumiem piederošo kopīpašumā esošo daudzdzīvokļu mājas un zemes daļu nesadala reālās daļās;

2) sadalot kopīpašumā esošus nekustamā īpašuma objektus, katrs jaunais nekustamā īpašuma objekts līdz īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā kopīpašniekiem pieder tādās pašās domājamās daļās kā sadalītais nekustamā īpašuma objekts;

3) ja uz kopīpašumā esošas zemes vienības atrodas zemes īpašniekiem piederoša kopīpašumā esoša būve un ja kopīpašnieki vienojas par tādu kopīpašuma reālās sadales veidu, kas saistīts arī ar būves sadali, šādu kopīpašumu reāli sadala tā, lai zemes sadales līnija sakristu ar būves sadales līniju, ko zemes virsmas līmenī veido pirmā stāva sadales vertikālā plakne, un katra atdalītā būve pilnībā atrastos atdalītās zemes vienības robežās;

4) apvieno:

a) tikai viena veida nekustamā īpašuma objektus - zemes vienību ar zemes vienību, būvi ar būvi, telpu grupu ar telpu grupu,

b) blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot vienu nekustamā īpašuma objektu,

c) vairākiem īpašniekiem piederošus blakus esošus zemesgrāmatā ierakstītus nekustamā īpašuma objektus, izveidojot kopīpašumā esošu nekustamā īpašuma objektu.

(2) Nekustamā īpašuma objektus apvieno, ja zemes vienībām ir kopīgs vismaz viens robežas posms, būvēm ir kopīga vismaz viena ārējā plakne (siena), telpu grupas atrodas vienā būvē un telpu grupu norobežojošās plaknes (sienas vai pārsegumi) savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē."

10. 19.pantā:

papildināt panta ievaddaļu pēc vārda "atbilstoši" ar vārdiem "normatīvo aktu un";

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) pievienot vienu vai vairākas telpas blakus esošai telpu grupai, neveidojot jaunu telpu grupu, ja telpas atrodas vienā būvē un telpu norobežojošās plaknes (sienas vai pārsegumi) savstarpēji robežojas horizontālā vai vertikālā plaknē;".

11. Izteikt 21.panta 1.punktu šādā redakcijā:

"1) apvienošanas rezultātā reģistrētu nekustamā īpašuma objektu pievieno citam reģistrētam nekustamā īpašuma objektam (vienlaikus maina apvienotā reģistrētā nekustamā īpašuma objekta ārējo kontūru vai apjomu) un aktualizē datus Kadastra informācijas sistēmā;".

12. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Lai nodrošinātu nekustamā īpašuma objekta noteikšanu, Ministru kabinets nosaka:

1) dokumentus, kādus šā likuma 24.panta pirmajā un otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestam, lai uzsāktu nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas procesu;

2) Valsts zemes dienesta rīcībā esošo dokumentu izmantošanu;

3) nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas (tai skaitā valsts noslēpuma statusam atbilstošas būves un nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas, kuru noteikšanu ierosinājusi pašvaldība) kadastrālās uzmērīšanas kārtību, raksturojošos datus, mērījumu precizitāti, mērījumu pieļaujamo nesaisti, kadastrālās uzmērīšanas dokumentu saturu, kā arī saskaņošanas kārtību un apjomu;

4) nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājuma robežu iezīmēšanu un platības aprēķināšanu zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos;

5) nekustamā īpašuma lietu un citu kadastra dokumentu glabāšanas kārtību;

6) termiņu, kādā veicama būves kadastrālā uzmērīšana un zemes un būvju kadastrālās uzmērīšanas dokumenti iesniedzami reģistrācijai Kadastra informācijas sistēmā."

13. Izteikt 24.pantu šādā redakcijā:

"24.pants. (1) Nekustamā īpašuma objekta noteikšanu ierosina:

l) nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts;

2) valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās";

3) vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi;

4) persona, kura iesniegusi dokumentu par ceļa servitūta nodibināšanu vai izbeigšanu, - attiecībā uz nekustamā īpašuma apgrūtinājuma reģistrāciju Kadastra informācijas sistēmā;

5) persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu, - attiecībā uz būvi vai telpu grupu bez tiesībām ierosināt būves dzēšanu.

(2) Zemes vienības daļas noteikšanu ierosina:

1) kadastra subjekts;

2) valsts institūcija un vietējā pašvaldība par zemi, kas tai piekrīt vai pieder saskaņā ar likumu "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās";

3) vietējā pašvaldība - attiecībā uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi.

(3) Lai uzsāktu zemes vienības daļas noteikšanas procesu, šā panta otrajā daļā minētās personas iesniedz Valsts zemes dienestam zemes robežu plāna kopiju, kurā attēlota plānotā zemes vienības daļa.

(4) Vietējai pašvaldībai, ja tā nav kadastra subjekts, ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta vai tādas zemes vienības daļas noteikšanu, kuru saskaņā ar likumu "Par nekustamā īpašuma nodokli" apliek ar nekustamā īpašuma nodokli."

14. Izslēgt 25.pantu.

15. Izteikt 26. un 27.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. (1) Veicot zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu:

1) apvidū ierīko detālplānojumā vai zemes ierīcības projektā iezīmētās nekustamā īpašuma objekta vai zemes robežu plānā plānotās zemes vienības daļas robežas;

2) Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā LKS-92 uzmēra zemes vienības un zemes vienības daļas robežas, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, aprēķina zemes vienību un zemes vienības daļu raksturojošos datus un saskaņo zemes vienības un zemes vienības daļas robežu plānu ar vietējām pašvaldībām un normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām;

3) zemes kadastrālās uzmērīšanas dokumentos attēlo nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu robežas un apgrūtinājumus raksturojošos datus.

(2) Detālplānojums nav nepieciešams, ja veic atkārtotu zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu vai kadastrāli uzmēra zemes vienības daļu. Zemes ierīcības projekts nav nepieciešams Zemes ierīcības likumā noteiktajos gadījumos.

(3) Veicot būves un telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, uzmēra būves un telpu grupas ārējo kontūru, piesaistot to Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmai LKS-92, sagatavo kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, aprēķina būvi un telpu grupu raksturojošos datus.

(4) Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos var veikt arī atsevišķas kadastrālās uzmērīšanas darbības.

27.pants. Kadastra informācijas sistēmā reģistrētas, ar robežzīmēm apvidū nostiprinātas zemes vienības platība, kas apvidū noteikta ar grafiskām metodēm, var atšķirties no kadastrālajā uzmērīšanā noteiktās platības, ja uzmērīti vieni un tie paši robežpunkti. Šajā gadījumā kadastrālās uzmērīšanas dokumentos un Kadastra informācijas sistēmā aktualizē datus atbilstoši kadastrālajā uzmērīšanā noteiktajai platībai."

16. 29.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sertifikātu zemes kadastrālajam uzmērītājam izsniedz vai atsaka izsniegt, sertifikāta darbību aptur vai atjauno, sertifikāta darbības termiņu pagarina vai atsaka to pagarināt un sertifikātu anulē Ministru kabineta pilnvarota sertificēšanas institūcija.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Sertifikāta izsniegšanas un reģistrēšanas, sertifikāta darbības apturēšanas un atjaunošanas, sertifikāta darbības termiņa pagarināšanas un sertifikāta anulēšanas kārtību, sertificēto personu darbības uzraudzības kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību, civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kārtību un apdrošināšanas līguma minimālo apmēru nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta otrajā daļā minētos sertificēšanas institūcijas izdotos administratīvos aktus var apstrīdēt Valsts zemes dienestā. Valsts zemes dienesta lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur tā darbību un izpildi."

17. Papildināt likumu ar 31.1 pantu šādā redakcijā:

"31.1 pants. Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam ir pienākums pēc tās personas uzaicinājuma, kura veic zemes, būves vai telpu grupas kadastrālo uzmērīšanu, nodrošināt piekļuvi uzmērāmajam nekustamā īpašuma objektam vai zemes vienības daļai."

18. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

"32.pants. (1) Nekustamo īpašumu veido un tā sastāvu groza normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Nekustamo īpašumu veido tikai no tiem nekustamā īpašuma objektiem, kuri ir noteikti atbilstoši šā likuma prasībām.

(3) Nekustamā īpašuma veidošanu un tā sastāva grozīšanu ierosina šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētās personas, iesniedzot iesniegumu."

19. 33.pantā:

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

"4) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, no tā atdalot nekustamā īpašuma objektu;";

papildināt pantu ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5) grozot reģistrēta nekustamā īpašuma sastāvu, tam pievienojot nekustamā īpašuma objektu."

20. Aizstāt 34.panta pirmajā daļā vārdu "īpašnieka" ar vārdiem un skaitļiem "šā likuma 24.panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 5.punktā minētās personas".

21. Izteikt 36.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierakstu par nekustamo īpašumu Kadastra informācijas sistēmā dzēš, saglabājot informāciju par nekustamā īpašuma objektu, ja ir saņemta informācija par nekustamā īpašuma dzēšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas. Ierakstu par nekustamā īpašuma objektu dzēš šā likuma 21.pantā noteiktajos gadījumos."

22. Izslēgt 39.pantu.

23. Aizstāt 41.panta otrajā daļā vārdus "pieļaujamās nesaistes robežās" ar vārdiem "atbilstoši kadastrālās uzmērīšanas dokumentiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

24. Izslēgt 43.panta pirmās daļas 3.punktu.

25. Aizstāt 44.panta otrās daļas 4.punktā vārdus "kadastra subjektu" ar vārdiem "nekustamā īpašuma īpašnieku vai, ja tāda nav, - tiesisko valdītāju".

26. Izslēgt 45.pantu.

27. Izslēgt 49.pantu.

28. Izslēgt 51.pantā vārdus un skaitļus "saskaņā ar šā likuma 20.panta 2.punktu".

29. 53.panta 1.punktā:

aizstāt vārdus "objekta noteikšanas" ar vārdu "veidošanas";

papildināt "b" apakšpunktu ar vārdiem "ja pašvaldība tādu ir piešķīrusi".

30. Izteikt 55.panta otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atlikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju uz laiku līdz vienam mēnesim, ja personas iesniegtie vai uzrādītie dokumenti satur ziņas, kas ir pretrunā ar citā valsts informācijas sistēmā esošajiem datiem.

(3) Valsts zemes dienests pieņem lēmumu atteikt kadastra objekta vai kadastra datu reģistrāciju vai kadastra datu aktualizāciju šādos gadījumos:

1) iesniegtie vai uzrādītie dokumenti nesatur kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijai vai kadastra datu aktualizācijai nepieciešamās ziņas;

2) iesniegto vai uzrādīto dokumentu ziņas ir pretrunā ar Valsts zemes dienesta uzturēto informācijas sistēmu datiem vai Valsts zemes dienesta arhīva dokumentu ziņām;

3) mēneša laikā no dienas, kad saņemts lēmums par kadastra objekta vai kadastra datu reģistrācijas vai kadastra datu aktualizācijas atlikšanu, persona nav iesniegusi dokumentus, kuros novērstas šā panta otrajā daļā minētās Valsts zemes dienesta konstatētās pretrunas."

31. Izteikt 56.pantu šādā redakcijā:

"56.pants. Personai ir tiesības iesniegt dokumentus atkārtoti, ja ir novērsti atteikuma iemesli."

32. Izslēgt 60.panta 4.punktā vārdus "mēroga noteiktību".

33. Papildināt likumu ar 63.1 pantu šādā redakcijā:

"63.1 pants. (1) Sadalot nekustamo īpašumu divos vai vairākos nekustamajos īpašumos, Kadastra informācijas sistēmā jaunizveidotajiem nekustamajiem īpašumiem piešķir jaunus kadastra numurus (kadastra identifikatorus), vienlaikus reģistrētajam (atlikušajam) nekustamajam īpašumam saglabājot tā kadastra numuru.

(2) Sadalot nekustamā īpašuma objektu divos vai vairākos nekustamā īpašuma objektos, Kadastra informācijas sistēmā tos reģistrē kā jaunus nekustamā īpašuma objektus, kuriem piešķir jaunus kadastra apzīmējumus (kadastra identifikatorus). Divus vai vairākus nekustamā īpašuma objektus apvienojot vienā objektā, Kadastra informācijas sistēmā to reģistrē ar jaunu kadastra apzīmējumu (kadastra identifikatoru). Iepriekšējo kadastra identifikatoru pēc nekustamā īpašuma objekta sadalīšanas vai apvienošanas anulē.

(3) Ja apvieno vairākus vienai personai piederošus nekustamos īpašumus, saglabā vienu no esošajiem kadastra numuriem."

34. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX nodaļa

Kadastra objekta formēšanas dokumentu, kadastra dokumentu un kadastra datu glabāšana".

35. Izteikt 83., 84. un 85.pantu šādā redakcijā:

"83.pants. (1) Kadastra dati un nekustamā īpašuma lietas glabājamas pastāvīgi. Kadastra dokumenti un dati glabājami normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto datu un dokumentu glabāšanu līdz to nodošanai valsts arhīvā nodrošina Valsts zemes dienesta arhīvs.

(3) Ja Kadastra informācijas sistēma tiek reorganizēta vai likvidēta, šā panta pirmajā daļā minētos datus un dokumentus nodod turpmākai glabāšanai valsts arhīvā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

84.pants. (1) Ziņas, kas nepieciešamas Kadastra informācijas sistēmas uzturēšanai, Valsts zemes dienestam sniedz nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, vietējā pašvaldība, valsts institūcija.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas ziņas sniedz dokumenta veidā.

85.pants. (1) Kadastra subjektam ir tiesības reizi kalendārajā gadā rakstveidā pieprasīt un bez maksas normatīvajos aktos noteiktajā apjomā saņemt aktuālos kadastra datus par visiem saviem nekustamajiem īpašumiem vienlaikus.

(2) Kadastra subjekts, izmantojot Valsts zemes dienesta uzturētu identificētai personai internetā pieejamu elektronisko pakalpojumu, var bez maksas elektroniski saņemt aktuālos kadastra datus par savu nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

(3) Personai, kura Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā kadastra subjekts, ir tiesības rakstveidā pieprasīt un reizi kalendārajā gadā bez maksas saņemt apliecinājumu, ka tai Kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēti nekustamie īpašumi."

36. Izteikt 86.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Valsts tiešās pārvaldes iestādēm, Saeimai, Valsts kontrolei, prokuratūrai, tiesai un citām iestādēm, kurām šādas tiesības noteiktas likumā, to funkciju veikšanai nepieciešamo kadastra informāciju Valsts zemes dienests sagatavo un izsniedz standartizētā informācijas apjomā un veidā bez maksas."

37. Izteikt 87.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Valsts zemes dienests var atteikt kadastra informācijas pieprasījuma izpildi, ja nav ievērotas normatīvajos aktos noteiktās prasības par kadastra informācijas pieprasīšanu."

38. Izslēgt XI nodaļu.

39. Izslēgt 92.pantu.

40. Izteikt 93.pantu šādā redakcijā:

"93.pants. Ja Valsts zemes dienests konstatējis kadastra datu neatbilstību dokumentiem, uz kuru pamata kadastra dati reģistrēti vai aktualizēti, tas normatīvajos aktos noteiktajā termiņā izlabo kļūdainos kadastra datus, tos aktualizējot, un sedz ar to saistītos izdevumus."

41. Izslēgt 94.pantu.

42. Izslēgt 95.pantā vārdu un skaitli "un 94." un vārdus "(arī elektroniskā veidā)".

43. 98.pantā:

aizstāt 2.punktā vārdu "subjekta" ar vārdiem "kadastra subjekta";

aizstāt 10.punktā vārdus "īpašniekam vai, ja tāda nav, - tiesiskajam valdītājam, vai, ja tāda nav, - lietotājam" ar vārdiem "kadastra subjektam".

44. Izslēgt 99.1 pantā vārdus "vai, ja tāda nav, - lietotājs".

45. Papildināt likumu ar 99.2 pantu šādā redakcijā:

"99.2 pants. (1) Ja pašvaldība šā likuma 24.panta trešajā daļā paredzētajā gadījumā ir ierosinājusi nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu, tā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā maksā par nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanu.

(2) Šādā gadījumā pašvaldība pieņem lēmumu par to, ka nekustamā īpašuma īpašnieks vai, ja tāda nav, - tiesiskais valdītājs, vai, ja tāda
nav, - lietotājs triju mēnešu laikā atmaksā pašvaldībai nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas noteikšanas izmaksas. Lēmuma izpilde notiek Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

46. Pārejas noteikumos:

izslēgt 4.punktu;

izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Līdz nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes ierīcības projektus zemes reformas ietvaros izstrādā un apstiprina saskaņā ar likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas lauku apvidos", likumu "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās", Zemes ierīcības likuma pārejas noteikumu 1.punktu un Ministru padomes 1991.gada 25.novembra lēmumu Nr.322 "Par Nolikumu par lauku apvidu zemi".

6. Līdz nekustamā īpašuma pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā zemes reformu un privatizāciju regulējošos likumos minētais zemes lietotājs ir kadastra subjekts, kuru Kadastra informācijas sistēmā ieraksta kā lietotāju. Zemes lietotājam ir tiesības ierosināt nekustamā īpašuma objekta un zemes vienības daļas noteikšanu, nekustamā īpašuma objekta veidošanu, kadastra datu aktualizāciju un šo datu labošanu, kā arī šā likuma 13., 14. un 31.1 pantā noteiktie pienākumi, viņš var veikt šā likuma 34.pantā noteiktās darbības.";

izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Valsts zemes dienests ir tiesīgs mainīt Kadastra informācijas sistēmā vēsturiski uzkrātos nekustamā īpašuma kadastra numurus vai zemes vienību, būvju un telpu grupu kadastra apzīmējumus, ja tie neatbilst normatīvo aktu prasībām, par to informējot kadastra subjektu. Valsts zemes dienests mēneša laikā informē attiecīgo vietējo pašvaldību un zemesgrāmatu nodaļu par izmaiņām, lai tās tiktu izdarītas zemesgrāmatā.";

izslēgt 15.punktu;

izslēgt 20.punktā vārdus "vai, ja tāda nav, - lietotājam";

izslēgt 21.punktā vārdus un skaitļus "līdz 2010.gada 1.septembrim";

izslēgt 22.punktā vārdus "vai, ja tāda nav, - lietotājam";

papildināt pārejas noteikumus ar 25., 26., 27., 28., 29., 30. un 31.punktu šādā redakcijā:

"25. Ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemts būves īpašnieka ierosinājums privatizēt (atsavināt) būves uzturēšanai nepieciešamo valsts vai pašvaldības īpašumā esošo zemi, kas kopā ar zemes īpašniekam piederošām būvēm zemesgrāmatā reģistrēta kā vienots īpašums, pēc privatizāciju (atsavināšanu) veicošās institūcijas ierosinājuma Valsts zemes dienests Kadastra informācijas sistēmā šo īpašumu sadala, izveidojot patstāvīgu zemes īpašumu un patstāvīgu būves īpašumu.

26. Līdz grozījumu izdarīšanai Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumos Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība" atbilstoši šā likuma 9.panta pirmajai daļai minētos noteikumus piemēro, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus pēc likuma spēkā stāšanās.

27. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 22.pantā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz šā likuma 22.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2007.gada 20.marta noteikumi Nr.182 "Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta noteikšanu", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

28. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2010.gada 31.decembrim izdod šā likuma 29.panta ceturtajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus.

29. Šā likuma 29.panta piektā daļa stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

30. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam izdod šā likuma 60.pantā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz šā likuma 60.pantā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011.gada 1.jūnijam ir piemērojami Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.193 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 17.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 7.jūlijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2010.Stājas spēkā: 21.07.2010.Tēma: Nekustamais īpašums, būvniecībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 07.07.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212856
21.07.2010
84
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"