Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.361

Rīgā 2010.gada 29.jūnijā (prot. Nr.32 38.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" (vienotais reģistrācijas Nr.40003182847) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2005.gada 1.decembrī ar Nr.2.106).

2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" ierosina privatizēt valstij piederošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 2009) Matrožu ielā 9, Rīgā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē, ka:

3.1. nekustamais īpašums (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 062 2009) Matrožu ielā 9, Rīgā, sastāv no zemes vienības 4245 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 062 2009) (turpmāk - zemesgabals);

3.2. īpašuma tiesības uz zemesgabalu 2007.gada 22.februārī ir nostiprinātas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000328421 uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

3.3. saskaņā ar Finanšu ministrijas 2007.gada 30.marta rīkojumu Nr.481 "Par zemes gabalu Rīgā, Matrožu ielā 9" zemesgabals nodots pārvaldīšanā valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", bet 2007.gada 27.aprīlī starp valsts akciju sabiedrību "Valsts nekustamie īpašumi" un Privatizācijas aģentūru noslēgta vienošanās par zemesgabala nodošanu valdījumā Privatizācijas aģentūrai;

3.4. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 64.panta pirmo daļu pirmpirkuma tiesības uz zemesgabalu ir sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS", pamatojoties uz 1997.gada 21.novembrī ar Privatizācijas aģentūru noslēgto nomaksas pirkuma līgumu (par valsts nomas sporta inventāra fabrikas "Dinamo" objekta Nr.1 valsts mantu Matrožu ielā 9, Rīgā) un 1999.gada 11.martā Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.15793 nostiprinātajām īpašuma tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 562 0017);

3.5. saskaņā ar Rīgas domes 2008.gada 18.marta lēmuma Nr.3510 "Par lūgumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā zemesgrāmatā reģistrēto zemesgabalu Rīgā, Matrožu ielā 9 (kadastra Nr.01000622009)" 1.punktu zemesgabals ir nepieciešams Rīgas pilsētas pašvaldībai likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2. un 19.punktā minēto pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana) un sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai;

3.6. saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodalījuma Nr.100000328421 III daļas 1.iedaļā norādīto zemesgabala daļa 3882 m2 platībā atrodas tuneļa aizsargjoslā un saskaņā ar Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018.gadam grafisko daļu, Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" un Rīgas domes 2006.gada 7.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi" paredzēta perspektīvā Daugavas šķērsojuma (tuneļa vai tilta) izbūvei Hanzas ielas trasē (turpmāk - projekts);

3.7. saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta 2009.gada 21.maija vēstulē Nr.DA-09-822-nd un 2009.gada 9.jūlija vēstulē Nr.DA-09-1069-nd sniegto informāciju:

3.7.1. projekta nepieciešamība ir noteikta Rīgas teritorijas plānojumā 2006.-2018.gadam un Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas plānojumā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" minētie dokumenti izstrādāti, ņemot vērā Rīgas attīstības programmu 2006.-2012.gadam (apstiprināta ar Rīgas domes 2005.gada 15.novembra lēmumu Nr.584);

3.7.2. projekta īstenošanai paredzēti 60 milj. latu, un projektu plānots īstenot līdz 2018.gadam;

3.7.3. tiek izstrādāts transporta plūsmas un satiksmes infrastruktūras nodrošinājuma izpētes, analīzes un priekšlikumu projekts, tai skaitā tehniski ekonomiskais pamatojums priekšlikumiem par šķērsojumu Rīgas pilsētas teritorijas daļai, kas ietver Hanzas ielas šķērsojuma trasi;

3.7.4. saskaņā ar Rīgas domes 2009.gada 18.augusta saistošo noteikumu Nr.5 "Grozījumi Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"" noslēguma jautājumu 26.punktu Rīgas teritorijas plānojums 2006.-2018.gadam paredz sarkanās līnijas, kas ietver teritoriju, kura grafiskās daļas plānā "Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" un "Galvenās aizsargjoslas un citi zemesgabalu izmantošanas aprobežojumi" norādīta kā Hanzas ielas šķērsojuma tilta koridora alternatīvā varianta trase ar nosacījumu, ka tās zaudē spēku, ja 24 mēnešu laikā no attiecīgu saistošo noteikumu spēkā stāšanās nav veikts Hanzas ielas šķērsojuma variantu tehniski ekonomiskais izvērtējums un pieņemts Rīgas domes lēmums par konkrēta šķērsojuma varianta būvniecību;

3.7.5. īstenojot projektu, atbilstoši sabiedrības interesēm tiks sasniegts Rīgas attīstības programmā 2006.-2012.gadam noteiktais Rīgas pilsētas ilgtermiņa stratēģiskais mērķis - ērti un ātri sasniedzama pilsēta - un īstenots tā sasniegšanai noteiktais uzdevums - optimizēt un attīstīt pilsētas transporta infrastruktūru;

3.8. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā" tika nosūtīts viedokļa sniegšanai privatizācijas ierosinātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS". Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" 2008.gada 16.decembra vēstulē sniedza viedokli, norādot, ka:

3.8.1. tiek būtiski aizskartas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" tiesības un likumiskās intereses, kā arī apdraudētas tai piederošo ēku izmantošanas iespējas;

3.8.2. minētais rīkojums neatbilst nevienam no tiem apstākļiem saistībā ar īpašumtiesību atņemšanu, kas noteikti Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1.pantā;

3.8.3. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 2.pantu privatizācijas mērķis ir radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla darbībai Latvijas tautsaimniecības attīstības interesēs, taču ar rīkojuma pieņemšanu šāda vide netiek nodrošināta;

3.9. izvērtējot šā rīkojuma 3.8.apakšpunktā minētos sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" argumentus, Ministru kabinets uzskata tos par nepamatotiem, pamatojoties uz šādiem apsvērumiem:

3.9.1. atbilstoši Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 9.panta septītajai daļai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" zemesgabals, kas nepieciešams šā rīkojuma 3.4.apakšpunktā minēto būvju uzturēšanai, tiks iznomāts. Ja Rīgas dome šā rīkojuma 3.7.4.apakšpunktā minētajā termiņā pieņems lēmumu par būvniecības projekta īstenošanu, būves tiks atsavinātas atbilstoši normatīvajiem aktiem par nekustamā īpašuma atsavināšanu sabiedrības vajadzībām;

3.9.2. Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmā protokola 1.pants un Latvijas Republikas Satversmes 105.pants aizsargā personas tiesības uz īpašumu, kā arī nosaka izņēmuma apstākļus personas īpašuma tiesību ierobežošanai. Zemesgabala īpašnieks saskaņā ar Rīgas pilsētas zemesgrāmatas datiem ir valsts Finanšu ministrijas personā. Ar šo rīkojumu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS AVS" tiek atteikts nodot privatizācijai zemesgabalu un tādējādi kā pirmpirkuma tiesīgai personai iegūt īpašumā zemesgabalu, kas nepieciešams šā rīkojuma 3.5.apakšpunktā minēto Rīgas pilsētas pašvaldības autonomo funkciju izpildes nodrošināšanai sabiedrības interesēs, neierobežojot privātpersonas tiesības lietot tai piederošo zemesgabalam piesaistīto būvju īpašumu. Ar šo rīkojumu netiek pasliktināti privātpersonai piederošā būvju īpašuma lietošanas tiesiskie un faktiskie apstākļi, kādi tie ir bijuši no attiecīgo īpašuma tiesību rašanās brīža. Atbilstoši šā rīkojuma 3.9.1.apakšpunktam, iznomājot zemesgabalu, tiks nodrošinātas privātpersonas tiesības arī turpmāk izmantot savu īpašumu, ciktāl saskaņā ar Aizsargjoslu likumu teritorijā, kuru ierobežo pašvaldības apstiprinātajā teritorijas plānojumā noteiktās sarkanās līnijas, esošā nekustamā īpašuma lietošanas tiesības netiek aprobežotas saskaņā ar likumiem. No minētā secināms, ka šis rīkojums nav pretrunā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas Pirmajam protokolam un Latvijas Republikas Satversmei;

3.9.3. kopš privatizācijas uzsākšanas ir radīta labvēlīga vide privātā kapitāla darbībai un ir sašaurinātas tās jomas, kurās publiska persona darbojas kā komersants. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 2.pantu pašlaik galvenais uzdevums ir nodrošināt valsts vai pašvaldības īpašumu privatizācijas pabeigšanu, tas ir, noteikt tos īpašumus, kas ir privatizējami, un tos īpašumus, kas saglabājami valsts vai pašvaldības īpašumā valsts pārvaldes funkciju un komercdarbības veikšanai.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 7.panta otro daļu Ministru kabinets, lemjot par zemesgabala saglabāšanu valsts īpašumā, izvērtē, vai tas nepieciešams valsts pārvaldes funkciju veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu. Ministru kabineta lēmumā norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai attiecīgais zemesgabals nepieciešams.

5. Pamatojoties uz šā rīkojuma 4.punktu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 7.panta pirmo daļu un 37.panta pirmo daļu, Ministru kabinets pārņem Privatizācijas aģentūras funkcijas lemt par zemesgabala nodošanu privatizācijai vai atteikumu nodot to privatizācijai.

6. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu valsts interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, ir jāatbilst samērīguma principam. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst, ja tiek atteikts nodot privatizācijai zemesgabalu, ir lielāks nekā minētā privatizācijas ierosinātāja tiesisko interešu ierobežojums. No minētā secināms, ka zemesgabals saglabājams valsts īpašumā, lai to nodotu bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldībai likuma "Par pašvaldībām" 15.panta pirmās daļas 2. un 19.punktā noteikto pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - pašvaldības infrastruktūras objekta - Hanzas ielas šķērsojuma - izbūvei sabiedrības vajadzībām.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 7.panta otro daļu un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 6.pantu, 7.panta pirmo daļu, 9.pantu, 10.panta trešo un ceturto daļu un 37.panta pirmo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai zemesgabalu.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu, 79.panta pirmo daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai nekustamo īpašumu Matrožu ielā 9, Rīgā Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 361Pieņemts: 29.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
212516
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)