Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"

Izdarīt likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 15.nr.; 2004, 7.nr.; 2005, 20.nr.; 2007, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 5.punktu šādā redakcijā:

"5) pārrobežu ietekme - jebkura paredzētās darbības izraisīta ietekme teritorijā, kas pakļauta ietekmētās valsts jurisdikcijai, ja šīs ietekmes fiziskais cēlonis pilnībā vai daļēji atrodas Latvijas vai citas valsts jurisdikcijā esošajā teritorijā;".

2. Izteikt 3.panta 2.punktu šādā redakcijā:

"2) ietekmes novērtējums izdarāms, pamatojoties uz ierosinātāja sniegto informāciju un informāciju, kas iegūta no ieinteresētajām valsts institūcijām un pašvaldībām, kā arī sabiedrības līdzdalības procesā, tai skaitā no sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem;".

3. Izslēgt 3.1 pantu.

4. Izslēgt 4.panta piektajā daļā vārdu "tehniskiem".

5. Aizstāt 4.1 panta trešajā daļā vārdus "darba ziņojumā par ietekmes novērtējumu un noslēguma ziņojumā par ietekmes novērtējumu" ar vārdiem "ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā (turpmāk - ziņojums)".

6. Papildināt I nodaļu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Ietekmes novērtējuma procesa termiņi

(1) Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu 20 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

(2) Ja Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu, kompetentā institūcija lēmumu par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu vai nepiemērošanu pieņem 20 dienu laikā pēc sākotnējā izvērtējuma rezultātu saņemšanas.

(3) Kompetentā institūcija izsniedz ietekmes novērtējuma programmu (turpmāk - programma) 30 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja kompetentajai institūcijai nepieciešama informācija no ierosinātāja, tā pagarina programmas izsniegšanas termiņu par laikposmu, kādā ierosinātājs sniedzis informāciju.

(4) Kompetentā institūcija izsniedz atzinumu par ziņojumu 60 dienu laikā pēc ziņojuma saņemšanas. Ja kompetentā institūcija saskaņā ar šā likuma 20.panta otro daļu pieprasa informāciju no ierosinātāja, termiņš atzinuma sniegšanai tiek pagarināts par laikposmu, kādā ierosinātājs sniedzis informāciju. Ja nepieciešams, kompetentā institūcija atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam var pagarināt atzinuma sniegšanas termiņu, bet ne vairāk kā par vienu mēnesi.

(5) Ja paredzētās darbības veikšanai saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nepieciešams saņemt Eiropas Komisijas atzinumu, kompetentā institūcija atzinumu sniedz 45 dienu laikā pēc Eiropas Komisijas atzinuma saņemšanas.

(6) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija lēmumu par paredzētās darbības akceptu pieņem 60 dienu laikā pēc šā likuma 22.panta pirmajā daļā minēto ierosinātāja dokumentu saņemšanas."

7. Izteikt 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Paredzētās darbības pieteikšana Valsts vides dienestam

Paredzēto darbību, kuru plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā, ierosinātājs piesaka Valsts vides dienestam, iesniedzot rakstveida iesniegumu, kurā norāda vismaz divas alternatīvas attiecībā uz paredzētās darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ja paredzētā darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), ierosinātājs iesniegumā norāda visus iespējamos risinājumus attiecībā uz paredzētās darbības vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem."

8. 14.pantā:

papildināt pirmo daļu ar vārdiem "kā arī ievieto savā mājaslapā internetā paziņojumu par ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Ministru kabineta noteiktajā kārtībā publicē" ar vārdiem "ievieto savā mājaslapā internetā";

izslēgt ceturto daļu.

9. 15.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ja ir saņemts kompetentās institūcijas lēmums, ka veicams paredzētās darbības ietekmes novērtējums, ierosinātājs vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā publicē paziņojumu par paredzēto darbību un sabiedrības iespēju iesniegt rakstveida priekšlikumus par šīs darbības iespējamo ietekmi uz vidi, kā arī individuāli informē tos nekustamo īpašumu īpašniekus (valdītājus), kuru nekustamie īpašumi robežojas ar paredzētās darbības teritoriju. Ierosinātājs minēto paziņojumu ievietošanai mājaslapā internetā elektroniski iesniedz kompetentajai institūcijai un pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā tiek plānota paredzētā darbība.

(2) Pēc kompetentās institūcijas vai tās pašvaldības rakstveida pieprasījuma, kuras administratīvajā teritorijā plānota paredzētā darbība, ierosinātājs nodrošina paredzamās darbības ietekmes novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu. Ierosinātājs var organizēt sākotnējo sabiedrisko apspriešanu pēc savas iniciatīvas. Tajā ir tiesīga piedalīties un izteikt savus priekšlikumus jebkura persona.";

izslēgt ceturto daļu.

10. 16.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"16.pants. Programmas izstrādāšana";

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc ierosinātāja rakstveida pieprasījuma kompetentā institūcija izstrādā un nosūta ierosinātājam programmu, kas ietver vides aizsardzības prasības un noteikumus, kā arī ietekmes novērtējuma turpmākai veikšanai nepieciešamo pētījumu un organizatorisko pasākumu kopumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Programma ir spēkā piecus gadus. Ierosinātājs atkārtoti pieprasa izsniegt programmu, ja tās derīguma termiņš ir beidzies, bet šā likuma 17.pantā minētais ziņojums nav iesniegts kompetentajai institūcijai."

11. Izteikt 17.pantu šādā redakcijā:

"17.pants. Ziņojums par ietekmes novērtējumu, tā sagatavošana un sabiedriskā apspriešana

(1) Pamatojoties uz programmu, ierosinātājs sagatavo ziņojumu atbilstoši šā panta trešajai daļai un ievieto savā vai tā attiecīgi pilnvarotas personas mājaslapā internetā šo ziņojumu un paziņojumu par sabiedrības iespēju iepazīties ar minēto ziņojumu un ar to saistītajiem dokumentiem, iesniegt rakstveida priekšlikumus un piedalīties sabiedriskajā apspriešanā, kā arī publicē paziņojumu vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā. Ierosinātājs nodrošina ziņojuma pieejamību sabiedrībai.

(2) Ierosinātājs ziņojumu un paziņojumu papīra formā un elektroniski iesniedz attiecīgajai pašvaldībai, kas nodrošina paziņojuma ievietošanu savā mājaslapā internetā un ziņojuma pieejamību sabiedrībai. Ierosinātājs elektroniski iesniedz kompetentajai institūcijai paziņojumu, kuru tā ievieto savā mājaslapā internetā, nodrošinot arī saiti uz ierosinātāja mājaslapu internetā, kur pieejams ziņojums.

(3) Ziņojumā sniedz informāciju par:

1) paredzēto darbību un iespējamiem risinājumiem attiecībā uz tās vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem (arī par atteikšanos no paredzētās darbības);

2) paredzēto darbību un iespējamiem risinājumiem attiecībā uz tās vietu un izmantojamo tehnoloģiju veidiem (arī par atteikšanos no paredzētās darbības), ja šī darbība var būtiski ietekmēt Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000);

3) paredzētās darbības un šīs daļas 1. un 2.punktā minēto risinājumu iespējamo ietekmi uz vidi, tai skaitā uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000);

4) tehnoloģiskajiem un citiem risinājumiem, kas palīdzētu novērst vai mazināt paredzētās darbības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi;

5) paredzētajiem kompensējošajiem pasākumiem, ja tādi nosakāmi saskaņā ar likumu "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām";

6) sabiedriskās apspriešanas rezultātu, pievienojot pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem un norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā.

(4) Sabiedrībai ir tiesības 30 dienu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minētā paziņojuma publicēšanas laikrakstā nosūtīt ierosinātājam un kompetentajai institūcijai rakstveida priekšlikumus vai viedokļus par ziņojumu. Ierosinātājs sabiedrisko apspriešanu rīko vismaz septiņas dienas pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā un ne vēlāk kā 10 dienas pirms sabiedrības priekšlikumu iesniegšanai noteiktā termiņa beigām.

(5) Ziņojuma saturu un sagatavošanas kārtību, kā arī kārtību, kādā sabiedrība tiek informēta par ziņojumu, un paziņojuma publicēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(6) Ierosinātāja pienākums ir noskaidrot sabiedrības viedokli, veicinot to iedzīvotāju līdzdalību sabiedriskajā apspriešanā, kurus var ietekmēt paredzētā darbība, vai aptaujājot šos iedzīvotājus.

(7) Ierosinātājs, izvērtējis sabiedrības iesniegtos priekšlikumus un sabiedriskās apspriešanas rezultātus, precizē ziņojumu, ietverot tajā pārskatu par sabiedrības līdzdalības pasākumiem un sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem un norādot, kā iesniegtie priekšlikumi ir ņemti vērā. Ierosinātājs šo ziņojumu kopā ar sabiedrības rakstveida priekšlikumu kopijām papīra formā un elektroniski iesniedz kompetentajai institūcijai, kā arī ievieto ziņojumu savā mājaslapā internetā.

(8) Ja ziņojuma sagatavošanas gaitā ierosinātājs nolemj atteikties no paredzētās darbības, tas nekavējoties iesniedz paziņojumu par savu lēmumu (papīra formā un elektroniski) pašvaldībai, kuras administratīvajā teritorijā plānota paredzētā darbība, un kompetentajai institūcijai, kas ierosinātāja paziņojumu ievieto savā mājaslapā internetā."

12. Izslēgt 18. un 19.pantu.

13. Izteikt 20.pantu šādā redakcijā:

"20.pants. Atzinums par ziņojumu

(1) Kompetentā institūcija izvērtē ziņojumu un sniedz par to atzinumu.

(2) Kompetentā institūcija var pieaicināt ekspertus atzinuma sagatavošanai un nosūtīt ziņojumu izvērtēšanai valsts institūcijām atbilstoši to kompetencei, kā arī, ja nepieciešams, pieprasīt no ierosinātāja papildu informāciju.

(3) Kompetentā institūcija līdz atzinuma sagatavošanai sniedz rakstveida priekšlikumus ziņojuma nepilnību novēršanai. Ierosinātājs nodrošina aktuālās ziņojuma versijas pieejamību savā vai tā attiecīgi pilnvarotas personas mājaslapā internetā un paziņojumu par aktualizēto ziņojumu elektroniski nosūta pašvaldībai ievietošanai tās mājaslapā internetā.

(4) Ja ziņojums neatbilst programmai, normatīvo aktu prasībām vai nav ņemti vērā kompetentās institūcijas rakstveida priekšlikumi attiecībā uz ziņojumu, vai nav veikta sabiedrības informēšana, vai nav notikusi sabiedriskā apspriešana atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kompetentā institūcija nosūta ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai, norādot novēršamās nepilnības, kā arī, ja nepieciešams, uzdod ierosinātājam nodrošināt sabiedrības informēšanu un sabiedrisko apspriešanu.

(5) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā kompetentā institūcija nosūta ziņojumu ierosinātājam pārstrādāšanai un sniedz atzinumu par ziņojumu.

(6) Vides ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniegšanai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai šādos gadījumos:

1) ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto ziņojumu paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai;

2) ja saskaņā ar ierosinātāja iesniegto ziņojumu paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, bet paredzētā darbība ir vienīgais risinājums un nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interešu vai citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai.

(7) Prasības šā panta sestajā daļā minētajam informatīvajam ziņojumam nosaka Ministru kabinets.

(8) Ja paredzētā darbība negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus un saskaņā ar Ministru kabineta lēmumu paredzētā darbība ir vienīgais risinājums un nepieciešama citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai, kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" nosūta informāciju Eiropas Komisijai atzinuma saņemšanai. Par pārējiem šā panta sestajā daļā minētajiem gadījumiem un kompensējošo pasākumu piemērošanu kompetentā institūcija atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" informē Eiropas Komisiju.

(9) Kompetentā institūcija atzinumu par ziņojumu nosūta ierosinātājam, ietekmes novērtēšanā iesaistītajām valsts institūcijām, citai likumā noteiktajai institūcijai un pašvaldībām (papīra formā un elektroniski), kas to ievieto savā mājaslapā internetā. Kompetentā institūcija ievieto savā mājaslapā internetā atzinumu par ziņojumu un publicē vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā paziņojumu par to, ka ir sniegts atzinums par ziņojumu, kā arī informē par iespēju iepazīties ar minēto atzinumu un ziņojumu.

(10) Kompetentā institūcija atzinumā par ziņojumu, ja nepieciešams, norāda nosacījumus, ar kādiem paredzētā darbība ir īstenojama vai nav pieļaujama.

(11) Atzinums par ziņojumu ir spēkā trīs gadus. Ja šajā laikā netiek pieņemts šā likuma 21.pantā minētais paredzētās darbības akcepts, veicams jauns ietekmes novērtējums."

14. 20.1 pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdu "darba";

izslēgt sestajā daļā vārdu "noslēguma";

izslēgt 6.1 daļā vārdus "un laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"";

izslēgt 6.2 daļā vārdu "darba".

15. Izslēgt 21.panta otrajā daļā vārdu "noslēguma".

16. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

"22.pants. Paredzētās darbības akceptēšana

(1) Lai saņemtu atļauju uzsākt paredzēto darbību, ierosinātājs iesniedz attiecīgajai valsts institūcijai, pašvaldībai vai citai likumā noteiktajai institūcijai iesniegumu, ziņojumu un kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu kopā ar citos normatīvajos aktos noteiktajiem dokumentiem.

(2) Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, vispusīgi izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu.

(3) Ja paredzēto darbību plānots veikt vairāku pašvaldību teritorijā, tā uzskatāma par akceptētu, ja lēmumu par šīs darbības akceptēšanu ir pieņēmušas visas attiecīgās pašvaldības.

(4) Ja paredzētajai darbībai ir pārrobežu ietekme, attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija, pieņemot lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, izvērtē arī ietekmētās valsts ieinteresēto institūciju un sabiedrības viedokli, kā arī konsultāciju rezultātus.

(5) Lēmumu akceptēt vai neakceptēt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā paredzēto darbību pieņem Ministru kabinets.

(6) Paredzēto darbību akceptē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

17. 23.pantā:

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Attiecīgā valsts institūcija, pašvaldība vai cita likumā noteiktā institūcija triju dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas to ievieto savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) un piecu darbdienu laikā nosūta publicēšanai vismaz vienā pašvaldības izdotajā laikrakstā vai citā vietējā laikrakstā.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja paredzēto darbību plānots īstenot ārpus Latvijas jurisdikcijā esošas teritorijas un ir notikušas konsultācijas saskaņā ar šā likuma 20.1 panta septīto daļu, kompetentā institūcija piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņemta informācija par pieņemto lēmumu, ievieto šo lēmumu savā mājaslapā internetā."

18. 23.5 pantā:

papildināt sesto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja izraudzītais risinājums nav pietiekami pamatots, kompetentā institūcija atzinumā norāda iebildumus, kas ņemami vērā, lemjot par plānošanas dokumenta apstiprināšanu.";

izteikt 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Pirms kompetentā institūcija sniedz atzinumu, Vides ministrija sagatavo informatīvo ziņojumu un Ministru kabineta rīkojuma projektu iesniegšanai Ministru kabinetam lēmuma pieņemšanai šādos gadījumos:

1) ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), bet šā dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums sabiedrībai nozīmīgu interešu, arī sociālo vai ekonomisko interešu, apmierināšanai;

2) ja saskaņā ar izstrādātāja iesniegto vides pārskatu plānošanas dokumenta īstenošana negatīvi ietekmēs Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā (NATURA 2000) sastopamās Eiropas Savienības prioritārās sugas vai biotopus, bet šā dokumenta īstenošana ir vienīgais risinājums un nepieciešama sabiedrības veselības aizsardzības, sabiedrības drošības vai vides aizsardzības interešu vai citu sabiedrībai sevišķi svarīgu interešu apmierināšanai."

19. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ierosinātājs ir atbildīgs par:

1) iesniegtās informācijas pilnīgumu un patiesumu, kā arī par ziņojuma sagatavošanu atbilstoši šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām;

2) ziņojumā ietverto risinājumu īstenošanu."

20. Izslēgt 26.panta otrās daļas 1.punktā vārdu "noslēguma".

21. Papildināt pārejas noteikumus ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14. Grozījumi šā likuma 4.1 panta trešajā daļā, 14.panta pirmajā un trešajā daļā, 20.1 panta piektajā, sestajā, 6.1 un 6.2 daļā un 21.panta otrajā daļā, 26.panta otrās daļas 1.punktā, kā arī grozījumi attiecībā uz šā likuma 15.panta pirmās daļas, 16.panta ceturtās daļas, 17., 20., 22.panta un 24.panta pirmās daļas izteikšanu jaunā redakcijā, 3.1 panta, 14.panta ceturtās daļas, 18. un 19.panta izslēgšanu un likuma papildināšanu ar 6.1 pantu stājas spēkā 2011.gada 1.janvārī.

15. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2011.gada 1.janvārim izdod šā likuma 17.panta piektajā daļā, 20.panta piektajā un septītajā daļā, kā arī 22.panta sestajā daļā minētos noteikumus."

22. Izteikt informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 4.punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 30.novembra direktīvas 2009/147/EK par savvaļas putnu aizsardzību;".

23. Izteikt 1.pielikuma 25.punktu šādā redakcijā:

"25. Projekti, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguvi 150 hektāru vai lielākā platībā."

24. 2.pielikumā:

izteikt 1.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas kategorijas maiņa un meža zemes transformācija, ja šīs zemes platība ir lielāka par 50 hektāriem;";

papildināt 1.punktu ar 8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"8) Eiropas Savienībā atļautu ģenētiski modificētu kultūraugu audzēšana.";

izteikt 2.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1) projekti, kas paredz derīgo izrakteņu ieguvi piecu hektāru vai lielākā platībā vai kūdras ieguvi 25 hektāru vai lielākā platībā;";

izteikt 2.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) derīgo izrakteņu ieguve, tīrot vai padziļinot virszemes ūdens objektus vai jūru (izņemot ostas akvatorijas remonta padziļināšanu sākotnējā projektētā dziļuma atjaunošanai), ja kopējais izrakteņu ieguves apjoms ir 1000 kubikmetru un vairāk;";

izteikt 2.punkta 4.apakšpunkta "b" apakšpunktu šādā redakcijā:

"b) urbumi radioaktīvo atkritumu glabāšanai,";

izteikt 10.punkta 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"3) dzelzceļa līniju būvniecība, ja to kopgarums pārsniedz vienu kilometru, un kravas pārkraušanas iekārtu un termināļu būvniecība, izņemot visu minēto objektu renovāciju (visas darbības, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums);";

izteikt 10.punkta 11.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11) dambju, molu un citu būvju būvniecība jūrā, kur iespējamas krasta pārmaiņas, izņemot esošo būvju uzturēšanu;";

papildināt 10.punktu ar 17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17) jūras krastu nostiprināšana.";

papildināt 11.punkta 8.apakšpunktu pēc vārda "iznīcināšanas" ar vārdiem "vai pārstrādes";

papildināt 11.punktu ar 12.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12) ēku un būvju būvniecība, rekonstrukcija, renovācija un restaurācija Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes krasta kāpu aizsargjoslā."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 10.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 30.jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 10.06.2010.Stājas spēkā: 14.07.2010.Tēma: Vides tiesības; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 30.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
212506
14.07.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)