Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.523

Rīgā 2010.gada 8.jūnijā (prot. Nr.30 56.§)
Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā īsteno darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.prioritātes "Administratīvās kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" (turpmāk – aktivitāte);

1.2. projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijus;

1.3. prasības projekta iesniedzējam;

1.4. atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi, kompetences sadalījumu starp šīm iestādēm un sadarbības kārtību, kā arī atbildīgās iestādes un sadarbības iestādes funkcionālās padotības formu.

2. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti plānošanas reģionu un vietējās pārvaldes līmenī (pilsētās un novados).

3. Aktivitāti īsteno ierobežotas projektu iesniegumu atlases veidā.

4. Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums ir 3 506 867 euro.

(MK 01.04.2014. noteikumu Nr.184 redakcijā)

5. Eiropas Sociālā fonda finansējuma intensitāte ir 100 procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

6. Aktivitātes īstenošanu nodrošina atbildīgā iestāde un sadarbības iestāde. Atbildīgā iestāde ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – atbildīgā iestāde), sadarbības iestāde ir Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – sadarbības iestāde).

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

7. Aktivitātes mērķa grupa ir plānošanas reģioni, pašvaldības.

8. Aktivitātes ietvaros sasniedzamie uzraudzības rādītāji ir šādi:

8.1. piesaistīto jauno speciālistu skaits plānošanas reģionos, pilsētās un novados;

8.2. plānošanas reģionu un pašvaldību skaits, kuros nodrošināta administratīvās kapacitātes stiprināšana.

9. Atbildīgā iestāde:

9.1. nodrošina ar aktivitātes uzraudzību saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

9.2. nodrošina aktivitātes īstenošanu, uzraudzību un kontroli, aktivitātes īstenošanas nosacījumu un projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju izstrādi, analizē problēmas aktivitātes īstenošanā un sniedz vadošajai iestādei un Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda uzraudzības komitejai priekšlikumus par aktivitātes īstenošanas uzlabošanu;

9.3. nodrošina, lai netiktu pārsniegts aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi aktivitātes līmenī;

9.4. izstrādā projektu iesniegumu vērtēšanas un projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas aizpildīšanas metodiku;

9.5. aktivitātes uzraudzībai lieto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāj tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

9.6. izvērtē un saskaņo vai noraida sadarbības iestādes pieņemtos lēmumus par grozījumiem vienošanās par projekta īstenošanu (turpmāk – vienošanās) nosacījumos.

10. Sadarbības iestāde:

10.1. nodrošina ar aktivitātes ieviešanu saistītos informācijas un publicitātes pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

10.2. publicē tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv) ar projektu iesniegumu atlasi saistīto dokumentāciju;

10.3. nosūta uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu vienlaikus visiem šo noteikumu 17.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem, nepārsniedzot šo noteikumu 1.pielikumā konkrētam projekta iesniedzējam noteikto izmaksu apmēru;

10.4. izstrādā un saskaņo ar atbildīgo iestādi vērtēšanas komisijas nolikumu, projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodiku, kārtību, kādā nodrošina projektu iesniegumu atlasi un vērtēšanu, kā arī pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

10.5. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju (turpmāk – vērtēšanas komisija);

10.6. nodrošina projektu iesniegumu vērtēšanu;

10.7. pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu, kā arī uzrauga nosacījumu izpildi;

10.8. izskata Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēju (turpmāk – finansējuma saņēmējs) sagatavoto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku;

10.9. izstrādā vienošanās projektu un slēdz vienošanos ar finansējuma saņēmēju;

10.10. pārbauda finansējuma saņēmēju iesniegtos maksājuma pieprasījumus, apstiprina attiecināmo izdevumu summas, sagatavo maksājuma uzdevumus un izdevumu deklarācijas;

10.11. izskata un apstiprina iesniegtos projekta progresa pārskatus;

10.12. izvērtē grozījumus vienošanās nosacījumos un pieņem lēmumu par projekta grozījumiem;

10.13. projektu uzraudzībai lieto Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmu un uzkrāj tajā datus par projektiem atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības informācijas sistēmas izmantošanu;

10.14. nodrošina, lai netiktu pārsniegts šo noteikumu 4.punktā noteiktais aktivitātes īstenošanai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējums, un uzrauga pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apguvi, tai skaitā Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 93.panta 1. un 2.punktā minētā principa izpildi projektu līmenī;

10.15. nodrošina projektu uzraudzību un kontroli, tajā skaitā veic izlases pārbaudes projektu īstenošanas vietās;

10.16. pārbauda un iesniedz Iepirkumu uzraudzības birojā finansējuma saņēmēja sagatavoto iepirkuma plānu;

10.17. nodrošina informācijas sagatavošanu atbildīgajai iestādei par aktivitātes īstenošanai pieejamā finansējuma apguvi.

11. Sadarbības iestāde ir atbildīgās iestādes funkcionālā pārraudzībā.

II. Projekta darbības un izmaksas

12. Projekta ietvaros atbalstāmas šādas darbības:

12.1. normatīvajos aktos par profesiju klasifikatoru noteiktās otrās pamatgrupas speciālistu piesaiste atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā norādītajām profesijām – pašvaldību autonomo funkciju vai plānošanas reģionu kompetences nodrošināšanai un administratīvās kapacitātes paaugstināšanai;

12.2. projekta ietvaros piesaistītā speciālista apmācības, kas saistītas ar kvalifikācijas paaugstināšanu;

12.3. Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas un komunikācijas pasākumi atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu.

13. Projekta iesniegumā neiekļauj darbības, kas nav vērstas uz:

13.1. šo noteikumu 2.punktā noteiktā mērķa sasniegšanu;

13.2. normatīvajos aktos noteikto pašvaldības autonomo funkciju izpildi vai plānošanas reģionu kompetenci.

14. Projekta attiecināmās tiešās izmaksas ir:

14.1. projekta ietvaros piesaistītā speciālista atlīdzība;

14.2. projekta ietvaros piesaistītā speciālista darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas, kas nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

14.3. pievienotās vērtības nodokļa maksājumi, kas tiešā veidā saistīti ar projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās;

14.4. apmācības izdevumi, kas, pamatojoties uz attiecīgu darba devēja rīkojumu, nepieciešami piesaistītā speciālista kvalifikācijas paaugstināšanai, bet ne biežāk kā vienu reizi kalendāra gada laikā un nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

14.5. ar projekta darbībām tieši saistītās publicitātes un komunikācijas pasākumu izmaksas, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām;

14.6. neparedzētie izdevumi, nepārsniedzot piecus procentus no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām.

15. Projekta iesniegumā neiekļauj:

15.1. neattiecināmās izmaksas;

15.2. izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 14.punktā;

15.3. piemaksas un prēmijas (budžeta izdevumu klasifikācijas ekonomiskās kategorijas kods (turpmāk – EKK) – 1140), darba devēja piešķirtie labumi un maksājumi (EKK – 1170), mācību maksas kompensācija (EKK – 1223) projekta ietvaros piesaistītajam speciālistam.

16. Izmaksas ir attiecināmas, ja tās:

16.1. veiktas pēc 2010.gada 1.janvāra un 12 mēnešu periodā pirms projekta darbību uzsākšanas speciālists nav bijis darba tiesiskajās attiecībās ar iestādi, kurai viņš tiek piesaistīts;

16.2. atbilst drošas finanšu vadības principam, ko veido:

16.2.1. saimnieciskuma princips (resursi ir pieejami noteiktā laikā, pienācīgā apmērā un par zemāko cenu);

16.2.2. lietderības princips (labākā attiecība starp izmantotajiem resursiem un gūto rezultātu);

16.2.3. efektivitātes princips (ir sasniegti izvirzītie mērķi un paredzētie rezultāti).

(MK 15.11.2011. noteikumu Nr.884 redakcijā)

III. Prasības projekta iesniedzējam un projekta iesniegumam

17. Pēc sadarbības iestādes uzaicinājuma iesniegt projekta iesniegumu atļauts:

17.1. plānošanas reģioniem;

17.2. republikas pilsētu – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Valmieras un Ventspils – pašvaldībām;

17.3. novadu pašvaldībām.

18. Projekta iesniedzējs projekta iesnieguma veidlapu, tajā skaitā projekta iesnieguma veidlapas pielikumus, sagatavo un noformē atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā minētajām prasībām.

19. Projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par šo noteikumu 14.punktā minēto izmaksu apjomu 12 mēnešiem, bet nav lielāks par šo noteikumu 14.punktā minēto izmaksu apjomu 24 mēnešiem un nepārsniedz šo noteikumu 1.pielikumā konkrētajam projekta iesniedzējam noteikto apmēru.

20. Projekta iesniedzējs nodrošina projekta īstenošanai atbilstošu projekta vadības komandas kapacitāti. Projekta vadības komandā iekļauj vismaz projekta vadītāju un grāmatvedi, kuriem ir augstākā izglītība un pieredze vismaz viena ārvalstu finanšu instrumentu finansēta projekta īstenošanā.

21. Projekta iesnieguma veidlapai pievieno projekta iesnieguma kopiju elektronisko datu nesējā un šādu pavaddokumentu oriģinālus vai kopijas (uz kopijas ir attiecīgās iestādes apliecinājums par kopijas atbilstību oriģinālam):

21.1. speciālista darba līgums vai speciālista amata apraksts;

21.2. finanšu stabilizācijas uzrauga rakstiska piekrišana projekta īstenošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldību finanšu stabilizēšanu un pašvaldību finansiālās darbības uzraudzību, ja projekta iesniedzējs ir finanšu stabilizācijas procesā;

21.3. projekta vadībā iesaistītā personāla dzīvesgaitas apraksts (CV).

IV. Projektu iesniegumu atlase

22. Projektu iesniegumu atlasi organizē, nosūtot uzaicinājumu iesniegt projekta iesniegumu šo noteikumu 17.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem, nosakot projektu iesniegumu iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 20 darbdienām no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas. Projektu iesniegumu atlasi organizē vienā vai vairākās kārtās, līdz finansējuma saņēmēji ir noslēguši vienošanās par visu šo noteikumu 1.pielikumā noteikto projekta kopējo attiecināmo izmaksu apjomu.

23. Sadarbības iestāde paziņojumu par ierobežotas projektu iesniegumu atlases uzsākšanu ievieto tīmekļa vietnē (www.vraa.gov.lv).

24. Projekta iesniedzējs sadarbības iestādē iesniedz projekta iesniegumu un šo noteikumu 21.punktā minētos dokumentus vienā eksemplārā:

24.1. papīra formā – personīgi vai nosūtot pa pastu. Dokumentus noformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un ievieto aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē). Ja projekta iesniegums ir nosūtīts pa pastu, par projekta iesniegšanas laiku uzskata dienu, kad projekta iesniegums ir nodots pastā. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, kad sūtījums nodots pastā. Ja projekta iesniegums ir iesniegts personīgi, par projekta iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad sadarbības iestādes pārstāvis ir izdarījis atzīmi uz projekta iesnieguma par projekta saņemšanu;

24.2. elektroniskā dokumenta formā – atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Par projekta iesnieguma iesniegšanas laiku uzskata brīdi, kad projekta iesniegums nosūtīts pa elektronisko pastu vai izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas. Ja rodas domstarpības, projekta iesniedzējs pierāda faktu, ka projekta iesniegums nosūtīts līdz projekta iesnieguma iesniegšanas termiņa beigām. Ja sadarbības iestāde apgalvo, ka projekta iesniegums nav saņemts, tā minēto apgalvojumu pamato.

25. Vērtēšanas komisijas sastāvā iekļauj divus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvjus, vienu Valsts kancelejas pārstāvi un trīs Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvjus.

(Grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

26. Sadarbības iestāde uzaicina piedalīties vērtēšanas komisijas darbā vienu vadošās iestādes pārstāvi novērotāja statusā bez balsstiesībām.

27. Vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs ir sadarbības iestādes vadītājs vai sadarbības iestādes vadītāja norīkota amatpersona.

28. Uzsākot vērtēšanas komisijas darbu, vērtēšanas komisijas locekļi, eksperti un novērotāji paraksta apliecinājumu, ka viņu darbībā nepastāv tādi apstākļi, kas pārkāpj Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumā noteiktos ierobežojumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītajai personai, un nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta projekta iesnieguma apstiprināšanā.

29. Vērtēšanas komisija saņemtos projektu iesniegumus vērtē atbilstoši šo noteikumu 4.pielikumā iekļautajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem.

30. Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem vērtē ar "Jā" (atbilst), "Daļēji atbilst" (atbilst ar nosacījumu) vai "Nē" (neatbilst). Projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem kvalitātes kritērijiem vērtē, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

31. Ja projekta iesniegums, ievērojot šo noteikumu 4.pielikumā minēto projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju secību, neatbilst kaut vienam no neprecizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem vai nesaņem minimālo punktu skaitu kādā no kvalitātes kritērijiem, projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina.

32. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja projekta iesniegums atbilst visiem šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem un projekta iesniegumā ir izpildītas šo noteikumu 4.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju minimālās prasības.

33. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu, ja projekta iesniegumu nepieciešams precizēt kādā no šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem.

34. Šo noteikumu 33.punktā minētais nosacījums var ietvert prasību sniegt papildu skaidrojumu par projekta iesniegumu vai prasību precizēt projekta iesniegumu, lai nodrošinātu projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem precizējamiem administratīvajiem vai atbilstības kritērijiem.

35. Ja šo noteikumu 33. un 34.punktā minēto nosacījumu izpilde ietekmē kāda cita šo noteikumu 4.pielikumā minētā kritērija atbilstības vērtējumu, sadarbības iestāde lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu papildina ar attiecīgiem norādījumiem.

36. Šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildes termiņš ir 20 darbdienas no lēmuma pieņemšanas dienas.

37. Sadarbības iestāde pārbauda šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietverto nosacījumu izpildi un septiņu darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes dokumentācijas saņemšanas nosūta projekta iesniedzējam atzinumu par nosacījumu izpildi.

38. Ja šo noteikumu 33.punktā minētajā lēmumā ietvertie nosacījumi nav izpildīti vai nav ievērots šo noteikumu 36.punktā minētais termiņš, projekta iesniegums uzskatāms par noraidītu.

39. Sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par projekta iesnieguma noraidīšanu, ja:

39.1. projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 4.pielikumā minētajiem neprecizējamiem administratīvajiem un atbilstības kritērijiem;

39.2. projekta iesniegumā nav izpildītas šo noteikumu 4.pielikumā minēto kvalitātes kritēriju minimālās prasības.

40. Sadarbības iestāde nodrošina, lai informācija par apstiprinātajiem projektu iesniegumiem tiktu publicēta tīmekļa vietnē www.vraa.gov.lv.

V. Projekta īstenošana un uzraudzība

41. Sadarbības iestāde vienošanos ar finansējuma saņēmēju slēdz atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

42. Ja, īstenojot projektu, rodas neatbilstoši veiktās izmaksas, finansējuma saņēmējs tās sedz no saviem budžeta līdzekļiem un uzskaita saskaņā ar vienošanās nosacījumiem.

43. Projekta iesniedzējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma saņemšanas vai šo noteikumu 37.punktā minētā atzinuma saņemšanas iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku.

44. Finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā pēc vienošanās noslēgšanas iesniedz izskatīšanai sadarbības iestādē iepirkuma plānu (ja attiecināms). Iepirkuma plāns sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu.

45. Ja maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafikā ir nepieciešams veikt izmaiņas, finansējuma saņēmējs piecu darbdienu laikā no dienas, kad ir konstatēta šāda nepieciešamība, iesniedz sadarbības iestādē aktualizēto maksājuma pieprasījumu iesniegšanas grafiku un pamatojumu nepieciešamo izmaiņu veikšanai.

46. Ja projekta iesniedzējs 30 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 32.punktā minētā lēmuma pieņemšanas vai pēc šo noteikumu 37.punktā minētā atzinuma saņemšanas nav ieradies sadarbības iestādē, lai slēgtu vienošanos, sadarbības iestāde vienošanos neslēdz un informē par to atbildīgo iestādi.

47. Pēc tam kad noslēgta vienošanās, sadarbības iestāde, ja tai ir pieejami valsts budžeta līdzekļi, nodrošina šo noteikumu 17.2. un 17.3.apakšpunktā minētajām institūcijām avansa maksājumu atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšana un izdevumu deklarācijas sagatavošana.

48. Finansējuma saņēmējs nodrošina pirmā iepirkuma konkursa izsludināšanu ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc vienošanās noslēgšanas (ja attiecināms). Ja minētajā termiņā pirmais iepirkuma konkurss nav izsludināts, sadarbības iestāde lemj par nepieciešamību lauzt vienošanos.

49. Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē maksājuma pieprasījumu, izdevumus attaisnojošo dokumentu kopijas un projekta pārskatu atbilstoši vienošanās nosacījumos noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

50. Sadarbības iestāde samazina projektam piešķirtā finansējuma apmēru šādos gadījumos:

50.1. ja faktiskais finanšu līdzekļu izlietojums ir mazāks, nekā paredz vienošanās;

50.2. ja nav īstenota kāda no darbībām, ko paredz vienošanās, bet tiek sasniegts projekta mērķis;

50.3. ja nav iesniegti finanšu līdzekļu izlietojumu apliecinošie dokumenti;

50.4. ja maksājuma pieprasījumā norādītās attiecināmās izmaksas nav samērīgas un ekonomiski pamatotas;

50.5. ja finansējuma saņēmējs ir maldinājis atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi, sniedzot nepatiesu informāciju.

51. Sadarbības iestādei, izvērtējot starpposma vai noslēguma pārskatu, ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus publisko iepirkumu jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, lai pārbaudītu maksājuma pieprasījumā norādīto attiecināmo izmaksu atbilstību un pamatotību.

52. Sadarbības iestāde kontrolē finansējuma līdzekļu apguvi, lai netiktu pārsniegta šo noteikumu 4.punktā aktivitātei noteiktā summa. Ja projektā samazinās kopējā attiecināmo izmaksu summa, sadarbības iestāde, pamatojoties uz precizēto Eiropas Sociālā fonda finansējuma atlikumu, kontrolē šo noteikumu 1.pielikumā minēto projekta iesniedzējam maksimāli pieejamo Eiropas Sociālā fonda izmaksu summu, uzaicinot iesniegt projekta iesniegumus kārtējā atlases kārtā šo noteikumu 17.punktā minētos projektu iesniedzējus.

53. Finansējuma saņēmējs nodrošina, lai attiecināmie izdevumi, kuru atmaksu veic no Eiropas Sociālā fonda finansējuma līdzekļiem, kā arī ar projekta īstenošanu saistītie aktīvi, pasīvi un naudas plūsma grāmatvedības uzskaitē ir identificējama, nodalīta un pārbaudāma.

54. Visas ar projekta īstenošanu saistītās izmaiņas finansējuma saņēmējs saskaņo ar sadarbības iestādi vienošanās noteiktajā kārtībā.

55. Ar projekta mērķi, šo noteikumu 9.3.apakšpunktā minētā principa izpildi un projekta uzraudzības rādītājiem saistītās izmaiņas sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā saskaņo ar atbildīgo iestādi.

56. Atbildīgā iestāde, sadarbības iestāde un finansējuma saņēmējs līdz 2021.gada 31.decembrim glabā visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentu oriģinālus un dokumentu oriģinālu atvasinājumus, kuri izgatavoti, ievērojot normatīvos aktus par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu un kuru pareizība apliecināta, kā arī nodrošina Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas institūcijām pieeju šai dokumentācijai.

57. Projekta iesniedzējs nodrošina, lai projekta ietvaros tiktu piesaistīts speciālists, kurš līdzšinējā profesionālajā darbībā ar tiesas spriedumu nav atzīts par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā, komerciālā uzpirkšanā, kā arī nav iesaistījies noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ ir skartas Latvijas Republikas vai Eiropas Savienības finanšu intereses, vai sodāmība ir dzēsta vai noņemta.

58. Projektu īsteno ne ilgāk kā līdz 2015.gada 31.decembrim.

VI. Noslēguma jautājums

59. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2008.gada 16.septembra noteikumus Nr.759 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 171.nr.).

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.523
Projekta iesniedzējam pieejamais attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms

(Pielikums MK 05.11.2013. noteikumu Nr.1273 redakcijā)

I. Novada pašvaldībai pieejamais attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms

1.tabula

Nr.
p.k.

Novada pašvaldība

Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms (euro)

1. Ogres novads

32 726,00

2. Talsu novads

32 726,00

3. Tukuma novads

32 726,00

4. Rēzeknes novads

32 726,00

5. Saldus novads

32 726,00

6. Daugavpils novads

32 726,00

7. Bauskas novads

32 726,00

8. Madonas novads

32 726,00

9. Kuldīgas novads

32 726,00

10. Jelgavas novads

32 726,00

11. Gulbenes novads

32 726,00

12. Dobeles novads

29 880,32

13. Salaspils novads

29 880,32

14. Ķekavas novads

29 880,32

15. Krāslavas novads

29 880,32

16. Olaines novads

29 880,32

17. Cēsu novads

29 880,32

18. Limbažu novads

29 880,32

19. Alūksnes novads

29 880,32

20. Siguldas novads

29 880,32

21. Ludzas novads

29 880,32

22. Balvu novads

29 880,32

23. Smiltenes novads

29 880,32

24. Līvānu novads

29 880,32

25. Mārupes novads

29 880,32

26. Ventspils novads

29 880,32

27. Preiļu novads

29 880,32

28. Lielvārdes novads

29 880,32

29. Valkas novads

29 880,32

30. Aizputes novads

29 880,32

31. Ozolnieku novads

29 880,32

32. Grobiņas novads

29 880,32

33. Kandavas novads

29 880,32

34. Aizkraukles novads

29 880,32

35. Vecumnieku novads

26 323,13

36. Iecavas novads

24 797,83

37. Salacgrīvas novads

26 323,13

38. Priekuļu novads

26 323,13

39. Dagdas novads

26 323,13

40. Stopiņu novads

26 323,13

41. Ādažu novads

26 323,13

42. Ilūkstes novads

26 323,13

43. Babītes novads

26 323,13

44. Auces novads

26 323,13

45. Burtnieku novads

26 323,13

46. Inčukalna novads

26 323,13

47. Ikšķiles novads

26 323,13

48. Engures novads

26 323,13

49. Viļānu novads

26 323,13

50. Brocēnu novads

26 323,13

51. Kārsavas novads

26 323,13

52. Kocēnu novads

26 323,13

53. Krustpils novads

24 499,03

54. Ropažu novads

26 323,13

55. Garkalnes novads

26 323,13

56. Priekules novads

26 323,13

57. Viļakas novads

26 323,13

58. Jaunjelgavas novads

26 323,13

59. Pļaviņu novads

26 323,13

60. Ķeguma novads

26 323,13

61. Amatas novads

26 323,13

62. Riebiņu novads

26 323,13

63. Rojas novads

26 323,13

64. Rūjienas novads

26 323,13

65. Carnikavas novads

26 323,13

66. Alojas novads

26 323,13

67. Kokneses novads

26 323,13

68. Saulkrastu novads

26 323,13

69. Skrundas novads

26 323,13

70. Jēkabpils novads

22 512,71

71. Krimuldas novads

26 323,13

72. Baldones novads

26 323,13

73. Dundagas novads

26 323,13

74. Vecpiebalgas novads

26 323,13

75. Viesītes novads

26 323,13

76. Aglonas novads

26 323,13

77. Pārgaujas novads

26 323,13

78. Neretas novads

26 323,13

79. Salas novads

26 323,13

80. Apes novads

26 323,13

81. Rundāles novads

26 323,13

82. Strenču novads

26 323,13

83. Tērvetes novads

26 323,13

84. Skrīveru novads

26 323,13

85. Raunas novads

26 323,13

86. Mālpils novads

26 323,13

87. Līgatnes novads

26 323,13

88. Mazsalacas novads

26 323,13

89. Varakļānu novads

26 323,13

90. Nīcas novads

26 323,13

91. Zilupes novads

26 323,13

92. Ērgļu novads

26 323,13

93. Beverīnas novads

26 323,13

94. Durbes novads

26 323,13

95. Ciblas novads

26 323,13

96. Aknīstes novads

26 323,13

97. Pāvilostas novads

26 323,13

98. Cesvaines novads

26 323,13

99. Vaiņodes novads

26 323,13

100. Lubānas novads

26 323,13

101. Jaunpils novads

26 323,13

102. Jaunpiebalgas novads

26 323,13

103. Rugāju novads

26 323,13

104. Sējas novads

26 323,13

105. Vārkavas novads

26 323,13

106. Naukšēnu novads

26 323,13

107. Rucavas novads

23 725,01

108. Alsungas novads

26 323,13

109. Baltinavas novads

26 323,13

II. Republikas pilsētas pašvaldībai pieejamais attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms

2.tabula

Nr.
p.k.

Republikas pilsētas pašvaldība

Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms (euro)

1. Daugavpils

39 840,41

2. Jēkabpils

39 840,41

3. Jelgava

39 840,41

4. Jūrmala

39 840,41

5. Liepāja

39 840,41

6. Rēzekne

39 840,41

7. Ventspils

39 840,41

8. Valmiera

39 840,41

III. Plānošanas reģionam pieejamais attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms

3.tabula

Nr.
p.k.

Plānošanas reģions

Attiecināmo izmaksu maksimālais apjoms (euro)

1. Rīgas plānošanas reģions

57 626,31

2. Vidzemes plānošanas reģions

57 626,31

3. Kurzemes plānošanas reģions

57 626,31

4. Zemgales plānošanas reģions

57 626,31

5. Latgales plānošanas reģions

57 626,31

2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.523
Atbalstāmo profesiju nosaukumi

(Pielikums grozīts ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitātes "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem" ietvaros ir atbalstāmas šādas profesijas, kas atbilst normatīvajiem aktiem par profesiju klasifikatoru:

Nr.p.k. Profesijas kods Profesijas nosaukums

1.

2120 14

Ekonomikas STATISTIĶIS

2.

2120 17

Finanšu STATISTIĶIS

3.

2511 01 Skaitļotāju/sistēmu ANALĪTIĶIS

4.

2521 01 Skaitļotāju/datu bāzes ANALĪTIĶIS

5.

2521 02 Skaitļotāju/datu bāzes VADĪTĀJS

6.

2512 01 Skaitļotāju/sistēmu KONSTRUKTORS

7.

2523 01 Skaitļotāju/sistēmu INŽENIERIS

8.

2512 02 Programmēšanas INŽENIERIS

9.

2523 02 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

10.

2513 02 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

11.

2521 03 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

12.

2511 02 Sistēmanalītiķis

13.

2529 01 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

14.

2529 02 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

15.

2529 03 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

16.

2512 05 Programmētājs

17.

2521 04 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

18.

2161 01 Arhitekts

19.

2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS

20.

2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS

21.

2164 03 Transporta/tīklu INŽENIERIS

22.

2161 02 Arhitekta palīgs

23.

2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

24.

2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

25.

2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

26.

2529 08 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

27.

2142 01 Būvinženieris

28.

2149 02 Sistēmu/izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

29.

2149 05 Plānošanas INŽENIERIS

30.

1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS

31.

2411 01 Vecākais GRĀMATVEDIS

32.

2412 01 Finansists

33.

1211 05 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

34.

2422 01 Projekta VADĪTĀJS/DIREKTORS

35.

2422 02 Projekta KOORDINATORS

36.

2619 01

Juriskonsults

37.

2631 02 Ekonomists

38.

2631 05 Finanšu EKONOMISTS

39.

2631 09 Nodokļu EKONOMISTS

40.

2631 12 Budžeta EKONOMISTS

41.

2631 15 Galvenais EKONOMISTS

42.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

43.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

44.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

45.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

46.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

47.

(svītrots ar MK 15.11.2011. noteikumiem Nr.884)

48.

2143 01 Vides INŽENIERIS

49.

2422 03 Vecākais REFERENTS

50.

2422 06 Vecākais INSPEKTORS

51.

2422 09 Vecākais EKSPERTS

52.

2422 04 Referents

53.

2422 07 Inspektors

54.

2422 10 Eksperts
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas iesniegtajā redakcijā

3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.523

(Pielikums grozīts ar MK 05.11.2013. noteikumiem Nr.1273)

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 8.jūnija
noteikumiem Nr.523
Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji
ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

Noraidāms1
vai precizējams2

1. Projekta iesniegums ir iesniegts

N

1.1. personīgi vai pa pastu aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē)
1.2. elektroniska dokumenta formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un apliecināts ar laika zīmogu
2. Projekta iesniegums ir iesniegts sadarbības iestādes uzaicinājumā noteiktajā termiņā

N

3. Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu

N

4. Projekta iesniegums ir iesniegts vienā oriģināleksemplārā

N

5. Iesniegtais projekta iesniegums ir cauršūts (caurauklots), ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

N

6. Projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā

P

7. Projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta un sagatavota atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumu Nr.523 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti "Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem"" (turpmāk – noteikumi) 3.pielikumā noteiktajām prasībām

P

8. Visas projekta iesnieguma lapas ir numurētas

P

9. Projekta iesnieguma veidlapai ir pievienoti visi noteikumu 21.punktā noteiktie un atbilstoši noformētie pavaddokumenti

P

10. Projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu, dzēsumu, aizkrāsojumu, svītrojumu vai papildinājumu, ja projekta iesniegumu iesniedz papīra formā

P

11. Projekta iesniegumu ir parakstījis projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs vai tā pilnvarota persona

P

 

ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma –
Jā/Nē

PROJEKTA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Noraidāms3 vai precizējams4

12. Projekta mērķis sekmē noteikumu 2.punktā noteiktā aktivitātes mērķa sasniegšanu

N

13. Projekta ietvaros piesaistītie speciālisti atbilst noteikumu 2.pielikumā noteiktajām speciālistu kategorijām

P

14. Projekta darbības atbilst noteikumu 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām

P

15. Projekta iesniegumā ir pamatots, kā tiks nodrošināta projekta īstenošana un uzraudzība, tajā skaitā rezultātu uzturēšana, vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas

P

16. Projekta vadības komandas pieredze, projekta vadības kapacitāte un profesionālās zināšanas atbilst noteikumu 20.punktā noteiktajām prasībām par projekta vadības komandas pieredzi, projekta vadības kapacitāti un profesionālajām zināšanām

P

17. Projekta ietvaros tiks piesaistīti speciālisti pašvaldību autonomo funkciju vai plānošanas reģionu kompetences nodrošināšanai

N

18. Projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteikumu 14.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām

P

19. Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām

P

20. Projekta iesniegumā ir definētas mērķa grupas – plānošanas reģioni, pilsētu pašvaldības un novadu pašvaldības – un ir pamatotas mērķa grupas vajadzības un problēmas

P

21. Projektā plānotās darbības nodrošina definēto problēmu risināšanu

P

22. Projekta iesniegumā plānotie rezultāti, to indikatori un rezultātu ietekme ir precīzi definēta, izmērāma un sekmēs aktivitātes mērķu sasniegšanu

P

23. Projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts

P

24. Projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar projekta iesniedzēja plānotajām vai īstenotajām projektu darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros

N

25. Projekta kopējais attiecināmo izmaksu apjoms nav mazāks par noteikumu 19.punktā noteikto minimālo summu

P

26. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas nav lielākas par noteikumu 1.pielikumā projekta iesniedzējam noteikto maksimālo summu

P

27. Projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu

P

28. Projekta iesniegumā ir izvērtēti iespējamie projekta īstenošanas riski un analizēti preventīvie pasākumi risku novēršanai

P

29. Projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts ekonomiski izdevīgākais risinājums – projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta mērķu sasniegšanai

P

PROJEKTA IESNIEDZĒJA ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI
30. Projekta iesniedzējs atbilst Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu 17.punktā noteiktajām prasībām projekta iesniedzējam

N

31. Projekta iesniedzējam ir stabili un pieejami finansējuma līdzekļi

N

 

KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas
sistēma – punktu skala

32. Projekta ietvaros tiks piesaistīts speciālists, kuram ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

32.1. speciālistam ir vismaz triju gadu darba pieredze un augstākā izglītība

4

32.2. speciālistam ir vismaz viena gada darba pieredze un augstākā izglītība

3

32.3. speciālistam nav darba pieredzes, bet ir atbilstoša augstākā izglītība

2

32.4. nav izpildītas šā pielikuma 32.1., 32.2. un 32.3.apakšpunktā noteiktās prasības

0

33. Projekta iesniegumā ir pamatota problēma un problēmas risinājums

Kritērijā jāsaņem vismaz
3 punkti

33.1. analizēta pašvaldībā vai plānošanas reģionā esošo speciālistu kapacitāte, izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu kvalitāte un savstarpējā sasaite, pamatota speciālistu piesaistes nepieciešamība

4

33.2. pamatota speciālistu piesaistes nepieciešamība, bet nav analizēta pašvaldībā vai plānošanas reģionā esošo speciālistu kapacitāte, izstrādāto attīstības plānošanas dokumentu kvalitāte un savstarpējā sasaiste

3

33.3. nav izpildītas šā pielikuma 33.1. un 33.2.apakšpunktā noteiktās prasības

0

34. Projekta iesniegumā atspoguļota projektā piesaistīto speciālistu darba rezultātu uzturēšana un izmantošana pēc projekta pabeigšanas

Kritērijā jāsaņem vismaz 2 punkti

34.1. projektā tiks nodrošināta piesaistīto speciālistu darba rezultātu uzturēšana un izmantošana vismaz 12 mēnešus pēc projekta pabeigšanas

4

34.2. projektā tiks nodrošināta piesaistīto speciālistu darba rezultātu uzturēšana un izmantošana vismaz sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas

2

34.3. nav izpildītas šā pielikuma 34.1. un 34.2.apakšpunktā noteiktās prasības

0

KRITĒRIJI PAR HORIZONTĀLĀM PRIORITĀTĒM
35. Projektā paredzētās aktivitātes sekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu (dzimumu līdztiesība, aktīvā novecošanās un invalīdu tiesības) ievērošanu

Kritērijs nav izslēdzošs

35.1. sekmē visu triju pamatprincipu ievērošanu

3

35.2. sekmē divu pamatprincipu ievērošanu

2

35.3. sekmē viena pamatprincipa ievērošanu

1

35.4. nesekmē vienlīdzīgu iespēju pamatprincipu ievērošanu

0

 

Piezīmes.

1. 1 Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

2. 2 Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu ar nosacījumu.

3. 3 Ja saņemts negatīvs vērtējums, projekta iesniegumu noraida.

4. 4 Ja saņemts negatīvs vērtējums, var pieņemt lēmumu ar nosacījumu.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministre D.Staķe
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.1.aktivitāti .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 523Pieņemts: 08.06.2010.Stājas spēkā: 29.06.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 100, 28.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
212349
{"selected":{"value":"08.04.2014","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"08.04.2014","iso_value":"2014\/04\/08","content":"<font class='s-1'>08.04.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-07.04.2014.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.12.2011","iso_value":"2011\/12\/01","content":"<font class='s-1'>01.12.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.06.2010","iso_value":"2010\/06\/29","content":"<font class='s-1'>29.06.2010.-30.11.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
08.04.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)