Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti

1.pants. 2009.gada 16.decembrī Tirānā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgums par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti (turpmāk - Līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Līgumā paredzēto saistību izpildi koordinē Iekšlietu ministrija.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 15.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Līgums latviešu un angļu valodā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 3.jūnijā.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 22.jūnijā

 LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN ALBĀNIJAS REPUBLIKAS MINISTRU PADOMES LĪGUMS PAR SADARBĪBU CĪŅĀ PRET TERORISMU, ORGANIZĒTO NOZIEDZĪBU, NELEGĀLU NARKOTISKO VIELU, PSIHOTROPO VIELU UN PREKURSORU APRITI

Latvijas Republikas valdība un Albānijas Republikas Ministru padome (turpmāk tekstā "Puses"),

cenšoties veicināt to divpusējās sadarbības attīstību;

būdamas pārliecinātas par sadarbības būtisko nozīmi, lai cīnītos pret noziedzību, it īpaši terorismu, organizēto noziedzību un nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti;

nolūkā pastiprināt kopīgos centienus cīņā pret terorismu;

vēloties saskaņot savu darbību cīnoties pret starptautisko organizēto noziedzību;

ievērojot atbilstošas starptautiskās vienošanās;

vienojās par sekojošo:

1. pants

1. Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus un saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, Puses sadarbojas cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti.

2. Puses sadarbojas it īpaši gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi vai to sagatavošana tiek īstenota vienas Puses valsts teritorijā un iegūtā informācija attiecas uz otras Puses valsts teritoriju.

2.pants

Lai cīnītos pret terorismu, Puses:

1) apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorisma aktiem, par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantotajām ierīcēm;

2) apmainās ar informāciju par teroristu grupām un šo grupu dalībniekiem, kuri plāno, izdara vai ir izdarījuši noziedzīgus nodarījumus vienas Puses valsts teritorijā, nodarot kaitējumu kādai no Pusēm, kā arī ar informāciju, kas nepieciešama, lai cīnītos pret terorismu un noziedzīgiem nodarījumiem, kas rada nopietnus draudus sabiedriskajai drošībai;

3) apmainās ar analītiskajiem un citiem materiāliem, kas saistīti ar terorismu;

4) apmainās ar pieredzi un zināšanām drošības nodrošināšanas jomā;

5) saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem pēc vienas no Pusēm pieprasījuma otra Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvos un citus pasākumus.

3.pants

Lai cīnītos pret nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti, Puses:

1) informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālā apritē iesaistītajām personām; par slēpšanas vietām, transporta līdzekļiem un izdarīšanas metodēm; par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru izcelsmes vietām un galamērķiem, kā arī par jebkādām citām ar šādiem noziedzīgiem nodarījumiem saistītām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

2) informē viena otru par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālās starptautiskās aprites metodēm un citiem atbilstošiem faktiem;

3) apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu par narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru nelegālu apriti rezultātiem;

4) ja nepieciešams, nodod viena otrai narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru paraugus;

5) apmainās ar pieredzi narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru legālās aprites kontrolē;

6) pamatojoties uz vienas Puses pieprasījumu, saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem akliem, tās kopīgi veic operatīvās un citas darbības.

4. pants

Lai cīnītos pret noziedzību, it īpaši organizēto noziedzību, Puses:

1) informē viena otru par organizētajā noziedzībā iesaistītajām personām, viņu sakariem, noziedzīgo organizāciju un grupu struktūru, lietu faktiem (it īpaši par laiku, vietu un izdarīšanas metodi), apdraudējuma objektiem, veiktajiem pasākumiem, kā arī citām atbilstošām ziņām, ciktāl tās ir nepieciešamas, lai cīnītos pret šādiem noziedzīgiem nodarījumiem;

2) apmainās ar informāciju un pieredzi par transnacionālu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas metodēm un jaunām formām;

3) apmainās ar kriminālistisko un kriminoloģisko pētījumu rezultātiem un pieredzi izmeklēšanas tehnikā un darba metožu un aprīkojuma pielietošanā;

4) pēc pieprasījuma nodod viena otrai tās rīcībā esošo informāciju un priekšmetu paraugus, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem vai izmantoti, lai izdarītu noziedzīgus nodarījumus;

5) veic speciālistu apmaiņu kopējai vai savstarpējai apmācībai, lai iegūtu augstāka līmeņa kompetenci un savstarpēji mācītos cīņā pret noziedzīgiem nodarījumiem izmantotos jaunākos sasniegumus izmeklēšanas tehnikā, aprīkojumā un metodēs;

6) pamatojoties uz vienas Puses pieprasījumu, saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem, otra Puse vai abas Puses kopīgi veic operatīvās un citas darbības.

5.pants

1. Lai īstenotu šī Līguma noteikumus, Pušu kompetentās iestādes, no Latvijas Republikas puses:

Iekšlietu ministrija, Valsts policija, Drošības policija, Valsts robežsardze, Valsts ieņēmumu dienests;

un no Albānijas Republikas puses:

Iekšlietu ministrija, Valsts policijas Galvenā direkcija, Muitas Galvenā direkcija un Finanšu ministrija,

savu pilnvaru un kompetences ietvaros sadarbojas viena ar otru tieši.

2. Pušu kompetentās iestādes var precizēt sadarbību konkrētās jomas un sazināšanās veidus atsevišķos Protokolos.

3. Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai kompetento iestāžu kontaktinformāciju un to kompetenču jomas, kas nepieciešamas savstarpējai komunikācijai.

4. Puses nekavējoties informē viena otru pa diplomātiskajiem kanāliem par izmaiņām Pušu kompetento iestāžu sarakstā, kas noteikts šī panta pirmajā daļā.

5. Ja nav citas vienošanās, komunikācija un informācijas apmaiņa starp abu Pušu kompetentajām iestādēm notiek angļu valodā.

6. pants

1. Sadarbība starp Pušu kompetentām iestādēm notiek, pamatojoties uz pieprasījumiem. Pieprasījumi tiek nosūtīti Pušu kompetentām iestādēm to kompetences ietvaros.

2. Sadarbības pieprasījumi tiek veikti oficiāli rakstveidā un nogādāti ar drošu tehnisku līdzekļu starpniecību. Sadarbības pieprasījumu paraksta kompetentās iestādes vadītājs vai tā vietnieks, vai citas viņu pilnvarotas personas un to apstiprina ar kompetentās iestādes zīmogu.

3. Sadarbības pieprasījumos tiek norādīts pieprasītājas kompetentās iestādes nosaukums, pieprasījuma priekšmets, pamatojums, kā arī papildu informācija, par pieprasījumā iekļaujamajiem personas datiem. Sadarbības pieprasījumiem var tikt pievienoti citi dokumenti, kas attiecas uz pieprasījuma priekšmetu.

4. Ja vienas Puses kompetentā iestāde nespēj atbildēt uz tai iesniegto pieprasījumu, tā pārsūta šo pieprasījumu citai savas Puses kompetentai iestādei un informē par to pieprasītāju kompetento iestādi.

7.pants

Ievērojot Pušu nacionālos normatīvos aktus par personu datu aizsardzību, kas nodoti sadarbības ietvaros, ir spēkā šādi nosacījumi:

1) saņemošā Puse tos drīkst izmantot tikai tādam mērķim un saskaņā ar tādiem nosacījumiem, kādus ir noteikusi nododošā Puse;

2) pēc nododošās Puses pieprasījuma saņemošā Puse sniedz informāciju par nodoto datu izmantošanu un tādējādi sasniegtajiem rezultātiem;

3) personas datus var nodot tikai šī Līguma 5.panta pirmajā daļā minētajām Pušu kompetentajām iestādēm, kas cīnās pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru apriti. Datus var nodot citām iestādēm tikai ar iepriekšēju nododošās Puses atļauju;

4) nododošā Puse nodrošina, ka nododamie dati ir precīzi, un pārliecinās, ka datu nodošana ir nepieciešama un atbilst noteiktajam mērķim. Ja vēlāk atklājas, ka tika nodoti neprecīzi dati vai dati, kurus nedrīkstēja sniegt, saņemošā Puse tiek nekavējoties par to informēta. Saņemošā Puse izlabo kļūdas vai, gadījumos, kad datus nedrīkstēja nodot, tos iznīcina;

5) persona, kuras personas dati tiek nodoti, pēc tās lūguma un saskaņā ar attiecīgās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem ir jāinformē par šādiem datiem un to iecerēto izmantošanu; valsts drošības un sabiedriskās kārtības interesēs šādas informācijas sniegšana var tikt atteikta;

6) nododot datus, nododošā Puse informē saņemošo Pusi par to dzēšanas termiņu saskaņā ar nododošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Neatkarīgi no termiņa, dati attiecībā uz personu tiek dzēsti tiklīdz tie vairs nav nepieciešami. Nododošā Puse tiek informēta par nodoto datu dzēšanu un dzēšanas iemesliem. Šī Līguma izbeigšanas gadījumā, visi uz tā pamata saņemtie dati ir iznīcināmi;

7) Puses reģistrē datu nodošanu, saņemšanu un dzēšanu speciāli šim nolūkam izveidotā datu bāzē;

8) Puses veic saņemto personas datu aizsardzību pret neatļautu piekļūšanu, pārveidošanu un atklāšanu.

8.pants

1. Saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem Puses aizsargā informāciju, kuru jebkura no Pusēm klasificēja kā neizpaužamu, ciktāl tas ir nepieciešams saskaņā ar nosūtošās Puses nacionālajiem normatīvajiem aktiem.

2. Dokumentus, datus un tehnisko aprīkojumu, kas nodoti saskaņā ar šo Līgumu, var nodod valstij, kas nav šī Līguma Puse, tikai ar iepriekšēju rakstisku nododošās Puses atļauju, kura tos izsniegusi.

9.pants

1. Lai veicinātu un izvērtētu sadarbību saskaņā ar šo Līgumu, Pušu kompetentās iestādes var izveidot Apvienoto Komisiju. Puses pa diplomātiskiem kanāliem paziņo viena otrai par saviem pārstāvjiem, kas iecelti Apvienotās Komisijas sastāvā.

2. Apvienotās Komisijas sanāksmes notiek pēc nepieciešamības pēc jebkuras Puses iniciatīvas. Komisijas sanāksmes noliek pārmaiņus Latvijas Republika un Albānijas Republikā.

10.pants

Pusēm ir tiesības pilnībā vai daļēji noraidīt pieprasījumu par palīdzību vai sadarbību, vai arī izvirzīt nosacījumus šāda pieprasījuma izpildei, ja pieprasījuma izpilde ierobežo valsts suverenitāti, apdraud tās drošību, sabiedrisko kārtību, citas būtiskās intereses vai ir pretrunā ar tās nacionāliem normatīvajiem aktiem.

11.pants

Šī Līguma noteikumi neietekmē citu Latvijas Republikas vai Albānijas Republikas noslēgto divpusējo vai daudzpusējo starptautisko vienošanās noteikumu piemērošanu.

12.pants

Kompetentās iestādes sedz visus parastos izdevumus, kuri tām rodas, izpildot pieprasījumu, bet ārkārtējo izdevumu apmaksas kārtība starp iesaistītajām Pušu kompetentajām iestādēm tiek saskaņota atsevišķi.

13.pants

1. Jebkurš strīds, kas attiecas uz šā Līguma interpretāciju un piemērošanu, tiek risināts tiešu sarunu ceļā vai konsultējoties starp Pušu kompetentajām iestādēm to kompetenču ietvaros.

2. Ja šā panta pirmajā daļā norādīto strīdu risināšanas veidā netiek panākta nekāda vienošanās, strīds tiek risināts pa diplomātiskajiem kanāliem.

14.pants

Puses var izdarīt grozījumus vai papildinājumus šajā Līgumā, noformējot tos kā protokolus, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Šī Līguma grozījumi un papildinājumi stājas spēkā saskaņā ar šī Līguma 15.panta pirmo daļu.

15.pants

1. Šis Līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laika periodu un stājas spēkā dienā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskiem kanāliem, ar kuru Puses paziņo viena otrai par iekšējo procedūru izpildi, kas nepieciešamas, lai Līgums stātos spēkā.

2. Katra Puse jebkurā laikā var izbeigt šo Līgumu, rakstiski paziņojot par nodomu otrai Pusei pa diplomātiskajiem kanāliem. Šis Līgums zaudē spēku deviņdesmitajā dienā, kas seko datumam, kad saņemts šāds paziņojums.

Parakstīts Tirānā, 2009.gada 16.decembrī divos oriģināleksemplāros, katrs latviešu, albāņu un angļu valodās, visiem tekstiem esot vienlīdz autentiskiem. Atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā

ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Itālijas Republikā

Astra Kūrme

Albānijas Republikas Ministru padomes vārdā

iekšlietu ministra vietnieks

Avenirs Peka


 AGREEMENT between the Government of the Republic of Latvia and the Council of Ministers of the Republic of Albania on Co-operation in Combating Terrorism, Organized Crime, Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursors

The Government of the Republic of Latvia and the Council of Ministers of the Republic of Albania (hereinafter referred to as "the Parties"),

guided by the endeavor to contribute to the development of their bilateral co-operation;

convinced of the substantial importance of the co-operation in combating crime, especially terrorism, organized crime and illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

aiming to increase their joint efforts for combating terrorism;

desiring to harmonize their actions against internationally organized crime;

taking into consideration the relevant international treaties;

have agreed as follows:

Article 1

1. Taking into consideration the national legislation of the Parties and pursuant to the provisions of the present Agreement, the Parties shall co-operate in combating terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors.

2. The Parties shall co-operate especially in cases wherein crimes or their preparations are carried out in the territory of the state of one of the Parties, and information obtained refers to the territory of the state of the other Party.

Article 2

For combating terrorism, the Parties:

1) shall exchange information on the planned or committed acts of terrorism, those who participate in such crimes, the methods of commission and the devices used;

2) shall exchange information on terrorist groups and the members of these groups planning, committing or having committed crimes in the territory of the state of one of the Parties and to the disadvantage of either Party, as well as information which is necessary for combating terrorism and crimes seriously threatening the public safety;

3) shall exchange analytic and other materials related to terrorism;

4) shall exchange experience and knowledge in the field of ensuring security;

5) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other measures.

Article 3

For combating illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, the Parties:

1) shall inform each other on persons involved in the illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors; on hiding places, means of transport and methods of commission; on the place of origin and destination of the narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, as well as of any other relevant details of such crimes, in so far as they are necessary for combating these crimes;

2) shall inform each other on the methods of illicit international trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, and of other relevant facts;

3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research on illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

4) shall put at each other's disposal samples of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors, if necessary;

5) shall exchange experience in controlling the legal trade of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors;

6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, they jointly shall carry out operational and other measures.

Article 4

For combating crimes, especially organized crime, the Parties:

1) shall inform each other on persons involved in organized crime, their connections, the structure of criminal organizations and groups, the facts of the cases (especially the time, location and method of commission), the attacked facilities, the measures taken, as well as any other relevant details, in so far as they are necessary for combating such crimes;

2) shall exchange information and experience on methods of commission and new forms of transnational organized crime;

3) shall exchange the results of criminalistic and criminological research, the experience on investigation techniques and application of the working methods and equipment;

4) shall, upon request, put at each other's disposal information on and samples of objects resulting from criminal acts or used for committing crimes;

5) shall exchange experts for joint or mutual training in order to obtain a higher level expertise and to study mutually the newest achievements in investigation techniques, equipment and methods used in combating crime;

6) in accordance with the national legislation of the Parties, upon the request of one of the Parties, the other Party or both Parties jointly shall carry out operational and other measures.

  Article 5

1. In order to implement the provisions of the present Agreement, the competent authorities of the Parties, on the part of the Republic of Latvia:

the Ministry of the Interior, the State Police, the Security Police, the State Border Guard, the State Revenue Service;

and on the part of the Republic of Albania:

the Ministry of the Interior, the General Directory of the State Police, the General Directory of the Customs and the Ministry of Finance

shall, within the scope of their powers and competence, co-operate with each other directly.

2. The competent authorities of the Parties may specify the definite fields of co-operation and the forms of communication in separate Protocols.

3. The Parties shall notify each other through diplomatic channels on the contact information of the competent authorities and the jurisdiction of their competence necessary for mutual communication.

4. The Parties shall promptly notify each other through diplomatic channels of any changes in the list of the competent authorities of the Parties referred to in paragraph 1 of this Article.

5. In the absence of other agreement, the English language shall be used in communication and exchange of information between the competent authorities of the Parties.

Article 6

1. Co-operation between the competent authorities of the Parties shall be on a request basis. Requests shall be forwarded to the competent authorities of the Parties within the scope of their competences.

2. Requests for co-operation shall be made officially in writing and delivered through safe technical means. Requests for co-operation shall sign the head of the competent authority or its deputy, or other their authorized persons and certify by the seal of the competent authority.

3. Requests for co-operation shall bear the name of the requesting competent authority, the subject of the request, justification as well as additional information on the personal data containing in the request. Requests for co-operation may be accompanied by other documents pertaining to the subject matter of the request.

4. Where a competent authority of one Party is unable to respond to a request, it shall forward the request to another competent authority of that Party and inform the requesting competent authority thereabout.

Article 7

Taking into consideration the national legislation of the Parties for the protection of personal data transmitted in the course of the co-operation, the following conditions shall apply:

1) the receiving Party may use the data solely for the purpose and under the conditions determined by the transmitting Party;

2) upon the request of the transmitting Party, the receiving Party shall give information on the utilization of the data transmitted and the results thus achieved;

3) personal data may be forwarded solely to the competent authorities of the Parties referred to in paragraph 1 of Article 5 of the Agreement combating terrorism, organized crime, illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. Data may be forwarded to other authorities only upon prior written permission of the transmitting Party;

4) the transmitting Party shall undertake to ensure that the transmitted data are correct and shall ascertain whether the transmission is necessary and corresponds to the intended purpose. In case it is subsequently ascertained that incorrect or unauthorised data have been transmitted, the receiving Party must be informed immediately. The receiving Party shall correct the errors or, in case the data should not have been transmitted, destroy them;

5) the person, whose personal data have been submitted, at his request and in accordance with the national legislation of the relevant Contracting Party, must be given information on the data and their intended use; in the interests of national security and public order, such information may be refused;

6) when transmitting the data, the transmitting Party shall inform the receiving Party of the deadline for the deletion thereof in accordance with the national legislation of the transmitting Party. Regardless of the deadline, the data relating to the person concerned must be deleted as soon as they cease to be needed. The transmitting Party must be informed about the deletion of the transmitted data and about the reasons for the deletion. In the event of termination of the present Agreement, all data received on its basis must be destroyed;

7) the Parties shall keep a record of the transmission, receipt and deletion of data in the data base specially established for this purpose;

8) the Parties shall protect effectively the personal data transmitted against unauthorized access, change and publication.

Article 8

1. The Parties shall protect the secrecy of information classified as such by any of the Parties in accordance with the national legislation of the Parties in so far as this is required on the basis of the national legislation of the transmitting Party.

2. Documents, data and technical equipment transmitted pursuant to the present Agreement shall be forwarded to a non-Party of the present Agreement only upon prior written permission of the transmitting Party.

Article 9

1. In order to promote and evaluate the co-operation pursuant to the present Agreement, the competent authorities of the Parties may set up a Joint Commission. The Parties shall notify each other of their members designated to the Joint Commission through the diplomatic channels.

2. The Joint Commission shall hold meetings at the initiative of either Party. The Joint Commission shall hold its meetings alternately in the Republic of Latvia and in the Republic of Albania.

  Article 10

Either Party may reject in whole or in part or may condition to comply with the request for assistance or co-operation in case it execution would threaten its national sovereignty, endanger its security, public order, other basic interests or violate its national legislation.

  Article 11

The provisions of the present Agreement do not affect the implementation of the provisions of other bilateral or multilateral international treaties concluded by the Republic of Latvia or the Republic of Albania.

Article 12

The competent authorities shall bear all ordinary costs incurred by them in complying with a request, but the payment of any extraordinary costs shall be agreed separately by the competent authorities of the Parties concerned.

Article 13

1. Any dispute concerning the interpretation and application of this Agreement shall be settled by way of direct negotiations or consultations between the competent authorities of the Parties within the scope of their competence.

2. Should no agreement be reached by way of disputes settlement as referred to in paragraph 1 of this Article, the dispute shall be settled through diplomatic channels.

Article 14

The Parties may make amendments and supplements to the present Agreement in the form of protocols, which become an integral part of the present Agreement. The amendments and supplements to the present Agreement shall enter into force in accordance with paragraph 1 of Article 15 of the present Agreement.

Article 15

1. The present Agreement is concluded for an indefinite period of time and shall enter into force on the day of the receipt of the last written notification through diplomatic channels by which the Parties notify each other of the completion of the internal procedures necessary for the present Agreement to enter into force.

2. Each Party may terminate the present Agreement at any time by giving the other Party a written notice of its intention through diplomatic channels. Such termination shall take effect on the ninetieth day following the date of receipt of such notice.

Done at Tirana on 16 December 2009 in two originals, each in the Latvian, Albanian and English language, all texts being equally authentic. In case of differences in the interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia:

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Latvia to the Republic of Italy

Astra Kurme

For the Council of Ministers of the Republic of Albania:

deputy minister of the Interior

Avenir Peka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Latvijas Republikas valdības un Albānijas Republikas Ministru padomes līgumu par sadarbību cīņā .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 03.06.2010.Stājas spēkā: 23.06.2010.Tēma: Veselības aprūpe, farmācija; Valsts drošība un aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 99, 22.06.2010.
Saistītie dokumenti
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
212188
23.06.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)