Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Vekseļu likumā

Izdarīt Vekseļu likumā (Likumu un noteikumu krātuve, 1938, 38.nr.; Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 37./38.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1. Trata (pārvedu vekselis) ir vērtspapīrs, kuru izdod trasants un kurš ietver rakstveida uzdevumu maksātājam (trasātam) samaksāt vekselī norādīto naudas summu trešajai personai. Tratā jābūt:

1) apzīmējumam, kas izteic, ka akts ir trata. Apzīmējumu izsaka akta tekstā valodā, kurā akts uzrakstīts;

2) beznosacījuma uzdevumam maksāt noteiktu naudas summu;

3) maksātāja vārdam, uzvārdam un personas kodam. Ja personai nav personas koda, norāda tās dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un vietu;

4) maksāšanas termiņa apzīmējumam;

5) maksāšanas vietas apzīmējumam. Tratā norāda maksāšanas vietas pilnu adresi un, ja tratu samaksā bankā, - arī bankas nosaukumu un konta numuru. Ja nav norādīta maksāšanas vieta, par tādu uzskatāma tratas izrakstīšanas vieta;

6) tās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam, kurai vai uz kuras ordera izdarāma samaksa. Ja personai nav personas koda, norāda tās dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un vietu;

7) tratas izrakstīšanas vietas pilnai adresei. Ja nav norādīta tratas izrakstīšanas vieta, par tādu tiek uzskatīta trasanta (personas, kura izdod tratu) dzīves vieta;

8) tratas izrakstīšanas datumam (cipariem);

9) trasanta parakstam. Parakstot tratu, nedrīkst lietot faksimilzīmogu;

10) atzīmei par valsts nodevas samaksu (valsts nodevas apmērs, bankas dienas spiedogs, bankas darbinieka paraksts).

Ja trasants kāda iemesla dēļ nespēj pats parakstīt tratu, tad pēc viņa lūguma to var parakstīt cita persona. Tādā gadījumā uz tratas jābūt notāra apliecinājumam, ka trata parakstīta pēc trasanta lūguma."

2. Aizstāt 10.pantā vārdus "ja vien viņš tratu nav ieguvis ļaunā ticībā vai, to iegūstot, nav pielaidis rupju neuzmanību" ar vārdiem "ja vien viņš tratu nav ieguvis vai aizpildījis ļaunā ticībā vai, to iegūstot vai aizpildot, nav pielaidis rupju neuzmanību".

3. Papildināt 11.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Indosaments ir pārveduma uzraksts vekseļa otrā pusē, kurš apliecina šā vekseļa pāriešanu citas personas rokās."

4. Papildināt 15.panta pirmo daļu pēc vārda "indosants" ar vārdiem "(persona, kas izdara indosamentu)".

5. Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"21. Pieņemšana (akcepts) ir maksātāja piekrišana samaksāt vekselī norādīto naudas summu vekselī paredzētajā termiņā.

Katrs likumīgs tratas turētājs vai katra persona, pie kuras atrodas trata, var līdz maksāšanas termiņam un maksātāja dzīves vietā uzrādīt tratu maksātājam pieņemšanai."

6. 30.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "ar galvojumu" ar vārdu "(avalu)";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Galvojums ir galvinieka uzraksts uz tratas vai vienkārša vekseļa, ar kuru galvinieks samaksas saņēmējam garantē tratā vai vienkāršajā vekselī minētās summas vai tās daļas samaksu."

7. 36.pantā:

papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

"Ja maksāšanas termiņš noteikts nedēļās pēc tratas izrakstīšanas, tad maksāšanas termiņš iestājas tajā nedēļas dienā, kura pēc nosaukuma atbilst vekseļa izrakstīšanas dienai.";

uzskatīt panta līdzšinējo ceturto daļu par piekto daļu.

8. Izteikt 37. un 38.pantu šādā redakcijā:

"37. Ja trata maksājama noteiktā dienā tādā vietā, kur ir spēkā kalendārs, kas nesakrīt ar tratas izrakstīšanas vietas kalendāru, maksāšanas termiņu nosaka pēc maksāšanas vietas kalendāra.

Ja trata tiek izrakstīta, nosakot maksāšanas termiņu noteiktā dienā, tratā ierakstāms (vārdiem) gads, datums un mēnesis, kurā izdarāma samaksa. Samaksas termiņš iestājas tratā ierakstītajā datumā.

Ja trata maksājama noteiktā laikā pēc izrakstīšanas un tās izrakstīšanas un maksāšanas vietu kalendāri nesakrīt, izrakstīšanas dienu pārrēķina pēc maksāšanas vietas kalendāra un saskaņā ar to nosaka maksāšanas termiņu.

Tratu uzrādīšanai paredzētie laiki aprēķināmi saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem.

Šā panta noteikumi nav piemērojami, ja no atzīmes tratā un pat vispārīgi no tās satura izriet nodoms rīkoties citādi.

38. Tratu, kas maksājama noteiktā dienā vai noteiktā laikā pēc izrakstīšanas vai uzrādīšanas, tratas turētājs uzrāda maksātājam samaksai maksāšanas termiņa iestāšanās dienā vai vienā no divām maksāšanas termiņam sekojošām Latvijā noteiktajām darbdienām.

Tratas turētājam ir tiesības šā panta pirmajā daļā minēto tratu uzrādīt notāram, ja ir iestājies tratas uzrādīšanas termiņš un tratas uzrādītājam maksātāja atrašanās vieta nav zināma.

Notārs šā panta otrajā daļā minētajā gadījumā taisa apliecinājumu par paziņojuma nodošanu maksātājam saskaņā ar Notariāta likuma XVI nodaļas noteikumiem.

Ja maksātājs paziņojumā norādītajā termiņā atbild uz paziņojumu, piemērojami šā likuma noteikumi par tratas samaksu.

Ja maksātājs paziņojumā norādītajā termiņā neatbild uz paziņojumu, notārs taisa apliecinājumu par tratas uzrādīšanas laiku saskaņā ar Notariāta likuma XII nodaļas noteikumiem un tratas uzrādīšana notāram pielīdzināma uzrādīšanai samaksai."

9. 41.pantā:

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Par ārvalsts valūtā ārvalstī izrakstītu tratu, kura maksājama Latvijā, kā arī par Latvijā ārvalsts valūtā izrakstītu tratu, kura tiktu uzrādīta Latvijā, maksājams latos pēc tratā norādītā valūtas kursa, bet, ja tratā tas nav norādīts, - saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto valūtas kursu.";

izslēgt otro daļu;

izslēgt ceturtajā daļā vārdus "un otrās".

10. Aizstāt 42.pantā vārdus "piekritīgas iestādes" ar vārdu "notāra".

11. 44.pantā:

aizstāt trešajā daļā vārdus "nākošā dienā" ar vārdiem "nākamajā Latvijā noteiktajā darbdienā";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "sekojošām" ar vārdiem "Latvijā noteiktajām";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"Latvijā izrakstīta trata iesniedzama notāram ne vēlāk kā dienu pirms tās dienas, kas šajā pantā paredzēta kā pēdējā diena protesta izdarīšanai. Trata noprotestējama protesta izdarīšanai paredzētajā dienā, kas seko tai dienai, kurā izdarīts šā likuma 80.pantā paredzētais uzaicinājums.";

izslēgt panta piezīmi.

12. Izteikt 75.pantu šādā redakcijā:

"75. Vekselis ir vērtspapīrs, kas dod tā turētājam tiesības prasīt no vekseļa devēja vai akceptētāja samaksāt noteiktu naudas summu noteiktā termiņā un vietā.

Ja vienkāršā vekseļa devējs kāda iemesla dēļ nespēj pats parakstīt vekseli, tad pēc viņa lūguma to var parakstīt cita persona. Tādā gadījumā uz vekseļa jābūt notāra apliecinājumam, ka vekselis parakstīts pēc vekseļa devēja lūguma.

Vienkāršā vekselī jābūt:

1) apzīmējumam, kas izteic, ka akts ir vekselis. Apzīmējumu izsaka akta tekstā valodā, kurā akts uzrakstīts;

2) norādei, ka vekseli var izdot tikai vienai personai, kas ir pirmais vekseļa ņēmējs;

3) norādei, ka vekseli var izrakstīt paša orderim un svešam orderim;

4) beznosacījuma solījumam maksāt noteiktu naudas summu;

5) maksāšanas termiņa apzīmējumam;

6) maksāšanas vietas apzīmējumam. Vekselī norāda maksāšanas vietas pilnu adresi un, ja vekseli samaksā bankā, - arī bankas nosaukumu un konta numuru. Ja nav norādīta maksāšanas vieta, par tādu uzskatāma vekseļa izrakstīšanas vieta;

7) tās personas vārdam, uzvārdam un personas kodam, kurai vai uz kuras ordera izdarāma samaksa. Ja personai nav personas koda, norāda tās dzimšanas gadu, mēnesi, dienu un vietu;

8) vekseļa izrakstīšanas vietas pilnai adresei. Ja nav norādīta vekseļa izrakstīšanas vieta, par tādu tiek uzskatīta izrakstītāja dzīves vieta;

9) vekseļa izrakstīšanas datumam (cipariem);

10) vekseļa devēja parakstam. Parakstot vekseli, nedrīkst lietot faksimilzīmogu;

11) atzīmei par valsts nodevas samaksu (valsts nodevas apmērs, bankas dienas spiedogs, bankas darbinieka paraksts)."

13. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

"79. Protests ir juridisks akts, kuru sastāda notārs un kurā tiek apliecināts fakts, ka vekselis nav samaksāts tajā norādītajā termiņā."

14. Papildināt 80.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Protesta aktu noformē atbilstoši Ministru kabineta apstiprinātajam paraugam."

15. Izteikt 87.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Jāuzglabā protesta akta otrais eksemplārs un vekseļa apliecināts noraksts."

16. Papildināt ceturto nodaļu ar 94.1 pantu šādā redakcijā:

"94.1 Kārtību, kādā maksājama valsts nodeva par operācijām ar vekseļiem, un nodevas apmēru nosaka Ministru kabinets."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 15.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 15.04.2010.Stājas spēkā: 01.07.2010.Tēma:  Dokumenti, lietvedība, datu aizsardzībaPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 29.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
208921
01.07.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitāšu arhīvs
Noderīgas saites
Kontakti
Atsauksmēm
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
RSS logo
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2008 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība) Kvalitātes balva