Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 8., 10.nr.; 2005, 2., 10., 24.nr.; 2007, 3., 24.nr.; 2008, 24.nr.; 2009, 2., 14., 21.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200.nr.) šādus grozījumus:

1. 2.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šā likuma 8.panta piektā daļa, 20.panta otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunkts, 25.panta pirmā, otrā, trešā, ceturtā, piektā, sestā, septītā, astotā, devītā un desmitā daļa, 26., 31. un 32.pants neattiecas uz darbībām ar bezalkoholiskajiem dzērieniem un kafiju. Šā likuma 2.panta sestā un septītā daļa, 8.pants, 20.panta otrās daļas 1.punkta "a" apakšpunkts, 25., 26., 31. un 32.pants neattiecas uz darbībām ar dabasgāzi.";

izslēgt sestās daļas 6.punktu;

papildināt pantu ar 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Ministru kabinets nosaka dabasgāzes aprites kārtību."

2. Izteikt II nodaļas 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Ar nodokli apliekamā dabasgāze

(1) Ar nodokli apliekama galalietotājiem piegādātā dabasgāze, kas atbilst Kombinētās nomenklatūras kodiem 2711 11 00 un 2711 21 00, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(2) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ar nodokli neapliek dabasgāzi, kuru:

1) izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo;

2) izmanto divējādi atbilstoši šā likuma 5.panta 3.1 daļā minētajiem nosacījumiem;

3) izmanto mineraloģiskiem procesiem, kas atbilst apstiprinātiem attiecīgiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 20.decembra regulas (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2.red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes regulu (EK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām, (turpmāk - regula Nr. 1893/2006) apakšiedaļā "nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana" noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem;

4) dabasgāzes pārvades, uzglabāšanas un sadales sistēmas operators izlieto dabasgāzes apgādes sistēmas tehnoloģiskajām vajadzībām;

5) izmanto lauksaimniecībā izmantojamās zemes segto platību (siltumnīcu) siltumapgādei;

6) izmanto elektroenerģijas ražošanai, tajā skaitā kombinētās iekārtās, kas ražo elektroenerģiju un siltumenerģiju;

7) izmanto rūpnieciskās ražošanas (kas atbilst apstiprinātiem attiecīgiem regulā Nr. 1893/2006 noteiktajiem NACE klasifikācijas kodiem) tehnoloģisko iekārtu darbināšanai un tehnoloģiski nepieciešamā klimata nodrošināšanai minētās rūpnieciskās ražošanas telpās."

3. Aizstāt 8.panta trešajā daļā vārdus "kafiju un dabasgāzi" ar vārdiem "un kafiju".

4. 18.pantā:

izteikt piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ministru kabineta noteiktajā kārtībā no nodokļa ir atbrīvota dīzeļdegviela (gāzeļļa) un dīzeļdegviela (gāzeļļa), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela un kuru lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmanto lauksaimniecības zemes apstrādei, kā arī tādas meža vai purva zemes apstrādei, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, ja ir ievēroti šīs daļas 1., 3., 4., 5. un 6.punktā minētie nosacījumi, kā arī izpildīts vismaz viens no šīs daļas 2.punktā minētajiem nosacījumiem:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs veic saimniecisko darbību un ir reģistrējies kā nodokļu maksātājs;

2) lauksaimniecības produkcijas ražotājs attiecīgi apstrādā:

a) lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kas ir deklarēta vienotā platību maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmas ietvaros un patstāvīgām pļavām, ganībām vai aramzemē sētiem ilggadīgajiem zālājiem, ja ir nodrošināts normatīvajos aktos noteiktais minimālais liellopu blīvums uz vienu atbalstam deklarēto hektāru,

b) meža vai purva zemi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un kura ir lauksaimniecības produkcijas ražotāja īpašumā vai lietošanā;

3) vienā saimnieciskajā gadā (no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30.jūnijam) (turpmāk - saimnieciskais gads) rēķina 100 litru šīs daļas ievaddaļā minētās degvielas par katru šīs daļas 2.punktā minēto lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto lauksaimniecībā izmantojamās zemes hektāru, kā arī tādas meža vai purva zemes hektāru, kur kultivē dzērvenes vai mellenes;

4) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta attiecīgajā saimnieciskajā gadā no komersanta, kuram ir:

a) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem,

b) šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, -no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes;

5) komersants, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1. vai 4.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, noformētajos attaisnojuma dokumentos darījumiem vai darbībām ar degvielu (degvielas attaisnojuma dokumentos) un komersants, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, kases aparāta čekos atsevišķi norāda summu samaksai. Summu samaksai aprēķina no darījuma novērtējuma naudā kopā ar nodokļiem, atskaitot par darījumu aprēķināto akcīzes nodokļa summu;

6) šīs daļas ievaddaļā minētā degviela iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķinu veidiem:

a) naudas līdzekļi pārskaitīti no lauksaimniecības produkcijas ražotāja konta kredītiestādē uz degvielas pārdevēja kontu kredītiestādē (bezskaidras naudas norēķins),

b) lauksaimniecības produkcijas ražotājs izmantojis maksājuma kartes (kredītkartes, debetkartes un citas tamlīdzīgas kartes), kuras uzskata par maksāšanas līdzekli saskaņā ar Kredītiestāžu likumu un kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) izdarītas skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kontā kredītiestādē, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs - fiziskā persona.

(6) Šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu ir tiesīgs piegādāt vai realizēt komersants, kuram ir:

1) šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, - tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem vai komersantam, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, - uz attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto šim mērķim deklarēto konkrēto degvielas tvertni;

2) šā likuma 2.panta sestās daļas 4. vai 5.punktā minētā speciālā atļauja (licence) darbībai ar naftas produktiem, ja minētā degviela ir iegādāta no komersanta, kuram ir šā likuma 2.panta sestās daļas 1.punktā minētā speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai ar naftas produktiem, un tā tiek piegādāta vai realizēta no attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādītās šim mērķim deklarētās konkrētās degvielas tvertnes tikai šā panta piektajā daļā minētajiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.";

papildināt pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ja Lauku atbalsta dienests pārbaudē konstatē, ka attiecīgajā saimnieciskajā gadā starpība starp lauksaimniecības produkcijas ražotāja atbalstam deklarēto platību un atbalstam apstiprināto platību vai
attiecīgi - atbrīvojumam pieteikto meža vai purva zemes platību un platību, kur kultivē dzērvenes vai mellenes, pārsniedz 10 procentus, tas par neatbilstošo platību un nepamatoti aprēķināto šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas iegādes daudzumu informē Valsts ieņēmumu dienestu. Ar nodokli Ministru kabineta noteiktajā kārtībā apliek uz nepamatota aprēķina pamata iegādāto šā panta piektās daļas ievaddaļā minētās degvielas daudzumu, un nodokli šajā gadījumā samaksā attiecīgais lauksaimniecības produkcijas ražotājs.

(62) Ministru kabinets izdod noteikumus par akcīzes nodokļa atbrīvojuma piemērošanu šā panta piektās daļas ievaddaļā minētajai degvielai, nosakot:

1) maksimālo lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību hektāros, kā arī meža vai purva zemes platību hektāros, kur kultivē dzērvenes vai mellenes un kuras apstrādei no nodokļa ir atbrīvota šā panta piektās daļas ievaddaļā minētā degviela, un kārtību, kādā nodokļa atbrīvojuma aprēķinam samazina zemes platību, ja tā pārsniedz Ministru kabineta noteikto maksimālo zemes platību hektāros;

2) kārtību, kādā samazina aprēķināto šā panta piektajā daļā minētās degvielas iegādes daudzumu gadījumā, kad nodokļa atbrīvojuma aprēķinam samazina zemes platību, ja tā pārsniedz Ministru kabineta noteikto maksimālo zemes platību hektāros;

3) šā panta piektajā daļā minētās degvielas piegādes un realizācijas nosacījumus;

4) kārtību, kādā šā panta piektās daļas 4.punktā minētās personas sniedz informāciju un nodrošina tās aktualizāciju Lauku atbalsta dienesta vienotajā datubāzē par konkrētajam lauksaimniecības produkcijas ražotājam izsniegto šā panta piektās daļas ievaddaļā minēto degvielu, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu, un tās daudzumiem;

5) kārtību, kādā Lauku atbalsta dienests veic lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārbaudi, kā arī tādas meža vai purva zemes pārbaudi, kur kultivē dzērvenes vai mellenes."

5. Papildināt 22.pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Nodokli dabasgāzei aprēķina Ministru kabineta noteiktajā kārtībā."

6. 23.pantā:

aizstāt divpadsmitajā daļā vārdus "kafiju vai dabasgāzi" ar vārdiem "vai kafiju";

papildināt pantu ar divdesmito daļu šādā redakcijā:

"(20) Nodokļa par dabasgāzi taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis. Nodokli par dabasgāzi samaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām."

7. Izteikt 24.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Nodokļa deklarāciju par taksācijas periodu apstiprināts noliktavas turētājs un reģistrēts saņēmējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc attiecīgā taksācijas perioda beigām. Šā likuma 23.panta septītajā daļā minētajā gadījumā, kad nodokli samaksā pirms akcīzes preču nosūtīšanas no citas dalībvalsts, nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc akcīzes preču saņemšanas Latvijas Republikā. Nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju par dabasgāzi iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām. Citi nodokļa maksātāji nodokļa deklarāciju iesniedz ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc attiecīgā šajā likumā noteiktā nodokļa samaksas termiņa. Importētāji, kas nodokli samaksājuši saskaņā ar šā likuma 23.panta otro daļu, nodokļa deklarāciju neiesniedz."

8. 25.pantā:

aizstāt trešās daļas 1.punktā vārdu "sākuma" ar vārdiem "sākuma dienas";

aizstāt trešās daļas 2.punktā un sestās daļas 2.punktā vārdus "četru mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma" ar vārdiem "četru kalendāra mēnešu laikā no pārvietošanas sākuma dienas";

aizstāt vienpadsmitās daļas ievaddaļā, divpadsmitās daļas ievaddaļā un trīspadsmitās daļas ievaddaļā vārdus "kafija un dabasgāze" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "un kafija" (attiecīgā locījumā).

9. Aizstāt 32.panta otrajā daļā skaitļus un vārdus "13.pantā vai 14.panta pirmajā daļā" ar skaitļiem un vārdiem "13. vai 14.pantā".

10. Izteikt 33.panta divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Nodokļa maksātājam un šā likuma 18.panta piektās daļas 4.punktā minētajai personai aizliegts realizēt, piegādāt vai nodot akcīzes preces, kurām piemēro nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu, tādai personai, kurai nav tiesību tās saņemt.

(13) Ja netiek ievērotas šā panta divpadsmitajā daļā noteiktās prasības, par minētajām akcīzes precēm samaksā nodokli un soda naudu šajā pantā noteiktajā kārtībā. Nodokli un soda naudu piedzen attiecīgi no nodokļa maksātāja vai šā likuma 18.panta piektās daļas 4.punktā minētās personas, kas realizē, piegādā vai nodod akcīzes preces un nav ievērojusi šā panta divpadsmitajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību, kādā minētajām akcīzes precēm atļauts piemērot nodokļa atbrīvojumu vai atvieglojumu saskaņā ar šo likumu."

11. Pārejas noteikumos:

aizstāt 12.1 punktā vārdus "naftas produkti vai dabasgāze" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "naftas produkti" (attiecīgā locījumā);

izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 1.panta otrās daļas 1.punkta izteikšanu jaunā redakcijā, 5.panta ceturto daļu, 7.panta 5.punktu par dabasgāzi, likuma papildināšanu ar 15.1 pantu, kā arī 22.panta pirmo daļu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.";

papildināt pārejas noteikumus ar 43., 44., 45. un 46.punktu šādā redakcijā:

"43. Grozījumi attiecībā uz šā likuma 2.panta papildināšanu ar 7.1 daļu, likuma papildināšanu ar 6.1 pantu, 22.panta papildināšanu ar sesto daļu un 23.panta papildināšanu ar divdesmito daļu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

44. Grozījumi šā likuma 18. un 33.pantā stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

45. Lai ar 2010.gada 1.jūliju īstenotu pāreju uz šā likuma prasībām par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu lauksaimniecības produkcijas ražotājiem un lai lauksaimniecības produkcijas ražotāji varētu iesniegt Lauku atbalsta dienestam iesniegumu par iegādes limita piešķiršanu šā likuma 18.panta piektās daļas ievaddaļā minētajai degvielai, kurai piemēro nodokļa atbrīvojumu, Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.maijam izdod šā likuma 18.panta piektajā, 6.1 un 6.2 daļā paredzētos noteikumus.

46. Saskaņā ar šā likuma 18.panta sesto daļu izdotie Ministru kabineta 2007.gada 7.augusta noteikumi Nr.528 "Kārtība, kādā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem atmaksā akcīzes nodokli par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) un dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela" piemērojami līdz 2010.gada 15.augustam par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) [tajā skaitā dīzeļdegvielu (gāzeļļu), kurai saskaņā ar šā likuma nosacījumiem ir pievienota rapšu sēklu eļļa vai no rapšu sēklu eļļas iegūta biodīzeļdegviela], kura 2010.gadā iegādāta līdz 30.jūnijam un par kuru 2010.gadā veikta samaksa līdz 15.jūlijam, ja pieprasījums par nodokļa atmaksu iesniegts līdz 2010.gada 15.jūlijam."

Likums stājas spēkā 2010.gada 1.maijā.

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 22.aprīlī.

Valsts prezidents V.Zatlers

Rīgā 2010.gada 29.aprīlī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 22.04.2010.Stājas spēkā: 01.05.2010.Tēma: Nodokļi un nodevas; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 68, 29.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
208919
01.05.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)