Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.356

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 10.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 170.nr.; 2010, 34.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 4.punktā noteiktās atbalstāmās darbības un sekmējot iznākuma rādītāja - Eiropas Sociālā fonda atbalstu (izglītībā un apmācībās) mūžizglītības aktivitātes ietvaros saņem 20 200 personu - sasniegšanu, lai palielinātu pieaugušo dalību izglītībā (mērījumiem izmantojot Eurostat rādītāju "pieaugušo (25-64) dalība mūžizglītībā")."

2. Izteikt 4.2. un 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. atbalsts profesionālās pilnveides programmu apguvei (izņemot tās profesionālās pilnveides programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, B vai C kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību) (ne vairāk kā viena izglītības programma gadā);

4.3. atbalsts neformālās izglītības programmu apguvei (saziņa valsts valodā, saziņa svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālā prasme, mācīšanās prasme, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīva un uzņēmējdarbība, kultūras izpratne un izpausme) (izņemot tās neformālās izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, B vai C kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību) (ne vairāk kā divas izglītības programmas gadā);".

3. Aizstāt 15.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus "35., 36., 36.1, 37., 38., 39., 40. un 42.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35., 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2 un 42.punktā".

4. Aizstāt 24.3.apakšpunktā skaitļus un vārdus "36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "36., 36.1, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.11.apakšpunktā un 40.2 punktā".

5. Papildināt noteikumus ar 35.1.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.1.6. neparedzētās izmaksas;".

6. Izteikt 35.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2. netiešās izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai un projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai."

7. Svītrot 35.3.apakšpunktu.

8. Izteikt 39.punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 35.1.6.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, un tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai."

9. Svītrot 40.punktu.

10. Papildināt noteikumus ar 40.1 un 40.2 punktu šādā redakcijā:

"40.1 Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver:

40.1 1. uzņēmuma līguma kā ārpakalpojuma izmaksas šo noteikumu 4.4.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Ja uzņēmuma līgums ietver tikai atlīdzības izmaksas projekta vadības personālam, attiecināmas ir arī šādas Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja administratīvās (projekta vadības personāla uzturēšanas) izmaksas: darba vietas aprīkojuma īres izmaksas, transporta izmaksas (izmaksas par degvielu, par transportlīdzekļa nomu, par transporta pakalpojumu pirkšanu, par sabiedriskā transporta izmantošanu), telpu īres un nomas izmaksas, telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde), biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas, komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

40.1 2. uzņēmuma līguma izmaksas projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai.

40.2 Šo noteikumu 35.2.apakšpunktā minētās pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

11. Aizstāt 43.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40. un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1 un 42.punktā vai neatbilst šo noteikumu 36., 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.11.apakšpunktā un 40.2 punktā".

12. Izteikt 43.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 40.1 2.apakšpunktā minētās izmaksas)."

13. Izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Nepārsniedzot šo noteikumu 36. un 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.11.apakšpunktā un 40.2 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

51.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2., 35.1.3. un 35.1.4.apakšpunktā minētajām apakšpozīcijām un 35.2.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmo izmaksu apakšpozīcijas vai pozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36., 36.1, 37. un 38.punktā noteiktajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 35.1.1., 35.1.2. un 35.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

51.4. šo noteikumu 39.punktā noteikto izmaksu pārdali;

51.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 40.1 punktā minētajām izmaksām, nepārsniedzot 10 procentu no pārdalāmo izmaksu kopējās izmaksu summas."

14. Svītrot 52., 53., 54. un 55.punktu.

15. Papildināt noteikumus ar 56.punktu šādā redakcijā:

"56. Šo noteikumu 40.1 un 40.2 punktu piemēro no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas."

16. Izteikt 1.pielikuma 6.2.sadaļu šādā redakcijā:

"6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X


X1.
Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X


X1.1.
 


X1.2.
X2.
Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X


X2.1.
X2.2.3.
Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas

X

X

3.1.
X3.2.
X3.3.
X3.4.
X4.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X


X4.1.
X4.2.
X5.
Neparedzētās izmaksas

X

X

Netiešās izmaksas:

X

X

6.
X7.
X8.
X9.
X10.
X
X
X 

KOPĀ

X

X


X14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumiem Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.2.2.1.2.apakšaktivitāti "Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai"".

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros."

17. Izteikt 2.pielikuma 1.16. un 1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.16. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 35.1.4.apakšpunktā, 36., 36.1, 37., 38., 39., 40.1, 40.2 un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 36., 36.1 punktā, 37.4.apakšpunktā, 38. un 39.punktā, 40.11.apakšpunktā un 40.2 punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P"

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministrs, tieslietu ministra pienākumu izpildītājs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 20.oktobra noteikumos Nr.1213 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 356Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 24.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 65, 23.04.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
208533
24.04.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)