Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta noteikumi Nr.348

Rīgā 2010.gada 13.aprīlī (prot. Nr.19 5.§)
Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība
Izdoti saskaņā ar Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas
plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidoto fondu vadības likuma 14.panta 3.punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka:

1.1. Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" (turpmāk – programma) ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda (2007.–2013.gadam), Eiropas Atgriešanās fonda (2008.–2013.gadam) un Eiropas Bēgļu fonda (2008.–2013.gadam) (turpmāk – fonds) projektu konkursa organizēšanas kārtību;

1.2. prasības fonda finansējuma saņēmējiem;

1.3. fonda projektu iesniegumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un to vērtēšanas kritērijus;

1.4. fonda projektu atlases kārtību;

1.5. granta līguma slēgšanas kārtību;

1.6. fonda tehniskās palīdzības aktivitātes (turpmāk – tehniskās palīdzības aktivitāte) īstenošanas kārtību.

2. Fonda projektu iesniegumu atlases veidu un pieejamos finanšu līdzekļus katrai aktivitātei nosaka fonda gada programmā (turpmāk – gada programma).

3. Fonda projektu iesniegumus atlasa šādos veidos:

3.1. organizējot atklātu projektu konkursu (turpmāk – atklāts konkurss);

3.2. organizējot ierobežotu projektu atlasi (turpmāk – ierobežota atlase).

II. Fonda projektu konkursa organizēšana

4. Atklātu konkursu vadošā iestāde izsludina, ievietojot sludinājumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un savā mājaslapā internetā.

5. Ierobežotu atlasi vadošā iestāde organizē, nosūtot uzaicinājumu iesniegt fonda projekta iesniegumu gada programmā apstiprinātajiem fonda projekta iesniedzējiem.

6. Fonda projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš ir šo noteikumu 4.punktā minētajā sludinājumā un šo noteikumu 5.punktā minētajā uzaicinājumā noteiktais datums.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

7. Vadošā iestāde katram atklātajam konkursam izstrādā konkursa nolikumu. Konkursa nolikumu apstiprina vadošā iestāde.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

8. Konkursa nolikumā norāda gada programmā iekļautās prioritātes un aktivitātes, pieejamos finanšu līdzekļus, projekta ieviešanas maksimālo termiņu, iesniegšanas termiņu un vietu, kontaktinformāciju, kur var vērsties jautājumos par atklāta konkursa norisi, un citu informāciju, ko vadošā iestāde uzskata par nepieciešamu.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

9. Vadošā iestāde savā mājaslapā internetā publicē gada programmu, konkursa nolikumu, fonda projekta iesnieguma sagatavošanas metodiskos norādījumus, Eiropas Komisijas izstrādāto Atbilstības nosacījumu rokasgrāmatu attiecībā uz izmaksām, kuras paziņo, lai gūtu Eiropas Komisijas atbalstu Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldības pamatprogrammas ietvaros, un granta līguma projektu.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

III. Prasības fonda finansējuma saņēmējiem

10. Fonda projektu iesniegumu atlasē var piedalīties Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiska persona, cita valsts iestāde vai privāto tiesību juridiska persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas jomā, kuru atbalsta fonds (turpmāk – projekta iesniedzējs).

11. Projekta iesniedzējs ir atbildīgs par fonda projekta ieviešanu un vadību, kā arī projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Projekta iesniedzējs nedrīkst būt starpnieks.

12. Projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu līdzekļi un citi resursi, lai noteiktajā apmērā nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenotu projektu paredzētajā termiņā.

13. Uz fonda finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs, ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai priekšrakstu par sodu:

13.1. projekta iesniedzēja atbildīgajai amatpersonai vai citai personai, kas darbojas tā uzdevumā, ir piespriests kriminālsods saistībā ar projekta iesniedzēja darbību;

13.2. projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona vai cita persona, kas darbojas tā uzdevumā, ir atzīta par vainīgu krāpšanā, kukuļošanā vai citu darbību veikšanā, kas kaitē Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas finansiālajām interesēm.

14. Uz fonda finansējumu nevar pretendēt projekta iesniedzējs:

14.1. kuram ir nodokļu parādi;

14.2. kuram ir pasludināta maksātnespēja;

14.3. kurš atrodas sanācijas vai likvidācijas procesā.

15. Projekta iesniedzējs fonda projekta iesniegumu var iesniegt arī kopā ar vienu vai vairākiem sadarbības partneriem, ievērojot šādus nosacījumus:

15.1. sadarbības partneris fonda projektā var būt gan tiešais partneris, kas ir tieši iesaistīts projekta īstenošanā, gan finanšu partneris, kas piedalās projekta finansēšanā;

15.2. projekta iesniedzējs un sadarbības partneris pirms granta līguma noslēgšanas noslēdz rakstisku vienošanos par sadarbību projekta ieviešanā.

16. Fonda projekta iesniedzējs var iesniegt neierobežotu projektu iesniegumu skaitu, ņemot vērā, ka viens fonda projekta iesniegums drīkst attiekties tikai uz vienu gada programmas atbalstāmo aktivitāti.

IV. Fonda projekta iesnieguma sagatavošana un iesniegšana

17. Lai pretendētu uz fonda finansējumu, projekta iesniedzējs konkursa nolikumā vai uzaicinājumā noteiktajā termiņā iesniedz vadošajā iestādē fonda projekta iesniegumu (1.pielikums) un tā pielikumus:

17.1. projekta iesniedzēja apliecinājumu (2.pielikums);

17.2. sadarbības partnera apliecinājumu (ja attiecināms) (3.pielikums);

17.3. pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu (ja attiecināms) (4.pielikums);

17.4. līdzfinansējuma apliecinājumu (ja attiecināms) (5.pielikums).

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

18. Fonda projekta iesniegumu var sagatavot un iesniegt vadošajā iestādē personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski.

19. Sagatavojot fonda projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs ņem vērā šādus nosacījumus:

19.1. fonda projekta iesniegumu sagatavo datorrakstā latviešu valodā;

19.2. fonda projekta iesniegumā finanšu aprēķinus veic euro;

19.3. fonda projekta iepirkumu (apakšlīgumu) kopsumma nedrīkst pārsniegt 40 % no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot gadījumus, ja projekta iesniedzējs iesniedz pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojumu;

19.4. pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms, ja tas nav tieši vai netieši atgūstams vai rodas piegādātājam, kas reģistrēts citā dalībvalstī un tādēļ nevar to atgūt;

19.5. netiešo attiecināmo izmaksu proporcija attiecībā pret kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām Eiropas Bēgļu fonda un Eiropas Atgriešanās fonda projektiem ir līdz 7 % un Eiropas Ārējo robežu fonda projektiem ir līdz 2,5 %. Netiešo izmaksu proporcija tiek aprēķināta pēc faktiskajām izmaksām. Finansējuma saņēmējs, kas saņem operacionālo grantu no Eiropas Komisijas, netiešās izmaksas nedrīkst iekļaut projekta budžetā;

19.6. fonda projekta vadības un administrēšanas izmaksu proporcija attiecībā pret kopējām projekta attiecināmajām izmaksām šo noteikumu 20.punktā minētajiem projektu iesniedzējiem ir līdz 10 % un šo noteikumu 21.punktā minētajiem projekta iesniedzējiem ir līdz 20 %. Projekta vadības un administrēšanas izmaksu kopsummā tiek ieskaitīta netiešo attiecināmo izmaksu summa;

19.7. fonda finansējuma apjoms ir līdz 75 % un valsts budžeta līdzfinansējums ir līdz 25 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244; MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1296)

20. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

21. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

22. Fonda projekta ieviešanu uzsāk:

22.1. atklāta konkursa fonda projektiem – sākot ar granta līguma noslēgšanas dienu;

22.2. ierobežotas atlases fonda projektiem – tā gada 1.janvārī, kurā apstiprināta attiecīgā gada programma.

23. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

24. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

25. Visas fonda projekta iesnieguma sagatavošanā ieinteresētās personas var saņemt papildu informāciju par fonda projekta iesnieguma sagatavošanu. Jautājumus par fonda projekta iesnieguma sagatavošanu nosūta vadošajai iestādei uz elektroniskā pasta adresi, kas norādīta konkursa nolikumā vai uzaicinājumā, ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms fonda projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

26. Vadošā iestāde atbildes uz saņemtajiem jautājumiem sagatavo un publicē savā mājaslapā internetā ne vēlāk kā divas darbdienas pēc jautājuma saņemšanas, nenorādot jautājuma autoru.

27. Saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām par dokumentu izstrādāšanu un noformēšanu fonda projekta iesniegumu caurauklo, apzīmogo, datē, katru lapu numurē, paraksta un parakstu atšifrē, kā arī norāda lappušu skaitu.

28. Fonda projekta iesniegumu sagatavo vienā oriģināleksemplārā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

29. Uz ierobežotas atlases fonda projekta iesnieguma norāda "oriģināls" un nosūta to vadošajai iestādei kopā ar pavadvēstuli.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

30. Uz atklāta konkursa fonda projekta iesnieguma norāda "oriģināls" un iesniedz to vadošajā iestādē aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras norāda šādu informāciju:

30.1. adresātu – vadošās iestādes nosaukumu un adresi;

30.2. uzrakstu "< ... > fonds";

30.3. uzrakstu "Atklāts konkurss. Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas";

30.4. pilnu fonda projekta iesniedzēja nosaukumu un adresi.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

31. Fonda projekta iesniegumam pievieno elektronisko versiju elektronisko datu nesējā, norādot šādu informāciju:

31.1. uzrakstu "<......> fonds";

31.2. attiecīgās aktivitātes numuru;

31.3. fonda projekta iesniedzēja nosaukumu;

31.4. fonda projekta nosaukumu.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

32. Par fonda projekta iesnieguma iesniegšanas datumu un laiku uzskata:

32.1. vadošās iestādes reģistrācijas žurnālā norādīto fonda projekta iesnieguma saņemšanas datumu un laiku, ja fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi;

32.2. pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu, ja fonda projekta iesniegumu nosūta pa pastu;

32.3. fonda projekta iesnieguma nosūtīšanas datumu un laiku, ja fonda projekta iesniegumu nosūta pa elektronisko pastu, izmantojot iestādes pārziņā esošās speciālās tiešsaistes formas.

33. Ja fonda projekta iesniegumu nosūta pa elektronisko pastu, nepiemēro šo noteikumu 27., 28., 29., 30. un 31.punktā minētās prasības.

V. Atklāta konkursa ietvaros iesniegta fonda projekta iesnieguma vērtēšana

34. Fonda projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, kvalitātes kritērijiem un specifiskajiem kritērijiem (6.pielikums).

35. Vadošā iestāde fonda projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem izveido atklāta konkursa fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

36. Vadošā iestāde izstrādā atklāta konkursa fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisijas nolikumu un fonda projektu iesniegumu saņemšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību.

37. Vadošā iestāde reģistrē fonda projektu iesniegumus to iesniegšanas secībā un katram fonda projekta iesniegumam piešķir numuru.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

38. Fonda projekta iesniegumu virza vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem kritērijiem, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

38.1. fonda projekta iesniegums ir iesniegts konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;

38.2. fonda projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

38.3. fonda projekta iesniegums ir caurauklots (neattiecas uz elektroniski iesniegtajiem fonda projektu iesniegumiem).

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

39. Ja fonda projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde to virza tālākai vērtēšanai atbilstoši kvalitātes kritērijiem un iesniedz fonda vadības komitejā vērtēšanai atbilstoši specifiskajiem kritērijiem.

40. Ja fonda projekta iesniegums neatbilst kaut vienam no šo noteikumu 6.pielikuma I daļas 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8., 2.1., 3.1., 3.2. un 3.3.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde fonda projekta iesniegumu noraida.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

41. Ja fonda projekta iesniegums neatbilst šo noteikumu 6.pielikuma I daļas 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7. un 3.4.apakšpunktā minētajiem administratīvajiem kritērijiem, vadošā iestāde rakstiski pieprasa projekta iesniedzējam precizēt fonda projekta iesniegumu vai iesniegt papildinformāciju vadošās iestādes noteiktajā termiņā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

42. Ja fonda projekta iesniedzējs vadošās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto projekta iesniegumu vai papildinformāciju, vadošā iestāde fonda projekta iesniegumu noraida.

43. Ja fonda projekta iesniedzējs vadošās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto fonda projekta iesniegumu vai papildinformāciju, vērtēšanas komisija to vērtē atkārtoti atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un:

43.1. ja nepieciešamie precizējumi nav veikti vai papildinformācija nav iesniegta pilnā apmērā, fonda projekta iesniegumu noraida;

43.2. ja nepieciešamie precizējumi ir veikti vai papildinformācija ir iesniegta pilnā apmērā, vadošā iestāde rīkojas atbilstoši šo noteikumu 39.punktā noteiktajai kārtībai.

44. Ja fonda projekta iesniegums noraidīts atbilstoši šo noteikumu 40. vai 42.punktam vai 43.1.apakšpunktam, vadošā iestāde par to informē projekta iesniedzēju.

45. Fonda projektu iesniegumu vērtēšanas kārtību atbilstoši specifiskajiem kritērijiem nosaka fonda vadības komitejas nolikumā.

46. Pēc tam kad novērtēta fonda projektu iesniegumu atbilstība kvalitātes kritērijiem un specifiskajiem kritērijiem, vadošā iestāde sagatavo fonda projektu iesniegumu sarakstu, sarindojot tos prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo.

47. Fonda projekta iesnieguma kopējo punktu skaitu iegūst, summējot kvalitātes kritēriju un specifisko kritēriju punktu skaitu un aprēķinot kopējo vērtējumu saskaņā ar šo noteikumu 6.pielikumā norādīto formulu.

48. Ja vairāki fonda projektu iesniegumi ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, priekšroka tiek dota tam iesniegumam, kas ieguvis augstāku vērtējumu šo noteikumu 6.pielikuma II un IV daļā minētajos kritērijos.

49. Fonda projektu iesniegumus, kuru kopējais punktu skaits nepārsniedz 40 % no maksimāli iespējamā punktu skaita, vadošā iestāde noraida, par to informējot fonda projekta iesniedzēju.

50. Fonda projektu iesniegumus, kuru kopējais punktu skaits ir lielāks par 40 % no maksimāli iespējamā punktu skaita, vadošā iestāde virza apstiprināšanai.

51. Atkarībā no gada programmas aktivitātei pieejamiem finanšu līdzekļiem vadošā iestāde apstiprina tos fonda projektu iesniegumus, kuri ir ieguvuši lielāko punktu skaitu un kuru pieprasīto fonda finansējumu var nodrošināt 100 % apmērā. Atlikušos fonda projektu iesniegumus iekļauj fonda projektu iesniegumu rezerves sarakstā, sarindojot prioritārā secībā pēc iegūto punktu skaita, sākot ar visvairāk punktu ieguvušo.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

52. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

53. Atkarībā no atlikušā finanšu līdzekļu apmēra attiecīgajā aktivitātē:

53.1. vadības komiteja pieņem lēmumu atlikušos finanšu līdzekļus pārdalīt attiecīgā fonda citas aktivitātes finanšu līdzekļu palielināšanai;

53.2. vadošā iestāde pieņem lēmumu atlikušos finanšu līdzekļus novirzīt rezerves sarakstā iekļauto fonda projektu iesniegumu finansēšanai.

54. Ja gada programmas aktivitātē nav finanšu līdzekļu atlikuma vai vadības komiteja pieņem lēmumu rīkoties atbilstoši šo noteikumu 53.1.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, rezerves sarakstā iekļautos fonda projekta iesniegumus vadošā iestāde noraida, par to informējot projekta iesniedzēju.

55. Ja vadošā iestāde pieņem šo noteikumu 53.2.apakšpunktā minēto lēmumu, apstiprināšanai virza to rezerves sarakstā iekļauto fonda projekta iesniegumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

56. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

57. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

58. Ja gada programmas aktivitātē ir atlicis pietiekami daudz finanšu līdzekļu, lai šo noteikumu 55.punktā minēto fonda projekta iesniegumu varētu finansēt 100 % apmērā, vadošā iestāde to apstiprina.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

59. Ja gada programmas aktivitātē atlikušo finanšu līdzekļu nepietiek, lai šo noteikumu 55.punktā minēto fonda projekta iesniegumu varētu finansēt 100 % apmērā, vadošā iestāde fonda projekta iesniegumu apstiprina ar nosacījumu, ka tiks samazināts pieprasītais fonda finansējums, rakstiski pieprasot projekta iesniedzējam iesniegt vadošās iestādes noteiktajā termiņā precizēto fonda projekta iesniegumu.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

60. Ja projekta iesniedzējs vadošās iestādes noteiktajā termiņā neiesniedz precizēto fonda projekta iesniegumu, fonda projekta iesniegumu noraida.

61. Ja projekta iesniedzējs vadošās iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto projekta iesniegumu, vadošā iestāde pārbauda, vai šo noteikumu 59.punktā minētais nosacījums ir izpildīts, un:

61.1. ja nosacījums nav izpildīts, fonda projekta iesniegumu noraida;

61.2. ja nosacījums ir izpildīts, fonda projekta iesniegumu apstiprina.

62. Ja rezerves sarakstā iekļauto fonda projekta iesniegumu noraida atbilstoši šo noteikumu 60.punktā vai 61.1.apakšpunktā noteiktajai kārtībai, vadošā iestāde virza apstiprināšanai nākamo rezerves sarakstā iekļauto fonda projekta iesniegumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu, atbilstoši šo noteikumu 58. un 59.punktā noteiktajai kārtībai.

63. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

64. Vadošā iestāde informē projekta iesniedzēju par fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu vai noraidīšanu.

VI. Ierobežotas atlases ietvaros iesniegta fonda projekta iesnieguma vērtēšana

65. Fonda projektu iesniegumus vērtē atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem (7.pielikums).

66. Vadošā iestāde fonda projektu iesniegumu vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem kritērijiem un kvalitātes kritērijiem izveido ierobežotas atlases fonda projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju.

67. Vadošā iestāde izstrādā fonda projektu iesniegumu ierobežotas atlases vērtēšanas komisijas nolikumu un projektu iesniegumu saņemšanas, vērtēšanas un apstiprināšanas kārtību.

68. Vadošā iestāde reģistrē projektu iesniegumus un piešķir tiem identifikācijas numuru.

69. Fonda projekta iesniegumu virza vērtēšanai atbilstoši administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, ja tas atbilst šādiem nosacījumiem:

69.1. fonda projekta iesniegums ir iesniegts uzaicinājumā noteiktajā termiņā;

69.2. fonda projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā latviešu valodā;

69.3. fonda projekta iesniegums ir caurauklots (neattiecas uz elektroniski iesniegtajiem fonda projektu iesniegumiem).

(Grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

70. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

71. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

72. Ja fonda projekta iesniegums atbilst visiem administratīvajiem un kvalitātes kritērijiem, vadošā iestāde projekta iesniegumu virza apstiprināšanai.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

73. Ja fonda projekta iesniegums neatbilst kaut vienam administratīvajam vai kvalitātes kritērijam, vadošā iestāde rakstiski pieprasa fonda projekta iesniedzējam precizēt fonda projekta iesniegumu vai iesniegt papildinformāciju vadošās iestādes noteiktajā termiņā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

74. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

75. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

76. Vērtēšanas komisija izvērtē fonda projekta iesnieguma atbilstību šo noteikumu 73.punktā minētajam pieprasījumam un rīkojas atbilstoši šo noteikumu 72. un 73.punktā minētajai kārtībai.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

77. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

78. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

79. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

80. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

81. (Svītrots ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)

VII. Granta līguma slēgšana

82. Pēc fonda projekta iesnieguma apstiprināšanas vadošā iestāde piedāvā projekta iesniedzējam noslēgt granta līgumu.

83. Ja atklāta konkursa ietvaros projekta iesniedzējs atsakās noslēgt granta līgumu vai vadošās iestādes noteiktajā termiņā nenodrošina tā noslēgšanu un ja attiecīgajai gada programmas aktivitātei ir pieejami finanšu līdzekļi, vadošā iestāde virza apstiprināšanai vai apstiprināšanai ar nosacījumu rezerves sarakstā iekļauto nākamo fonda projekta iesniegumu ar lielāko punktu skaitu šo noteikumu 58., 59., 60., 61. un 62.punktā minētajā kārtībā.

(MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā)

84. Pēc visu granta līgumu noslēgšanas vadošā iestāde informē fonda projektu iesniegumu rezerves sarakstā atlikušos projektu iesniedzējus par fonda projektu iesniegumu noraidīšanu.

85. Granta līgumā norāda šādu informāciju:

85.1. maksimālās attiecināmās izmaksas;

85.2. fonda finansējuma, valsts budžeta līdzfinansējuma un fonda projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru;

85.3. fonda projekta finansējuma saņēmēja pienākumus un atbildību;

85.4. granta līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtību;

85.5. citu informāciju, kuru puses uzskata par būtisku.

86. Vadošā iestāde reizi ceturksnī nosūta informāciju sertificēšanas un revīzijas iestādei par noslēgtajiem granta līgumiem vai to grozījumiem, norādot:

86.1. granta līguma nosaukumu, numuru un datumu;

86.2. fonda finansējuma, valsts budžeta līdzfinansējuma un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmēru;

86.3. pēc minēto iestāžu pieprasījuma – granta līguma vai tā grozījumu kopiju.

87. Vadošā iestāde izbeidz atklātu konkursu vai ierobežotu atlasi, neslēdzot granta līgumus, šādos gadījumos:

87.1. ja visi iesniegtie projektu iesniegumi ir noraidīti;

87.2. ja ir objektīvs pamatojums (nepārvarama vara, finanšu līdzekļu trūkums), kādēļ vadošā iestāde nevar noslēgt granta līgumu ar atklāta konkursa uzvarētāju vai ierobežotas atlases pretendentu.

VIII. Tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošana

88. Tehniskās palīdzības aktivitāti īsteno šādas fondu vadībā, kontrolē un uzraudzībā iesaistītās valsts pārvaldes institūcijas (turpmāk – atbildīgās iestādes):

88.1. vadošā iestāde;

88.2. revīzijas iestāde;

88.3. sertificēšanas iestāde.

89. Tehniskās palīdzības aktivitātes maksimāli pieejamo fonda finansējumu, kā arī tā sadalījumu starp atbildīgajām iestādēm apstiprina gada programmā.

90. Tehniskās palīdzības aktivitātes ieviešanas attiecināmos izdevumus sedz 100 % apmērā no fonda finansējuma.

91. Tehniskās palīdzības aktivitātes ieviešanas izmaksas, ko veic atbildīgā iestāde, kura darbojas vairāku fondu ietvaros, attiecina uz konkrēto fondu, ņemot vērā atbildīgajai iestādei pieejamā tehniskās palīdzības finansējuma proporciju starp fondiem.

92. Tehniskās palīdzības aktivitātes atbalstāmās darbības un attiecināmās izmaksas ir noteiktas Eiropas Komisijas lēmumā par attiecīgā fonda īstenošanu.

93. Lai nodrošinātu revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, kā arī pienācīgu šo funkciju nodalīšanu, vadošā iestāde ar revīzijas iestādi un sertificēšanas iestādi slēdz vienošanos par revīzijas iestādes vai sertificēšanas iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtību.

94. Lai nodrošinātu vadošās iestādes tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanu, vadošā iestāde izdod iekšējo normatīvo aktu.

95. Vadošā iestāde šo noteikumu 93.punktā minēto vienošanos slēdz un šo noteikumu 94.punktā minēto iekšējo normatīvo aktu izdod par visu programmas fondu īstenošanas periodu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
1.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.348

(Pielikums grozīts ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244; MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1296)


Projekta iesniegums

Fonda nosaukumsGada programma


PrioritāteAktivitāteProjekta iesniedzējs
Projekta nosaukums

Aizpilda vadošā iestāde!


Projekta iesnieguma

iesniegšanas datums

______/______/_______

dd/mm/gggg

Iesnieguma numurs


Nr. ____________


I. INFORMĀCIJA PAR PROJEKTA IESNIEDZĒJU

1.1. Informācija par projekta iesniedzēju

Institūcijas nosaukums


Reģistrācijas Nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Kontaktadrese
Institūcijas mērķi un galvenie darbības virzieni*
Dibināšanas un darbības uzsākšanas datums*
Finansēšanas avots*

* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde.

1.2. Kontaktpersonas


Institūcijas vadītājs

Finanšu dienesta vadītājs

Projekta vadītājs

Vārds, uzvārdsAmats


Tālrunis


Fakss


E-pasta adrese


1.3. Informācija par lielākajiem realizētajiem projektiem pēdējo 3 gadu laikā*

* Aizpilda, ja projekta iesniedzējs nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde.

Projekta numurs un nosaukums
Finansēšanas avoti
Projekta budžets (EUR)
Ieviešanas periods


II. PAMATINFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

2.1. Projekta nosaukums


2.2. Projekta ieviešanas periods

Projekta uzsākšanas datums*
Projekta ilgums (mēneši)

* Ja projekta ieviešanu ir plānots uzsākt konkrētā datumā vai pirms granta līguma noslēgšanas, norāda attiecīgo datumu. Ja datums nav zināms, norāda attiecīgā mēneša pirmo datumu.

2.3. Projekta budžets

Kopējais pieprasītais finansējums (EUR)
Pieprasītais fonda finansējums (EUR)
Pieprasītais valsts budžeta finansējums (EUR)
Kopējais projekta iesniedzēja nodrošinātais finansējums (EUR)

2.4. Faktiskā projekta ieviešanas vieta(-s)

Adrese

2.5. Sadarbības partneri, kas iesaistīti projekta ieviešanā

Institūcijas nosaukums
Reģistrācijas Nr.
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese
Galvenie darbības virzieni*

* Attiecināms, ja sadarbības partneris nav Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātas valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde.

III. PROJEKTA APRAKSTS3.1. Situācijas un problēmas analīze

3.2. Piedāvātais problēmas risinājums


3.3. Projekta mērķi

Projekta vispārīgais mērķisProjekta specifiskais mērķis


3.4. Projekta atbilstība fonda mērķiem


3.5. Projekta atbilstība nacionālajiem politikas plānošanas dokumentiem


3.6. Projekta atbilstība Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem


3.7. Projektā sasniegtais uzlabojums un projekta pievienotā vērtība


3.8. Projekta ilgtspēja un nākotnes perspektīva


3.9. Projekta kopsavilkums (ne vairāk kā 300 vārdu)


3.10. Detalizēts projektā iekļauto pasākumu apraksts

Pasākuma Nr.

Pasākuma nosaukums

Pasākuma apraksts

Rezultāts

Galējā labuma guvējs*

* Norāda, ja tiek skarta mērķa grupa.

3.11. Loģiskā plānošanas matrica

Projekta nosaukums Fonds

Kopējais budžets Fonda finansējums
Vispārīgais mērķis Sasniegšanas indikatori Informācijas avoti
Specifiskais mērķis Sasniegšanas indikatori Informācijas avoti Pieņēmumi
Rezultāti Sasniegšanas indikatori Informācijas avoti Pieņēmumi
Pasākumi Ieviesējs
Pieņēmumi

PriekšnoteikumiIV. PROJEKTA IEVIEŠANAS ORGANIZĀCIJA

4.1. Projekta ieviešanā iesaistīto personu galveno pienākumu un kvalifikācijas apraksts
4.2. Projekta ieviešanai nepieciešamais materiāli tehniskā nodrošinājuma apraksts, projekta gatavības pakāpe4.3. Projekta ieviešanas uzraudzība4.4. Projekta ieviešanas riski un to mazināšanas pasākumi


Riska apraksts


Riska mazināšanas pasākumi
4.5. Plānotie projekta informācijas izplatīšanas un publicitātes pasākumi

Informācijas izplatīšanas pasākumi

Avots

Publicitātes pasākumi

Avots

4.6. Pasākumu ieviešanas indikatīvais laika grafiks


N (gads)

N+1 (gads)

N+2 (gads)


Mēneši

Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6
4.7. Finanšu resursu izlietojuma indikatīvais laika grafiks

Nr.

Pasākuma

nosaukums

N (gads)

N+1 (gads)

N+2 (gads)

I cet.

II cet.

III cet.

IV cet.

I cet.

II cet.

III cet.

IV cet.

I cet.

II cet.


V. PROJEKTA BUDŽETA TĀME

Izvēlēties fondu

Ierakstīt projekta nosaukumu

Ierakstīt projekta iesniedzēja institūcijas nosaukumu

Projekta iesniedzēja juridiskais statuss

Izvēlēties programmu

5.1. Kopējais budžets

1. Attiecināmās izmaksas

Izmaksas EUR

Izmaksas %

1.1. Tiešās attiecināmās izmaksas

A

Personāla izmaksas

B

Aprīkojuma izmaksas

C

Nekustamā īpašuma izmaksas

D

Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas

E

Citas tiešās izmaksas

E1

Komandējuma un uzturēšanās izmaksas

E2

Palīgmateriālu un pamatpakalpojumu izmaksas

E3

Apmācību un semināru izmaksas

E4

Ar ES prasībām saistītās izmaksas

E5

Ekspertu pakalpojumu izmaksas

E6

Ar mērķa grupām saistītās izmaksas

F

Kopējās tiešās attiecināmās izmaksas (summa A – E)

1.2. Netiešās attiecināmās izmaksas

G

Netiešo izmaksu kopsumma

H

Kopējās projekta izmaksas (summa F + G + H)

2. Ieņēmumi

Ieņēmumi EUR

Ieņēmumi %

I

Fonda finansējums

J

Valsts budžeta līdzfinansējums

K

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

L

Sadarbības partnera līdzfinansējums

M

Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi

N

Kopējie ieņēmumi (J + K + L + N – M)


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

5.2. Detalizētais izmaksu aprēķins

Kopā0Pasākuma Nr.

Pasākumu īstenošanai nepieciešamie resursi

Summa

1

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

2

Pasākuma nosaukums

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

3

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

4

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

5

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

6

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

7

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

8

Pasākuma nosaukums

0


<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0

<izvēlēties atbilstošo izmaksu kategoriju>

0


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

5.3. Projekta finansējuma plāns

Ls 0

Finansēšanas avoti

Kopā


Tajā skaitā pa gadiem


N (gads)

N+1 (gads)

N+2 (gads)

Kopējais projekta budžets (EUR)

0

0

0

0

0

Fonda finansējums

0
Valsts budžeta finansējums

0
Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

0
Sadarbības partnera līdzfinansējums

0
Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi

0

Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

A

5.4. Personāla izmaksas

Kopā
0

Bruto darba samaksa

Pasākuma Nr.

Vārds, uzvārds

Amats

Dalība projektā (mēnešu skaits)

Stundu skaits mēnesī

Stundas likme

000000

Darba devēja VSAOI

Pasākuma Nr.

Vārds, uzvārds

Amats

Dalība projektā (mēnešu skaits)

Bruto alga mēnesī

VSAOI (darba devēja)

0

0

0

0

0

0

Tiek iekļautas tikai to personu atalgojuma izmaksas, kuras ir tieši iesaistītas projekta ieviešanā un ir darba tiesiskās attiecībās ar projekta iesniedzēja iestādi vai darbojas uz līguma pamata, neietverot tajā peļņas normu (ar noteikto stundas likmi). Piemēram, projekta vadītājs, projekta koordinators, no projekta iesniedzēja iestādes pieaicināts eksperts (speciālists) kāda projekta pasākuma ieviešanā.


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

B

5.5. Aprīkojuma, tehnikas iegāde

Kopā

0

Pasākuma Nr.

Nosaukums

Mērķis

Skaits

Vienības cena

Paskaidrojums aprēķinam

Kopā

Iekārtu (t.sk.lietotu), piederumu, aprīkojumu un tehnoloģiju iegāde (kapitālie izdevumi)

000000

Iekārtu, piederumu, aprīkojumu, tehnoloģiju modernizācija (kapitālie izdevumi)

00000000

Iekārtu, piederumu, aprīkojumu, tehnoloģiju noma/līzings (kārtējie izdevumi)

00000000

Atbilst tikai tad, ja aprīkojuma iegāde, noma vai līzings ir būtiski nepieciešami projekta ieviešanā. Ja aprīkojuma vienības cena (bez PVN) ir mazāka par EUR 20 000 un tas ir iegādāts projekta īstenošanas laikā (izņemot pēdējos trīs projekta īstenošanas mēnešus), attiecināma ir visa pirkuma summa. Pārējos gadījumos attiecināmas ir tikai amortizācijas izmaksas (pirkuma cena/nolietojuma periods x izmantošanas ilgums projektā x izmantošanas pakāpe (%) projektā).


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

C

5.6. Nekustamā īpašuma izmaksas

Kopā
0

Pasākuma Nr.

Nosaukums

Mērķis

Skaits

Vienības cena

Kopā

Ēku, būvju, infrastruktūras būvniecība/rekonstrukcija (kapitālie izdevumi)

0


0


0


0

Nekustamā īpašuma iegāde (kapitālie izdevumi)

0


0


0


0

Nekustamā īpašuma noma (kārtējie izdevumi)

0


0


0


0

Nekustamā īpašuma iegāde ir attiecināma tikai tad, ja tam ir būtiska loma projekta ieviešanā. Biroja telpu iegādes vai nomas izmaksas tiek iekļautas netiešajās izmaksās. Var iekļaut, piemēram, projekta iesniedzējam piederošu telpu izmantošanu projektā plānoto pasākumu (semināru vai apmācību) vajadzībām.


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

D

5.7. Apakšuzņēmēju līgumu izmaksas

Kopā0

Pasākuma Nr.

Apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā


0


0


0

Šajā kategorijā ir jāiekļauj visi iepirkuma līgumi (arī bez iepirkuma procedūras) darbu izpildei un pakalpojumu sniegšanai, izņemot darba līgumus un līgumus par noteiktā darba izpildi (uzņēmuma līgumus, eksperta līgumus), kā arī vispārīgos iestādes līgumus, kas nav attiecināmi vienīgi uz projektu, piemēram, telpu noma, komandējumu organizēšana.

Nedrīkst pārsniegt 40 % no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām, izņemot gadījumu, ja projekta iesniedzējs, pamatojot nepieciešamību, iepriekš vienojas ar vadošo iestādi.


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

E1

5.8. Komandējumu un uzturēšanās izmaksas

Kopā0

Pasākuma Nr.

Amats, mērķa grupa

Komandējuma vieta, mērķis

Cilvēku skaits

Dienu skaits

Vienības cena

Kopā

Ceļa izmaksas

0000

Komandējumu dienas naudas izmaksas

0

Viesnīcas izmaksas

0

Citas komandējuma izmaksas*

0


*Apdrošināšana, vietējā transporta izmaksas.

Komandējuma izmaksās tiek iekļautas to personu komandējuma izmaksas, kuras ir tieši iesaistītas projekta ieviešanā, kuras veic atbalsta funkcijas un piedalās projekta pasākumos.


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

E2

5.9. Palīgmateriālu izmaksas

Kopā0Pasākuma Nr.

Apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā

Palīgmateriāli

0


0


0


0

Pamatpakalpojumi

0


0


0


0


Palīgmateriāli – preces, kuras nevar izmantot atkārtoti (arī degviela) un kuras ir tieši nepieciešamas projekta ieviešanā. Preces cena ir mazāka par EUR 200.
Pamatpakalpojumi – tehniskā apkope, apsardze, piegāde (programmatūra, neliels IT aprīkojums), nepārsniedzot EUR 200.
Nedrīkst iekļaut sakaru (telefona, interneta u.c.) izmaksas, pasta, telpu uzkopšanas, komunālo maksājumu, apdrošināšanas, kancelejas preču izmaksas. Minētās izmaksas ir jāiekļauj kategorijā "netiešās izmaksas".


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukumsE3

5.10. Apmācību un semināru izmaksas

Kopā
0Apmācību izmaksas

0

Pasākuma Nr.

Izmaksu apraksts

Skaits

Stundas cena

Apmācību ilgums (stundu skaits)

Kopā


0


0


0

Semināru izmaksas

0

Pasākuma Nr.

Izmaksu apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā


0


0


0

Tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar apmācību vai semināru organizēšanu – telpu īre, lektoru vai vadītāju atalgojums, mācību vai uzskates materiālu izmaksas, tulkošana, aparatūras īre, kafijas paužu vai pusdienu izmaksas.
To personu atalgojums, kuras ir iesaistītas semināru vai apmācību organizēšanā un ir projekta iesniedzēja iestādes darbinieki, tiek iekļauts kategorijā "personāla izmaksas".


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukumsE4

5.11. Ar ES prasībām saistītās izmaksas

Kopā0Pasākuma Nr.

Apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā

Tulkošanas izmaksas

0


0


0


0

Publicitātes un izplatīšanas izmaksas*

0


0


0


0

Banku vai kredītiestāžu garantijas un galvojumi

0


0


0


0

Audita un novērtējuma izmaksas

0


0


0


0

Citas

0


0


0


0

* Pie publicitātes izmaksām tiek pieskaitītas arī reprezentācijas izmaksas, kas radušās izņēmuma kārtā un saistībā ar projekta darbu (piemēram, projekta gala rezultātu prezentācija un diskusiju sesijas, kas organizētas konferenču telpās).

Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

E5

5.12. Ekspertu pakalpojumu izmaksas

Kopā0

Pasākuma Nr.

Apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā

Juridiskās konsultācijas (t.sk. notārs)

0


0


0


0

Tehniskā ekspertīze

0


0


0


0

Finansiālā ekspertīze (t.sk. grāmatvedības pakalpojumi)

0


0


0


0


Šajā sadaļā iekļautās izmaksas ir saistītas ar neregulāriem un īpašiem uzdevumiem, kas radušās ar juridisku vai obligātu ekspertīžu veikšanu. Šīs izmaksas attiecas tikai uz vienu uzdevumu, kas ir īpaši specifisks, salīdzinot ar projekta pārējo darbības jomu. Visi pārējie izmaksu veidi ir jāiekļauj kategorijās "apakšuzņēmēju līgumi" vai "personāla izmaksas".


Izvēlēties fondu

Projekta nosaukums

Iestādes nosaukums

E6

5.13. Ar mērķa grupām saistītas izmaksas

Kopā0

Pasākuma Nr.

Apraksts

Skaits

Vienība

Vienības cena

Kopā


0


0


0


0


0

Iekļaujamas izmaksas, kas saistītas ar palīdzības sniegšanu mērķa grupām. Atalgojuma un ekspertu izmaksas (ja attiecināms) ir jāiekļauj attiecīgajā kategorijā.

Ja palīdzības sniegšana tiks nodrošināta ar pakalpojuma sniedzēja/preču piegādātāja starpniecību, to norāda kategorijā "apakšuzņēmēju līgumi".


Izvēlēties fondu

Ierakstīt projekta nosaukumu

Ierakstīt projekta iesniedzēja institūcijas nosaukumu

         

G

5.14. Netiešās attiecināmās izmaksas

Kopā

1

   

 

         
Kopējā summa nedrīkst pārsniegt 7 % (Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektos) un 2,5 % (Eiropas Ārējo robežu fonda projektos) no kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām. Tiek iekļautas projekta administrācijas un pārvaldības izmaksas (piemēram, reprezentācijas izmaksas, sakaru pakalpojumi, pasta izdevumi, apdrošināšana, komunālie maksājumi, biroja telpu noma, kancelejas preču izmaksas), maksas un nodevas par bankas pakalpojumiem, aprīkojuma iegāde projekta vadībai un administrēšanai, kā arī atbalsta pasākumu veikšanai. Izmaksu atšifrējums nav nepieciešams.

5.15. Izmaksas, kuras sedz piešķirtie ieņēmumi
(Apakšnodaļa svītrota ar MK 29.03.2011. noteikumiem Nr.244)


Izvēlēties fondu

Ierakstīt projekta nosaukumu

Ierakstīt projekta iesniedzēja institūcijas nosaukumu

       
   

Kopā

5.16. Ieņēmumi

0

I

Fonda finansējums

0

J

Valsts budžeta līdzfinansējums

0

K

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums

0

L

Sadarbības partnera līdzfinansējums

0

M

Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi

0

       

L

Sadarbības partnera līdzfinansējums

0

 

 

 

 

 

 

 

Nosaukums

Apraksts

Kopā

M

Projekta ietvaros gūtie ieņēmumi

0

 

 

 

 

 

 

 

 


VI. PAPILDUS IESNIEDZAMO PAVADDOKUMENTU SARAKSTS


Nr.p.k.

Projekta iesnieguma sadaļas

Pievienots (Jā, NA)

Eksemplāru skaits

Dokumenti, kas saistīti ar projekta iesniegumu

Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojums

Dokumenti, kas saistīti ar projekta iesniedzēju (piemēram, apliecinājumi, izziņas)

Projekta iesniedzēja apliecinājums


Projekta iesniedzēja apliecināta projekta iesniedzēja reģistrācijas apliecības kopija*


Projekta iesniedzēja apliecināta projekta iesniedzēja iestādes nolikuma vai institūcijas statūtu kopija *


Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs ir/nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai projekta iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro vadošo iestādi vai deleģēto iestādi saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs*


Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu*

(izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai projekta iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro vadošo iestādi vai deleģēto iestādi saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā projekta iesniedzējs ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs*
Uzņēmuma reģistra izziņa, kas apliecina, ka projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā, un kurā norādītas personas, kam ir tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju* (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai projekta iesniedzēja rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro vadošo iestādi vai deleģēto iestādi saņemt minēto izziņu*


Projekta iesniedzēja parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums.*


Projekta iesniedzēja apliecināta projekta iesniedzēja gada pārskata kopija par iepriekšējo gadu vai, ja tādas nav, par laikposmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas datuma*
(nepieciešama, ja projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums tiks nodrošināts no projekta iesniedzēja finanšu līdzekļiem)Tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas projekta iesniedzējam piešķirs finanšu līdzekļus, izziņā norādot piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu*


Ja projekta iesniegumu vai kādus citus tam pievienotus dokumentus ir parakstījusi persona, kurai nav reģistrētas tiesības pārstāvēt projekta iesniedzēju, iesniedz projekta iesniedzēja pilnvaru vai tās apliecinātu kopiju


Projekta vadībā un administrēšanā iesaistīto personu dzīves gaitas apraksts (CV), darba uzdevumu un nepieciešamās kvalifikācijas apraksts

Dokumenti, kas iesniedzami, ja projektā paredzēta būvniecība, rekonstrukcija, zemes vai ēkas noma

Būvvaldes izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (ja projektā ir plānota būvniecība, rekonstrukcijas vai renovācijas darbi)


Zemesgrāmatu nodaļas izsniegts nostiprinājuma noraksts (par zemi, uz kuras paredzēta būvniecība, vai par ēkām, kurās paredzēti rekonstrukcijas vai renovācijas darbi)


Ilgtermiņa zemes vai ēku nomas līgumu (kas nostiprināts zemesgrāmatā uz laiku no projekta īstenošanas uzsākšanas līdz tā pabeigšanai un turpmākiem 10 gadiem)

Dokumenti, kas iesniedzami, ja projekts paredz partnerības veidošanu
Dokumentus iesniedz latviešu valodā, ja projekts paredz partnerības veidošanu ar Latvijas Republikā reģistrētu sadarbības partneri

Sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājumu


Sadarbības partnera apliecināta sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopiju*


Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu* (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro vadošo iestādi vai deleģēto iestādi saņemt minēto izziņu, norādot attiecīgās Valsts ieņēmumu dienesta reģionālās iestādes nodaļas adresi, kurā sadarbības partneris ir reģistrēts kā nodokļu maksātājs*


Uzņēmumu reģistra izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā* (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas), vai sadarbības partnera rakstiska piekrišana, kurā viņš pilnvaro vadošo iestādi vai deleģēto iestādi saņemt minēto izziņu*


Sadarbības partnera parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums*


Sadarbības partnera apliecināta projekta iesniedzēja gada pārskata kopija par iepriekšējo gadu vai, ja tādas nav, par laikposmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas dienas*

(nepieciešama, ja projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums tiks nodrošināts no sadarbības partnera finanšu līdzekļiem)
Tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības partnerim piešķirs finanšu līdzekļus, izziņā norādot piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu*

Dokumentus iesniedz kopā ar sadarbības partnera apliecinātu tulkojumu latviešu valodā, ja projekts paredz partnerības veidošanu ar ārvalstu sadarbības partneri

Sadarbības partnera parakstīts partnerības apliecinājums


Sadarbības partnera apliecināta sadarbības partnera reģistrācijas apliecības kopija


Attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partnerim nav nodokļu parādu (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas). Ja nacionālie tiesību akti šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tam nav nodokļu parādu


Attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka sadarbības partneris nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā (izziņa izsniegta ne agrāk kā mēnesi pirms projekta iesnieguma iesniegšanas).

Ja nacionālie tiesību akti šādas izziņas izsniegšanu neparedz, iesniedz sadarbības partnera apliecinājumu, ka tas nav pasludināts par maksātnespējīgu, tai skaitā neatrodas sanācijas procesā un neatrodas likvidācijas procesā
Sadarbības partnera parakstīts līdzfinansējuma apliecinājums*


Sadarbības partnera apliecināta projekta iesniedzēja gada pārskata kopija par iepriekšējo gadu vai, ja tādas nav, par laikposmu no projekta iesniedzēja institūcijas dibināšanas dienas* (nepieciešama, ja projekta iesniegumā norādītais līdzfinansējums tiks nodrošināts no sadarbības partnera finanšu līdzekļiem)


Tās institūcijas vai personas izziņa, kura pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas sadarbības partnerim piešķirs finanšu līdzekļus, izziņā norādot piešķiramo finanšu līdzekļu apjomu*Kopējais projekta iesnieguma lapu skaits

* Neattiecas, ja projekta iesniedzējs vai sadarbības partneris ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde.

Institūcijas vadītājs


(vārds, uzvārds)


(paraksts)


(datums)

Piezīme. Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
2.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.348
Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta iesniedzējs apliecina, ka:

1) projekta ieviešanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2) projekta iesniedzējs ir iepazinies ar attiecīgā fonda finansējuma saņemšanas nosacījumiem un projekta ieviešanas gaitā apņemas tos ievērot;

3) projekta iesniegumā un papildus iesniegtajos dokumentos norādītā informācija ir patiesa;

4) projekts tiks īstenots sabiedrības interesēs un tas neradīs peļņu;

5) projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par projekta ieviešanu un vadību, projekta rezultātu un mērķu sasniegšanu. Projekta iesniedzējs nav starpnieks;

6) nepastāv spēkā esošs spriedums vai priekšraksts par sodu, ar ko projekta iesniedzēja atbildīgā amatpersona atzīta par vainīgu krāpšanā, noziedzīgos nodarījumos, kas saistīti ar kukuļošanu, kā arī iesaistīšanos noziedzīgās organizācijās vai citās nelikumīgās darbībās, kuru dēļ skartas Eiropas Savienības vai Latvijas Republikas finanšu intereses;

7) projekta iesniedzējam ir pieejami stabili un pietiekami finanšu, materiāltehniskie un cilvēkresursi, lai nodrošinātu projekta ieviešanas nepārtrauktību un īstenošanu paredzētajā termiņā;

8) projekts nav ieviests vai tā ieviešana nav uzsākta no citiem Eiropas Savienības finanšu instrumentiem;

9) projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu;

10) projekta iesniedzējs ir atbildīgs par iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu;

11) projekta iesniedzējs vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabās visu ar fonda projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs, kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

12) projekta iesniedzējs apliecina, ka sabiedrība tiks informēta par fonda finansējuma ieguldījumu projekta ieviešanā, kā arī tiks ievērotas publicitātes un vizuālās identitātes vadlīnijas.

Ja tiks konstatēts, ka projekta iesniedzējs apzināti vai nolaidības dēļ sniedzis nepatiesas ziņas, vadošā iestāde liegs iespēju saņemt fonda finansējumu un varēs vērsties tiesībaizsardzības institūcijās.

Institūcijas vadītājs

         

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
3.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.348
Sadarbības partnera apliecinājums

(ja projekts paredz partnerības veidošanu)

Sadarbības partneris apliecina, ka:

1) projekta ieviešanā netiks pieļauta diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

2) pirms projekta iesnieguma iesniegšanas vadošajā iestādē vai deleģētajā iestādē sadarbības partneris ir iepazinies ar projekta iesnieguma saturu un savu lomu projekta ieviešanā;

3) sadarbības partneris pilnvaro projekta iesniedzēju noslēgt granta līgumu ar vadošo iestādi un pārstāvēt to visās ar projekta ieviešanu saistītajās darbībās;

4) sadarbības partneris vismaz astoņus gadus pēc projekta pabeigšanas glabās visu ar projekta ieviešanu saistīto dokumentāciju un informāciju un, ja nepieciešams, to uzrādīs, kā arī piekrīt Latvijas vai Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kontrolēm un auditiem pirms projekta apstiprināšanas, projekta ieviešanas laikā un pēc projekta pabeigšanas;

5) projekta ietvaros iegādājamais vai nomājamais nekustamais īpašums pirms projekta ieviešanas nav iegādāts ar Eiropas Savienības finanšu atbalstu.

Sadarbības partnera institūcijas vadītājs

         

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
4.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.348
Pārsniegtās iepirkumu (apakšlīgumu) kopsummas pamatojums

Lūdzam projekta iesniedzēju pamatot

1. Kāpēc paredzētais iepirkumu (apakšlīgumu) procentuālais rādītājs no attiecināmajām tiešajām izmaksām pārsniedz maksimāli iespējamo (40 % robežu)
  
2. Kāpēc finansējuma saņēmējam pašam nav iespējams veikt konkrēto darbību (ieviest pasākumu)
 
3. Kāpēc ir nepieciešams veikt iepirkumus un slēgt apakšlīgumus tieši par tādu summu
 

Institūcijas vadītājs

         

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
5.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.348

(Pielikums grozīts ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1296)

Līdzfinansējuma apliecinājums
Apliecinu, ka  
 

(projekta iesniedzēja vai sadarbības partnera nosaukums)

nodrošinās projekta  
 

(projekta nosaukums)

līdzfinansējumu EUR ________ apmērā, ja projekta iesniegums tiks apstiprināts.

Institūcijas vadītājs

         

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

 

(datums*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Iekšlietu ministre, veselības ministra pienākumu izpildītāja L.Mūrniece
6.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.348
Atklāta konkursa projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1296)

I. Administratīvie kritēriji

Nr.
p.k.

Kritērijs

Vērtējums
(Jā, Nē, NA)

1. Projekta iesnieguma formālā atbilstība

1.1.

Projekta iesniedzējs ir Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas attiecīgā fonda jomā

1.2.

Projekta iesniedzējs ir maksātspējīgs, tai skaitā neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā

1.3.

Projekta iesniedzējam nav nodokļu parādu

1.4.

Iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs*

1.5.

Iesniegta projekta iesnieguma elektroniskā versija*

1.6.

Projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram*

1.7.

Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumam (ir aizpildītas visas attiecināmās sadaļas)

1.8.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona

1.9.

Projekta iesniegumā norādītie ieviešanas termiņi nepārsniedz attiecīgā fonda gada programmas īstenošanas periodu (N+2 gada 30.jūnijs)

1.10.

Projekta iesniegumā ir ievērota attiecīgā fonda īstenoto pasākumu darbības teritorija

1.11.

Projekta iesniedzēja apliecinājums atbilst noteikumu 2.pielikumam, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona

1.12.

Ja projekta iesniegumā plānotais iepirkumu apjoms pārsniedz 40 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ir iesniegts noteikumu 4.pielikumam atbilstošs pamatojums, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona

1.13.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi attiecināmie pavaddokumenti

1.14.

Projekta iesniegums un papildus iesniegtie pavaddokumenti ir numurēti

2. Projekta iesnieguma finansiālā atbilstība

2.1.

Projekta finanšu aprēķini ir veikti euro

2.2.

Pieprasītais fonda finansējuma, valsts budžeta līdzfinansējuma un projekta iesniedzēja līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi, ievērojot projekta iesniedzēja juridisko statusu un finansējuma proporciju

2.3.

Projekta budžets ir sabalansēts (attiecināmo izmaksu kopsumma ir vienāda ar ienākumu kopsummu)

2.4.

Pieprasītais fonda finansējums nepārsniedz attiecīgās programmas aktivitātei pieejamo finanšu līdzekļu apmēru

2.5.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst noteikumu 1.pielikuma V sadaļai "Projekta budžeta tāme"

2.6.

Projekta netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 7 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām

2.7.

Projekta vadības un administrēšanas izmaksas kopā ar projekta netiešajām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 10 % vai 20 %, ievērojot projekta iesniedzēja juridisko statusu

3. Sadarbības partnera formālā atbilstība (ja attiecināms)

3.1.

Sadarbības partneris ir Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas attiecīgā fonda jomā

3.2.

Sadarbības partneris ir maksātspējīgs, kā arī neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā

3.3.

Sadarbības partnerim nav nodokļu parādu

3.4.

Sadarbības partnera apliecinājums atbilst noteikumu 3.pielikumam, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona

Piezīme. * Neattiecas uz elektroniski iesniegtajiem projektu iesniegumiem.

II. Kvalitātes kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1. Projekta atbilstība

1.1.

Projekta iesniegums ir vērsts uz attiecīgā fonda noteikto vispārīgo mērķu un īpašo mērķu sasniegšanu

0–5

1.2.

Projekta iesniegums atbilst attiecīgā fonda noteiktajai attiecīgās prioritātes atbalstāmajai aktivitātei

0–5

1.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīta atbilstība nacionālajiem (Latvijas Republikas) un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem robežapsardzības un migrācijas plūsmu pārvaldības jomā

0–5

2. Projekta pamatojums

2.1.

Projekta iesniegumā ir skaidri definēts projekta vispārīgais mērķis un projekta specifiskais mērķis

0–5

2.2.

Projekta iesniegumā ir sniegts problēmas apraksts, skaidri definēta situācija un izvēlētās mērķauditorijas atbilstība

0–5

2.3.

Projekta iesniegumā piedāvātā problēmas risinājuma efektivitāte

0–5

2.4.

Projekta pasākumi ir skaidri definēti

0–5

2.5.

Projekta iesniegumā rezultāti un to indikatori ir precīzi definēti un izmērāmi

0–5

2.6.

Projekta iesniegumā ir precīzi definēti iespējamie projekta īstenošanas riski un priekšnosacījumi

0–5

2.7.

Projekta iesniegumā ir skaidri parādīta sasaiste starp projektā identificēto problēmu, definēto mērķi, plānotajiem pasākumiem un rezultātiem

0–5

2.8.

Projekta rezultāti ir ilgtspējīgi (projekta iesniegumā ir skaidri norādīts, kā tiks izmantoti projekta rezultāti pēc projekta ieviešanas pabeigšanas)

0–5

3. Projekta ieviešanas kapacitāte

3.1.

Projekta iesniegumā ir skaidri parādīta administrējošā personāla kompetence, pieredze un profesionālā kvalifikācija

0–5

3.2.

Projekta iesniegumā ir skaidri parādīts projekta īstenošanas uzraudzības mehānisms

0–5

3.3.

Projekta iesniegumā ir skaidri parādīta projekta gatavības pakāpe un nepieciešamā materiāltehniskā bāze

0–5

3.4.

Projekta iesniegumā iekļautie pasākumi ir samērīgi ar plānoto īstenošanas laika grafiku

0–5

3.5.

Projekta iesniegumā norādītie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi ir atbilstoši publicitātes un vizuālās identitātes vadlīnijām

0–5

4. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta ieviešanai ir samērīgas un atbilstošas pašreizējām tirgus cenām

0–5

4.2.

Līdzekļu izlietojuma lietderība (value for money) mērķa sasniegšanai

0–5

Maksimālais punktu skaits

90

III. Specifiskie kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums

1.

Projekta ieviešana atrisinās aktuālu problēmu robežapsardzības vai migrācijas plūsmu pārvaldības jomā

0–5

2.

Projekts nepārklājas ar citiem līdzīga rakstura projektiem

0–5

Maksimālais punktu skaits

10

Piezīme. Katram kritērijam piešķir noteiktu punktu skaitu no 1 līdz 5 saskaņā ar šādu vērtējumu:

0 – neatbilst kritērijam;

1 – ļoti zema atbilstība;

2 – zema atbilstība;

3 – daļēja atbilstība;

4 – gandrīz pilnīga atbilstība;

5 – pilnīga atbilstība.

IV. Kvalitātes kritēriju un specifisko kritēriju kopējā punktu skaita aprēķināšana

Nr.p.k.

Kritērijs

Maksimālais punktu skaits

Vērtējums

Sadaļas vērtējuma īpatsvars (%)

Kopējais vērtējums D = B : A x C

A

B

C

D

1.

Projekta atbilstība

15

15

2.

Projekta pamatojums

40

25

3.

Projekta ieviešanas kapacitāte

25

15

4.

Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

10

25

5.

Specifiskie kritēriji

10

20

KOPĀ

100

100

7.pielikums
Ministru kabineta
2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr.348
Ierobežotas atlases projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

(Pielikums MK 29.03.2011. noteikumu Nr.244 redakcijā, kas grozīta ar MK 12.11.2013. noteikumiem Nr.1296)

I. Administratīvie kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums (Jā, Nē, NA)

1. Projekta iesnieguma formālā atbilstība

1.1.

Iesniegts projekta iesnieguma oriģināleksemplārs*  

1.2.

Iesniegta projekta iesnieguma elektroniskā versija*  

1.3.

Projekta iesnieguma elektroniskā versija atbilst projekta iesnieguma oriģināleksemplāram*  

1.4.

Projekta iesniegums atbilst Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumu Nr.348 "Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas Ārējo robežu fonda, Eiropas Atgriešanās fonda un Eiropas Bēgļu fonda projektu atlases un tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas kārtība" (turpmāk – noteikumi) 1.pielikumam (ir aizpildītas visas attiecināmās sadaļas)  

1.5.

Projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona  

1.6.

Projekta iesniedzēja apliecinājums atbilst noteikumu 2.pielikumam, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona  

1.7.

Projekta iesniegumam ir pievienoti visi attiecināmie pavaddokumenti  

1.8.

Projekta iesniegums un papildus iesniegtie pavaddokumenti ir numurēti  

1.9.

Ja projekta iesniegumā plānotais iepirkumu apjoms pārsniedz 40 % no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām, ir iesniegts noteikumu 4.pielikumam atbilstošs pamatojums, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona  

1.10.

Projekta iesniegumā norādītie ieviešanas termiņi nepārsniedz attiecīgā fonda gada programmas īstenošanas periodu (N+2 gada 30.jūnijs)  

1.11.

Projekta iesniegumā ir ievērota attiecīgā fonda īstenoto pasākumu darbības teritorija  

2. Projekta iesnieguma finansiālā atbilstība

2.1.

Projekta finanšu aprēķini ir veikti euro  

2.2.

Pieprasītais fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts aritmētiski pareizi  

2.3.

Projekta budžets ir sabalansēts (attiecināmo izmaksu kopsumma ir vienāda ar ienākumu kopsummu)  

2.4.

Pieprasītais fonda finansējums nepārsniedz attiecīgās programmas aktivitātei pieejamo finanšu līdzekļu apmēru  

2.5.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas atbilst Eiropas Komisijas lēmumā par attiecīgā fonda īstenošanu noteiktajai attiecināmo izmaksu klasifikācijai  

2.6.

Projekta netiešās attiecināmās izmaksas nepārsniedz 7 % (Eiropas Atgriešanās fonds un Eiropas Bēgļu fonds) vai 2,5 % (Eiropas Ārējo robežu fonds) no projekta kopējām tiešajām attiecināmajām izmaksām  

2.7.

Projekta vadības un administrēšanas izmaksas kopā ar projekta netiešajām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz 10 %  

3. Sadarbības partnera formālā atbilstība (ja attiecināms)

3.1.

Sadarbības partneris ir Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestāde, atvasināta publiskā persona, cita valsts iestāde, privāto tiesību juridiskā persona vai starptautiskas organizācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā, kas darbojas attiecīgā fonda jomā  

3.2.

Sadarbības partneris ir maksātspējīgs, kā arī neatrodas sanācijas vai likvidācijas procesā  

3.3.

Sadarbības partnerim nav nodokļu parādu  

3.4.

Sadarbības partnera apliecinājums atbilst noteikumu 3.pielikumam, un to ir parakstījusi atbildīgā amatpersona  

Piezīme. * Neattiecas uz elektroniski iesniegtajiem projektu iesniegumiem.

II. Kvalitātes kritēriji

Nr.p.k.

Kritērijs

Vērtējums Jā/Nē

1. Projekta iesnieguma II nodaļa "Pamatinformācija par projektu" (2.1., 2.2., 2.3., 2.4. un 2.5.apakšpunkts) ir atbilstoša  
2. Projekta iesnieguma III nodaļa "Projekta apraksts" (3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8., 3.9., 3.10. un 3.11.apakšpunkts) ir atbilstoša  
3. Projekta iesnieguma IV nodaļa "Projekta ieviešanas organizācija" (4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. un 4.7.apakšpunkts) ir atbilstoša  
4. Projekta budžets, izmaksu pamatojums un efektivitāte

4.1.

Projekta budžetā paredzētās izmaksas projekta ieviešanai ir samērīgas un atbilstošas pašreizējām tirgus cenām  

4.2.

Līdzekļu izlietojums ir lietderīgs (value for money) mērķa sasniegšanai

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Vispārīgās programmas "Solidaritāte un migrācijas plūsmu pārvaldība" ietvaros izveidotā Eiropas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 348Pieņemts: 13.04.2010.Stājas spēkā: 17.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 61, 16.04.2010.
Satura rādītājs
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
208153
{"selected":{"value":"01.01.2014","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.01.2014","iso_value":"2014\/01\/01","content":"<font class='s-1'>01.01.2014.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"14.04.2011","iso_value":"2011\/04\/14","content":"<font class='s-1'>14.04.2011.-31.12.2013.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"17.04.2010","iso_value":"2010\/04\/17","content":"<font class='s-1'>17.04.2010.-13.04.2011.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.01.2014
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)