Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ekonomikas ministrijas rīkojums Nr.81

1996.gada 18.jūnijā

Par bijušo lauku zemes īpašumu kompensācijas sertifikātiem

Par Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumu nr.220
"Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu
lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem"
(ar 1996.gada 2.aprīļa grozījumiem) izpildi

1. Apstiprināt Metodiskos norādījumus "Par Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija noteikumu nr.220 "Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem" (ar 1996.gada 2.aprīļa grozījumiem) izpildi".

2. Atzīt par spēku zaudējušiem Latvijas Republikas Metodiskos norādījumus "Par Ministru kabineta 1995.gada 18.jūlija nr.220 "Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem" izpildi, kas apstiprināti ar Ekonomikas ministrijas 1995.gada 21.decembra rīkojumu Nr.224.

3. Uzdot Privatizācijas departamentam nodrošināt Metodisko norādījumu izpildi.

Ministrs G.Krasts

 

Apstiprināti ar
LR Ekonomikas ministrijas 1996.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.81

METODISKIE NORĀDĪJUMI
par Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu nr.220 "Noteikumi par kompensācijas sertifikātu, kuri piešķirti par bijušo zemes īpašumu lauku apvidos, dzēšanas kārtību, kompensācijas izmaksas termiņiem un apmēriem" (ar 1996.gada 2.aprīļa grozījumiem) izpildi

I. Vispārīgie noteikumi

Šie metodiskie norādījumi precizē pienākumu sadalījumu starp izpildinstitūcijām, kurām LR Ministru kabineta 18.07.95. noteikumos nr.220 (ar 1996.gada 2.aprīļa grozījumiem, tālāk tekstā - "Noteikumi") uzdots īstenot par zemi lauku apvidos piešķirto īpašuma kompensācijas sertifikātu (tālāk tekstā - "sertifikāti") dzēšanu, kā arī reglamentē informācijas apmaiņas un kontroles kārtību.

Izpildinstitūciju darba apmaksa notiek Ekonomikas ministrijas apstiprinātajā kārtībā un apjomā.

II. Naudas kompensācijas saņēmēju noteikšana

1. Tiesības dzēst īpašuma kompensācijas sertifikātus, saņemot samaksu - 28 latus par sertifikātu, atbilstīgi Latvijas Republikas likumam "Par zemes privatizāciju lauku apvidos", ir:

1) bijušajiem zemes īpašniekiem, kuri līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju vai zemi un šo zemi nav varējuši saņemt likumā noteikto ierobežojumu dēļ;

2) bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, kuri līdz 1991.gada 20.jūnijam ir pieprasījuši zemi un nav varējuši to saņemt likumā noteikto ierobežojumu dēļ (ierakstīt neapmierināto zemes pieprasītāju reģistrā);

3) bijušo zemes īpašnieku - politiski represēto personu pirmās šķiras mantiniekiem, ja viņi ir politiski represētie un līdz 1992.gada 31.decembrim ir pieprasījuši kompensāciju.

2. Pašvaldības nosaka bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekus saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 404.pantu. Izziņas materiālu saraksts, kas izmantojami, lai noteiktu personas, kuras ir bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantinieki, pievienots 1.pielikumā. LR Augstākās tiesas skaidrojums par laulātā mantinieka statusu pievienots 2.pielikumā.

3. Politiski represētās personas statuss apliecināms ar Latvijas Republikas politiski represētās personas apliecību; mirušo zemes īpašnieku politisko represiju fakts apliecināms ar politiski represētās personas apliecību vai ar Latvijas Republikas likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem" (sk. 3.pielikums) noteiktajiem dokumentiem. Pamatojoties uz šiem dokumentiem atzinumu par bijušā zemes īpašnieka politisko represiju faktu dod rajona, kurā atrodas kompensējamais zemes īpašums, politiski represēto personu lietu komisija.

4. Dokumenti, to izraksti vai noraksti, kas apliecina kompensācijas saņēmēja tiesības uz sertifikātu dzēšanu, iesniedzami pašvaldības zemes komisijai vai nosūtāmi tai pa pastu ierakstītā vēstulē.

5. Ar Noteikumu trešajā punktā minēto "kompensācijas piešķiršanu" saprotama pašvaldības lēmuma par naudas kompensācijas piešķiršanu pieņemšana. Pēc kompensācijas piešķiršanas mirušo bijušo zemes īpašnieku 1.šķiras mantinieku savas tiesības saņemt kompensācijas naudu apliecina, iesniedzot bankā tiesas lēmumu par stāšanos mantojuma tiesībās.

6. Atteikums saņemt naudas kompensāciju rakstiski iesniedzams vai nosūtāms apdrošinātā un ierakstītā vēstulē Latvijas Hipotēku un zemes bankas īpašuma privatizācijas departamentam, Doma laukums 4, Rīga, LV-1977. Atteikumā norādāms personas, kura atsauc pieteikumu saņemt naudas kompensāciju, vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī pašvaldības, kurai iesniegts pieteikums, nosaukums un pieteikumā norādītās bankas un tās struktūrvienības, kurā atvērts privatizācijas sertifikātu konts, nosaukums un numurs. Atteikumu paraksta naudas kompensācijas pretendents vai viņa pilnvarotā persona, parakstam jābūt notariāli vai bankā apliecinātam.

Ja atteikumu iesniedz naudas kompensācijas pretendenta pilnvarota persona, atteikumam pievienojama likumdošanā noteiktajā kārtībā apstiprinātas pilnvaras kopija.

7. Kompensācijas pretendentiem ir tiesības likuma noteiktā kārtībā apstrīdēt pilsētu, pagastu zemes komisiju atteikumus dzēst kompensācijas sertifikātus, izmaksājot naudu, mēneša laikā pēc to saņemšanas.

8. Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centra (tālāk tekstā - "Informācijas centrs") atteikumu akceptēt ar pagastu, pilsētu pašvaldību lēmumu apstiprināto personu sarakstu, kuriem kompensācijas sertifikāti dzēšami, izmaksājot naudu, kompensācijas pretendentam vai pilsētu, pagastu pašvaldībām ir tiesības apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā.

9. Uzaicinājumu saņemt naudu kompensācijas pretendentiem nosūta banka, kuras kontā ieskaitīti dzēšamie kompensācijas sertifikāti (uzaicinājuma veidlapas paraugs pievienots 4.pielikumā).

III. Pienākumu sadalījums

1. Pagastu un pilsētu pašvaldības

1.1. Informē pašvaldības teritorijā dzīvojošos par sertifikātu dzēšanas kārtību (iepazīstina ar personu sarakstiem, kurām ir tiesības saņemt kompensāciju naudā, Ministru kabineta noteikumiem un šiem metodiskajiem norādījumiem, izliekot tos publiski pieejamā vietā);

1.2. Ministru kabineta noteiktajos termiņos pieņem pieteikumus un dokumentus sertifikātu piešķiršanai un/vai dzēšanai. Pieņem lēmumus par sertifikātu piešķiršanu un/vai dzēšanu un informē pieteikumu iesniedzējus par pieņemtajiem lēmumiem vai to atcelšanu. Lēmums par sertifikātu dzēšanu, izmaksājot par tiem naudu, nevar tikt pieņemts pirms lēmuma par sertifikātu piešķiršanu kompensācijai par zemi lauku apvidos un attiecīgās informācijas (veidlapa KOMP) pārbaudes Informācijas centrā;

1.3. Iesniedz rajona politiski represēto komisijai dokumentus, kas saņemti politisko represiju fakta apliecināšanai personām, kurām nav izsniegta politiski represētās personas apliecība, un pieprasa šo personu politisko represiju fakta apliecinājumu.

1.4. Sniedz Informācijas centram ar rajona pašvaldības starpniecību šo metodisko norādījumu IV nodaļā aprakstīto informāciju;

1.5. Mēneša laikā pēc kļūdu protokola saņemšanas no Informācijas centra iesniedz tam kļūdu labojumu, paskaidrojumus vai nepieciešamo papildus informāciju.

1.6. Pašvaldības zemes komisijai, ja tās rīcībā nesaglabājas dokuments, kas kalpojis par pamatu lēmuma par kompensācijas sertifikātu dzēšanu naudā pieņemšanai, jāfiksē uzrādītā dokumenta rekvizīti.

2. Rajona pašvaldības

2.1. Konsultē pagastu un pilsētu pašvaldību darbiniekus sertifikātu dzēšanas jautājumos;

2.2. Apgādā pagastu un pilsētu pašvaldības ar normatīvajiem aktiem;

2.3. Dod atzinumus par personas politisko represiju faktu personas statusu, pamatojoties uz dokumentiem, kas iesniegti pagastu, pilsētu zemes komisijām par personām, kurām nav politiski represētās personas apliecības;

2.4. Sniedz Latvijas Hipotēku un zemes bankai (tālāk tekstā - "LHZB") informāciju par banku kontiem, kuros ieskaitāma maksa par pašvaldību veikto darbu;

2.5. Nodrošina dokumentu nogādi no pagastu un pilsētu pašvaldībām uz Informācijas centru un atpakaļ.

3. Informācijas centrs

3.1. Sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību mācību centru apmāca pagastu, pilsētu un rajonu pašvaldību darbiniekus par sertifikātu dzēšanas kārtību;

3.2. Pieņem no pašvaldībām un reģistrē dokumentus par kompensācijas izmaksu naudā;

3.3. Veic pašvaldību sniegto dokumentu vizuālo kontroli. Nepareizi noformētus dokumentus un dokumentus ar acīmredzamām kļūdām nosūta pašvaldībai atpakaļ bez tālākas informācijas apstrādes;

3.4. Ievada informāciju datu bāzē, veic informācijas formālo un loģisko kontroli:

- pārbauda personas koda, ATK koda, bankas un konta numura pareizību;

- salīdzina piešķirto sertifikātu skaitu ar dzēšamo sertifikātu skaitu, pārbauda izmaksājamās summas aprēķina pareizību;

- novērtē lēmuma par sertifikātu dzēšanu likumību, salīdzinot no pašvaldībām saņemto informāciju ar neapmierināto zemes pieprasītāju reģistra datiem, kā arī salīdzinot pieteikuma iesniegšanas un sertifikātu piešķiršanas datumus;

- kontrolē bijušo zemes īpašnieku un politiski represēto personu statusa ticamību.

3.5. Nosūta pašvaldībām kļūdu protokolus un paziņojumus par papildus informācijas nepieciešamību, koriģē informāciju datu bāzē atbilstīgi pašvaldību iesniegtajiem dokumentiem;

3.6. Sastāda un nosūta LHZB, personu, kurām dzēšami sertifikāti, kopsavilkuma sarakstus;

3.7. Katru mēnesi apkopo informāciju par nedzēstajiem sertifikātiem un atteikumiem dzēst sertifikātus;

3.8. Sniedz Ekonomikas ministrijai tās prasītos pārskatus;

3.9. Ja rajona pašvaldība nepilda šo metodisko norādījumu 2.punktā uzskaitītos pienākumus, tad tos veic Informācijas centrs (punkti 2.1. un 2.2) un pagastu un pilsētu pašvaldības (punkti 2.3. un 2.4).

4. Latvijas Hipotēku un zemes banka

4.1. Sadala kompensāciju izmaksām saņemtos līdzekļus un pārskaita tos bankām, kas apkalpo privatizācijas sertifikātu kontus un veic kompensācijas izmaksas naudā, vienlaicīgi nosūtot tām Informācijas centra sastādītos personu sarakstus, kurām izmaksājama nauda. Personu saraksti tiek sastādīti atsevišķi katrai bankas struktūrvienībai, kurās atvērti sertifikātu konti un kura veiks naudas izmaksas (tālāk tekstā - norēķinu punkts);

4.2. Nodrošina Noteikumos paredzētās izmaksu secības ievērošanu, pārbaudot no Informācijas centra saņemto sarakstu pareizību;

4.4. Ik mēnesi sniedz Ekonomikas ministrijai un Informācijas centram pārskatu par kompensācijai izmaksātajām summām;

4.5. Ekonomikas ministrijas noteiktajā kārtībā nodrošina darbā iesaistīto institūciju darba apmaksu, kontrolē ieņēmumus par sertifikātu dzēšanu un to sadales pareizību;

4.6. Sniedz informāciju bankām, kuras izmaksā kompensāciju naudā, kā arī Informācijas centram par saņemtiem atteikumiem dzēst sertifikātus.

IV. Informācijas apmaiņa starp pagastu (pilsētu) pašvaldībām un Informācijas centru

 1. Veidlapas "Pagasta (pilsētas) bijušo zemes īpašnieku vai viņu mantinieku saraksts, kuriem zemes īpašuma kompensācijas sertifikāti dzēšami, izmaksājot par tiem naudu" (Noteikumu 5.pielikums) izpildes kārtība:

1.1. Veidlapā ierakstāms arī veidlapas numurs, kurš rakstāms veidlapas labajā augšējā stūrī, un pagasta (pilsētas) kods, saskaņā ar Latvijas Republikas administratīvi teritoriālo klasifikatoru. Pašvaldības kods rakstāms veidlapas augšējā labajā stūrī zem lēmuma nr.. Veidlapas numurējamas augošā kārtībā;

1.2. Informācija par lēmumu izmaksāt naudu rakstāma atsevišķās veidlapās bijušajiem zemes īpašniekiem, politiski represēto bijušo zemes īpašnieku politiski represētajiem pirmās šķiras mantiniekiem un bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, kas ierakstīti neapmierināto zemes pieprasītāju reģistrā. Veidlapas virsrakstā pēc pagasta (pilsētas) nosaukuma norādāma atbilstīgā (viena no augšminētajām trim) kompensācijas saņēmēju kategorija.

1.3. Ailē "Vārds, uzvārds un personas kods" personas kods rakstāms atsevišķā rindā.

1.4. Ailē "Adrese un tālrunis" uzrādāms arī pasta indekss.

1.5. Datumi rakstāmi pēc maketa "DD.MM.GG", t.i., dienas kārtas nr. mēnesī., mēneša nr. gadā., gadskaitļa pēdējie divi cipari.

Piemēram, 1995.gada 26.oktobris - "26.10.95",

1995.gada 7.augusts - "07.08.95".

1.6. Aprēķinātā naudas summa noapaļojama un rakstāma ar divām decimālzīmēm.

1.7. Informācija par bankas iestādi, kurā ir (tiks) atvērts sertifikātu konts, rakstāma atbilstīgi pieteikumā sniegtajām ziņām.

Bankas nosaukums rakstāms saīsināti, piemēram, Valsts akciju sabiedrība "Latvijas krājbanka" - KB.

Bankas numurs uzrādāms tāpat kā informācijā par sertifikātu piešķiršanu. Krājbankas iestādēm - filiāles numurs (4 cipari) un sektora numurs (4 cipari), atdalīti ar vertikālu svītru (rakstāmi) līdz 1994.gada 16.maijam lietotie Krājbankas iestāžu numuri).

1.8. Veidlapas vēlams izpildīt ar rakstāmmašīnu. Nepareizi, nesalasāmi izpildītas vai veidlapas ar labojumiem, Informācijas centrs nosūta pašvaldībām atpakaļ. Veidlapas paraksta pašvaldības padomes (domes) priekšsēdētājs, tām jābūt apzīmogotām ar pašvaldības ģērboņzīmogu. Informācijas centram nosūtāmi veidlapu oriģināli.

1.9. Veidlapas izpildīšanas piemērs pievienots 5.pielikumā.

2. Pašvaldību darbs ar Informācijas centra sniegtajiem kļūdu protokoliem:

2.1. Kļūdas labojamas, izpildot un nosūtot Informācijas centram jaunu dokumentu ar pareizu informāciju, saglabājot veco veidlapas nr., vai papildus informāciju, ja tāda prasīta. Par kļūdu tiek uzskatīti arī gadījumi, ja personai, kurai sertifikāti dzēšami izmaksājot naudu, pēc ziņām Informācijas centra datu bāzē, sertifikāti kompensācijai par zemi lauku apvidos nav piešķirti, vai piešķirti mazāk.

2.2. Kļūdu protokola piemērs pievienots 6.pielikumā.

V. Informācijas apmaiņa starp Informācijas centru un LHZB

1. LHZB iesniedzamo kopsavilkuma sarakstu saturs

1.1. Kopsavilkuma sarakstos ietveramas personas, kurām izmaksājama kompensācija LHZB paziņotās summas ietvaros, atbilstīgi Noteikumos paredzētajai izmaksu secībai. Saraksti sastādāmi atsevišķi katram norēķinu punktam. Personas, kuras nav bankas noteiktajā termiņā ieradušās dzēst sertifikātus, tiek iekļautas atkārtoti kārtējā kopsavilkuma sarakstā.

1.2. LHZB iesniedzamajiem kopsavilkuma sarakstiem Informācijas centrs pievieno no pašvaldībām saņemto sarakstu oriģinālus, kas kalpojuši par informācijas avotu kopsavilkuma sarakstu sastādīšanai (izņemot gadījumus, kas saraksta oriģināls jau atrodas LHZB, jo persona nav ieradusies dzēst sertifikātus un iekļauta sarakstā atkārtoti). LHZB tiek nosūtīta tikai Informācijas centra pārbaudīta un par pareizu atzīta informācija. Pašvaldību un kopsavilkuma sarakstu pareizību Informācijas centrs apliecina ar Informācijas centra zīmogu un atbildīgās amatpersonas parakstu.

1.3. Par bijušajiem zemes īpašniekiem, politiski represēto bijušo zemes īpašnieku politiski represētajiem pirmās šķiras mantiniekiem un bijušo zemes īpašnieku pirmās šķiras mantiniekiem, kas ierakstīti neapmierināto zemes pieprasītāju reģistrā, sastādāmi atsevišķi kopsavilkuma saraksti.

1.4. Kopsavilkuma saraksta veidlapa pievienota 7.pielikumā.

2. LHZB nekavējoties paziņo Informācijas centram par viņa rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem kompensāciju izmaksām.

3. Informācijas centrs pēc LHZB paziņojuma par izmaksājamo summu saņemšanas 3 dienu laikā sastāda (nodrošinot Noteikumos paredzētās izmaksu secības ievērošanu) un nosūta LHZB personu, kurām izmaksājama nauda, kopsavilkuma sarakstus.

4. LHZB sniedz Informācijas centram pārskatu par izmaksātajām summām, nosūtot līdz katra mēneša 10. datumam banku, kas apkalpo privatizācijas sertifikātu kontus un veic kompensācijas izmaksas naudā, ikmēneša pārskatu kopijas (pārskatu veidlapu paraugi pievienoti pielikumā nr.8 un nr.9).

VI. Ekonomikas ministrijai sniedzamā informācija

1. Informācijas centrs katru mēnesi sniedz Ekonomikas ministrijai pārskatu par cilvēku skaitu, kuriem dzēšami sertifikāti, un izmaksājamām summām.

2. Informācijas centrs katru mēnesi, pamatojoties uz LHZB sniegtajiem pārskatiem un pašvaldību sniegtās informācijas apkopojumu, sniedz Ekonomikas ministrijai pārskatu par sertifikātu dzēšanas gaitu.

3. Pārskatu saturu nosaka Ekonomikas ministrija.

4. LHZB katru mēnesi sniedz Ekonomikas ministrijai pārskatu par kompensācijās izmaksātajām summām.

 

1.pielikums

Izziņas materiāli,
kas izmantojami 1. šķiras mantinieku noteikšanai

1. Latvijas Republikas Civillikuma Mantojuma tiesību daļas II nodaļas II apakšnodaļa un III nodaļas III apakšnodaļa.

2. Mantojuma tiesību komentāri. R.Krauze, Rīga, "Arods", 1993.

3. Latvijas Republikas Augstākās tiesas 27.03.1995. plēnuma lēmums "Par likumu piemērošanu mantojuma lietās", 21.04.1995. Latvijas Vēstnesis nr.62.

4. Mantojuma tiesības Latvijas Republikā. R.Krauze, Rīga, 1994.

5. Latvijas Republikas Augstākās tiesas skaidrojums par mantinieku statusu laulātajiem (2.pielikums).

 

2.pielikums

Latvijas Republikas Augstākās tiesas vēstule

 

 

3.pielikums

Likums "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem

Skat. "Latvijas Vēstneša"26.04.1995. nr.64, "Latvijas Vēstnesis. Dokumenti", 1995.., 6.burtnīca

 

4.pielikums

________________________
(vārds, uzvārds)

________________________

________________________

________________________
(adrese)

UZAICINĀJUMS

Lūdzam Jūs ne vēlāk kā 199___.gada ____. ____________________ ierasties

_________________________________________________________________________,
(bankas iestāde, adrese)

lai saņemtu naudas kompensāciju par bijušo zemes īpašumu un dzēstu īpašuma kompensācijas sertifikātus.

Pašvaldība, kas pieņēmusi lēmumu par kompensācijas izmaksu:

______________________________________________________________.

Dzēšamo sertifikātu skaits - __________________.

Izmaksājamā summa - Ls __________________.

Ja Jūsu privatizācijas sertifikātu kontā ir mazāk īpašuma kompensācijas sertifikātu, nekā piešķirti par bijušo zemes īpašumu, dzēsts tiks kontā esošais īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits un izmaksāta šim skaitam atbilstoša summa (Ls 28 par vienu sertifikātu).

Ja nevēlaties kompensāciju saņemt skaidrā naudā, dodiet bankai rīkojumu ieskaitīt šo summu Jūsu bankas kontā.

Kompensācijas saņēmējam bankā jāierodas, līdzi ņemot pasi un sertifikātu grāmatiņu. Pilnvarniekiem bez šiem dokumentiem nepieciešama likumdošanā noteiktajā kārtībā apstiprināta pilnvara.

Par sertifikātu dzēšanu tiks iekasēta maksa 0,8% apmērā no izmaksātās summas, bet ne mazāk kā 3 lati.

Ja norādītajā termiņā nebūsiet ieradies pēc naudas, izmaksa tiks atlikta uz vēlāku laiku, par to saņemsiet atkārtotu uzaicinājumu.

Nosūtīts 199___.gada ____. ______________

/paraksts/

 

 

5.pielikums

IZPILDĪŠANAS PIEMĒRS
Apstiprināts ar Straupes pagasta padomes
1995.gada 7.septembra lēmumu nr.54 ATK kods 4282

 

Cēsu rajona Straupes pagasta bijušo zemes īpašnieku saraksts, kuriem zemes īpašuma kompensācijas sertifikāti dzēšami, izmaksājot par tiem naudu

 

Nr. p.k. Vārds, uzvārds un personas kods Adrese un tālrunis Pieteikumu iesniegšanas datums Lēmuma par sertifikātu piešķiršanu datums un numurs Piešķirto zemes īpašuma kompensācijas sertifikātu skaits Aprēķinātā naudas summa
(latos)
Bankas (bankas iestādes, kurā ir (tiks) atvērts sertifikātu konts Sertifikātu konta numurs bankā
1. Miķelis Bērziņš "Krūmiņos" Straupes pag. Cēsu raj. LV-4152 tālr.45167 01.09.95. 14.07.94 nr.56 99,8 2794,40 KB 7362/0003 32-
2. Jānis Krūze Liepu iela 5, Smārdes pag. Tukuma raj. LV-3129 15.08.95. 20.08.95 54,3 1520,40 KB 7402/005 3129-

Šajā sarakstā iekļautas 2 personas. Izmaksai aprēķinātās naudas kopsumma saskaņā ar šo sarakstu ir 4314.80 lati.

Straupes pagasta padomes priekšsēdētājs J.Kalniņš

08.09.95.

Z.v.

 

 

6.pielikums

KĻŪDU PROTOKOLS

Pašvaldība CĒSU RAJONS Straupes pagasts kods 4282

Lēmums 7.09.95. nr.54 Statuss - īpašnieki

Veidlapas nr.1 kopsumma 4 520.40

Nr. Personas kods Pieteikuma iesniegšana datums Dzēšamo sertifikātu skaits Aprēķinātā naudas summa, Ls Bankas kods
1.
Nepareizs
1.09.95. 99,90 nav piešķ. 3 000,00
2 794,40
7362/0003
2. 15.08.95.
Nepareizs
54,30 piešķ. 42,5 1 520,40 3129-000

Paskaidrojumi:

1. Kļūdu protokolā pasvītroti kļūdainie vai pretrunīgie rādītāji un komentēta kļūda.

2. Lūdzam izlabot kļūdu protokolā norādītās kļūdas un nosūtīt Informācijas centram pareizu informāciju. Jaunajam dokumentam saglabājams vecais veidlapas numurs. Jaunā dokumentā veidlapā ierakstāmas visas personas, kas bija vecajā veidlapā, ja vien lēmums par naudas kompensācijas piešķiršanu kādai no viņām nav atcelts.

3. Centram nosūtāmajai veidlapai jāpievieno šis kļūdu labojums.

Privatizācijas un sertifikācijas
Informatīvā nodrošinājuma centrs

Nosūtīts ___.___.___. ____________ ___________

 

 

7.pielikums

Banka ______________________
(norēķinu punkts)

Bankas adrese _______________________

 

PERSONU SARAKSTS
KURĀM DZĒŠAMI PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTI IZMAKSĀJOT NAUDU

Kompensācijas saņēmēji: Bij.zemes īpašn./pirmās šķ.mantinieki/politiski represētie

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Personas kods Adrese Pieteikuma iesniegšanas datums Dzēšamo sertifikātu skaits Izmaksājamā summa Ls

Kopā: _______________________

Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārstāvis _____________ _____________
paraksts uzvārds

_____._____.9____.

Z.v.

 

 

 

8.pielikums

____________________________nr.________/_________ (norēķinu punkts)

PĀRSKATS
par sertifikātu dzēšanu un kompensācijās izmaksātajām summām
199__.gada _____________
(mēnesis)

Vārds, uzvārds Personas kods LHZB sarakstos Faktiski Par dzēšanu iekasētā maksa (0,8% vai Ls 3) Ls Izmaksāšanas datums (dd.mm.gg.)
dzēšamo sertifikātu skaits izmaksājamā summa, Ls dzēšamo sertifikātu skaits izmaksātā summa, Ls

Kopā: mēnesī

PAVISAM no izmaksu sākuma

No pārskata mēnesī iekasētās maksas par sertifikātu dzēšanu: maksa par bankas pakalpojumiem _________________________

Latvijas Hipotēku un zemes bankai pārskaitāmā summa _________________

Bankas norēķinu punkta vadītājs

 

_____.______.9____. Z.v.

 

 

 

9.pielikums

_________________________________________________
(Banka)

 

KOPSAVILKUMA PĀRSKATS
par kompensācijas sertifikātu dzēšanai izmaksātajām summām
199__.gada _____________ (mēnesis)

Filiāles nosaukums Filiāles numurs LHZB sarakstos Faktiski Par dzēšanu iekasētā maksa (0,8% vai Ls 3) Ls Izmaksāšanas datums (dd.mm.gg.)
dzēšamo sertifikātu skaits izmaksājamā summa, Ls dzēšamo sertifikātu skaits izmaksātā summa, Ls

Kopā: mēnesī

PAVISAM no izmaksu sākuma

No pārskata mēnesī iekasētās maksas par sertifikātu dzēšanu:

maksa par bankas pakalpojumiem _________________________

Latvijas Hipotēku un zemes bankai pārskaitāmā summa _________________

 

Pielikumā: norēķinu punktu pārskati par izmaksātajām summām uz ____ lapām.

Bankas prezidents

______.______.9______. Z.v.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par bijušo lauku zemes īpašumu kompensācijas sertifikātiem Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ekonomikas ministrija Veids: rīkojums Numurs: 81Pieņemts: 18.06.1996.Stājas spēkā: 18.06.1996.Zaudē spēku: 05.12.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 110, 28.06.1996.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
207488
18.06.1996
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)