Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ministru kabineta 2022. gada 11. janvāra noteikumus Nr. 9 "Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai vai turpmākajiem nodokļu maksājumiem vai atmaksā".
Ministru kabineta noteikumi Nr.310

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 52.§)
Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem akcīzes nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, un kārtība, kādā veic alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu iznīcināšanu vai pārstrādi
Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 26.panta piekto daļu un 27.panta 12.1 daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

1.1. atmaksā vai pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem akcīzes nodokli (turpmāk – nodoklis), kas samaksāts par akcīzes precēm, kuras laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam un kuras:

1.1.1. izvestas no Latvijas Republikas uz Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – dalībvalstis);

1.1.2. izvestas no Latvijas Republikas uz valstīm, kas nav dalībvalstis;

1.1.3. iznīcinātas vai pārstrādātas, ja akcīzes preces bija marķētas ar akcīzes nodokļa markām (turpmāk – nodokļa markas), kuras nodokļa maksātājs atdod Valsts ieņēmumu dienestam;

1.2. iznīcina vai pārstrādā alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus;

1.3. iesniedz dokumentus un veic samaksātā nodokļa pārskaitīšanu vai atmaksāšanu.

2. Muitas noliktavas turētājs (ja akcīzes preces paredzēts izvest uz valsti, kas nav dalībvalsts) un apstiprināts noliktavas turētājs nodrošina ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču uzglabāšanu nošķirti no pārējām noliktavā esošajām precēm, kā arī kārto uzskaiti tā, lai uzskaites jautājumos kvalificēta trešā persona varētu gūt skaidru priekšstatu par akcīzes preču kustību noteiktā laikposmā un akcīzes preču stāvokli noteiktā brīdī.

3. Latvijas Republikas teritorijā akcīzes precēm nodokļa markas noņem akcīzes preču noliktavā. Nodokļa markas var noņemt arī muitas noliktavā, ja akcīzes preces paredzēts izvest uz valstīm, kas nav dalībvalstis. Nodokļa markas var noņemt arī attiecīgās noliktavas turētājs, ja nodokļa maksātājs ar noliktavas turētāju ir noslēdzis līgumu par nodokļa marku noņemšanu.

4. Valsts ieņēmumu dienests ar dienu, kad nodokļa maksātājs ir izpildījis šo noteikumu prasības, Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem lēmumu par samaksātā nodokļa pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā samaksāto nodokli.

II. Ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču izvešana no Latvijas Republikas uz dalībvalstīm un uz valstīm, kas nav dalībvalstis

5. Nodokļa maksātājs, kas ir saņēmis attiecīgās nodokļa markas, pirms akcīzes preču izvešanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda:

5.1. ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

5.2. tās akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numuru vai muitas noliktavas identifikācijas numuru, no kuras ir paredzēts izvest akcīzes preces;

5.3. ja noslēgts šo noteikumu 3.punktā minētais līgums, – līguma noslēgšanas datumu un numuru;

5.4. ziņas par akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs);

5.5. informāciju par to, vai akcīzes preces ir paredzēts izvest ar nodokļa markām vai bez tām;

5.6. nodokļa marku noņemšanas vietu, laiku un pamatojumu;

5.7. informāciju par nodokļa markām:

5.7.1. par cigaretēm – nosaukumu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā;

5.7.2. par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes) un alkoholiskajiem dzērieniem – nosaukumu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu;

5.7.3. par elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem – nosaukumu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu;

5.8. ziņas par akcīzes preču saņēmēju (nosaukums, adrese, valsts, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

5.9. ja akcīzes preces paredzēts izvest uz dalībvalsti, – ziņas par attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrāciju (nosaukums, adrese, dalībvalsts, tālrunis, fakss);

5.10. transportlīdzekļa veidu;

5.11. akcīzes preču pārvietošanas maršrutu un laiku;

5.12. ja tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, – kredītiestādi (nosaukums, kods) un konta numuru, uz kuru pārskaita attiecīgo naudas summu.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 286)

6. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 5.punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

6.1. nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju par iesniegumā minētajām akcīzes precēm;

6.2. dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī;

6.3. šo noteikumu 3.punktā minētā līguma kopiju, ja tāds ir noslēgts.

7. Valsts ieņēmumu dienests līdz to akcīzes preču izvešanai, kas ir marķētas ar nodokļa markām, pārliecinās par nodokļa marku atbilstību šo noteikumu 5.7.apakšpunktā minētajai informācijai un sagatavo apsekošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienests, bet otru –nodokļa maksātājs.

8. Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka nodokļa maksātājs iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepilnīgas ziņas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegumu neapstiprina un pieprasa (konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu – var pieprasīt) attiecīgajam nodokļa maksātājam novērst konstatētos trūkumus.

9. Nodokļa maksātājs akcīzes preces izved pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir veicis šo noteikumu 5.punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas un pievienoto dokumentu pārbaudi un apstiprinājis iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienests pirms iesnieguma apstiprināšanas un akcīzes preču izvešanas var tās pārbaudīt.

10. Lai samaksāto nodokli pārskaitītu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai saņemtu tā atmaksu, nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 5. un 6.punktā minētajiem dokumentiem Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz:

10.1. Eiropas Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā Nr. 3649/92 par vienkāršotajiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas nodoti patēriņam nosūtītājā dalībvalstī (turpmāk – Komisijas regula Nr. 3649/92), minētā dokumenta kopiju, ja akcīzes preces izved uz dalībvalsti;

10.2. muitas deklarācijas kopiju, ja akcīzes preces izved uz valsti, kas nav dalībvalsts;

10.3. starptautiskos kravas transporta pavaddokumentus vai to kopijas (tai skaitā 1956.gada 19.maija Konvencijā par kravas starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) un šīs konvencijas 1978.gada 5.jūlija protokolā minēto pārvadājumu līgumu, starptautisko dzelzceļa transporta pavadzīmi, konosamentu, gaisa pārvadājuma pavadzīmi), ja akcīzes preces izved uz valsti, kas nav dalībvalsts;

10.4. nodokļa markas un iesniegumu par atdotajām nodokļa markām tām akcīzes precēm, kas laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam. Iesniegumā norāda:

10.4.1. informāciju par cigaretēm – Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā dokumenta numuru un datumu, uz kura pamata izsniegtas nodokļa markas, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, cigarešu skaitu paciņā, maksimālo mazumtirdzniecības cenu, nodokļa marku daudzumu, nodokļa likmi, aprēķināto nodokļa summu par atdotajām nodokļa markām, nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta datumu un numuru, nodokļa marku atdošanas pamatojumu;

10.4.2. informāciju par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes) –Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā dokumenta numuru un datumu, uz kura pamata izsniegtas nodokļa markas, un minētajā dokumentā norādīto tabakas izstrādājumam atbilstošo numuru, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, nodokļa marku daudzumu pa tabakas izstrādājumu veidiem un iepakojuma vienībām, nodokļa likmi, aprēķināto nodokļa summu par atdotajām nodokļa markām, nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta datumu un numuru, nodokļa marku atdošanas pamatojumu;

10.4.3. informāciju par alkoholiskajiem dzērieniem – alkoholiskajam dzērienam atbilstošo numuru, kas norādīts Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtajā dokumentā, uz kura pamata izsniegtas nodokļa markas, nodokļa marku saņemšanas datumu, alkoholiskā dzēriena apakšgrupu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, nodokļa marku skaitu, aprēķināto nodokļa summu, nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta datumu un samaksāto nodokļa summu, nodokļa marku atdošanas pamatojumu;

10.4.4. informāciju par elektroniskajās cigaretēs izmantojamiem šķidrumiem, elektroniskajās cigaretēs izmantojamo šķidrumu sagatavošanas sastāvdaļām un tabakas aizstājējproduktiem – Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtā dokumenta numuru un datumu, uz kura pamata izsniegtas nodokļa markas, un minētajā dokumentā norādīto atbilstošo numuru, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, nodokļa marku daudzumu pa akcīzes preču veidiem un iepakojuma vienībām, nodokļa likmi, aprēķināto nodokļa summu par atdotajām nodokļa markām, nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta datumu un numuru, nodokļa marku atdošanas pamatojumu.

(Grozīts ar MK 11.05.2021. noteikumiem Nr. 286)

III. Nemarķējamo akcīzes preču izvešana no Latvijas Republikas uz citu dalībvalsti

11. Nodokļa maksātājs, kuram ir speciālā atļauja (licence) darbībai ar akcīzes precēm, pirms nemarķējamo akcīzes preču izvešanas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda:

11.1. ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

11.2. attiecīgajā speciālajā atļaujā (licencē) norādīto komercdarbības vietu, no kuras ir paredzēts izvest akcīzes preces;

11.3. ziņas par akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs);

11.4. ziņas par akcīzes preču saņēmēju (nosaukums, adrese, dalībvalsts, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods);

11.5. attiecīgās dalībvalsts nodokļu administrāciju (nosaukums, adrese, dalībvalsts, tālrunis, fakss);

11.6. transportlīdzekļa veidu;

11.7. akcīzes preces pārvietošanas maršrutu un laiku;

11.8. ja tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, – kredītiestādi (nosaukums, kods) un konta numuru, uz kuru pārskaita attiecīgo naudas summu.

12. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 11.punktā minētajam iesniegumam pievieno nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju par iesniegumā minētajām akcīzes precēm un dokumentu, kas apliecina, ka nodokļa samaksa ir nodrošināta saņēmēja dalībvalstī.

13. Ja Valsts ieņēmumu dienests konstatē, ka nodokļa maksātājs iesniegumā un tam pievienotajos dokumentos ir sniedzis nepilnīgas ziņas, Valsts ieņēmumu dienests iesniegumu neapstiprina un pieprasa (konstatējot nepatiesu ziņu sniegšanu – var pieprasīt) attiecīgajam nodokļa maksātājam novērst konstatētos trūkumus.

14. Nodokļa maksātājs akcīzes preces izved pēc tam, kad Valsts ieņēmumu dienests Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā ir veicis šo noteikumu 11.punktā minētajā iesniegumā norādītās informācijas un pievienoto dokumentu pārbaudi un apstiprinājis iesniegumu. Valsts ieņēmumu dienests pirms iesnieguma apstiprināšanas un akcīzes preču izvešanas var tās pārbaudīt.

15. Samaksāto nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksā, ja nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 11. un 12.punktā minētajiem dokumentiem Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz Komisijas regulā Nr. 3649/92 minētā dokumenta kopiju.

IV. Ar nodokļa markām marķēto akcīzes preču iznīcināšana un pārstrāde

16. Lai nodokli, kas samaksāts par Latvijas Republikā iznīcinātām vai pārstrādātām akcīzes precēm, varētu pārskaitīt nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai varētu saņemt tā atmaksu, apstiprināts noliktavas turētājs akcīzes preces iznīcina vai pārstrādā bez nodokļa markām. Noņemtās nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā atdod attiecīgais nodokļa maksātājs.

17. Ja nodokļa maksātājs nav apstiprināts noliktavas turētājs, nodokļa maksātājs var noslēgt līgumu ar apstiprinātu noliktavas turētāju par akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi.

18. Nodokļa maksātājs, kas saņēmis attiecīgās nodokļa markas, pirms to akcīzes preču iznīcināšanas vai pārstrādes, kas marķētas ar nodokļa markām un laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā rakstisku iesniegumu. Iesniegumā norāda:

18.1. ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, adrese, nodokļa maksātāja reģistrācijas kods, speciālās atļaujas (licences) numurs komercdarbībai ar attiecīgām akcīzes precēm);

18.2. tās akcīzes preču noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, kura nodrošinās akcīzes preču iznīcināšanu vai pārstrādi;

18.3. ja noslēgts šo noteikumu 3. un 17.punktā minētais līgums, – līguma noslēgšanas datumu un numuru;

18.4. ziņas par iznīcināmām vai pārstrādājamām akcīzes precēm (veids, daudzums, nodokļa apmērs);

18.5. nodokļa marku noņemšanas vietu, laiku un pamatojumu;

18.6. informāciju par nodokļa markām:

18.6.1. par cigaretēm – nosaukumu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu, maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā;

18.6.2. par tabakas izstrādājumiem (izņemot cigaretes) un alkoholiskajiem dzērieniem – nosaukumu, nodokļa marku sēriju un numuru intervālu;

18.7. ja tiek pieprasīta nodokļa atmaksa, – kredītiestādi (nosaukums, kods) un konta numuru, uz kuru pārskaita attiecīgo naudas summu.

19. Nodokļa maksātājs šo noteikumu 18.punktā minētajam iesniegumam pievieno nodokļa samaksu apliecinoša dokumenta kopiju par iesniegumā minētajām akcīzes precēm un šo noteikumu 3. un 17.punktā minētā līguma kopiju, ja šāds līgums ir noslēgts.

20. Valsts ieņēmumu dienests pirms to akcīzes preču iznīcināšanas vai pārstrādes, kas ir marķētas ar nodokļa markām un laistas brīvā apgrozībā vai nodotas patēriņam, pārliecinās par nodokļa marku atbilstību šo noteikumu 18.6.apakšpunktā minētajai informācijai un sagatavo apsekošanas aktu divos eksemplāros. Vienu eksemplāru glabā Valsts ieņēmumu dienests, bet otru – nodokļa maksātājs.

21. Apstiprināts noliktavas turētājs tabakas izstrādājumus iznīcina atbilstoši normatīvajiem aktiem par atsevišķu tabakas izstrādājumu atbrīvošanu no nodokļa, bet alkoholiskos dzērienus – atbilstoši normatīvajiem aktiem par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu alkoholiskajiem dzērieniem.

22. Ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms akcīzes preču pārstrādes apstiprināts noliktavas turētājs rakstiski informē Valsts ieņēmumu dienestu par akcīzes preču pārstrādes laiku un vietu. Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona var piedalīties akcīzes preču pārstrādes procesā.

23. Apstiprināts noliktavas turētājs par akcīzes preču pārstrādi sastāda akcīzes preču pārstrādes aktu. Aktā norāda pārstrādāto akcīzes preču veidu, nosaukumu un kopējo daudzumu, kā arī pārstrādes rezultātā iegūto preču nosaukumu un daudzumu. Ja veic cigarešu pārstrādi, aktā papildus norāda pārstrādāto un pārstrādes rezultātā iegūto cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu un cigarešu skaitu paciņā. Akcīzes preču pārstrādes aktu paraksta Valsts ieņēmumu dienesta pilnvarotā amatpersona (ja tā piedalās akcīzes preču pārstrādes procesā) un apstiprinātā noliktavas turētāja izpildinstitūcijas loceklis.

24. Lai samaksāto nodokli pārskaitītu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai saņemtu tā atmaksu, nodokļa maksātājs papildus šo noteikumu 18. un 19.punktā minētajiem dokumentiem iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minētos dokumentus.

25. Akcīzes preču pārstrādes vai iznīcināšanas akts un Valsts ieņēmumu dienesta sniegtais šo noteikumu 10.4.apakšpunktā minētā iesnieguma apstiprinājums apliecina, ka par iznīcinātajām vai pārstrādātajām akcīzes precēm samaksāto nodokli ir tiesības pārskaitīt nodokļa maksātāja nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksāt nodokļu maksātājam.

V. Noslēguma jautājumi

27. Noteikumi stājas spēkā 2010.gada 1.aprīlī.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Kārtība, kādā par akcīzes precēm samaksāto akcīzes nodokli pārskaita nodokļu parādu segšanai, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 310Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 14.01.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Dokumenta valoda:
LVEN
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
207483
{"selected":{"value":"01.07.2021","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.07.2021","iso_value":"2021\/07\/01","content":"<font class='s-1'>01.07.2021.-13.01.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"01.04.2010","iso_value":"2010\/04\/01","content":"<font class='s-1'>01.04.2010.-30.06.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.07.2021
87
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"