Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.303

Rīgā 2010.gada 30.martā (prot. Nr.16 41.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu,
18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu, likuma
"Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"
7.panta pirmo daļu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 138.nr.; 2006, 208.nr.; 2008, 843.nr.; 2009, 157., 201.nr.; 2010, 34.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli" 2.panta septīto daļu, 18.panta ceturto daļu, 21.panta otro daļu, likuma "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" 7.panta pirmo daļu un Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta sesto daļu";

1.2. izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

"1. Noteikumi nosaka akcīzes preču aprites kārtību, tajā skaitā:

1.1. speciālas atļaujas (licences) izsniegšanas, pārreģistrācijas, anulēšanas un izmantošanas kārtību, kā arī valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību par speciālas atļaujas (licences) izsniegšanu un pārreģistrāciju;

1.2. atvieglotus nosacījumus, lai saņemtu licenci apstiprināta noliktavas turētāja darbībai;

1.3. citas prasības apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta nosūtītāja un reģistrēta saņēmēja darbībai;

1.4. prasības importētāja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja un pārsūtītājtirgotāja darbībai;

1.5. kārtību, kādā no akcīzes nodokļa atbrīvo naftas produktus (degvielu) (turpmāk - degviela), kas nodrošina tāda transportlīdzekļa un tajā uzstādīto iekārtu darbību un uzturēšanu, kas iebrauc Latvijas Republikā no citas Eiropas Savienības dalībvalsts (turpmāk - dalībvalsts);

1.6. zuduma normas akcīzes precēm, ja zudums radies ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, fasēšanas, pārvietošanas vai naftas produktu sajaukšanas laikā, kad piemērota atliktā akcīzes nodokļa maksāšana;

1.7. citas prasības saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli" (turpmāk - likums).";

1.3. izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Importētājs ievestās akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, var realizēt tikai pēc šo noteikumu 11.4. un 11.5.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas. Importētājs ir tiesīgs muitas procedūrai - laišana brīvā apgrozībā - pieteiktās akcīzes preces nosūtīt atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā tikai pēc šo noteikumu 11.8.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.";

1.4. svītrot 11.1., 11.2. un 11.3.apakšpunktu;

1.5. izteikt 13.punktu šādā redakcijā:

"13. Komersanti, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.6., 11.7. un 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci), ir tiesīgi veikt speciālajai atļaujai (licencei) atbilstošu darbību, ja akcīzes preču apriti reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņemta akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecība un akcīzes nodokļa nodrošinājums ir pietiekams, izņemot komersantus, kuri ir saņēmuši šo noteikumu 11.6.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) un veic tikai vīna vai raudzēto dzērienu ražošanu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendāra gadā, un kuru speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts.";

1.6. aizstāt 16.punkta otrajā teikumā vārdus "laiku līdz pieciem mēnešiem kalendāra gadā" ar vārdiem "laikposmu, kas norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos";

1.7. izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Šo noteikumu 11.4. un 11.5.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam par katru akcīzes preču grupu atsevišķi (alum speciālo atļauju (licenci) izsniedz tad, ja komersants nodarbojas tikai ar alus mazumtirdzniecību), 11.6. un 11.7.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz katrai darbības vietai, 11.8.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) izsniedz komersantam.";

1.8. svītrot 18.punktu;

1.9. svītrot 19.punktu;

1.10. aizstāt 19.1 4.apakšpunktā vārdus "tādas noliktavas turētāja darbībai, kurā paredzēts" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ja noliktavā paredzēts";

1.11. papildināt noteikumus ar 19.3 punktu šādā redakcijā:

"19.3 Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, kas paredz tiesības ražot vīnu, raudzētos dzērienus vai pārējos alkoholiskos dzērienus no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litru kalendāra gadā, - attiecīgajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

19.31. komercdarbībai izmantojamo telpu lietošanas tiesības apliecinošs dokuments;

19.3 2. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināts darbības vietas teritorijas plāns (norādot akcīzes preču noliktavas robežas) un telpu plāns, kurā norādīts ēkas un telpas numurs, ieejas (izejas) un telpu saistība ar citām ēkas daļām (no būves tehniskās inventarizācijas lietas);

19.3 3. informācija par plānoto ražošanas tehnoloģisko procesu, norādot saražojamo alkoholisko dzērienu sortimentu un apjomu;

19.3 4. ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu un zīmogu apstiprināta ražošanas tehnoloģiskajā procesā izmantojamo iekārtu un ierīču izvietojuma shēma, kurā iezīmē izmantojamās tvertnes, norādot katras tvertnes nominālo tilpumu, kā arī izmantojamos cauruļvadus, norādot to tilpumu;

19.3 5. komersanta apliecinājums, ka vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā saņemta vietējās pašvaldības atļauja, norādot atļaujas izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.";

1.12. svītrot 21.punktu;

1.13. svītrot 22. un 23.punktu;

1.14. papildināt noteikumus ar 25.7.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.7. komersanta apliecinājums, ka saņemts vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē, norādot saskaņojuma izsniegšanas datumu, laikposmu kalendāra gadā, uz kādu atļauta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnē, un maksimāli pieļaujamo absolūto spirta daudzumu alkoholiskajos dzērienos (ja vietējā pašvaldība saistošajos noteikumos to ir noteikusi), ja iesniegumu iesniedz, lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai alus mazumtirdzniecībai novietnē.";

1.15. aizstāt 29.punkta otrajā teikumā vārdus "noliktavas turētāja" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja";

1.16. papildināt 35.1.apakšpunktu aiz vārda "(licence)" ar vārdiem "vai tajā norādītais darbības vietas ieraksts";

1.17. aizstāt 35.9.apakšpunktā vārdus "nodokļu parāds" ar vārdiem "akcīzes nodokļa parāds";

1.18. izteikt 36.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4. nav samaksāta šajos noteikumos noteiktā valsts nodeva;";

1.19. papildināt noteikumus ar 36.5. un 36.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.5. vietējā pašvaldība nav izsniegusi atļauju vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā;

36.6. vietējā pašvaldība nav saskaņojusi alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecību novietnē.";

1.20. svītrot 37.punktā vārdus "un juridiskā adrese";

1.21. aizstāt 41.punktā vārdus "Noliktavas turētājs, apstiprināts tirgotājs, nodokļa maksātāja pārstāvis" ar vārdiem "Apstiprināts noliktavas turētājs, reģistrēts saņēmējs";

1.22. aizstāt 43.2.apakšpunktā vārdus "nodokļi netiek maksāti" ar vārdiem "akcīzes nodoklis netiek maksāts";

1.23. aizstāt 50.3.apakšpunktā vārdus "noliktavas turētāja" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja";

1.24. papildināt noteikumus ar 50.1 3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"50.1 3. zaudējis spēku vietējās pašvaldības saskaņojums alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai novietnē.";

1.25. izteikt 51.punktu šādā redakcijā:

"51. Licencēšanas komisija:

51.1. anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par darbības veidu (ja apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens darbības veids, anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja saņemts komersanta iesniegums par attiecīgā darbības veida pārtraukšanu, izņemot, ja komersants atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas reglamentē degvielas rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību, uzglabā degvielas rezerves;

51.2. anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto ierakstu par attiecīgo akcīzes preču veidu (ja apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) ir norādīts viens preču veids, anulē apstiprināta noliktavas turētāja speciālo atļauju (licenci)), ja zaudējusi spēku vietējās pašvaldības atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā;

51.3. var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto  ierakstu par darbības veidu, kuru komersants 12 mēnešus pēc kārtas nav veicis;

51.4. var anulēt apstiprināta noliktavas turētāja speciālajā atļaujā (licencē) norādīto darbības veida ierakstu - spirta denaturēšana -, ja apstiprināts noliktavas turētājs ir pārkāpis denaturētā spirta aprites kārtību.";

1.26. izteikt 54.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"54. Licencēšanas komisija anulē speciālajā atļaujā (licencē) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālajā atļaujā (licencē) reģistrēta saņēmēja darbībai norādīto attiecīgo akcīzes preču veida ierakstu, ja:";

1.27. papildināt II nodaļu ar 62.1, 62.2 un 62.3 punktu šādā redakcijā:

"62.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai ar alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem vai naftas produktiem, ir tiesīgs pieņemt un realizēt akcīzes preces, piemērojot tām atlikto nodokļa maksāšanu, ārpus speciālajā atļaujā (licencē) norādītās vietas (turpmāk - tiešās piegādes veicējs), ja tās, nenovietojot akcīzes preču noliktavā vai reģistrēta saņēmēja komercdarbības vietā, tiek piegādātas komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu, alus, tabakas izstrādājumu vai degvielas mazumtirdzniecībai, izsniegtajās licencēs norādītajā komercdarbības vietā (turpmāk - tiešā piegāde).

62.2 Lai saņemtu tiešās piegādes vietas kodu, tiešās piegādes veicējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu saskaņā ar šo noteikumu 2.5 pielikumu.

62.3 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ir tiesīgs veikt naftas produktu un biodegvielas nosūtīšanu pa jūru, sākotnēji nenorādot saņēmēju, ja viņam izsniegtajā speciālajā atļaujā (licencē) tas ir norādīts.";

1.28. papildināt 63.punkta ievaddaļu aiz vārda "izsniegšanu" ar vārdiem "vai pārreģistrāciju, ja tiek pieteikta jauna darbības vieta vai jauns akcīzes preču veids";

1.29. svītrot 63.4.apakšpunktu;

1.30. izteikt 63.5.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.5.1.2. ar alkoholiskajiem dzērieniem, izņemot šo noteikumu 63.5.1.2.1 apakšpunktā minēto gadījumu, - 500 latu;";

1.31. papildināt noteikumus ar 63.5.1.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"63.5.1.2.1 ar alkoholiskajiem dzērieniem, ja paredzēta darbība tikai ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas tiks ražoti no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna un raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 15 000 litru kalendāra gadā un absolūtā alkohola daudzums saražotajos pārējos alkoholiskajos dzērienos nepārsniedz 100 litrus kalendāra gadā, - 50 latu.";

1.32. izteikt 64.punktu šādā redakcijā:

"64. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai, alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai vai degvielas vairumtirdzniecībai un mazumtirdzniecībai (ja netiek pieteikta jauna darbības vieta), maksā valsts nodevu 10 latu apmērā. Lai pārreģistrētu speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, ja speciālo atļauju (licenci) nepapildina ar jaunu akcīzes preču veidu, maksā valsts nodevu 20 latu apmērā.";

1.33. izteikt 68.punktu šādā redakcijā:

"68. Ja, realizējot vai pārvietojot degvielu, alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus, pievieno dokumentu, kas noteikts Komisijas 2009.gada 24.jūlija Regulā (EK) Nr. 684/2009 par datorizētajām procedūrām, pārvietojot akcīzes preces atliktā nodokļa maksāšanas režīmā (turpmāk - elektroniskais administratīvais dokuments), vai dokumentu, kas minēts Komisijas 1992.gada 11.septembra Regulā (EEK) Nr. 2719/92 par administratīviem pavaddokumentiem akcīzes precēm, transportējot tās akcīzes nodokļu atlikšanas režīmā, vai Komisijas 1992.gada 17.decembra Regulā (EEK) Nr. 3649/92 par vienkāršotiem pavaddokumentiem, Kopienas iekšienē pārvadājot akcīzes ražojumus, kas ir nodoti patēriņam nosūtītāja dalībvalstī (turpmāk - pavaddokuments), noformē attaisnojuma dokumentu vai attaisnojuma dokumentu darījumiem vai darbībām ar degvielu (degvielas attaisnojuma dokuments) saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, nenorādot tajā šo noteikumu 69. un 72.punktā noteiktos papildu rekvizītus.";

1.34. izteikt 69.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"69. Ja tiek realizēti vai pārvietoti tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar tabakas izstrādājumiem vai alkoholiskajiem dzērieniem minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto realizācijas kārtību, noformē attaisnojuma dokumentu saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, papildus norādot:";

1.35. izteikt 69.1.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.1.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, bet apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;";

1.36. aizstāt 69.1.3.apakšpunktā vārdu "pavadzīmi" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentu";

1.37. izteikt 69.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.2.1. nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrētam saņēmējam - akcīzes identifikācijas numuru, bet apstiprinātam noliktavas turētājam - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru;";

1.38. aizstāt 69.2.3.7. un 69.2.4.apakšpunktā vārdu "pavadzīmi" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentu";

1.39. papildināt noteikumus ar 69.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.3. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.";

1.40. izteikt 70.punktu šādā redakcijā:

"70. Ja tiek realizēta vai pārvietota degviela (arī starp viena komersanta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar degvielu minētajām darbības vietām), izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību, komersanti saskaņā ar grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformē un pievieno degvielas attaisnojuma dokumentu.";

1.41. aizstāt 71.punktā vārdu "pavadzīmi" ar vārdiem "attaisnojuma dokumentu";

1.42. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Degvielas attaisnojuma dokumentā papildus rekvizītiem, kas noteikti grāmatvedību reglamentējošos normatīvajos aktos, norāda šādu informāciju:

72.1. ja izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu, degvielas attaisnojuma dokumentā norāda nosūtītāja un saņēmēja komercdarbībai ar degvielu atbilstošās speciālās atļaujas (licences) vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai sēriju un numuru, reģistrēts saņēmējs norāda akcīzes identifikācijas numuru, apstiprināts noliktavas turētājs - noliktavas akcīzes identifikācijas numuru, bet, ja izsniegta šo noteikumu 60.punktā minētā atļauja, norāda tās sēriju un identifikācijas numuru;

72.2. iekraušanas (iepildīšanas) vietā norāda tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru. Tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, no kuras tiek veikta iekraušana (noliešana), var nenorādīt, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai, kā arī ja degvielu šo noteikumu 88., 88.1 un 88.2  punktā noteiktajos gadījumos nerealizē vai neiekrauj (neiepilda) no speciālajā atļaujā (licencē) norādītajām tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm vai veicot tiešo piegādi;

72.3. izkraušanas (noliešanas) vietā norāda tās tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru, kurā tiek izkrauta (nolieta) degviela. Tvertnes vai tvertnes sekcijas, vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes uzskaites numuru nenorāda, ja pārvieto vai realizē fasēto degvielu vai fasēto degvielu iekšdedzes dzinēju darbināšanai;

72.4. ziņas par degvielu (ja degviela iegādāta mazumtirdzniecībā, lietotājs šajā punktā minētās informācijas vietā norāda degvielas iegādi mazumtirdzniecībā apliecinoša dokumenta datumu un numuru):

72.4.1. vai degviela saražota, sajaukta, apstrādāta, pārstrādāta vai safasēta noliktavā (aizpilda noliktavas turētājs);

72.4.2. degvielas veidu, marku, Kombinētās nomenklatūras kodu. Ja degvielas attaisnojuma dokumentu noformē gāzes pārvietošanai, norāda gāzes izmantošanas mērķi;

72.4.3. sēra saturu mg/kg (izņemot gāzi);

72.4.4. faktisko temperatūru, faktisko blīvumu (norāda nefasētai degvielai, ja nosūtītājam izsniegta speciāla atļauja (licence) komercdarbībai ar degvielu);

72.4.5. daudzumu litros un kilogramos;

72.4.6. ziņas par degvielas kvalitātes atbilstību normatīvo aktu prasībām:

72.4.6.1. atbilstības sertifikāta numuru un izdošanas datumu, ja degvielu importē;

72.4.6.2. atbilstības sertifikāta vai atbilstības apliecinājuma numuru un datumu un tam pievienotā akreditētas testēšanas laboratorijas izsniegtā degvielas testēšanas pārskata numuru un datumu, ja piegādā dalībvalstī ražoto degvielu;

72.5. elektroniskā administratīvā dokumenta numuru, ja tiek veikta tiešā piegāde.";

1.43. papildināt noteikumus ar 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Komersants, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, var noformēt attaisnojuma dokumentu par to akcīzes preču, kas marķētas ar akcīzes nodokļa markām, realizāciju akcīzes preču izsniegšanas vietā (mazumtirdzniecībā), ja par pārvietošanu noformē un pievieno attaisnojuma dokumentu nosūtīšanas (vairumtirdzniecības) vietā saskaņā ar šo noteikumu un normatīvo aktu par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju prasībām.";

1.44. izteikt 74.punktu šādā redakcijā:

"74. Saņemot akcīzes preces, komersanti pārbauda preču atbilstību sortimentam un daudzumam, kas norādīts attaisnojuma dokumentā, degvielas attaisnojuma dokumentā, pavaddokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā, starptautiskajā transporta pavadzīmē vai citos normatīvajos aktos noteiktajos attaisnojuma dokumentos, ar kuriem pārvieto akcīzes preces."

1.45. izteikt 76.punktu šādā redakcijā:

"76. Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus, līdz uzsākta šo preču realizācija vai citas darbības ar šīm precēm, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Visus vienas dienas laikā izsniegtos un saņemtos degvielas attaisnojuma dokumentus, pavaddokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto degvielu, līdz uzsākta degvielas realizācija vai citas darbības ar degvielu, komersanti reģistrē normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajā atsevišķā dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā). Minētajā reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) informāciju par saņemto un izsniegto degvielu var reģistrēt atsevišķi.";

1.46. izteikt 78.punktu šādā redakcijā:

"78. Attaisnojuma dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus, pavaddokumentus, starptautiskās transporta pavadzīmes vai citus normatīvajos aktos noteiktos attaisnojuma dokumentus, ar kuriem pārvieto akcīzes preces, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, reģistrē atsevišķi no preču uzskaites, izņemot gadījumus, ja tos reģistrē datorprogrammā. Ja attaisnojuma dokumentus, degvielas attaisnojuma dokumentus, elektroniskos administratīvos dokumentus un pavaddokumentus, kā arī preču uzskaiti reģistrē datorprogrammā, komersants nodrošina iespēju atsevišķi izdrukāt informāciju par reģistrētajiem attaisnojuma dokumentiem, degvielas attaisnojuma dokumentiem, elektroniskajiem administratīvajiem dokumentiem un pavaddokumentiem, kā arī par preču uzskaiti.";

1.47. aizstāt 80.punktā vārdus "apstiprināta tirgotāja" ar vārdiem "reģistrēta saņēmēja";

1.48. izteikt 81.punkta ievaddaļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) darbībām ar akcīzes precēm, izņemot šo noteikumu 11.5. un 11.8.apakšpunktā minētās speciālās atļaujas (licences), saņemtās un izsniegtās akcīzes preces vienas dienas laikā, bet ne vēlāk kā līdz attiecīgo akcīzes preču realizācijas uzsākšanai vai citu darbību uzsākšanai ar akcīzes precēm reģistrē preču reģistrācijas žurnālā vai preču uzskaites kartītēs, vai datorprogrammā.";

1.49. izteikt 81.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"81.3. attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, elektroniskā administratīvā dokumenta, pavaddokumenta, starptautiskās transporta pavadzīmes vai cita normatīvajos aktos noteiktā attaisnojuma dokumenta, ar kuru pārvieto akcīzes preces, numurs un datums, akta numurs un datums, ja akcīzes preces iegūst ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot, safasējot vai pārvietojot starp tvertnēm vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnēm noliktavas ietvaros;";

1.50. aizstāt 85.punkta pirmajā teikumā skaitli un vārdu "86.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "86. un 86.1 punktā";

1.51. aizstāt 85.punkta otrajā teikumā vārdus "noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā);

1.52. izteikt 86.punktu šādā redakcijā:

"86. Akcīzes preces, kuras saņem ar pavaddokumentu, līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) glabā atsevišķi no pārējām precēm, nodrošinot to identifikāciju, ja akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Ja degvielu vai alkoholiskos dzērienus līdz attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai (uz minētā dokumenta) uzglabā transportlīdzeklī, kas novietots teritorijā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem, šajā transportlīdzeklī degvielu vai alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc minētās atzīmes saņemšanas.";

1.53. papildināt noteikumus ar 86.1 punktu šādā redakcijā:

"86.1 Degvielu vai alkoholiskos dzērienus, ko komersants saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, var uzglabāt transportlīdzeklī, kas novietots teritorijā, kas norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem. Šajā transportlīdzeklī degvielu vai alkoholiskos dzērienus atļauts uzglabāt ne ilgāk kā trīs dienas pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā.";

1.54. papildināt V nodaļu ar 88.2 punktu šādā redakcijā:

"88.2 Komersanti, kuri nefasēto degvielu vai alkoholiskos dzērienus saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu, ir tiesīgi šo noteikumu 86.1 punktā minētajā gadījumā degvielu vai alkoholiskos dzērienus realizēt vai pārvietot no speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar nefasēto degvielu vai alkoholiskajiem dzērieniem norādītās teritorijas, nenolejot to speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās tvertnēs.";

1.55. aizstāt 92., 93., 94. un 95.punktā vārdus "noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā);

1.56. izteikt 96.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komersanti, kuri saņēmuši speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, ir tiesīgi realizēt alkoholiskos dzērienus, tabakas izstrādājumus vai degvielu (izņemot gāzi, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai) vairumtirdzniecībā tikai tādam komersantam, kuram ir speciālā atļauja (licence) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālā atļauja (licence) reģistrēta saņēmēja darbībai, speciālā atļauja (licence) attiecīgo akcīzes preču vairumtirdzniecībai vai mazumtirdzniecībai, kā arī realizēt degvielu tās lietotājam, izņemot fiziskās personas, kuras nav komersanti, ja akcīzes preču apriti reglamentējošos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.";

1.57. aizstāt 97.punktā vārdus "noliktavas turētāja" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja";

1.58. aizstāt 98.punkta pirmajā teikumā vārdus "akcīzes preču noliktavas turētājs" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs";

1.59. aizstāt 98.punkta otrajā teikumā vārdus "noliktavas turētājam" ar vārdiem "apstiprinātam noliktavas turētājam";

1.60. aizstāt 98.1 un 98.2 punktā vārdus "noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs" (attiecīgā locījumā);

1.61. izteikt 103.punktu šādā redakcijā:

"103. Ražojot, sajaucot, apstrādājot, pārstrādājot vai fasējot akcīzes preces (izņemot gāzes fasēšanu, kas nav paredzēta dzirksteļaizdedzes iekšdedzes dzinēju darbināšanai), sastāda aktu, nodrošinot minēto procesu izsekojamību. Aktā norāda šādu informāciju:

103.1. datums un laiks, kad minētais process ir uzsākts;

103.2. ziņas par izejvielām:

103.2.1. saņemtā attaisnojuma dokumenta, degvielas attaisnojuma dokumenta, pavaddokumenta vai elektroniskā administratīvā dokumenta numurs un datums;

103.2.2. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai, degvieleļļai un tās aizstājējproduktiem vai komponentiem (turpmāk - degvieleļļa) - sēra saturu (mg/kg) vai sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem norāda absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;

103.2.3. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru);

103.3. ziņas par galaproduktu:

103.3.1. nosaukums, preces Kombinētās nomenklatūras kods, benzīnam norāda arī pētniecisko oktānskaitli, dīzeļdegvielai un degvieleļļai - sēra satura intervālu (mg/kg), alkoholiskajiem dzērieniem absolūtā spirta tilpumkoncentrāciju;

103.3.2. preces daudzums (degvielas daudzumu norāda kilogramos un litros, degvielai norāda arī blīvumu un tvertnes vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnes numuru, fasētajai degvielai un fasētajai degvielai iekšdedzes dzinēju darbināšanai norāda iepakojumu skaitu un viena iepakojuma tilpumu);

103.4. zudumi, ja tādi ir, un to rašanās iemesli;

103.5. datums un laiks, kad minētais process ir pabeigts;

103.6. atbildīgais komersanta pārstāvis (paraksts un tā atšifrējums);

103.7. cita nepieciešamā informācija.";

1.62. izteikt 104. un 105.punktu šādā redakcijā:

"104. Aktu numurē un sastāda pirms attiecīgā procesa - ražošanas, apstrādes, pārstrādes vai fasēšanas - uzsākšanas. Šo noteikumu 103.3.2., 103.4., 103.5., 103.6. un 103.7.apakšpunktā minēto informāciju norāda pēc procesa pabeigšanas. Ja degvielu ražo, izmantojot plūsmas metodi, ražošanas aktu var sastādīt vienu reizi dienā. Aktu reģistrē šo noteikumu 81.punktā noteiktajā reģistrā.

105. Degvielas uzskaiti (izņemot šo noteikumu 62.1 punktā minētajā gadījumā, kā arī izņemot degvielu, kuru atbilstoši šo noteikumu 86. vai 86.1 punktam uzglabā transportlīdzeklī, ar kuru degviela piegādāta, un gāzi) noliktavā kārto par katru tvertni atsevišķi, norādot degvielas veidu un Kombinētās nomenklatūras kodu, izņemot tvertnes, kuru nominālais tilpums nepārsniedz 100 kubikmetru un kurās glabā degvielas piedevas un komponentus, ko realizē tikai pēc sajaukšanas ar degvielu. Gāzes uzskaiti noliktavā kārto pa veidiem."

1.63. izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII. Reģistrēta saņēmēja un īslaicīgi reģistrēta saņēmēja darbība";

1.64. izteikt 106.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai, drīkst veikt akcīzes preču vairumtirdzniecību norādītajā darbības vietā bez atsevišķas vairumtirdzniecībai paredzētas speciālās atļaujas (licences) saņemšanas.";

1.65. aizstāt 107.punktā vārdus "apstiprināta tirgotāja" ar vārdiem "reģistrēta saņēmēja";

1.66. papildināt noteikumus ar 107.1 punktu šādā redakcijā:

"107.1 Lai kļūtu par īslaicīgi reģistrētu saņēmēju, komersants reģistrē akcīzes nodokļa vienreizējo nodrošinājumu normatīvajos aktos par akcīzes nodokļa nodrošinājumu reģistrēšanu noteiktajā kārtībā un saņem akcīzes identifikācijas numuru.";

1.67. aizstāt 108.punktā vārdus "Neapstiprināts tirgotājs" ar vārdiem "Īslaicīgi reģistrēts saņēmējs";

1.68. izteikt VIII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VIII. Reģistrēta nosūtītāja un pārsūtītājtirgotāja darbība";

1.69. izteikt 109.punktu šādā redakcijā:

"109. Komersantam, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, ir atļauts veikt importēto akcīzes preču nosūtīšanu atliktajā akcīzes nodokļa maksāšanas režīmā vai realizāciju tikai tādam komersantam, kurš saņēmis speciālo atļauju (licenci) apstiprināta noliktavas turētāja darbībai, speciālo atļauju (licenci) reģistrēta saņēmēja darbībai vai īslaicīgi reģistrētam saņēmējam.";

1.70. papildināt noteikumus ar 109.1 un 109.2 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, papildus normatīvajos aktos par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju noteiktajai dokumentu reģistrā (žurnālā vai datorprogrammā) norādāmajai informācijai norāda šādu informāciju:

109.1 1. elektroniskajā administratīvajā dokumentā vai pavaddokumentā norādītā darījuma partnera akcīzes identifikācijas numurs;

109.1 2. ar elektronisko administratīvo dokumentu vai pavaddokumentu nosūtāmajām akcīzes precēm aprēķinātā kopējā akcīzes nodokļa summa;

109.1 3. sūtījuma nodrošināšanai izmantotā akcīzes nodokļa nodrošinājuma apliecības numurs.

109.2 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, dokumentu reģistru glabā komersanta juridiskajā adresē. Ja komersants dokumentu reģistru vēlas glabāt vietā, kur nav tā juridiskā adrese, komersants divas dienas iepriekš par to informē licencēšanas komisiju.";

1.71. aizstāt 110.punktā vārdus "nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai" ar vārdiem "reģistrēta nosūtītāja darbībai";

1.72. aizstāt 112.punktā vārdus "noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja";

1.73. izteikt 117.punktu šādā redakcijā:

"117. Ja mazumtirdzniecībā degvielu saņem ar elektronisko administratīvo dokumentu vai ar pavaddokumentu no citas dalībvalsts un līdz saņemšanas apliecinājuma iesniegšanai akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgas Valsts ieņēmumu dienesta atzīmes saņemšanai uz pavaddokumenta to paredzēts uzglabāt tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, šo degvielu ir atļauts uzglabāt tikai tādā speciālajā atļaujā (licencē) norādītā tvertnē vai spiedieniekārtu kompleksa tvertnē, kura nav saslēgta ar elektronisko kases sistēmu. Pēc saņemšanas apliecinājuma iesniegšanas akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmā vai attiecīgās atzīmes saņemšanas noformē degvielas attaisnojuma dokumentu un degvielu pārvieto uz speciālajā atļaujā (licencē) degvielas mazumtirdzniecībai norādīto tvertni vai spiedieniekārtu kompleksa tvertni, kas ir saslēgta ar elektronisko kases sistēmu.";

1.74. aizstāt 122. un 123.punktā vārdus "noliktavas turētāja" ar vārdiem "apstiprināta noliktavas turētāja";

1.75. izteikt 126.punktu šādā redakcijā:

"126. Komersanti, kuri veic komercdarbību alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu vai degvielas aprites jomā, savstarpēji norēķinās bezskaidrā naudā. Norēķini skaidrā naudā ir aizliegti, izņemot mazumtirdzniecībā noteikto kārtību. Par norēķinu skaidrā naudā uzskatāma arī skaidras naudas iemaksa akcīzes preču piegādātāja norēķinu kontā. Dāvinājums un maiņas darījums ar akcīzes precēm, izņemot bezalkoholiskos dzērienus un kafiju, nav atļauts.";

1.76. aizstāt 133.punktā skaitļus un vārdu "11.1., 11.2., 11.4. vai 11.5." ar skaitļiem un vārdu "11.4., 11.5., 11.6. vai 11.7.";

1.77. aizstāt 170., 171., 172., 173. un 174.punktā vārdus "noliktavas turētājs" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs";

1.78. aizstāt 176. un 177.punktā vārdus "degvielas pavadzīmē" ar vārdiem "degvielas attaisnojuma dokumentā, elektroniskajā administratīvajā dokumentā";

1.79. aizstāt 178.punkta ievaddaļā vārdus "noliktavas turētājs" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs";

1.80. aizstāt 178.1.2., 178.2.1., 178.2.3. un 178.3.apakšpunktā vārdu "pavadzīmēs" ar vārdiem "elektroniskajos administratīvajos dokumentos vai attaisnojuma dokumentos";

1.81. papildināt noteikumus ar 178.1 punktu šādā redakcijā:

"178.1 Komersants, kas saņēmis speciālo atļauju (licenci) reģistrēta nosūtītāja darbībai, alkoholisko dzērienu pārvietošanas procesā piemēro šo noteikumu 178.3.1. un 178.3.2.apakšpunktā noteiktās zudumu normas.";

1.82. aizstāt 180.punktā vārdus "noliktavas turētājs" ar vārdiem "apstiprināts noliktavas turētājs";

1.83. izteikt 182.punktu šādā redakcijā:

"182. Komersants, kurš saņēmis vienu no šo noteikumu 11.punktā minētajām speciālajām atļaujām (licencēm) (izņemot speciālo atļauju (licenci) alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai) vai veic darbības ar akcīzes precēm kā īslaicīgi reģistrēts saņēmējs, pārsūtītājtirgotājs vai importētājs, kā arī komersants, kas ieved akcīzes preces (izņemot kafiju un bezalkoholiskos dzērienus) patēriņam Latvijas Republikā, katru mēnesi līdz piecpadsmitajam datumam iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā pārskatu par alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas apriti iepriekšējā mēnesī (16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 34., 35., 36., 37.pielikums).";

1.84. papildināt noteikumus ar 182.1, 182.2 un 182.3 punktu šādā redakcijā:

"182.1 Komersants, kas ražo, pārstrādā, apstrādā, fasē vai ieved nodošanai patēriņam Latvijas Republikā vīnu, kas atbilst Eiropas Padomes 1999.gada 17.maija Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju lietotajiem terminiem, atbilstoši Eiropas Komisijas 2001.gada 28.jūnija Regulai (EK) Nr. 1282/2001, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 piemērošanai attiecībā uz informācijas vākšanu, lai identificētu vīna produktus un uzraudzītu vīna tirgu, un kas groza Regulu (EK) Nr. 1623/2000, katru gadu līdz 15.augustam iesniedz:

182.1 1. pārskatu par vīna apriti kārtējā vīna gadā (32.pielikums);

182.1 2. pārskatu par vīna krājumiem katra gada 31.jūlijā (33.pielikums).

182.2 Komersants, kuram ir speciālā atļauja (licence) reģistrēta nosūtītāja darbībai ar tajā norādītu atzīmi "Nosūtīšana atļauta tikai komersanta akcīzes preču noliktavai/noliktavām Latvijas Republikā", šo noteikumu 17., 26. vai 30.pielikumā noteikto pārskatu neiesniedz.

182.3 Šo noteikumu 17., 18., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 31., 32., 33. un 37.pielikumā lietotais termins "izlaists brīvam apgrozījumam" ir saprotams kā likumā lietotais termins "nodots patēriņam Latvijas Republikā".";

1.85. svītrot informatīvās atsauces uz Eiropas Savienības direktīvām 1.punktu;

1.86. svītrot 1. un 2.pielikumu; 

1.87. izteikt 2.1  pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

1.88. papildināt noteikumus ar 2.5 pielikumu šādā redakcijā:

"2.5 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

1.89. svītrot 3. un 4.pielikumu;

1.90. izteikt 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.91. svītrot 5. un 6.pielikumu;

1.92. izteikt 7. un 8.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

8.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

1.93. aizstāt 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumā vārdus "Latvija, Rīga" ar vārdiem "(juridiskā adrese, tālruņa numurs, oficiālā elektroniskā pasta adrese)";

1.94. svītrot 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumā vārdus "Komersanta juridiskā adrese";

1.95. aizstāt 9., 10., 11., 12. un 13.pielikumā vārdus

"Licencēšanas komisijas amatpersona  
 

(paraksts un tā atšifrējums)"

ar vārdiem
"Licencēšanas komisijas amatpersona

 
 

(paraksts un tā atšifrējums)

 

Speciālās atļaujas (licences) sastādītāja vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese

 

"

1.96. izteikt 14.pielikumu šādā redakcijā:

"14.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.97. izteikt 16. un 17.pielikumu šādā redakcijā:

"16.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

 

17.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.98. izteikt 18. un 19.pielikuma trešo piezīmi šādā redakcijā:

"3  Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.";

1.99. izteikt 20.pielikumu šādā redakcijā:

 

"20.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

1.100. izteikt 22.pielikumu šādā redakcijā:

"22.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.101. Izteikt 24., 25. un 26.pielikumu šādā redakcijā:

"24.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

25.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

26.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.102. izteikt 28.pielikuma pirmo piezīmi šādā redakcijā:

"1Valsts kods norādāms atbilstoši Latvijas nacionālajam standartam LVS EN ISO 3166-1:2007.";

1.103. izteikt 29., 30. un 31.pielikumu šādā redakcijā:

"29.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

 

30.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

31.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.104. izteikt 32.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Vīna aprite vīna gadā līdz 20___.gada _______________";

1.105. izteikt 34., 35., 36. un 37.pielikumu šādā redakcijā:

"34.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

35.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

36.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

37.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.662

1.106. svītrot 38., 39., 40. un 41.pielikumu.

2. Šo noteikumu grozījumi attiecībā uz norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, attiecībā uz 1.2.apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, attiecībā uz 13.punkta atsauci uz komersantiem, kuri ir saņēmuši noteikumu 11.6.apakšpunktā minēto speciālo atļauju (licenci) un veic tikai vīna vai raudzēto dzērienu ražošanu no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem (neizmantojot spirtu vai citu saražoto alkoholu), nodrošinot, ka saražotā vīna vai raudzēto dzērienu kopējais apjoms nepārsniedz 1000 litru kalendārajā gadā, un kuru speciālajā atļaujā (licencē) tas ir īpaši norādīts, attiecībā uz 16.punkta vārdu "laiku līdz pieciem mēnešiem kalendāra gadā" aizstāšanu ar vārdiem "laikposmu, kas norādīts vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos", attiecībā uz noteikumu papildināšanu ar 19.3 punktu, 25.punkta papildināšanu ar 25.7.apakšpunktu, 36.punkta papildināšanu ar 36.5. un 36.6.apakšpunktu, 50.1 punkta papildināšanu ar 50.1 3.apakšpunktu, 51.2.apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, 63.5.1.2.apakšpunkta izteikšanu jaunā redakcijā, 63.5.1.papakšpunkta papildināšanu ar 63.5.1.2.1 apakšpunktu stājas spēkā vienlaikus ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 2010.gada 25.marta attiecīgo grozījumu spēkā stāšanos.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība" Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 303Pieņemts: 30.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
207476
01.04.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"