Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr.106

Rīgā 2010.gada 29.martā (prot. Nr.12, 3.p.)

Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi

Izdoti saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu likuma 11. panta ceturto daļu, 20., 32. un 33. pantu

I. Vispārīgie jautājumi

1. "Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" (turpmāk tekstā - noteikumi) ir saistoši komercsabiedrībām, kuras atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma prasībām saņēmušas Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk tekstā - Komisija) licenci maksājumu iestādes darbībai, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kurām atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma 5. panta noteikumiem maksājumu iestādes darbības uzsākšanai nav nepieciešams saņemt licenci.

2. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:

2.1. Komisija izsniedz licenci maksājumu iestādes darbībai (turpmāk tekstā - licence);

2.2. Komisija reģistrē maksājumu iestādi, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma 5. pantam nav nepieciešama licence;

2.3. Komisija pārreģistrē licenci;

2.4. maksājumu iestāde sniedz paziņojumu par maksājumu pakalpojumu uzsākšanu citā dalībvalstī;

2.5. licencēta maksājumu iestāde sniedz informāciju par tās amatpersonām un likumiskajiem pārstāvjiem;

2.6. licencēta maksājumu iestāde sniedz Komisijai informāciju par tās filiālēm un pārstāvjiem;

2.7. maksājumu iestāde sniedz Komisijai informāciju par juridiskās adreses maiņu.

3. Latvijas Republikā izstrādātos un apstiprinātos dokumentus un to kopijas noformē saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumu prasībām.

4. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt legalizētiem, ja vien Latvijas Republikas likumos vai Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos nav noteikta cita kārtība. Dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jābūt ar tulkojumu latviešu valodā vai valodā, ko lieto starptautisko finanšu jomā.

5. Ja licence nozaudēta, maksājumu iestāde nekavējoties publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par licences nozaudēšanu un iesniedz Komisijai iesniegumu par licences dublikāta izsniegšanu.

II. Maksājumu iestādes licencēšanas kārtība

6. Komercsabiedrība, kura vēlas saņemt licenci, iesniedz Komisijai adresātu iesniegumu (1. pielikums), papildus Maksājumu pakalpojumu likuma 11. panta pirmās daļas noteikumiem pievienojot šādus dokumentus:

6.1. ziņas par maksājumu iestādes īpašniekiem:

6.1.1. maksājumu iestādes īpašnieku identificējošos dokumentus:

6.1.1.1. komercsabiedrībai (tikai nerezidentam) - apliecinātas reģistrācijas apliecības vai cita veida attiecīgajā ārvalstī spēkā esoša identificējoša (reģistrāciju apliecinoša) dokumenta kopiju;

6.1.1.2. fiziskai personai - personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju;

6.1.1.3. citai personai, kura nav fiziska persona vai komercsabiedrība, - cita veida personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju;

6.1.2. ziņas par būtisku līdzdalību citās komercsabiedrībās, norādot to nosaukumu (firmu), juridisko adresi, reģistrācijas numuru, reģistrācijas valsti un līdzdalības veidu un apmēru (procentos no komercsabiedrības pamatkapitāla);

6.2. dokumentus, kas apliecina to maksājumu iestādes īpašnieku, kuriem ir būtiska līdzdalība maksājumu iestādē, finansiālo stabilitāti:

6.2.1. Latvijas Republikas komercsabiedrībai - Valsts ieņēmumu dienesta ne senāk par trim mēnešiem izsniegtu izziņu, ka komercsabiedrībai nav nodokļu parādu;

6.2.2. ārvalsts komercsabiedrībai - pēdējo divu darbības gadu auditētu gada pārskatu kopijas;

6.2.3. fiziskai personai (rezidentam) - Valsts ieņēmumu dienesta apliecinātu pēdējo divu gadu ienākumu deklarāciju kopijas;

6.2.4. fiziskai personai (nerezidentam) - attiecīgās nodokļu administrācijas apliecinātu pēdējo divu gadu nodokļu (ienākumu) deklarāciju kopijas;

6.3. maksājumu iestādes amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

7. Ja maksājumu iestāde vēlas saņemt licenci citam maksājumu pakalpojumu veidam, maksājumu iestāde iesniedz Komisijai iesniegumu par licences pārreģistrāciju, kurā norāda tos maksājumu pakalpojumu veidus, kurus vēlas sniegt, papildus iesniegumam pievienojot šādus dokumentus:

7.1. darbības nodrošināšanas struktūru, administratīvo dienestu izveidei nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai;

7.2. jaunā maksājumu pakalpojuma veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai.

III. Maksājumu iestādes reģistrācijas kārtība

8. Maksājumu iestāde, kuras darbības uzsākšanai atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma 5. pantam nav nepieciešama licence, iesniedz Komisijai adresātu paziņojumu (3. pielikums).

IV. Licences pārreģistrācija

9. Komisija pārreģistrē licenci šādos gadījumos:

9.1. ja tiek mainīts maksājumu iestādes nosaukums (firma);

9.2. ja maksājumu iestādei tiek izsniegta licence citam maksājumu pakalpojumu veidam, kas nebija norādīts sākotnēji izsniegtajā licencē.

10. Lai pārreģistrētu licenci šo noteikumu 9.1. apakšpunktā minētajā gadījumā, maksājumu iestāde iesniedz pilnvarotas personas parakstītu Komisijai adresētu iesniegumu par licences pārreģistrāciju un apliecinātu reģistrācijas apliecības kopiju nosaukuma maiņas gadījumā.

V. Paziņojums par maksājumu pakalpojumu uzsākšanu citā dalībvalstī

11. Ja maksājumu iestāde vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, atverot filiāli vai izmantojot pārstāvi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma 32. panta otrajai daļai, tā iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu (4. pielikums).

12. Ja maksājumu iestāde vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu citā dalībvalstī, neatverot filiāli vai neizmantojot pārstāvi atbilstoši Maksājumu pakalpojumu likuma 33. panta otrajai daļai, tā iesniedz Komisijai attiecīgu paziņojumu (5. pielikums).

VI. Informācijas par amatpersonām sniegšana

13. Lai Komisija pārliecinātos par amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, atbilstību Maksājumu pakalpojumu likuma prasībām, maksājumu iestāde, 10 darba dienas pirms persona sāk pildīt savus amata pienākums, iesniedz Komisijai šādus dokumentus:

13.1. maksājumu iestādes kompetentas pārvaldes institūcijas sapulces (sēdes) protokola kopiju vai izrakstu, uz kura pamata amatpersona iecelta amatā, vai citu dokumentu, uz kura pamata persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai persona, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, ir pilnvarota veikt šādas darbības;

13.2. amatpersonas, personas, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personas, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, paziņojumu (2. pielikums), izvērstu profesionālo biogrāfiju (CV - vismaz par pēdējiem 10 gadiem, norādot arī ieņemamos amatus un veiktās funkcijas) un izglītības dokumentu kopijas.

14. Uz maksājumu iestādi nav attiecināms šo noteikumu 13. punktā minētais informācijas sniegšanas pienākums, bet maksājumu iestāde, 10 darba dienas pirms persona sāk pildīt savus amata pienākums, informē Komisiju par izmaiņām personas statusā šādos gadījumos:

14.1. maksājumu iestādes valdes priekšsēdētājs kļūst par valdes locekli;

14.2. maksājumu iestādes valdes loceklis kļūst par valdes priekšsēdētāju;

14.3. maksājumu iestādes valdes loceklis kļūst par padomes locekli;

14.4. maksājumu iestādes padomes loceklis kļūst par padomes priekšsēdētāju;

14.5. maksājumu iestādes padomes priekšsēdētājs kļūst par padomes locekli;

14.6. persona, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai persona, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, kļūst par valdes vai padomes locekli;

14.7. maksājumu iestādes valdes vai padomes loceklis kļūst par personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību.

15. Ja maksājumu iestādes amatpersonu, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību, sastāvā ir notikušas izmaiņas, kas nav reglamentētas šo noteikumu 13. un 14. punktā, maksājumu iestāde 10 darba dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā izdarīšanas brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.

VII. Informācijas sniegšana par maksājumu iestādes filiālēm un pārstāvjiem

16. Maksājumu iestāde reizi gadā ne vēlāk kā nākamā gada 31. janvārī iesniedz Komisijai maksājumu iestādes filiāļu un pārstāvju sarakstu par situāciju iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī (6. pielikums).

VIII. Informācija par juridiskās adreses maiņu

17. Maksājumu iestāde ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc maksājumu iestādes juridiskās adreses maiņas reģistrācijas komercreģistrā vai uzņēmumu reģistrā brīža rakstveidā informē par šīm izmaiņām Komisiju.

IX. Iesniegumu un paziņojumu izskatīšanas kārtība

18. Komisija pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci un informē iesnieguma iesniedzēju triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, atteikuma gadījumā paziņojot atteikuma iemeslus.

19. Maksājumu iestādes nosaukuma (firmas) maiņas gadījumā Komisija licenci pārreģistrē triju darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

20. Šo noteikumu 7. punktā minētajā gadījumā iesniegumu par licences pārreģistrāciju Komisija izskata un lēmumu par licences pārreģistrāciju vai atteikumu to darīt pieņem 30 dienu laikā pēc visu nepieciešamo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sagatavoto un noformēto dokumentu saņemšanas.

21. Licences nozaudēšanas gadījumā Komisija izsniedz licences dublikātu triju darbdienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas.

22. Ja iesniegumu vai citu dokumentu izskatīšanas laikā šajos noteikumos minētajos dokumentos tiek izdarīti grozījumi, maksājumu iestāde nekavējoties iesniedz Komisijai attiecīgos precizētos dokumentus.

23. Maksājumu iestāde var neiesniegt Komisijai dokumentus, kuri ir iegūstami no Latvijas Republikas publiskajiem reģistriem.

24. Ja šajos noteikumos noteiktajos gadījumos iesniedzami dokumenti, kuri jau ir Komisijas rīcībā un kuros ietvertajā informācijā nav notikušas izmaiņas, tad attiecīgos dokumentus neiesniedz atkārtoti un Komisijai iesniedzamajā iesniegumā norāda, ka attiecīgie dokumenti ir iesniegti Komisijai un tajos ietvertajā informācijā no iesniegšanas brīža Komisijai nav notikušas izmaiņas.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja I. Krūmane 

1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Iesniegums
licences maksājumu iestādes darbībai saņemšanai

1. Informācija par komercsabiedrību, kura vēlas saņemt licenci maksājumu iestādes darbībai

Nosaukums (firma)_________________________________________________________

Reģistrācijas numurs _______________________________________________________

Juridiskā adrese ___________________________________________________________

2. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

 Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu

 Maksājuma instrumenta izlaišana un saņemšana

 Bezkonta naudas pārvedums

 Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks.

3. Informācija par maksājumu iestādes revidentu (ja tāds ir)

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds____________________________________________

Reģistrācijas numurs/Personas kods ___________________________________________

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese ___________________________________

4. Informācija par personām, kurām maksājumu iestādē ir būtiska līdzdalība

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds____________________________________________

Reģistrācijas numurs/Personas kods ___________________________________________

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese ___________________________________

Līdzdalības apmērs (procentos no maksājumu iestādes pamatkapitāla) ________________

5. Informācija par personām, ar kurām maksājumu iestādei ir ciešas attiecības

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds____________________________________________

Reģistrācijas numurs/Personas kods ___________________________________________

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese ___________________________________

Pielikumā: (pievienojama Maksājumu pakalpojumu likuma 11. panta pirmās daļas 1.-8., 12. un 13. punktā un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 29.03.2010. normatīvo noteikumu Nr. 106 "Licenču maksājumu iestādes darbības veikšanai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi" 6. punktā minētā informācija un dokumenti)

Informācija par peronu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) _________________________

Personas kods _____________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese _________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi____________________

Rīgā  
 

(datums)

 


 

2. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums par maksājumu iestādes valdes locekli, padomes locekli, personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai personu, kas ir tieši atbildīga par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību

Maksājumu iestādes nosaukums (firma)

____________________________________________________________________________

Personas vārds, uzvārds, personas kods

____________________________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi

____________________________________________________________________________

Dzimšanas datums un vieta

_____________________________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese

____________________________________________________________________________

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu (jā/nē)?

____________________________________________________________________________

Vai persona ir bijusi notiesāta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu vai tai par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu piemērots prokurora priekšraksts par sodu, pat ja tā ir atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju (jā/nē)?

____________________________________________________________________________

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts sakarā ar noilgumu vai amnestiju (jā/nē)?

_________________________________________________________________________

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, atbrīvojot no kriminālatbildības, ja ar nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai piespriestu kriminālsodu, vai ja panākts izlīgums ar cietušo vai viņa pārstāvi (jā/nē)?

_________________________________________________________________________

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, ja tā būtiski palīdzējusi atklāt smagu vai sevišķi smagu noziegumu, kas ir smagāks vai bīstamāks par pašas šīs personas izdarīto noziedzīgo nodarījumu (jā/nē)?

____________________________________________________________________________

Vai pret personu uzsāktais kriminālprocess par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu izbeigts, nosacīti atbrīvojot no kriminālatbildības (jā/nē)?

____________________________________________________________________________

Vai personai ir būtiska līdzdalība komercsabiedrībās (jā/nē)?

Komercsabiedrības nosaukums (firma) un adrese

Līdzdalības summa latos

Īpatsvars pamatkapitālā procentos

     
     

 

         

(paraksts)

 

 (vārds, uzvārds)

 

 (datums)

  

3. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai
Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050

Paziņojums
par maksājumu iestādes darbības uzsākšanu

Ar šo paziņoju, ka 1. punktā minētā persona atbilst Maksājumu pakalpojumu likuma 5. panta pirmajā daļā minētajiem nosacījumiem, lai uzsāktu maksājumu pakalpojumu sniegšanu, nesaņemot licenci maksājumu iestādes darbībai.

1. Informācija par personu, kura vēlas uzsākt maksājumu pakalpojumu sniegšanu

Nosaukums (firma)/Vārds, uzvārds____________________________________________

Reģistrācijas numurs/Personas kods ___________________________________________

Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvietas adrese ___________________________________

2. Informācija par maksājumu pakalpojumu veidiem, kurus plānots sniegt (ar "x" zīmi atzīmēt vajadzīgos)

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu maksājumu pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu

 Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā minētais maksājumu pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājumu pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu sniedzējs

 Maksājumu veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā punktā termins "maksājumu pakalpojums" attiecas uz maksājumu pakalpojumu, kad maksājumu pakalpojuma izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu

 Maksājuma instrumenta izlaišana un saņemšana

 Bezkonta naudas pārvedums

  Maksājumu veikšana, ja maksātājs piekrišanu maksājuma veikšanai dod, izmantojot distances saziņas līdzekli, digitālo vai informācijas tehnoloģiju ierīci, un ja maksājums tiek veikts tālsakaru, informācijas tehnoloģiju sistēmas vai tīkla operatoram, kas ir tikai maksājumu pakalpojuma izmantotāja un preces pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja starpnieks

3. Informācija par maksājumu iestādes valdes un padomes locekļiem, personām, kas, pieņemot būtiskus lēmumus maksājumu iestādes vārdā, rada maksājumu iestādei civiltiesiskas saistības, vai par personām, kas ir tieši atbildīgas par maksājumu iestādes maksājumu pakalpojumu darbības pārvaldību

Vārds, uzvārds ____________________________________________________________

Personas kods _____________________________________________________________

Deklarētā dzīvesvietas adrese _________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi____________________

Pielikumā: (pievienojams Maksājumu pakalpojumu likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā minētais dokuments)

Informācija par peronu, kas paraksta iesniegumu:

Paraksts un paraksta atšifrējums (personas vārds, uzvārds) _________________________

Personas kods _____________________________________________________________

Dzīvesvietas adrese ________________________________________________________

Amats vai cits tiesisks pamats, uz kura pārstāv maksājumu iestādi____________________

Rīgā  
 

(datums) 

4. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

SCHEDULE TO NOTIFICATION DATED [Date of letter] PURSUANT TO ARTICLE 17 OR ARTICLE 25 OF THE PAYMENT SERVICES DIRECTIVE - BRANCH ESTABLISHMENT AND ENGAGEMENT OF AN AGENT LOCATED IN A HOST MEMBER STATE

Type of Notification:

[e.g. first time / additional services]

Notification Reference:

[home Member State ref]

Date of receipt by the home authority:

[date]

Member State in which branch/agent is to be established:

[host Member State]

Payment Institution:

[name of PI]

Address:

[home address]

Telephone Number:

[tel. no]

Contact:

[name + email address]

Home State:

[home Member State]

Authorisation Status:

authorised by [Home Member State Competent Authority]

Date from which branch/agent is to be established: [upon host MS acknowledgement expected by XX/ specific date]
Branch/agent address:

[branch / agent address]

Persons responsible for Management of the branch/agent:

[names]


Payment services to be provided:

 1. Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.

 2. Services enabling cash withdrawals from a payment as well as all the operations required for operating a payment account.

 3. Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment service provider or with another payment service provider:

- execution of direct debits, including one-off direct debits

- execution of payment transactions through a payment card or a similar device

- execution of credit transfers, including standing orders

  4. Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:

- execution of direct debits, including one-off direct debits*

- execution of payment transactions through a payment card or a similar device

- execution of credit transfers, including standing orders

  5. Issuing and/or acquiring of payment instruments*

  6. Money remittance

 7. Execution of payment transactions where the consent of the payer to execute a payment transaction is given by means of any telecommunication, digital or IT device and the payment is made to the telecommunication, IT system or network operator, acting only as an intermediary between the payment service user and the supplier of the goods and services*

* Including granting credits in accordance with the rules provided for in Article 16(3) of the Directive

  yes   no

  

5. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

SCHEDULE TO NOTIFICATION DATED [Date of letter] PURSUANT TO ARTICLE 25 OF THE PAYMENT SERVICES DIRECTIVE - FREEDOM TO PROVIDE SERVICES

Type of Notification: [e.g. first time/change of services]
Notification Reference: [home Member State ]
Date of receipt by the home authority [date]
Member State in which PI intends to operate: [host Member State ]
Payment Institution: [name and registration number of PI]
Address: [address]
Telephone Number: [tel. no]
Email: [email]
Contact: [name]
Home State: [home Member State ]
Authorisation Status: authorised by [Home Member State Competent Authority]
Date from which payment services will be provided: [date]

 

Payment services to be provided:

 1. Services enabling cash to be placed on a payment account as well as all the operations required for operating a payment account.

 2. Services enabling cash withdrawals from a payment as well as all the operations required for operating a payment account.

  3. Execution of payment transactions, including transfers of funds on a payment account with the user's payment service provider or with another payment service provider:

- execution of direct debits, including one-off direct debits

- execution of payment transactions through a payment card or a similar device

- execution of credit transfers, including standing orders

  4. Execution of payment transactions where the funds are covered by a credit line for a payment service user:

- execution of direct debits, including one-off direct debits*

- execution of payment transactions through a payment card or a similar device

- execution of credit transfers, including standing orders

  5. Issuing and/or acquiring of payment instruments*

  6. Money remittance

  7. Execution of payment transactions where the consent of the payer to execute a payment transaction is given by means of any telecommunication, digital or IT device and the payment is made to the telecommunication, IT system or network operator, acting only as an intermediary between the payment service user and the supplier of the goods and services*

* Including granting credits in accordance with the rules provided for in Article 16(3) of the Directive

  yes   no 

6. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
29.03.2010. normatīvajiem noteikumiem Nr.106
"Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas,
 iesniedzamo dokumentu un informācijas sniegšanas normatīvie noteikumi"

Maksājumu iestādes
filiāļu un pārstāvju saraksts par situāciju
iepriekšējā kalendārā gada 31. decembrī

Maksājumu iestādes filiāļu skaits Latvijas Republikā Maksājumu iestādes pārstāvju skaits Latvijas Republikā Maksājumu iestādes filiāļu skaits ārvalstīs Maksājumu iestādes filiāļu skaits Eiropas Ekonomikas zonas valstīs Maksājumu iestādes pārstāvju skaits ārvalstīs Maksājumu iestādes pārstāvju skaits Eiropas Ekonomikas zonas valstīs
           

 

 

Maksājumu iestādes valdes priekšsēdētājs

_______________________________

 

/  _______________________________ /

 

(paraksts)

 

 (vārds, uzvārds)

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Licenču maksājumu iestādes darbībai izsniegšanas, maksājumu iestāžu reģistrācijas, iesniedzamo .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Finanšu un kapitāla tirgus komisija Veids: noteikumi Numurs: 106Pieņemts: 29.03.2010.Stājas spēkā: 01.04.2010.Zaudē spēku: 30.04.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 51/52, 31.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Izdoti saskaņā ar
207472
01.04.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)