Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valsts zemes dienesta pavēle Nr.67

Rīgā 1996.gada 8.maijā

Par licenču izsniegšanas kārtību kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par uzņēmējdarbību", LR Ministru padomes 1993.gada 27.maija lēmumu nr.26 "Par kārtību, kādā izsniedzamas speciālas atļaujas - licences atsevišķu uzņēmējdarbības veidu veikšanai" un LR Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem nr.321 "Par uzņēmējdarbības ierobežojumiem" pavēlu:

1. Izveidot komisiju kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu licencēšanai šādā sastāvā:

Jāzeps Lazdāns - komisijas priekšsēdētājs, Nacionālā mērniecības centra direktora vietnieks;

Arnis Krišjānis - komisijas priekšsēdētāja vietnieks, valsts galvenais kartogrāfs;

Inta Lūsīte - komisijas sekretāre, Nacionālā mērniecības centra Kartogrāfijas daļas galvenā speciāliste;

Normunds Ābols - Latvijas Zemes kadastra centra direktora vietnieks;

Anita Lūre - LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Administratīvā departamenta galvenā speciāliste;

Valērijs Kiseļevs - LR Aizsardzības ministrijas Nacionālo bruņoto spēku štāba Kartogrāfijas daļas priekšnieks;

Jānis Štrauhmanis - Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas fakultātes Ekonomiskās ģeogrāfijas katedras docents;

Edgars Mūkins - Latvijas Universitātes Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūta Ģeoinformātikas nodaļas vadītājs;

Imants Zemļakovs - Latvijas Jūras administrācijas Hidrogrāfijas dienesta priekšnieka vietnieks.

2. Apstiprināt pavēlei pievienotos:

2.1. Nolikumu par licenču izsniegšanas kārtību kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai;

2.2. Noteikumus par licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas kārtību;

2.3. Kalkulāciju izmaksām vienas licences izsniegšanai;

2.4. Kalkulāciju izmaksām vienas licences apmaiņai vai pagarināšanai.

3. Fiziskām un juridiskām personām, kuras līdz pavēles spēkā stāšanās brīdim licenci fotogrammetriskajiem darbiem saņēmušas jau esošajā Ģeodēzisko, topogrāfisko, fotogrammetrisko un zemes ierīcības darbu licencēšanas komisijā, arī turpmāk licence tiek pagarināta minētajā komisijā.

Ģenerāldirektors G.Grūbe

 

Nolikums par licenču izsniegšanas kārtību kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai

 

I. Vispārīgie noteikumi

1. Licences izsniegšana Latvijas Republikā pamatojas uz Latvijas Republikas 1990.gada 26.septembra likumu "Par uzņēmējdarbību" un tajā 1993.gada 27.aprīlī izdarītiem grozījumiem, Ministru Padomes 1993.gada 27.maija lēmumu nr.266, Ministru Kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem nr.321 "Par uzņēmējdarbības ierobežojumiem" šo nolikumu un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2. Licence ir noteiktā kārtībā fiziskajām un juridiskām personām izsniegta atļauja Latvijas Republikas teritorijā veikt kartogrāfiskos un fotogrammetriskos darbus, kuru veidi minēti Kartogrāfijas attīstības koncepcijas 2.punktā (Ministru kabineta 1995.gada 23.maija protokols nr.27).

3. Licencēšanas mērķis ir piesaistīt kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai tikai tās fiziskās un juridiskās personas, kurām ir atbilstoša kvalifikācija.

4. Ar šī nolikuma stāšanos spēkā aizliegts fiziskām un juridiskām personām, kuras nav ieguvušas licenci patstāvīgi izpildīt kartogrāfiskos un fotogrammetriskos darbus Latvijas Republikā.

 

II. Noteikumi licences iegūšanai

5. Fiziskām un juridiskām personām, kuras vēlas iegūt licenci, ir jāstrādā kartogrāfijas vai fotogrammetrijas nozarē.

Uzņēmuma vadītājam vai kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu vadītājam, kā arī šo darbu tiešajiem izpildītājiem jābūt kvalificētiem speciālistiem ar speciālo augstāko izglītību kartogrāfijā vai radniecīgā specialitātē.

6. Persona, kura pieprasa iegūt licenci, iesniedz pieteikumu Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram, pievienojot vai uzrādot:

a) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) dibināšanas dokumentus (statūti vai to projekts);

b) fiziskajām personām iesniegums ar pamatojumu par licences nepieciešamību un profesionālās darbības aprakstu;

c) precīzu personas adresi;

d) ziņas par kvalificētu speciālistu un materiāli tehniskās bāzes nodrošinājumu;

e) ziņas par juristu, kas apkalpo uzņēmumu;

f) savas profesionālās darbības aprakstu;

g) bankas kvīti par Ls 100 valsts nodevas nomaksu;

h) licences pagarināšanai - bankas kvīti par Ls 10 valsts nodevas nomaksu.

Pretendentiem jāiesniedz darbu paraugus un citus materiālus, kurus viņi uzskata par lietderīgiem sekmīgai licencēšanai.

Jautājuma objektīvai izlemšanai licencēšanas komisija var pieprasīt papildus iesniegt vajadzīgās izziņas vai dokumentus.

7. Licencēšanas komisija, kuru izveido un apstiprina Valsts zemes dienests, izskata iesniegumu un pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai atteikumu.

8. Licencēšanas komisiju vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

9. Komisiju sasauc, pēc vajadzības, priekšsēdētājs.

10. Lēmumu par tiesībām saņemt speciālo atļauju (licenci) vai motivētu atteikumu uzņēmējdarbības veikšanai pieņem licencēšanas komisija ar balsu vairākumu, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no licencēšanas komisijas locekļiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Licencēšanas komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti par darbu komisijā saņem atalgojumu saskaņā ar VZD ģenerāldirektora apstiprinātiem noteikumiem "Par licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas kārtību".

12. Papildus valsts nodevai licencējamai personai Valsts zemes dienesta rēķinā jāiemaksā summa Ls 36.58 apmērā, kas sastāda izmaksas vienas licences sagatavošanai. Licenci pagarinot šī summa sastāda Ls 19.59.

13. Licenci izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas Valsts zemes dienesta ģenerāldirektoram.

14. Fiziskai un juridiskai personai piešķirto licenci paraksta VZD ģenerāldirektors un licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

15. Ja jautājuma objektīvai izlemšanai nav pietiekamu ziņu, Valsts zemes dienests trīs dienu laikā pēc komisijas sēdes nosūta pieteicējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas vai dokumentus.

16. Ja 10 dienu laikā pēc minētā paziņojuma saņemšanas pieteicējs nav sniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, pieteikums netiek izskatīts un to nosūta atpakaļ pieteicējam.

17. Atkārtotu pieteikumu var iesniegt tikai pēc visu attiecīgajā paziņojumā minēto trūkumu novēršanas.

18. Atteikumu izdot licenci komisija izsniedz rakstiski ne vēlāk kā 30 dienu laikā un tam jābūt motivētam.

19. Atteikumu izsniegt licenci var pārsūdzēt tiesā.

20. Ja licence netiek piešķirta, iemaksāto naudu pretendentam neatmaksā.

III. Licencēto personu tiesības un pienākumi

21. Licence dod tiesības nodarboties ar uzņēmējdarbību tajā norādītajā darba veidā Latvijas Republikas teritorijā. Licenci izsniedz uz laiku ne mazāku par gadu, bet ne ilgāku par pieciem gadiem, termiņam beidzoties, tā jāpagarina.

Persona, kura vēlas pagarināt licenci, iesniedz licencēšanas komisijai pieteikumu un izpildīto darbu paraugus un sarakstu.

Licence jāpagarina ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas dienas.

22. Uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā), kurš nodarbojas ar iepriekšminētajiem darbiem, specializētos darbus vada speciālisti ar augstāko izglītību attiecīgajā nozarē.

23. Darbus personas izpilda saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu un Valsts zemes dienesta normatīvajiem aktiem.

24. Personas reģistrē veiktos darbus uzskaites žurnālā un ne vēlāk par katra gada 1.februāri iesniedz Valsts zemes dienestā gada pārskatu par visiem izpildītajiem darbiem, kā arī karšu tirāžas eksemplārus Valsts zemes dienesta Nacionālā mērniecības centra ģeodēzijas un kartogrāfijas fondam un Latvijas Nacionālajai bibliotēkai.

 

IV. Licencēto personu atbildība un to darbības kontrole

25. Valsts zemes dienests veic uzskaiti izsniegtajām licencēm un kontrolē licencēto personu darbību.

26. Ja tiek konstatēts, ka iesniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai persona ir pārkāpusi licencē minētos nosacījumus, ar licencēšanas komisijas lēmumu Valsts zemes dienests ir tiesīgs apturēt licencētās personas darbību uz laiku līdz uzstādīto noteikumu izpildīšanai un līdz tālākiem rīkojumiem vai arī rupju pārkāpumu gadījumā anulēt licenci.

27. Lēmumu par licences apturēšanu vai anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

28. Ienākumi, kurus fiziskās vai juridiskās personas guvušas no darbības bez licences tiek ieskaitīti valsts budžetā.

Valsts zemes dienesta Nacionālā mērniecības centra direktora vietnieks J.Lazdāns

 

Noteikumi par licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas kārtību

 

1. Komisijas locekļiem un uzaicinātiem speciālistiem noteikt sekojošu darba apmaksas kārtību:

1.1. Komisijas priekšsēdētājam un locekļiem par katru apmeklētu sēdi apmaksāt Ls 5;

1.2. Komisijas sekretārei apmaksāt Ls 5 par katru lietvedībā noformēto licencējamās personas lietu;

1.3. Pieaicinātiem speciālistiem par katru piedalīšanos komisijas sēdē apmaksāt Ls 1,0 par stundu, bet ne vairāk kā Ls 5 par sēdi.

2. Apmaksu veikt reizi pusgadā no ārpus budžeta tāmē par licencēšanu ienākušajiem līdzekļiem.

3. Pusgada beigās komisijas priekšsēdētājs iesniedz grāmatvedībā ziņojumu par komisijas locekļu un pieaicināto speciālistu piedalīšanos sēdēs, kā arī sekretāres sakārtoto personālo lietu skaitu un apmaksas aprēķinu.

4. Komisijas priekšsēdētāja un sekretāres parakstīts ziņojums grāmatvedībai ir pamats atalgojuma izmaksai.

5. Komisijas priekšsēdētājs ne retāk kā divas reizes gadā informē komisiju par licencēšanas līdzekļu izmantošanu.

Nacionālā mērniecības centra direktora vietnieks L.Lazdāns

Kalkulācija izmaksām vienas licences izsniegšanai

1. Licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas Ls 5,00x9:5=9,00 Ls 9,00

2. Komisijas sekretāres darba apmaksa Ls 5,00x1=5,00 Ls 5,00

3. Pieaicināto speciālistu darba apmaksa Ls 5,00x1:5=1,00 Ls 1,00

4. Iesniegto darbu izskatīšana un analīze Ls 5,00x1=5,00 Ls 5,00 Kopā Ls 20,00

5. Sociālā nodokļa apmaksa 37% no Ls 20,00 Ls 7,40

6. Licences veidlapu izgatavošana un kancelejas izdevumi Ls 4,00 Kopā Ls 31,00

7. Pievienotās vērtības nodoklis 18% no Ls 31,00 Ls 5,58 Pavisam Ls 36,58

Nacionālā mērniecības centra direktora vietnieks L.Lazdāns

Kalkulācija izmaksām vienas licences apmaiņai vai pagarināšanai

1. Licencēšanas komisijas locekļu darba apmaksas Ls 5,00x9:5=9,00 Ls 9,00

2. Pieaicināto speciālistu darba apmaksa Ls 1,00x1:5=1,00 Ls 0,20 Kopā Ls 9,20

3. Sociālā nodokļa apmaksa 37% no Ls 9,20 Ls 3,40

4. Licences veidlapu izgatavošana un kancelejas izdevumi Ls 4,00 Kopā Ls 16,60

5. Pievienotās vērtības nodoklis 18% no Ls 16,60 Ls 2,99 Pavisam Ls 19,59

Nacionālā mērniecības centra direktora vietnieks L.Lazdāns

Licences saņemšanai dokumenti iesniedzami licencēšanas komisijas sekretārei Intai Lūsītei Valsts zemes dienesta Nacionālā mērniecības centra kartogrāfijas daļā Rīgā, 11.novembra krastmalā 31, 508 t., tālr. 7228561. Pēc tuvākas informācijas var griezties arī pie VZD galvenā kartogrāfa Arņa Krišjāņa, tālr. 7228459. Juridiskām un fiziskām personām, kuras licenci fotogrammetriskajiem darbiem jau saņēmušas ģeodēzisko, topogrāfisko, fotogrammetrisko un zemes ierīcības darbu licencēšanas komisijā, tā arī turpmāk jāpagarina minētajā komisijā.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par licenču izsniegšanas kārtību kartogrāfisko un fotogrammetrisko darbu veikšanai Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: pavēle Numurs: 67Pieņemts: 08.05.1996.Stājas spēkā: 08.05.1996.Zaudē spēku: 01.01.2006.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 106, 19.06.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
207470
08.05.1996
2554
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)