Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Noteikumi par speciālas atļaujas (licences) iegūšanu nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbiem atbilstošā taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijā

Apstiprināts ar
Valsts zemes dienesta ģenerāldirektora pavēli nr.124 1996.gada 30.maijā

I.Vispārējie noteikumi

1. Speciālas atļaujas (licences) izsniegšana Latvijas Republikā pamatojas uz Latvijas Republikas 1992.gada 15.decembra likumu "Par valsts zemes dienestu" un Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem nr.321 "Noteikumi par uzņēmējdarbības ierobežojumiem".

2. Licence ir Noteikumos noteiktā kārtībā fiziskām un juridiskām personām izsniegta speciāla atļauja veikt nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbus Latvijas Republikā.

Par uzņēmējdarbības uzsākšanu bez licences, kā arī par uzņēmējdarbības turpināšanu pēc licences anulēšanas vai tās termiņa izbeigšanās iestājas atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

3. Šie Noteikumi nosaka fiziskās un juridiskās personas licences iegūšanas kārtību, kā arī tiesības, pienākumus un atbildību, veicot nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu praksi.

4. Latvijas Republikas ierēdņi, ierēdņu kandidāti un personas, kuras tos aizvieto, iegūto licenci civildienesta laikā nedrīkst izmantot privātās uzņēmējdarbības veikšanai.

 

II. Licencēšanas komisijas darbu organizācija

5. Licencēšanas komisiju 12 cilvēku sastāvā izveido Valsts zemes dienests. Tās priekšsēdētāju, vietnieku, atbildīgo sekretāru un locekļus apstiprina VZD ģenerāldirektors.

6. Licencēšanas komisijas sastāvā tiek iekļauti attiecīgo nekustamā īpašuma veidu kvalificēti taksācijas un vērtēšanas darbu speciālisti, valsts institūciju un nekustamā īpašuma vērtētāju profesionālo organizāciju pārstāvji.

7. Licencēšanas komisiju vada priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

8. Licencēšanas komisijai ir tiesības izveidot nepieciešamo darba grupu licences pieteicēju profesionālās kvalifikācijas pārbaudei atbilstoši Noteikumos noteiktām nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijām. Darba grupu vada licencēšanas komisijas locekļi. Tajā tiek pieaicināti neatkarīgie eksperti, kā arī kvalificēti nekustamā īpašuma taksatori un vērtētāji.

9. Licencēšanas komisijas darba grupa veic licences pieteicēja iesniegto taksācijas un vērtēšanas darbu pārbaudi, neizpaužot pārbaudes rezultātā iegūto informāciju. Tās slēdziens par pieteicēja profesionālo kvalifikāciju atbilstošā nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijā tiek iesniegts kā rakstisks priekšlikums licencēšanas komisijai.

10. Lēmumu par tiesībām saņemt speciālo atļauju (licenci) vai motivētu atteikumu licences saņemšanai pieņem licencēšanas komisija ar balsu vairākumu, ja tās sēdē piedalās ne mazāk kā 2/3 no apstiprinātiem licencēšanas komisijas locekļiem. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

11. Fiziskai un juridiskai personai piešķirto licenci paraksta VZD ģenerāldirektors un licencēšanas komisijas priekšsēdētājs.

Vienlaicīgi ar licenci tiek izsniegta licencēšanas komisijas priekšsēdētāja parakstīta licencētas personas apliecība.

12. VZD licencēšanas komisija fiziskām un juridiskām personām licenci nekustamā īpašuma taksācijai un vērtēšanai atbilstošā darbu kategorijā vai motivētu atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas, ja iesniegti visi šajos Noteikumos minētie dokumenti.

Informācija par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu, anulēšanu vai apturēšanu tiek publicēta laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

13. Licencēšanas komisijas locekļi un pieaicinātie speciālisti par darbu komisijā un darba grupā saņem atalgojumu saskaņā ar VZD ģenerāldirektora apstiprinātiem Noteikumiem par licencēšanas komisijas locekļu un pieaicināto speciālistu darba apmaksas kārtību.

 

III. Licences iegūšanas un izsniegšanas kārtība

14. Licenci fiziskas un juridiskas personas var iegūt sekojošās atbilstošās nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijās:

- lauku apvidos zemes kadastrālā vērtēšanā;

- pilsētas zemes kadastrālā vērtēšanā;

- meža vērtēšanā;

- ēku un būvju kadastrālā vērtēšanā;

- nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanā.

15. Licenci var iegūt fiziskas personas, kuras:

- ieguvušas augstāko vai vidējo tehnisko izglītību, kā arī beiguši speciāli organizētos profesionālās sagatavošanas vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursus atbilstošā nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas kategorijā;

- ieguvušas attiecīgā kategorijā nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darba praksi Latvijā;

- ieguvušas profesionālās izglītības atestātu augstākajās mācību iestādēs nekustamā īpašuma vērtēšanas specialitātē.

16. Fiziskām personām, kuras vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) attiecīgā kategorijā, personīgi jāiesniedz pieteikums licencēšanas komisijai, pievienojot sekojošus dokumentus;

- izglītības un licences kategorijai atbilstošo speciālo profesionālo vai kvalifikācijas paaugstināšanas kursu beigšanas apliecības kopijas;

- savas profesionālās darbības aprakstu (curriculum vitae);

- pēdējā gada laikā izpildīto nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu sarakstu (pārbaudāmo objektu atlasei);

- 2 fotogrāfijas;

- kvīts kopiju par Ls 59, t.s. PVN Ls 9 iemaksu par licencēšanas pakalpojumiem VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra speciālajā budžetā;

- pasi (uzrādot).

17. Juridiskai personai, kura vēlas saņemt speciālo atļauju (licenci) attiecīgā kategorijā, jāiesniedz uzņēmēja pieteikums licencēšanas komisijai, pievienojot sekojošus dokumentus:

- uzņēmējsabiedrības statūtu noraksts, kurā atļauti nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbi;

- uzņēmējsabiedrības reģistrācijas apliecības noraksts;

- Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu;

- dokumenti, kas apliecina vismaz divu uzņēmējsabiedrībā nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbos strādājošo licencēto darbinieku profesionālo kvalifikāciju un darba stāžu licencējamā darbu kategorijā, saskaņā ar šo Noteikumu 16.punkta 1-3 sadaļas prasībām;

- kvīts kopiju par Ls 59, t.s. PVN Ls 9 iemaksu par licencēšanas pakalpojumiem VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra speciālajā budžetā.

18. Visi licences ieguvei nepieciešamie dokumenti licencēšanas komisijā jāiesniedz valsts valodā, kas tiek reģistrēti pieteikumu uzskaites žurnālā.

Licencēšanas komisija pieteikumus pieņem katra mēneša otrajā pirmdienā.

19. Pieteicējam nedēļas laikā pēc pieteikuma iesniegšanas jāiesniedz licencēšanas komisijai pārbaudei izvēlētie taksācijas un vērtēšanas darbi.

20. Pieteicējam ir tiesības iesniegt papildu dokumentus, darba paraugus un citus materiālus, kurus viņš uzskata par lietderīgiem un kas apliecina profesionālās kvalifikācijas līmeni.

21. Katram pieteicējam ir tiesības iesniegt pieteikumus un saņemt licenci nekustamā īpašuma taksācijai un vērtēšanai vairākās kategorijās.

22. Ja nedēļas laikā licencēšanas komisijas pārbaudei izvēlētie taksācijas un vērtēšanas darbi netiek iesniegti licencēšanas komisijā, pieteikumu neizskata un tiek nosūtīts atteikums.

23. Pieteicējs, kurš saņēmis licencēšanas komisijas atteikumu iegūt licenci, var atkārtoti iesniegt pieteikumu licences saņemšanai pēc sešiem mēnešiem, bet ne vairāk kā trīs reizes divu gadu laikā.

24. Pirms licences saņemšanas pieteicējs uzrāda kvīts kopiju par valsts nodevas iemaksu atbilstoši LR Ministru kabineta 1995.gada 31.marta Noteikumiem nr.77.

25. Uz licencēšanas komisijas sēdi uzaicina licences pieprasītāju vai juridiskām personām tās pilnvaroto pārstāvi. Viņu neierašanās gadījumā jautājums par licences izsniegšanu tiek atlikts un noteikts jauns izskatīšanas datums, par ko paziņo pieteicējam. Ja uzņēmējs vai viņa pārstāvis atkārtoti, bez attaisnojošiem iemesliem, neierodas, tad pieteikumu nosūta pieteicējam, norādot, ka dokumenti iesniedzami no jauna vispārējā kārtībā.

26. Fiziskai un juridiskai personai licenci izdod uz laiku - ne mazāku kā 1 (vienu) gadu, bet ne ilgāku par 5 (pieciem) gadiem.

Licencēšanas komisijai ir tiesīga licenci pagarināt, pārreģistrējot to uz laiku ne ilgāku par 5 gadiem pēc tam, kad samaksāta noteiktā valsts nodeva.

Licencētai fiziskai personai atļauts lietot personīgo spiedogu, kas izgatavots pēc VZD apstiprināta parauga.

27. Licenci nozaudēšanas gadījumā atzīst par spēkā neesošu. Par to nozaudētājs publicē paziņojumu oficiālā valsts preses izdevumā, laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Saņemot licences norakstu, jāuzrāda publicētais paziņojums un kvīts kopija par valsts nodevas jaunu iemaksu atbilstoši LR Ministru kabineta 1995.gada 31.marta Noteikumiem nr.77.

28. Licences, kuras izsniegtas fiziskām personām līdz 1995.gada 5.jūlijam un atbilst šā Noteikuma prasībām, atzīstamas par spēkā esošām līdz 1996.gada 31.decembrim un pagarināmas šajos Noteikumos paredzētajā kārtībā.

 

IV. Ar licenci saistītās tiesības un pienākumi

29. Licence dod tiesības fiziskai un juridiskai personai nodarboties ar uzņēmējdarbību tajā norādītajā atbilstošajā nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu kategorijā.

30. Licenci aizliegts nodot citai fiziskai vai juridiskai personai.

31. Ja licences īpašnieks gada laikā pēc tās saņemšanas nav uzsācis licencēto uzņēmējdarbību, licencēšanas komisija var anulēt izsniegto licenci.

32. Visus darbus licencēti nekustamā īpašuma taksatori un vērtētāji izpilda saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, šo Noteikumu prasībām un vispārpieņemtajiem nekustamā īpašuma tirgus vērtības noteikšanas principiem.

33. Licencētām fiziskām un juridiskām personām ir tiesības saņemt no VZD attiecīgās nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas darbu instrukcijas un tehniskos norādījumus, kā arī konsultācijas un citus pakalpojumus atbilstoši VZD apstiprinātiem izcenojumiem.

34. Nekustamā īpašuma kadastrālās vērtēšanas lietas materiālu viena kopija izsniedzama un nododama VZD rajonu (pilsētu) nodaļā pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas, tās pārbaudei un pieņemšanai. Iesniegti dokumenti glabājami VZD rajonu (pilsētu) nodaļas arhīvā.

Šīs prasības neievērošanas gadījumā Valsts zemes dienests var ierosināt licences anulēšanu.

35. Licencēti nekustamā īpašuma taksatori un vērtētāji reģistrē visus izpildītos darbus savā uzskaites žurnālā un ne vēlāk par katra gada 1.februāri iesniedz rakstisku pārskatu par iepriekšējā gadā izpildīto darba apjomu VZD nekustamā īpašuma vērtēšanas centram.

 

V. Ar licenci saistītā atbildība un kontrole

36. VZD Taksatoru un vērtētāju uzskaites un kontroles daļa veic fiziskām un juridiskām personām izsniegto nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbu licenču uzskaiti un kontrolē savas kompetences ietvaros licencēto fizisko un juridisko personu darbību.

37. Ja uzņēmējsabiedrības pamatdarbā, atbilstoši izsniegtai licencei, nestrādā vismaz divi nekustamā īpašuma taksācijā un vērtēšanā licencēti darbinieki, šādai uzņēmējsabiedrībai licence tiek anulēta.

38. Izpildīto licencēto fizisko un juridisko personu taksācijas un vērtēšanas darbu kvalitāti pēc pasūtītāja pieprasījuma pārbauda VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra vērtēšanas inspekcija sadarbībā ar VZD Taksatoru un vērtētāju uzskaites un kontroles daļu.

Izpildītie darbi, kuros pieļautas kļūdas vai arī nav ievēroti visi spēkā esošo instrukciju noteikumi, licencētām personām jāizlabo uz sava rēķina.

39. Pasūtītājs iesniegumu vai sūdzību par licencētu nekustamā īpašuma taksatoru un vērtētāju darbību var iesniegt VZD Taksatoru un vērtētāju uzskaites un kontroles daļā mēneša laikā pēc vērtējuma saņemšanas, kura izdara pārbaudi un sniedz atbildi iesniedzējam LR likumdošanā noteiktā kārtībā.

40. Atkārtoti noteiktām prasībām neatbilstoši izpildītie nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas darbi, rakstiskas reklamācijas, kā arī pamatotas sūdzības par licencētu taksatoru un vērtētāju nelikumīgu rīcību, kā rezultātā nodarīti zaudējumi valstij, pašvaldībai vai ieinteresētai personai, dod tiesības VZD Taksatoru un vērtētāju uzskaites un kontroles daļai veikt pārbaudi un ierosināt apturēt licences darbību.

41. Licencēšanas komisija licenci anulē, ja pārbaudē tiek konstatēts, ka pieteikumā iesniegtās ziņas, uz kuru pamata tā izsniegta, neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs nav ievērojis LR likumus vai citus tiesību aktus un šo Noteikumu prasības.

42. Par licences anulēšanu tās īpašnieks tiek informēts rakstiski ne vēlāk kā 10 dienas pēc šāda lēmuma pieņemšanas un viņam 15 dienu laikā licence jānodod VZD licencēšanas komisijai.

43. Lēmumu par atteikumu izsniegt licenci vai tās anulēšanu var pārsūdzēt tiesā.

 

Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma vērtēšanas centra direktors A.Rausis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi par speciālas atļaujas (licences) iegūšanu nekustamā īpašuma taksācijas un vērtēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valsts zemes dienests Veids: noteikumi Numurs: 124Pieņemts: 30.05.1996.Stājas spēkā: 30.05.1996.Zaudē spēku: 11.07.2003.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 102, 13.06.1996.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
207332
30.05.1996
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)