Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr. 5.1-2-176 Rīgā 1997. gada 20. martā

Par revīzijas rezultātiem Rīgas Tehniskajā universitātē

Latvijas Republikas Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija: departamenta direktors K. Beljānis un kolēģijas locekļi - R. Bērziņa, M. Prāma un R. Zonenbergs izskatīja revīzijas materiālus par Rīgas Tehniskās universitātes rīcību ar valsts mantu 1994. un 1995. gadā, kā arī pārbaudes rezultātus par atklāto trūkumu novēršanu un

konstatēja:

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir Latvijas valsts akadēmiskās izglītības, zinātnes un kultūras iestāde, kas darbojas saskaņā ar RTU Satversmi, ko ar 1992. gada 10. marta lēmumu apstiprinājusi LR Augstākā padome. Atbilstoši Satversmes 1.3. punktam RTU darbību un kompetenci nosaka šī Satversme un Latvijas Republikas likumi, taču daži Satversmes noteikumi vairs neatbilst citiem normatīvajiem aktiem, vai arī tie netiek pildīti. Satversmes 7.3. punkts nosaka, ka ārējo revīziju darbība RTU pieļaujama tikai ar RTU Senāta akceptu, kas ir pretrunā ar pašas RTU Satversmes 1.3. punktu. Tas ir pretrunā arī ar likumiem "Par Valsts kontroli" un Latvijas Republikas Izglītības likumu. Likuma "Par Valsts kontroli" 2. pants nosaka: Valsts kontrole uzrauga, lai rīcība ar valsts mantu būtu likumīga, lietderīga un pareiza, bet Latvijas Republikas Izglītības likuma 8. panta 10. punkts paredz, ka par izglītībai atvēlēto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietošanu atbild Izglītības un zinātnes ministrija. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas nolikuma 6.10. punktu ministrija nodrošina likuma "Par budžetu un finansu vadību" prasību izpildi attiecībā uz budžeta pieprasījuma sastādīšanu un iesniegšanu, budžeta izpildi un budžeta līdzekļu efektīvas un ekonomiskas izlietošanas kontroli, ko nav iespējams pilnā mērā īstenot, pastāvot tādiem noteikumiem, kādi pašlaik ir RTU Satversmes 7.3. punktā.

Nav izpildīts RTU Satversmes 5.7. punkts, līdz 1996. gadam revīzijas komisija nav darbojusies un neviena iekšējā revīzija nav veikta.

RTU ienākumus veido: valsts budžeta līdzekļi, ienākumi no studentu sagatavošanas par atlīdzību, ienākumi no zinātniskajiem līgumdarbiem, ienākumi no saimnieciskās darbības, ziedojumiem un dāvinājumiem.

RTU izglītības izdevumu finansēšanai 1995. gadā atvērti asignējumi Ls 4 107 225 un izlietoti Ls 4 106 292. Tāmes apstiprinātas visiem valsts budžeta līdzekļu asignējumiem, bet tāmes nav sastādītas ieņēmumiem valūtā un sponsoru līdzekļiem.

RTU grāmatvedībā nav uzskatāmi atspoguļoti visi uzņēmuma saimnieciskie darījumi un īpašuma stāvoklis: universitātes struktūrvienības (Kapitālās celtniecības daļa, Rīgas Biznesa institūts) kārto atsevišķu grāmatvedības uzskaiti, un to ieņēmumi un izdevumi nav ietverti RTU kopējā bilancē. Līdz ar to nav ievērots likuma "Par grāmatvedību" 2. pants un ar Finansu ministrijas Valsts kases departamenta 1995. gada 27. septembra rīkojumu Nr. 10 apstiprinātā "Nolikuma par LR budžeta iestāžu pārskatiem un bilancēm" 18. punkts, kurā noteikts: sastādot grāmatvedības pārskatus un bilances, jānodrošina pilnīgi visu uzskaites perioda operāciju atspoguļojums, kā arī naudas līdzekļu, pamatlīdzekļu, nepabeigtās celtniecības, materiālo vērtību un norēķinu inventarizācijas rezultāti.

Tā kā nav ievēroti minētie pamatnoteikumi, RTU bilance un pārskati neatspoguļo patieso finansiālo stāvokli.

RTU Biznesa institūta grāmatvedības uzskaite un organizācija neatbilst tā juridiskajam statusam, jo institūts kā valsts budžeta iestādes (RTU) struktūrvienība kārto grāmatvedību pēc uzņēmumu grāmatvedības principiem. RTU Rīgas Biznesa institūtam ir savs atsevišķs konts a/s "Rīgas Komercbankā", kas saskaņā ar LR MK 1995. gada 28. novembra noteikumiem Nr. 275 bija jāslēdz līdz 1996. gada 1. martam.

1995. gadā darbojās 103 noslēgtie nomas līgumi; grāmatvedībā uzskaite par telpu nomas maksām nav iekārtota. Nav veikta uzskaite par aprēķinātām summām, norēķinu summu salīdzināšana ar nomniekiem. Nav laikus noskaidroti un iekasēti parādi par nomas līgumiem. Nenomaksātās parādu summas nav uzrādītas kā debitoru parādi, grāmatvedībā šādas uzskaites nav.

Aprēķinātā nomas un komunālo pakalpojumu maksa pēc līgumiem 1995. gadā ir Ls 148 621,06, faktiski samaksāti tikai Ls 91 426,89.

Kopā RTU bilancē kā debitoru parādi nav uzrādīti nesaņemtie komunālie maksājumi par iznomātām telpām Ls 24 042,04 un nomas maksa Ls 57 999,73. Bilancē uz 1996. gada 1. janvāri debitoru parādi uzrādīti Ls 49 409, faktiski tie ir Ls 131 450,77.

Nav veikti pasākumi 1995. gada Valsts kontroles revīzijā atklāto trūkumu novēršanā.

Nav ieskaitīta valsts budžetā pārdoto pamatlīdzekļu vērtība:

1. Nav veikta nepabeigtās celtniecības objektu un pamatlīdzekļu pārcenošana.

2. Valsts budžetā nav atjaunoti nelikumīgi izlietotie valsts budžeta līdzekļi: Ls 20 506 (kapitālajai celtniecībai); Ls 83 373 (studentu kreditēšanai paredzētie līdzekļi, kas 1993. gadā izmaksāti RTU akadēmiskajam personālam un palīgpersonālam algās un pabalstos); Ls 21 420 (no stipendiju fonda izlietotie līdzekļi studentu sportistu ēdināšanai).

Attiecībā uz šiem darījumiem izskatāms jautājums par to apstiprināšanu. Tā kā kopējā summa Ls 125 299 pārsniedz likuma "Par Valsts kontroli" 33. panta 2. punktā noteikto apmēru, jautājums nododams izskatīšanai Valsts kontroles padomei.

No 1994. gada līdz 1996. gadam pārdoti pamatlīdzekļi:

- televizors "Horizonts" Ls 15
- sporta automašīna VAZ-2108 Ls 161
- marķēšanas mašīna Ls 15
- dators "HYNDAY" Ls 121
- lidmašīnas AN-24 makets Ls 1380
- skaitļošanas tehnika USD 1472
- lidmašīnas lūžņi USD 4000
- metāllūžņi pēc inventāra norakstīšanas USD 1000.

Kopā par Ls 1692 un USD 6472.

Pretēji LR Ministru kabineta 1994. gada 12. jūlija noteikumu Nr. 133 "Par valsts mantas atsavināšanas kārtību" 45. punktam, kas bija spēkā darījumu veikšanas laikā, saņemtie līdzekļi Ls 1692 un USD 6472 (Ls 3753,76), t.i., kopā Ls 5445,76, nav ieskaitīti valsts budžetā. Par nelikumīgi izlietotajiem un valsts budžetā neieskaitītajiem Ls 5445,76 RTU nosakāms uzrēķins.

1994. gada 19. oktobrī ar RTU Saimnieciskā aprēķina remonta un celtniecības uzņēmumu noslēgts līgums par brusu grīdas ieklāšanu Meža ielā 1 ar slīpēšanu un trīsreizēju lakošanu, kopsummā par Ls 17860,20. 1994. gadā izpildītos darbus pieņēmis un formu Nr. 2 parakstījis RTU Tehniskās daļas vadītājs P. Orlovskis. Revīzijas laikā, pārbaudot remonta darbus Meža ielā 1, konstatēts, ka nav izpildīti darbi par Ls 2448,20 (kopā ar PVN). Faktiski RTU Saimnieciskā aprēķina remonta un celtniecības uzņēmumam par nepadarītiem darbiem nelikumīgi samaksāti Ls 2448,20, par ko nosakāms uzrēķins.

RTU Saimnieciskā aprēķina remonta un celtniecības uzņēmums reģistrēts LR Uzņēmumu reģistrā 1991. gada 6. augustā. Uzņēmums dibināts uz RTU rektora E. Lavendeļa 1991. gada 27. februārī nelikumīgi izdotas pavēles Nr. 510-5 pamata, reorganizējot RTU Remonta un celtniecības iecirkni. Nolikumu par šo uzņēmumu 1991. gada 10. aprīlī apstiprinājis RTU prorektors celtniecības jautājumos K. Rutks. Saskaņā ar 1990. gada 12. decembrī pieņemtā likuma "Par valsts uzņēmumu" 4. pantu par valsts uzņēmuma dibināšanu bija nepieciešams valdības lēmums, kāda šajā gadījumā nav.

Nelikumīgi no valsts budžeta līdzekļiem apmaksāti izdevumi degvielas iegādei Inženierekonomiskās fakultātes saimniecības daļas pārvaldniekam V. Ozoliņam par personīgā autotransporta lietošanu: 1995. gadā pēc degvielas uzpildes staciju taloniem V. Ozoliņam izmaksāti Ls 381,11. Ceļazīmes izdevumiem nav pievienotas, izdevumi norakstīti kā kancelejas un saimniecības materiālu izmaksas. Par šiem nelikumīgajiem izdevumiem Ls 381,11 apmērā RTU Inženierekonomiskās fakultātes saimniecības daļas pārvaldniekam V. Ozoliņam kā personai, kuras rīcībā bija nodoti finansu līdzekļi, nosakāms uzrēķins.

V. Ozoliņam pēc nepilnīgi noformētiem dokumentiem nelikumīgi izmaksāti Ls 6004,56 kā izdevumi par remonta darbiem. Par šo darbu veikšanu nav noslēgti līgumi, nav sastādīti akti par veiktajiem darbiem, dokumentāri nav apstiprināts veikto remontdarbu apjoms. Samaksa veikta skaidrā naudā pret dažādu firmu izsniegtiem rēķiniem un kases ieņēmumu orderiem. Avansa norēķinus skaidrās naudas izmaksai apstiprinājis RTU kanclers R. Taraškevičs. Par nelikumīgi izmaksātiem Ls 6004,56 uzrēķins nosakāms RTU rektoram E. Lavendelim kā amatpersonai, kuras vainas dēļ valstij nodarīti neattaisnoti zaudējumi. RTU kanclera amats izveidots ar RTU Zinātniskās padomes 1990. gada 3. decembra lēmumu (sēdes protokols Nr. 360); RTU Satversme šādu amatu neparedz. Ar RTU rektora E. Lavendeļa 1992. gada 6. novembra pavēli Nr. 2-1838 par RTU kancleru iecelts R. Taraškevičs, par kanclera dienesta pienākumiem instrukcija līdz pat šim laikam nav izdota. Saskaņā ar likuma "Par grāmatvedību" 2. pantu iestādes vadītājs ir atbildīgs par grāmatvedības kārtošanu, bet RTU Satversmes 5.3. punkts nosaka, ka visu RTU darbu vada rektorāts - rektors un pēc viņa ieteikuma ievēlēti prorektori.

RTU kapitālās celtniecības prorektoram K. Rutkim 1994. gada 4. janvārī nelikumīgi izmaksāts aizdevums USD 3105 ar atmaksas termiņu 1994. gada 1. aprīlī. Šāda aizdevuma izsniegšana bija pretrunā ar LR Ministru padomes 1990. gada 16. oktobra lēmuma Nr. 166 apstiprināto instrukciju par ārpusbudžeta līdzekļu veidošanu un izlietošanu: ārpusbudžeta līdzekļus nedrīkst izlietot pasākumu finansēšanai, kuri nav paredzēti ārpusbudžeta līdzekļu izlietošanas tāmē. Aizdevums atmaksāts 1997. gada 4. februārī (kases ieņēmumu orderis Nr. 25).

1994. gada 29. aprīlī noslēgta vienošanās starp Satiksmes ministriju un RTU par bijušās Rīgas Civilās aviācijas aeronavigācijas augstākās skolas īpašumu - Ls 126 625,85 apmērā - nodošanu un pieņemšanu, bet RTU grāmatvedības uzskaitē tas ņemts tikai 1997. gada februārī.

Papildu pārbaudē noskaidrots, ka 1995. un 1996. gadā Rīgas Tehniskajā universitātē faktiskais budžeta finansēto studentu skaits pārsniedz plānoto un maksas studentu skaits 1996. gadā ir tikai 1% no plānotā. Sakarā ar to nepieciešams veikt pārbaudi par maksas iekasēšanu 1996. gadā no maksas studentiem un par šo līdzekļu izlietošanu.

Kolēģijas sēdē paskaidrojumus sniedza RTU kanclers R. Taraškevičs un galvenā grāmatvede I. Umbaško, kā arī piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas Kontroles un revīzijas departamenta direktors L. Mankovs.

Pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33. pantu, Valsts kontroles Valsts budžeta revīzijas departamenta kolēģija

nolēma:

1. Paziņot Latvijas Republikas valsts kontrolierim par pretrunām, kādas ir Rīgas Tehniskās universitātes Satversmē un citos normatīvajos aktos attiecībā uz Rīgas Tehniskās universitātes ārējo revīziju, un ieteikt par to iesniegt ziņojumu Saeimā.

2. Nodot Valsts kontroles padomei izskatīšanai jautājumu par Rīgas Tehniskās universitātes darījumu apstiprināšanu kopsummā par Ls 125 299, kuri no likuma viedokļa nav pietiekami attaisnoti, bet pēc būtības var tikt attaisnoti.

3. Paziņot Ministru kabinetam par 1991. gada 6. augustā pretēji likuma "Par valsts uzņēmumu" 4. panta 1. daļas prasībām izveidoto Rīgas Tehniskās universitātes Saimnieciskā aprēķina remonta un celtniecības uzņēmumu.

4. Noteikt uzrēķinu Rīgas Tehniskajai universitātei kopsummā par Ls 7893,96, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžetā, tai skaitā par pamatlīdzekļu realizācijā saņemtajiem un valsts budžetā neieskaitītajiem Ls 5445,76 un par Ls 2448,20, ko Rīgas Tehniskā universitāte samaksājusi savam nelikumīgi izveidotajam Saimnieciskā aprēķina remonta un celtniecības uzņēmumam par neveiktiem ēku remontdarbiem.

5. Noteikt uzrēķinu Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomiskās fakultātes saimnieciskās daļas pārvaldniekam Viesturam Ozoliņam par Ls 381,11, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

6. Noteikt uzrēķinu Rīgas Tehniskās universitātes rektoram Egonam Lavendelim par Ls 6004,56, kas ieskaitāmi valsts pamatbudžetā.

7. Atzīt par nepieciešamu veikt pārbaudi Rīgas Tehniskajā universitātē par maksas iekasēšanu no maksas studentiem 1996. gadā un par šo līdzekļu izlietojumu.

8. Pieprasīt no Rīgas Tehniskās universitātes novērst revīzijā un pārbaudē konstatētos trūkumus un par veiktajiem pasākumiem paziņot Valsts kontrolei līdz šī gada 1. jūnijam.

9. Slēgt revīziju un papildu pārbaudi Rīgas Tehniskajā universitātē par rīcību ar valsts mantu.

Lēmumu var pārsūdzēt LR Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts budžeta revīzijas departamentā.

Kolēģijas priekšsēdētājs, departamenta direktors K. Beljānis

Kolēģijas locekļi: R. Bērziņa, M. Prāma, R. Zonenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par revīzijas rezultātiem Rīgas Tehniskajā universitātē Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-176Pieņemts: 20.03.1997.Stājas spēkā: 20.03.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 03.04.1997.
207279
20.03.1997
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"