Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Latvijas Republikas Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departaments

Kolēģijas lēmums Nr.5.1-2-8/67 Rīgā 1997.gada 20.martā

Par revīzijas rezultātiem bijušā VU "Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca" valsts īpašuma nomas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu

Privatizācijas procesa revīzijas departamenta kolēģija šādā sastāvā: I.Šķibelis - departamenta direktors, Valsts kontroles padomes loceklis; kolēģijas locekļi: M.Lēruma, I.Klēģeris, V.Pucis, piedaloties VK revidentam G.Poišam, kā arī uzaicinātajiem: Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas Likumības departamenta diorektora vietniekam, Privatizācijas nodaļas vadītājam R.J.Sproģim, bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" Privatizācijas procesa departamenta direktoram J.Tiknusam un juristam O.Muceniekam, Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras personu un valsts tiesību prokurorei M.Celmai, izskatīja pārbaudes materiālus par bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas ekspertimentāli mehāniskā rūpnīca" valsts īpašuma nomas maksas aprēķināšanu un iekasēšanu, ievērojot valsts intereses un likuma prasības (revīziju veica Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamenta revidents G.Poišs), un

konstatēja:

1992.gada 1.augustā noslēgts mantas nomas līgums starp Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministriju un SIA "Jelgavas EMR Ltd" par valsts pamatlīdzekļu (Jelgavas raj. Ozolniekos, Skolas ielā 4; Valmierā, Purva ielā 3; Varakļānos, Dārza ielā 1; Ikšķilē, Peldu ielā 2) iznomāšanu pēc stāvokļa uz 1992.gada 1.jūliju Ls 107 100 vērtībā. Mantas nomas līgums bija noslēgts uz vienu gadu, t.i., līdz 1993.gada 31.jūlijam.

Lauksaimniecības ministrija nav pildījusi Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 2.marta lēmuma par Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" spēkā stašanās kārtību 7. un 9.punkta prasības. Lauksaimniecības (no 15.07.1993. - Zemkopības) ministrija nav izvērtējusi noslēgtā nomas līguma par valsts mantas iznomāšanu SIA "Jelgavas EMR Ltd" atbilstību likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" 28.pantam: "Kārtība, kādā tiek grozīti spēkā esošie valsts un pašvaldību uzņēmumu nomas līgumi un līgumi par nomu ar izpirkumu" un pieļāvusi nelikumīgu valsts mantas lietošanu, nepārslēdzot nomas līgumu. Mantas nomas līguma 1.7.punkta prasības noteica, ka, nomas līgumam izbeidzoties, nomnieka pienākums ir nodot mantu iznomātājam tādā stāvoklī, kādā to saņēmis nomnieks, ievērojot mantas dabisko nolietošanos, ko kopīgi fiksē iznomātājs un nomnieks, sastādot par to aktu. Pēc termiņa izbeigšanās līgums netika pagarināts un pamatlīdzekļus SIA "Jelgavas EMR Ltd" nenodeva atpakaļ Zemkopības ministrijai. SIA "Jelgavas EMR Ltd" turpināja tos lietot bez tiesiska pamatojuma.

1992.gada 1.augustā noslēgtā mantas nomas līguma 2.1.punkta noteikumi noteica: "Nomas maksa par nomātās mantas izmantošanu ir Ls 535 gadā, t.i., 5% no iznomāto pamatfondu bilances vērtības to iznomāšanas brīdī." Šis ieraksts nomas līgumā ir nepatiess, jo Ls 535 no Ls 107 100 ir tikai 0,5%.

Mantas nomas līguma 2.4.punkta noteikumos paredzēts, ka nomas maksas lielums gadā jāpārskata, ja nomas līguma darbības laikā tiek izdarīta pamatlīdzekļu pārvērtēšana, kā arī ja samazinās nomātās mantas apmērs. Tas netika izpildīts, kaut gan Latvijas Republikas Ministru padomes 1993.gada 10.februāra lēmums Nr.67 "Par pamatlīdzekļu pārvērtēšanu" paredzēja, ka pamatlīdzekļus un nepabeigtos celtniecības objektus, kuri ņemti uzņēmuma bilancē līdz 1990.gada 31.decembrim (valsts uzņēmums "Jelgavas EMR" likvidēts 1990.gada 26.jūnijā), jāpārvērtē, piemērojot koeficientu 10, palielinot to novērtējumu pēc bilances 10 reizes.

SIA "Jelgavas EMR Ltd" grāmatvedībā nomātā valsts īpašuma uzskaite atsevišķi netika veikta. Valsts kontroles revidentam iznomātā valsts īpašuma pamatlīdzekļu pārvērtēšanas saraksti netika iesniegti, paskaidrojot, ka SIA "Jelgavas EMR Ltd" grāmatvedībā to nav un to nav arī Zemkopības ministrijā, tāpēc: iznomāto valsts pamatlīdzekļu 1993.gadā pārvērtēto vērtību pēc grāmatvedībā esošajiem dokumentiem nebija iespējams noskaidrot.

Vienlaicīgi ar pamatlīdzekļu 1992.gada 1.augusta nomas līgumu ir noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums starp Latvijas Republikas Lauksaimniecības ministriju un SIA "Jelgavas EMR Ltd" par apgrozāmo līdzekļu Ls 17 364 vērtībā izpirkšanu piecu mēnešu laikā. Apgrozāmie līdzekļi Ls 17 364 vērtībā līdz 1996.gada 1.jūlijam (objekta privatizācijai) netika izpirkti, un SIA "Jelagavas EMR Ltd" par to lietošanu nav maksājusi arī nomas maksu.

Zemkopības ministrijai nododot bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" (turpmāk - Privatizācijas aģentūra) valdījumā bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca" mantu 1994.gada 2.novembrī, netika pildītas 1994.gada 17.februāra likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" 8., 13. un 15.panta prasības, kas nosaka: nododot objektu, jāiesniedz mantas inventarizācijas saraksts, objekta iepriekšējā gada bilance un kārtējā gada iepriekšējā ceturkšņa bilance. Privatizācijas aģentūras funkcijās ietilpst mantas pārvaldīšana un kontrole, kā arī agrāk noslēgto līgumu izpildes kontrole un to atbilstība spēkā esošiem likumiem.

No 1992.gada 1.augustā iznomātajiem 476 pamatlīdzekļiem privatizācijai nodoti un novērtējums izdarīts tikai 212 bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas EMR" pamatlīdzeķliem, jo daļu valsts mantas SIA "Jelgavas EMR Ltd" nodevusi citām valsts struktūrām, bet daļa mantas netika uzrādīta.

Privatizācijas aģentūras valdījuma laikā SIA "Jelgavas EMR Ltd" ir turpinājusi lietot bijušā v/u "Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca" mantu, par to nemaksājot ar likumu noteikto nomas maksu.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 23.februāra likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu" 12.panta "Uzņēmuma nomas maksas noteikšana" prasībām uzņēmuma nomas maksas procentam, ja nomas maksā neietilpst amortizācijas atskaitījumi, jābūt ne mazākam par 3% gadā no iznomājamā īpašuma nosacītās cenas.

Lai noteiktu vismaz daļu (nav iesniegta pamatlīdzekļu uzskaites dokumentācija atbilstoši spēkā esošiem tiesību aktiem) valstij radīto zaudējumu, kas radušies, nepildot Latvijas Republikas likumus, Agstākas padomes un Ministru kabineta lēmumus, Valsts kontrole, aprēķinot nomas maksu par periodu no 1992.gada 1.augusta, kad tika noslēgts mantas nomas līgums, līdz 1993.gada 15.martam, kad spēkā stājās Latvijas Republikas Augstākās padomes 1993.gada 23.februāra likums "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu nomu un nomu ar izpirkumu", izmantoja līgumā paredzēto kārtību, bet tālākā periodā nomas maksas aprēķins veikts, izmantojot auditoru firmas SIA "Latio" 1994.gada decembrī noteikto bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas EMR" iznomātās valsts mantas daļas nosacīto cenu - Ls 236 000 un likumā noteikto nomas maksu - 3% gadā.

Lauksaimniecības (no 1993.gada 15.jūlija - Zemkopības) ministrijas valdījuma laikā no 1992.gada 1.augusta, kad tika noslēgts valsts mantas nomas līgums ar "Jelgavas EMR Ltd", līdz 1994.gada 2.novembrim, kad bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas EMR" mantu nodeva Privatizācijas aģentūras valdījumā, valstij nodarīts tiešs zaudējums (atrautā peļņa) - valsts budžetā nav iemaksāta nomas maksa Ls 10 500.

Neiemaksātās nomas maksas aprēķins: par periodu no 1992.gada 1.augusta līdz 1993.gada 15.martam (7,5 mēn.) bija jāmaksā Ls 334 (nomas maksa gadā - Ls 535, mēnesī - Ls 44,58, 7,5 mēn. - Ls 334), par periodu no 1993.gada 16.marta līdz 1994.gada 2.novembrim (19,5 mēn.), kad Zemkopības ministrija bijušā v/u "Jelgavas EMR" mantu nodeva Privatizācijas aģentūras valdījumā, bija jāmaksā Ls 11 505 (nomas maksa gadā - Ls 7080 (Ls 236 000 x 0,03), mēnesī - Ls 590; 19,5 mēn. - Ls 11 505). SIA "Jelgavas EMR Ltd" iemaksājusi valsts budžetā Ls 1339. Valsts budžetā neiemaksātā nomas maksa: Ls 334 + Ls 11 505 - Ls 1339 = Ls 10 500.

Privatizācijas aģentūras valdījuma laikā no 1994.gada 2.novembra, kad Privatizācijas aģentūra pārņēma bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas EMR" mantu savā valdījumā, līdz 1996.gada 1.jūlijam (20 mēneši), kad notika bijušā valsts uzņēmuma "Jelgavas EMR" mantas privatizācija, valstij nodarīts zaudējums (atrautā peļņa) - valsts budžetā nav iemaksāta nomas maksa Ls 11 800. Neiemaksātās nomas maksas aprēķins: nomas maksa gadā - Ls 7080 (Ls 236 000 x 0,03), mēnesī Ls 590; 20 mēnešos - Ls 11 800.

Kolēģija, izvērtējot atskaites ziņojumu, amatpersonu paskaidrojumus un pārbaudes materiālus, pamatojoties uz likuma "Par Valsts kontroli" 33.pantu,

nolēma:

1. Revīziju slēgt.

2. Noteikt uzrēķinu Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai Ls 10 500, kas pieļāvusi prettiesisku rīcību ar valsts mantu un nodarījusi valstij neattaisnotus zaudējumus (atrautā peļņa).

3. Noteikt uzrēķinu bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" Ls 11 800, kas pieļāvusi prettiesisku rīcību ar valsts mantu un nodarījusi valstij neattaisnotus zaudējumus (atrautā peļņa).

4. Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai un bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" uzrēķinu summas ieskaitīt valsts pamatbudžetā.

5. Pārbaudes materiālus nosūtīt Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrai pievienošanai pie SIA "Jelgavas EMR Ltd" krimināllietas.

6. Kolēģijas lēmumu nosūtīt Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai, bezpeļņas organizācijai valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" un Latvijas Republikas Finansu ministrijai.

Kolēģijas lēmumu var pārsūdzēt Latvijas Republikas Valsts kontroles padomē mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, iesniedzot sūdzību Valsts kontroles Privatizācijas procesa revīzijas departamentā saskaņā ar Latvijas Republikas likuma "Par Valsts kontroli" 20.pantu.

Kolēģijas priekšsēdētājs I.Šķibelis

Kolēģijas locekļi: M.Lēruma, I.Klēģeris, V.Pucis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par revīzijas rezultātiem bijušā VU "Jelgavas eksperimentāli mehāniskā rūpnīca" valsts īpašuma .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Valsts kontrole Veids: lēmums Numurs: 5.1-2-8/67Pieņemts: 20.03.1997.Stājas spēkā: 20.03.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 03.04.1997.
207277
20.03.1997
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"