Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.266

Rīgā 2010.gada 16.martā (prot. Nr.14 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.1.1.aktivitāti "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku par 2000"" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 205.nr.; 2008, 47., 80.nr.; 2009, 93., 200.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3. Aktivitātes ietvaros īstenotie projekti tiek finansēti no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (turpmāk - Kohēzijas fonds) līdzekļiem. Aktivitātes ietvaros pieejamais publiskais finansējums sastāv no Kohēzijas fonda finansējuma (301 861 417 latu apmērā), no valsts budžeta finansējuma 13 751 148 latu apmērā (projektiem, kas ir apstiprināti līdz 2009.gada 1.janvārim), kā arī no pašvaldību budžeta finansējuma. Nacionālā publiskā finansējuma minimālais apmērs ir 24 269 583 lati, privātā finansējuma minimālais apmērs ir 9 587 510 latu."

2. Izteikt 8.punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Projekta izmaksu attiecināmības sākuma un beigu datumu nosaka saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu (izņemot lielos projektus)."

3. Papildināt noteikumus ar 9.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. publicitātes pasākumu izmaksas, ja attiecīgie publiskie pakalpojumi nepārsniedz obligātās prasības, ko nosaka normatīvie akti par Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu."

4. Izteikt 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. elektrolīniju izbūves izmaksas, ja elektrolīniju izbūve nav saistīta ar būvobjekta pieslēgumu elektrotīklam;".

5. Papildināt noteikumus ar 11.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.8. pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ja tās ir atgūstamas no valsts budžeta."

6. Izteikt 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Kohēzijas fonda projekta kopējo budžetu veido arī finanšu rezerve, kas var būt līdz 5 % no šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Pirms finanšu rezerves izmantošanas attiecīgi groza civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu."

7. Izteikt 11.2 9.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.2 9. infrastruktūras ekspluatācijas izdevumus, tai skaitā laboratorijas analīžu veikšanai nepieciešamos laboratorijas traukus un ķīmiskos reaģentus;".

8. Papildināt II nodaļu ar 11.3 punktu šādā redakcijā:

"11.3 Ja tiek slēgti apvienotie projektēšanas un būvdarbu līgumi, šo noteikumu 9.1.2. un 9.2.apakšpunktā noteiktie izmaksu apjomu ierobežojumi, kā arī šo noteikumu 11.2. un 11.3.apakšpunkts attiecas uz projekta iesniegumā plānotajām izmaksām."

9. Aizstāt 20.punkta ievaddaļas pirmajā teikumā skaitli un vārdu "1.pielikumu" ar skaitli un vārdu "2.pielikumu".

10. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Pirmās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi ir pieņemti līdz 2009.gada 1.janvārim, maksimālā atbalsta likme no Kohēzijas fonda nepārsniedz 85 % no lēmumā par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām Kohēzijas fonda projekta izmaksām. Otrās un trešās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kā arī tiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas neiesniedza Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, maksimālā atbalsta likme no Kohēzijas fonda nepārsniedz 95 % no lēmumā par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu noteiktajām kopējām attiecināmajām Kohēzijas fonda projekta izmaksām."

11. Izteikt 32.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.2. mēneša laikā pēc šo noteikumu spēkā stāšanās ievieto Vides ministrijas tīmekļa vietnē ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesnieguma veidlapu (3.pielikums), Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapu (4.pielikums), ierobežotas projektu iesniegumu atlases Kohēzijas fonda projektu iesniegumu vērtēšanas metodiku un Kohēzijas fonda projekta īstenošanai nepieciešamos metodiskos materiālus;".

12. Papildināt 32.4.apakšpunktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja Kohēzijas fonda projekta iesniegumu iesniedz personīgi, atbildīgā iestāde izsniedz apliecinājumu par Kohēzijas fonda projekta iesnieguma saņemšanu (norādot reģistrācijas numuru) tūlīt pēc Kohēzijas fonda projekta iesnieguma saņemšanas."

13. Izteikt 41.1.apakšpunkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Iepirkuma procedūru, piemērojot šo noteikumu 42.punktā noteiktās iepirkumu vadlīnijas, var veikt arī Kohēzijas fonda projekta iesniedzējs, pirms pieņemts lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu;".

14. Izteikt 48.punktu šādā redakcijā:

"48. Ja atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi, tā civiltiesiskajā līgumā vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu noteiktajos termiņos un kārtībā pārskaita finansējuma saņēmējam avansa maksājumu. Avansa maksājuma un starpposma maksājumu saņemšanai, kā arī visiem Kohēzijas fonda projekta izdevumu veikšanai nepieciešamajiem līdzekļiem finansējuma saņēmējs atver Valsts kasē kontu, no kura veic visus maksājumus, īstenojot Kohēzijas fonda projektu."

15. Svītrot 49.punktu.

16. Papildināt 58.punktu aiz vārdiem "pēc civiltiesiskā līguma" ar vārdiem "vai vienošanās".

17. Izteikt 60.punktu šādā redakcijā:

"60. Ja pēc tam, kad noslēgts civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu, Kohēzijas fonda projektā nepieciešams izdarīt grozījumus, finansējuma saņēmējs iesniedz atbildīgajā iestādē priekšlikumu par grozījumiem projektā. Grozījumos nedrīkst paredzēt nosacījumu palielināt Kohēzijas fonda līdzfinansējumu, ko nosaka civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu."

18. Izteikt 61.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"61. Civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu negroza, ja nepieciešams mainīt:".

19. Izteikt 62.punktu šādā redakcijā:

"62. Kohēzijas fonda finansējuma saņēmējs pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajā iestādē nodrošina saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu."

20. Izteikt 64. un 65.punktu šādā redakcijā:

"64. Pirmo reizi šo noteikumu 6.pielikumā noteikto veidlapu iesniedz gada laikā pēc Kohēzijas fonda noslēguma maksājuma saņemšanas un turpmāk reizi gadā saskaņā ar civiltiesisko līgumu vai vienošanos par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu.

65. Atbildīgā iestāde nodrošina informācijas uzkrāšanu un analīzi par aktivitātes mērķu sasniegšanu vismaz piecus gadus pēc visu Kohēzijas fonda projektu pabeigšanas aktivitātes ietvaros, ja civiltiesiskais līgums vai vienošanās par Kohēzijas fonda projekta īstenošanu nenosaka ilgāku laikposmu."

21. Papildināt noteikumus ar 71.punktu šādā redakcijā:

"71. Ja grozījumi tiek izdarīti Kohēzijas fonda projektos, kuri ir apstiprināti līdz 2009.gada 1.janvārim, maksimālā Kohēzijas fonda atbalsta likme ir 85 procenti."

22. Izteikt 3.pielikuma 7.3.1. un 7.3.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.3.1. Finanšu analīzē izmantotie galvenie elementi un parametri (norāda saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.2.sadaļā norādīto tabulu)

7.3.2. Galvenie finanšu analīzes rezultāti (norāda saskaņā ar Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas (EK) Nr. 1828/2006 XXI pielikuma E.1.3.sadaļā norādīto tabulu)".

23. Izteikt 3.pielikuma 7.3.3.apakšpunkta otro daļu šādā redakcijā:

"2. Aprēķina Kohēzijas fonda ieguldījumu = DA x Max CRpa, kur Max CRpa sastāda 85 % - projektiem, par kuru apstiprināšanu lēmumi ir pieņemti līdz 2009.gada 1.janvārim, 95 % - otrās un trešās Kohēzijas fonda projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem, kā arī tiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, kas neiesniedza Kohēzijas fonda projekta iesniegumu noteiktajā termiņā pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Lielajiem projektiem CRpa ir prioritārā virziena līdzfinansējuma likme atbilstoši Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulai (EK) Nr. 1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu.

Ieguldījumu attiecināmo izmaksu kopsumma (LVL)

Finansējuma deficīta likme projektam (%)

Max CRpa

Lēmuma summa (LVL)

Kohēzijas fonda ieguldījums (%)

Kohēzijas fonda ieguldījums (LVL)

1

2

3

4=1x2

5=6:1

6=4x3

         

"


24. Svītrot 3.pielikuma 7.3.4.apakšpunktu.

25. Svītrot 5.pielikumu.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 4.decembra noteikumos Nr.836 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 266Pieņemts: 16.03.2010.Stājas spēkā: 27.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 49, 26.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
207113
27.03.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"