Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.218

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 57.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 7.pantu, 14.panta pirmo daļu un 18.panta 1.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 104.nr.; 2008, 79.nr.; 2009, 85., 118.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.2.8.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2.8. Veselības ekonomikas centrs."

2. Izteikt 3.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Par horizontālo politiku koordināciju (atzinumu sagatavošana par Eiropas Savienības fondu plānošanas dokumentu un  tiesību  aktu projektiem Eiropas Savienības fondu jomā, līdzdalība ikgadējo ziņojumu sagatavošanā par darbības programmu ieviešanu, Eiropas Savienības fondu projektu iesniegumu atlasei nepieciešamās informācijas sniegšana, vadlīniju sagatavošana par attiecīgo horizontālo politiku) ir atbildīgas šādas institūcijas:".

3. Izteikt 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. iesaistās Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanā ar tās valdījumā vai īpašumā esošu mantu, intelektuālo īpašumu, finansējumu vai cilvēkresursiem, nododot tos finansējuma saņēmēja rīcībā Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanai. Šādu ieguldījumu rezultātā finansējuma saņēmējam ar institūciju nevar rasties tādas tiesiskās attiecības, no kurām izrietētu, ka šis darījums atbilst publiska iepirkuma līguma pazīmēm atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai Likumam par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām;".

4. Izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros radušās izmaksas var uzskatīt par attiecināmām, ja tās atbilst kārtībai, kādā īsteno darbības programmas papildinājumā minētās aktivitātes (turpmāk - aktivitātes īstenošanas kārtība), un ir radušās ne agrāk kā 2006.gada 24.oktobrī. Aktivitātes īstenošanas kārtība nosaka Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā sniedzamās ziņas saskaņā ar šo noteikumu 1., 2. un 3.pielikumu."

5. Svītrot 5.1 punktu.

6. Izteikt 11.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.6. atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes vadītājs pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu un piecu darbdienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas informē par to Eiropas Savienības fonda projekta iesniedzēju, lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu iekļaujot arī informāciju par tīmekļa vietni, kurā pieejams civiltiesiskā līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk - līgums) vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu (turpmāk - vienošanās) projekts."

7. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei ir pieejami finanšu resursi līguma vai vienošanās saistību izpildei, tā ar finansējuma saņēmēju slēdz līgumu vai vienošanos:

12.1. 15 darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, ja lēmumā nav ietverti nosacījumi;

12.2. 15 darbdienu laikā pēc nosacījumu izpildes, ja lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ir ietverti nosacījumi, vai pēc Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma saņemšanas, kas precizēts saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu."

8. Izteikt 12.1 2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1 2.  15 darbdienu laikā pēc lēmumā par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu ietverto nosacījumu izpildes (arī pēc Eiropas Savienības fonda projekta saņemšanas, kas precizēts saskaņā ar šo noteikumu 14.punktu), ja lēmumā ir ietverti nosacījumi."

9. Izteikt 14.punktu šādā redakcijā:

"14. Pēc lēmuma pieņemšanas par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma apstiprināšanu, bet pirms līguma vai vienošanās noslēgšanas finansējuma saņēmējs vai atbildīgā iestāde, vai sadarbības iestāde var precizēt Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumā norādīto informāciju, ja tā ir novecojusi, pēc būtības nemainot projekta iesniegumu. Precizējumus izdara šādā kārtībā:

14.1. ja precizējumu iniciators ir finansējuma saņēmējs:

14.1.1. tas par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei, ar kuru tiks slēgts līgums vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu;

14.1.2. atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.1.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par Eiropas Savienības fonda projekta iesnieguma precizēšanu un informē par to finansējuma saņēmēju;

14.1.3. ja šo noteikumu 14.1.2.apakšpunktā minētais lēmums ir pozitīvs, finansējuma saņēmējs 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.1.2.apakšpunktā minētā lēmuma saņemšanas iesniedz precizēto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līguma vai vienošanās noslēgšanai;

14.2. ja precizējumu iniciators ir atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde:

14.2.1. tā par nepieciešamajiem precizējumiem paziņo finansējuma saņēmējam;

14.2.2. ja finansējuma saņēmējs piekrīt precizējumiem, tas 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 14.2.1.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas iesniedz precizēto Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē līguma vai vienošanās noslēgšanai."

10. Papildināt III nodaļu ar 14.1 un 14.2 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Ja finansējuma saņēmējs lūdz atbildīgo iestādi vai sadarbības iestādi precizēt kontaktinformāciju vai informāciju par bankas rekvizītiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde pieņem šādu informāciju zināšanai.

14.2 Ja finansējuma saņēmējs vai atbildīgā iestāde, vai sadarbības iestāde nepiekrīt šo noteikumu 14.punktā minētajam priekšlikumam precizēt projekta iesniegumu, līgums vai vienošanās netiek noslēgta."

11. Izteikt 18.punktu šādā redakcijā:

"18. Ja vadošā iestāde nesaskaņo lielā projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc vadošās iestādes lēmuma saņemšanas nosūta komentārus lielā projekta iesniedzējam, nosakot termiņu precizētā lielā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Lielā projekta iesniedzējs nodrošina lielā projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši vadošās iestādes komentāriem un iesniedz to atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc precizētā lielā projekta iesnieguma saņemšanas saskaņo precizēto lielā projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņošanai vadošajā iestādē."

12. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ja Eiropas Komisija atbilstoši Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 41.panta 1.punktam sniedz iebildumus par lielā projekta iesniegumu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde triju darbdienu laikā pēc Eiropas Komisijas iebildumu saņemšanas nosūta iebildumus lielā projekta iesniedzējam, nosakot termiņu precizētā lielā projekta iesnieguma iesniegšanai atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Lielā projekta iesniedzējs nodrošina lielā projekta iesnieguma precizēšanu atbilstoši saņemtajiem iebildumiem un atbildīgās iestādes vai sadarbības iestādes noteiktajā termiņā iesniedz precizēto lielā projekta iesniegumu atbildīgajā iestādē vai sadarbības iestādē. Atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde saskaņo precizēto lielā projekta iesniegumu un iesniedz to saskaņošanai vadošajā iestādē."

13. Izteikt 25.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"25. Ja mainījusies informācija, kas neattiecas uz finansējuma saņēmēja pamatdatiem, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās, 20 darbdienu laikā no grozījumu pieprasījuma saņemšanas dienas izvērtē iesniegto grozījumu pieprasījumu un:"

14. Papildināt V nodaļu ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Ja ir samazinājušās projektā paredzēto darbību izmaksas un finansējuma saņēmējs grozījumu pieprasījumā projekta ietvaros paredz veikt papildu darbības vai ietaupījumu novirzīt projektā paredzēto darbību finansēšanai, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ar kuru noslēgts līgums vai vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu, šo noteikumu 25.punktā noteiktajā termiņā izvērtē grozījumu pieprasījumu, ņemot vērā to lietderību, pamatotību un nepieciešamību projekta sākotnējā mērķa sasniegšanai."

15. Izteikt 36.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.3. negatīvs atzinums - ja Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā ir konstatēti tādi pārkāpumi, kurus nav iespējams novērst uzsāktās iepirkuma procedūras laikā un kuri var ietekmēt lēmumu par iepirkuma tiesību piešķiršanu."

16. Izteikt 37., 38. un 39.punktu šādā redakcijā:

"37. Iepirkumu uzraudzības birojs šo noteikumu 36.punktā minēto atzinumu triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta attiecīgajai atbildīgajai iestādei vai sadarbības iestādei un finansējuma saņēmējam. Atzinumu par lielā projekta iepirkumu, ja tas ir ar iebildumiem vai negatīvs, Iepirkumu uzraudzības birojs triju darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas nosūta arī vadošajai iestādei.

38. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs sniedzis atzinumu ar iebildumiem par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatētajiem pārkāpumiem šo noteikumu 36.2.apakšpunktā noteiktajā kārtībā un finansējuma saņēmējs mēneša laikā pēc atzinuma saņemšanas nav sniedzis Iepirkumu uzraudzības birojam rakstisku informāciju par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumā konstatēto pārkāpumu novēršanu, Iepirkumu uzraudzības birojs pārbauda, vai finansējuma saņēmējs ir novērsis atzinumā minētos pārkāpumus, un sniedz atzinumu šo noteikumu 37.punktā noteiktajā kārtībā. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs konstatē, ka pārkāpumi nav novērsti, tas par attiecīgo Eiropas Savienības fonda projekta iepirkumu sniedz negatīvu atzinumu.

39. Ja Iepirkumu uzraudzības birojs sniedzis negatīvu atzinumu, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde, ņemot vērā minēto atzinumu un, ja radušās neskaidrības, pieprasot no finansējuma saņēmēja papildu informāciju vai skaidrojumus par Eiropas Savienības fonda projekta iepirkuma norisi, var lemt par to izdevumu neattiecināšanu, kuri saistīti ar attiecīgo iepirkumu."

17. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Finanšu analīzi veic Padomes 2008.gada 18.decembra Regulas (EK) Nr. 1341/2008, ar kuru attiecībā uz atsevišķiem projektiem, no kuriem gūst ienākumus, groza Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, 1.pantā noteiktajiem projektiem."

18. Izteikt 46.punktu šādā redakcijā:

"46. Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt Eiropas Savienības fondu projektu aktivitātes vai apakšaktivitātes vienas projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros, atbildīgā iestāde vai sadarbības iestāde nodrošina, ka projekta iesniedzējam, sākot ar projektu iesniegumu atlases kārtas izsludināšanas dienu, ir pieejami aktuālie makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes atbilstoši normatīvajiem aktiem publiskās un privātās partnerības jomā, ko tas izmanto, sagatavojot projekta iesniegumu konkrētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

19. Papildināt noteikumus ar 47.punktu šādā redakcijā:

"47. Šo noteikumu 46.punktā minētos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes piemēro projekta iesnieguma sagatavošanas, vērtēšanas, apstiprināšanas un projekta īstenošanas laikā attiecīgās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros."

20. Papildināt noteikumus ar IX un X nodaļu šādā redakcijā:

"IX. Netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana

48. Izmaksas, kas radušās Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā un kas nav tieši saistītas vai ko nevar tieši saistīt ar attiecīgā finansējuma saņēmēja pamatdarbību, bet kuras paredzētas projekta administratīvās darbības nodrošināšanai (turpmāk - netiešās izmaksas), var noteikt saskaņā ar netiešo izmaksu nemainīgo likmi.

49. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajam projektam nosaka līgumā vai vienošanās nosacījumos, ņemot vērā finansējuma saņēmēja veidu un apstiprinātā projekta tiešās attiecināmās izmaksas saskaņā ar šo noteikumu 5.pielikumu. Netiešo izmaksu nemainīgā likme Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanas laikā netiek mainīta.

50. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi plāno atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009.gada 6.maija Regulas (EK) Nr. 396/2009, ar ko Regulu (EK) Nr. 1081/2006 par Eiropas Sociālo fondu groza, lai paplašinātu to izmaksu veidus, kuras ir atbilstīgas atbalstam no ESF, 1.panta 1.punktam.

51. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi neaprēķina un neplāno no projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, kas radušās ārpakalpojuma rezultātā (tai skaitā tādu projekta aktivitāšu rezultātā, kuras īsteno fiziska vai juridiska persona, kas nav finansējuma saņēmējs vai finansējuma saņēmēja partneris atbilstoši šo noteikumu 4.punktam), ja ārpakalpojums aptver vairākas Eiropas Savienības fonda projekta izmaksu pozīcijas vai apakšpozīcijas.

52. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro finansējuma saņēmējam paredzētajām atmaksām, pamatojoties uz faktiski veiktajām projekta tiešajām attiecināmajām izmaksām, izņemot šo noteikumu 51.punktā minētās tiešās attiecināmās izmaksas.

53. Netiešās izmaksas ir:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

53.4. telpu īres un nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas;

53.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

53.9. projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas.

54. Finansējuma saņēmējs, veicot netiešās izmaksas, ievēro Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

55. Netiešo izmaksu nemainīgo likmi piemēro no līguma vai vienošanās noslēgšanas dienas vai dienas, kad netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošana tiek noteikta aktivitātes īstenošanas kārtībā.

56. Aktivitātē vai apakšaktivitātē, kuras īstenošanas kārtība ir apstiprināta līdz 2010.gada 24.martam un paredz citus nosacījumus netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai, piemēro īstenošanas kārtībā noteiktos nosacījumus.

57. Dokumentus, kas saistīti ar veiktajām netiešajām izmaksām, finansējuma saņēmējs uzglabā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos grāmatvedības jomā noteiktajām prasībām un termiņiem.

X. Noslēguma jautājums

58. Šo noteikumu 2.2.3.apakšpunktā minētā sadarbības iestāde veic sadarbības iestādes funkcijas līdz 2010.gada 1.jūlijam. Pēc 2010.gada 1.jūlija sadarbības iestādes funkcijas veic šo noteikumu 2.2.2.apakšpunktā minētā sadarbības iestāde."

21. Izteikt 5.pielikumu šādā redakcijā:

"5.pielikums
Ministru kabineta
2007.gada 26.jūnija
noteikumiem Nr.419

Netiešo izmaksu nemainīgās likmes

1. Valsts pārvaldes iestāde

Nr.p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (latos)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1. <10 000

18,00 %

2. 10 001-100 000

16,00 %

3. 100 001-1 000 000

15,00 %

4. >1 000 001

14,00 %

2. Izglītības un zinātniskās institūcijas, kas reģistrētas atbilstošos reģistros

Nr.p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (latos)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1. <10 000

20,00 %

2. 10 001-100 000

19,00 %

3. 100 001-1 000 000

18,00 %

4. >1 000 001

17,00 %

3. Pašvaldības/plānošanas reģioni

Nr.p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (latos)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1. <10 000

17,00 %

2. 10 001-100 000

16,00 %

3. 100 001-1 000 000

15,00 %

4. >1 000 001

14,00 %

4. Komersanti

Nr.p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (latos)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1. <10 000

16,00 %

2. 10 001-100 000

15,00 %

3. 100 001-1 000 000

14,00 %

4. >1 000 001

13,00 %

5. Sociālo partneru organizācijas, biedrības un nodibinājumi, reliģiskās organizācijas

Nr.p.k.

Projekta tiešās attiecināmās izmaksas (latos)

Netiešajām izmaksām piemērojamā nemainīgā likme

1. <10 000

18,00 %

2. 10 001-100 000

17,00 %

3. 100 001-1 000 000

16,00 %

4. >1 000 001

 15,00 %"

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 "Kārtība, kādā Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 218Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 24.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 23.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206872
24.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)