Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.243

Rīgā 2010.gada 9.martā (prot. Nr.12 40.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 16., 118., 149.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Aktivitātes mērķis - ar kompleksiem (vairāku mērķa grupu bezdarbniekus aptverošiem un uz individuālām personas vajadzībām orientētiem) nodarbinātības atbalsta pasākumiem veicināt mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, mazinot sociālās atstumtības riskus un atbalstot mērķa grupu bezdarbnieku motivācijas un konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū."

2. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Aktivitātes mērķa grupa ir:

4.1 1. Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā noteikto mērķa grupu bezdarbnieki un bezdarbnieki, kas atbilst Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulas (EK) Nr. 800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula), 2.panta 18.punktā noteiktajiem nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja un 19.punktā noteiktajiem īpaši nelabvēlīgā situācijā esoša darba ņēmēja kritērijiem (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3);

4.1 2. bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 24 gadiem, kuri ieguvuši pamata, vidējo vai augstāko izglītību, bet pēc izglītības iegūšanas nav nodibinājuši darba tiesiskās attiecības vai darba tiesiskās attiecības līdz dalībai pasākumā ir bijušas nodibinātas līdz sešiem mēnešiem;

4.1 3. bezdarbnieki, kuru apgādībā ir pirmsskolas vecuma bērns un kuri iesaistās kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem, kā arī atbilst vismaz vienam no šādiem kritērijiem:

4.1 3.1. personai ir noteikta invaliditāte;

4.1 3.2. persona ir vienīgais vecāks ģimenē, kam ir viens vai vairāki apgādājamie;

4.1 3.3.  personai ir divi vai vairāki apgādājamie;

4.1 3.4.  persona ir atzīta par trūcīgu."

3. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Projekta ietvaros atbalstāmas ir šādas darbības:

6.1. individuālas speciālistu konsultācijas un grupu konsultācijas, kas veicina personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties darba tirgū (ne vairāk kā 32 stundas) šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

6.2. karjeras plānošanas konsultācijas šo noteikumu 4.1 1.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem;

6.3. jauniešu darba prakse (ietverot teorētiskās apmācības) šo noteikumu 4.1 2.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot iespēju jauniešiem (bezdarbniekiem) iegūt darba iemaņas (prakse ilgst no sešiem līdz 12 mēnešiem);

6.4. atbalsta pasākumi šo noteikumu 4.1 3.apakšpunktā minētās mērķa grupas bezdarbniekiem, nodrošinot apgādībā esoša bērna pieskatīšanu pie finansējuma saņēmēja izvēlētiem pakalpojuma sniedzējiem (ne ilgāk kā sešus mēnešus);

6.5. asistenta (līdz četrām stundām dienā), ergoterapeita un surdotulka (līdz sešām stundām dienā) pakalpojumi personām, kurām noteikta invaliditāte un kuras iesaistās kādā no finansējuma saņēmēja piedāvātajiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem;

6.6. pasākumi darba prasmju attīstībai darba vadītāja uzraudzībā (līdz sešiem mēnešiem):

6.6.1. darba terapija elementāro darba prasmju atjaunošanai vai apguvei (darbs no vienas līdz divām stundām darbdienā);

6.6.2. īslaicīgs algots darbs jeb darba izmēģinājumi apgūto darba prasmju nostiprināšanai (darbs no divām līdz četrām darbdienām nedēļā, atlikušajās darbdienās - individuālas speciālistu konsultācijas, dalība grupu darbā un pasākumos atkarības problēmas risināšanai);

6.6.3. praktiska apmācība darba vietā 40 stundas nedēļā (profesionālo prasmju apguve vai pilnveide);

6.7. projekta vadība;

6.8. informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu."

4. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista personas, kuras bezdarba periodā nav saņēmušas atbalstu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojami atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķa grupu bezdarbniekiem, un nav bijušas iesaistītas bezdarbnieku darba praksē vai apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība."

5. Aizstāt 7.punktā skaitļus un vārdus "6.5., 6.6., 6.7. un 6.8.apakšpunktā" ar skaitļiem un vārdiem "6.5. un 6.6.apakšpunktā".

6. Izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9. Apakšaktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 12 223 940 latu, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 11 082 145 lati un valsts budžeta finansējums - 1 141 795 lati:

9.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - 7 611 970 latu;

9.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - 4 611 970 latu."

7. Izteikt 15. un 16.punktu šādā redakcijā:

"15. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs ir:

15.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - 85 procenti no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;

15.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - 100 procentu no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas.

16. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota, maksimālā attiecināmo izmaksu kopsumma pirmās ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem ir 7 611 970 latu un otrās ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem - 4 611 970 latu."

8. Svītrot 19.2.1.apakšpunktu.

9. Papildināt noteikumus ar 19.2.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.3. dokumentiem, kas pamato budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu aprēķinus atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam (attiecināms 9.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros iesniegtajiem projektu iesniegumiem);".

10. Izteikt 19.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.6. aizpildot projekta iesniegumu, projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 68. un 69.punktā minētajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm un sagaidāmajiem rezultātiem. Eiropas Sociālā fonda finansējumu projekta iesniegumā plāno tikai projekta attiecināmo izmaksu segšanai. Šo noteikumu 9.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta iesniegumā papildus pamato arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanā atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam;".

11. Aizstāt 26.1.9.apakšpunktā skaitļus un vārdu "19.2.1. un 19.2.2." ar skaitļiem un vārdu "19.2.2. un 19.2.3.".

12. Izteikt 26.1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.1.17. vai projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57., 69.punktā un 49.1.1., 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumu;".

13. Svītrot 36.3.apakšpunktu.

14. Izteikt 36.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"36.4. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, kā arī 49.1.1., 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minētos izmaksu apmēra ierobežojumus;".

15. Izteikt 48., 49., 50., 51., 52., 53. un 54.punktu šādā redakcijā:

"48. Projekta ietvaros plāno šādas attiecināmo izmaksu pozīcijas:

48.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

48.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

48.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

48.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

48.1.4. ar projekta darbībām tieši saistīto obligāto publicitātes pasākumu izmaksas;

48.1.5. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksas atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam šo noteikumu 6.3. un 6.6.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

48.2. netiešās izmaksas kā vienu izmaksu pozīciju;

48.3. neparedzētās izmaksas.

49. Šo noteikumu 48.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

49.1. izmaksas šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

49.1.1. ikmēneša stipendija 120 latu apmērā par viena mēneša darba dienām, ko izmaksā proporcionāli faktiskajam darba prakses laikam attiecīgajā mēnesī;

49.1.2. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas;

49.1.3. nelaimes gadījumu darba prakses vietā apdrošināšanas izmaksas;

49.2. izmaksas šo noteikumu 6.6.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai:

49.2.1. finanšu atbalsts šo noteikumu 4.punktā minētajām personām dalībai šo noteikumu 6.6.1.apakšpunktā minētajā pasākumā. Atbalstu piešķir ikmēneša dotācijas veidā, dotāciju aprēķinot no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros proporcionāli nostrādātajam laikam;

49.2.2. atlīdzības (ikmēneša darba alga) izmaksas šo noteikumu 4.punktā minētajām personām dalībai šo noteikumu 6.6.2. un 6.6.3.apakšpunktā minētajos pasākumos. Atlīdzību piešķir ikmēneša dotācijas veidā, dotāciju aprēķinot no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas normālā darba laika ietvaros proporcionāli nostrādātajam laikam;

49.2.3. atlīdzības (piemaksa vai ikmēneša darba alga, ja ir noslēgts darba līgums par darba vadītāja pienākumu izpildi) izmaksas šo noteikumu 4.punktā minēto personu darba vadītājam 50 procentu apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

49.2.4. normatīvajos aktos par obligātajām veselības pārbaudēm paredzēto veselības pārbaužu izmaksas šo noteikumu 4.punktā minētajām personām;

49.2.5. uzņēmuma līguma izmaksas un atlīdzības izmaksas (izņemot prēmiju, naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) par ergoterapeita, surdotulka un pavadoņa pakalpojumiem, ja tā vienīgais uzdevums ir palīdzība šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minētajai personai;

49.2.6. uzņēmuma līguma izmaksas vai atlīdzības izmaksas (izņemot prēmiju, naudas balvu, pabalstu un kompensāciju) un kancelejas preču izmaksas šo noteikumu 6.6.2.apakšpunktā minēto individuālo konsultāciju un grupu darba izdevumu segšanai.

50. Šo noteikumu 48.1.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas - telpu īres un nomas izmaksas, kā arī iekārtu, inventāra un aparatūras remonta, tehniskās apkalpošanas, īres un nomas izmaksas. Šo izmaksu apmērs nedrīkst pārsniegt divus procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām.

51. Šo noteikumu 48.1.3.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas:

51.1. iepirkuma procedūru īstenošanas izmaksas;

51.2. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstu un kompensāciju, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) un uzņēmuma līguma izmaksas šo noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5. un 6.6.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, ievērojot šādus nosacījumus:

51.2.1. ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

51.2.2. šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai nepieciešamās eksperta vai mācībspēku uzņēmuma līguma izmaksas nepārsniedz 300 latu par darba prakses vietu;

51.2.3. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) darba prakses vadītājam, tai skaitā atalgojums nedrīkst pārsniegt 50 procentus no valstī noteiktās minimālās darba algas (attiecināms, ja īsteno šo noteikumu 6.3.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību);

51.3. projekta īstenošanas personāla iekšzemes komandējumu un dienesta braucienu izmaksas (dienas nauda, naktsmītnes un transporta izdevumi);

51.4. biroja preču un inventāra izmaksas (kancelejas preču un inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu), kā arī citu preču un materiālu izmaksas pakalpojuma nodrošināšanai un elektronisko sakaru pakalpojumu izmaksas.

52. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksas ietver darba prakses vietas pielāgošanai nepieciešamās iekārtu un aprīkojuma iegādes izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izgatavošanas un iegādes izmaksas. Vienreizēja dotācija nepārsniedz 500 latu par vienas darba prakses vietas pielāgošanu, un to piešķir atbilstoši darba prakses devēja iesniegtajai darba prakses vietas pielāgošanas tāmei, kas atbilst ergoterapeita atzinumam. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksas nepārsniedz vienu procentu no projektam paredzētā Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmēra.

53. Šo noteikumu 48.2.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas šo noteikumu 6.7.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

53.1. projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas);

53.2. darba vietas aprīkojuma īres izmaksas;

53.3. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļa noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

53.4. telpu īres un nomas izmaksas;

53.5. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimniekošanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

53.6. biroja un kancelejas preču izmaksas (nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

53.7. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

53.8. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

53.9. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālo stimulēšanu un naudas balvas) projekta iesnieguma un pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai.

54. Šo noteikumu 48.3.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas apmērs nedrīkst pārsniegt piecus procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām. Projekta ietvaros šīs izmaksas plāno kā vienu izdevumu pozīciju, tās izlieto iepriekš neplānotu projekta attiecināmo tiešo izmaksu segšanai un, ja nepieciešams, netiešo izmaksu nemainīgās likmes piemērošanai."

16. Izteikt 58., 59. un 60.punktu šādā redakcijā:

"58. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 9.punktā, neattiecina izmaksas:

58.1. kas nav norādītas šo noteikumu 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55.punktā un 48.1.4.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 50., 52., 54., 69.punktā un 49.1.1., 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumiem;

58.2. par kurām nav uzņemtas saistības projekta aktivitāšu īstenošanas laikā (izņemot šo noteikumu 53.9.apakšpunktā minētās izmaksas) un par kurām maksājumi nav veikti vienošanās nosacījumos noteiktajā termiņā;

58.3. šo noteikumu 56.punktā minētās izmaksas.

59. Sniedzot atbalstu darba prakses devējiem bezdarbnieku nodarbināšanai, finansējuma saņēmējs ievēro šādas prasības:

59.1. finansējuma saņēmējs ar izvēlēto darba prakses devēju slēdz līgumu par pasākuma īstenošanu. Saskaņā ar noslēgto līgumu darba prakses devējs:

59.1.1. no jauna izveido prakses vietu un slēdz līgumu par darba prakses īstenošanas kārtību. Līgumā par darba prakses īstenošanas kārtību nosaka darba prakses uzsākšanas un izbeigšanas nosacījumus, stipendiju saņemšanas kārtību, pušu pienākumus un tiesības, kā arī darba prakses periodu;

59.1.2. ja nepieciešams, nodrošina bezdarbnieka teorētisko apmācību darba prakses pienākumu izpildei (apmācību laiks nepārsniedz pusi no kopējā darba prakses laika);

59.1.3. nodrošina kvalificētu darba prakses vadītāju, kurš palīdz pasākumos iesaistītajiem bezdarbniekiem apgūt darba praksei nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas (izņemot laiku, kad bezdarbnieks iegūst teorētiskās zināšanas). Par kvalificētu darba vadītāju uzskata personu, kas ir ieguvusi izglītību vai ne mazāk kā divus gadus ilgu darba pieredzi profesijā, kurā nodarbina bezdarbnieku;

59.1.4. atbilstoši ergoterapeita atzinumam pielāgo darba prakses vietu personām ar invaliditāti;

59.1.5. nodrošina personām ar invaliditāti nepieciešamo surdotulku, pavadoņu un citu speciālistu pakalpojumus;

59.2. ja pasākumos iesaistītas personas ar invaliditāti, pirms viņu pieņemšanas darba praksē finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits novērtē attiecīgajām personām piedāvātās darba prakses vietas un nosaka nepieciešamos pielāgojumus;

59.3. finansējuma saņēmēja izvēlēts ergoterapeits pēc piedāvātās darba prakses vietas novērtēšanas iesniedz finansējuma saņēmējam rakstisku atzinumu par darba prakses vietas atbilstību un darba prakses vietas pielāgošanai nepieciešamajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem (aprīkojumu, tehniskajām sistēmām) atbilstoši personas ar invaliditāti funkcionālā traucējuma veidam, smaguma pakāpei un veicamajam darbam. Ergoterapeits nosaka arī surdotulka pakalpojumu nepieciešamību personām ar dzirdes traucējumiem. Ja ergoterapeits atzinumā norāda, ka attiecīgās personas nodarbināšana darba prakses devēja piedāvātajā darba prakses vietā nav iespējama, pasākums pie izvēlētā darba prakses devēja netiek īstenots.

60. Projekta īstenošanu plāno vienā no šādiem laikposmiem:

60.1. no vienošanās noslēgšanas līdz 2011.gada 31.decembrim;

60.2. no 2011.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 30.jūnijam."

17. Papildināt noteikumus ar 63.1 punktu šādā redakcijā:

"63.1 Īstenojot projektu, Eiropas Sociālā fonda finansējuma saņēmējs nodrošina šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minēto izmaksu atsevišķu uzskaiti un dokumentēšanu vienošanās nosacījumos noteiktajos dokumentos."

18. Izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Nepārsniedzot šo noteikumu 50., 52., 54., 56., 57. un 69.punktā, 49.1.1., 49.2.1., 49.2.2., 49.2.3., 51.2.2., 51.2.3. un 51.4.apakšpunktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš paziņojot sadarbības iestādei, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

67.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 48.1.1., 48.1.2., 48.1.3., 48.1.4. un 48.1.5.apakšpunktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 49., 50., 51. un 52.punktā minētajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 48.1.1., 48.1.2., 48.1.3. un 48.1.5.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 48.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedz 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

67.4. šo noteikumu 54.punktā minēto izmaksu pārdali;

67.5. izmaksu pārdali šo noteikumu 56.punktā minētās pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas."

19. Papildināt noteikumus ar 69.3. un 69.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"69.3. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai projekta iesnieguma maksimālā attiecināmā izmaksu kopsumma ir 6 850 773 lati;

69.4. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai projekta iesnieguma maksimālā attiecināmā izmaksu kopsumma ir 4 150 773 lati."

20. Svītrot 72.punktu.

21. Papildināt noteikumus ar 73., 74., 75., 76. un 77.punktu šādā redakcijā:

"73. Veicot pirmās ierobežotās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta grozījumus, kas paredz šo noteikumu 48.1.5.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas piemērošanu, finansējuma saņēmējs iesniedz dokumentus, kas pamato budžetā paredzēto Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta izmaksu aprēķinus un nepieciešamību projekta aktivitāšu īstenošanai atbilstoši Padomes regulas Nr. 1083/2006 34.panta 2.punktam.

74. No 2010.gada 15.marta vairs neslēdz jaunus līgumus darba prasmju attīstībai darba vadītāja uzraudzībā atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem, kā arī saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu un 6.6.apakšpunktu. Saskaņā ar šo noteikumu 4. un 5.punktu un 6.6.apakšpunktu uzņemtās līgumsaistības izbeidz līdz 2010.gada 31.maijam.

75. Šo noteikumu 4. un 5.punkts un 6.6.apakšpunkts zaudē spēku 2010.gada 1.jūnijā.

76. Šo noteikumu 48.1.5.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 20.martā.

77. Šo noteikumu 56. un 57.punkts zaudē spēku 2010.gada 20.martā."

22. Izteikt pielikuma 6.sadaļu šādā redakcijā:

"6. sadaļa - Projekta izmaksas un finansēšanas avoti  

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:

 

%

2008

2009

2010

2011

20..

20..

2015

Kopā

  

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

 Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

                          
 Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

 100 % 

                       

Publiskais finansējums

                          
 Publiskais  finansējums Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums                           
t.sk. šķērsfinansējums
Attiecināmais valsts budžeta finansējums                           
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām                           
Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums                           
Attiecināmais cits publiskais finansējums13                           
Privātās attiecināmās izmaksas                           
Neattiecināmās izmaksas                           

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..) + (8).

13 Piemēram, Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

 Tiešās izmaksas:

X

X


X


 
 1.   Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X


X


 
 1.1.    


X


 
 1.2.


X


2.   Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

X

X
 
2.1.    


X


 
2.2.    


X


 
 3.   Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X


X


 
 3.1.    


X


 
 3.2.    


X


 
 4.
Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X


X 4.1.
X 4.2.
X 5.
Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta jomas izmaksas

X

X

 5.1.
X 5.2.
X 

 Netiešās izmaksas:

X

X   
 6.    

X

X


 
 7    

X

X


 
 8.    

X

X


 
 9.X

X
X

X Neparedzētās izmaksas

X

X

KOPĀ

X

X


X14 Jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.4.1.1.1.apakšaktivitāti "Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū"" norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

16 Daudzums jānorāda katrai vienībai."

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Labklājības ministra vietā - vides ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 22.decembra noteikumos Nr.1066 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 243Pieņemts: 09.03.2010.Stājas spēkā: 20.03.2010.Zaudē spēku: 19.03.2011.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 45, 19.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206771
20.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"