Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/181-1099

Rīgā 2010.gada 12.martā

Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka 2010.gada 8.martā stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības līgums par sadarbību kultūrā (parakstīts Rīgā 2008.gada 9.jūnijā, apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 3.jūnija noteikumiem Nr.402).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore I.Mangule

 


LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN BRAZĪLIJAS FEDERATĪVĀS REPUBLIKAS VALDĪBAS LĪGUMS PAR SADARBĪBU KULTŪRĀ

Latvijas Republikas valdība

un

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdība

(turpmāk - Puses),

pārliecībā, ka sadarbība kultūrā var dot nozīmīgu ieguldījumu draudzīgu sakaru un savstarpējas sapratnes stiprināšanā starp abām valstīm, kā arī paaugstināt zināšanu līmeni vienai par otru;

apzinoties kultūras vērtību veicināšanas nozīmi abās valstīs;

vēlēdamās paplašināt attiecības kultūras jomā,

vienojas par sekojošo:

I pants

Puses veicina sadarbību starp valsts un privātajām kultūras institūcijām, lai attīstītu aktivitātes, kas palīdz uzlabot abpusējas zināšanas par abām valstīm un iepazīstināt ar to kultūru.

II pants

Puses cenšas pilnveidot un paaugstināt izglītošanas un zināšanu līmeni par otras valsts kultūru kopumā, ņemot vērā lingvistiskās, etniskās un kultūras daudzveidības jēdzienu.

III pants

Puses veicina pieredzes apmaiņu vizuālās mākslas, skatuves mākslas, mūzikas un kultūrizglītības jomā, sekmējot Latvijas un Brazīlijas mākslinieku piedalīšanos festivālos, meistardarbnīcās, izstādēs un starptautiskos pasākumos, kas tiek rīkoti Latvijā vai Brazīlijā.

IV pants

Puses veicina tiešus kontaktus starp abu valstu muzejiem, lai sekmētu iepazīstināšanu un apmaiņu ar to kolekcijām.

V pants

Puses, apzinoties kultūras mantojuma nozīmīgumu, veicina pieredzes apmaiņu un sadarbību minētā mantojuma, tai skaitā arī Pasaules mantojuma sarakstā iekļauto vietu, restaurācijas, aizsardzības un saglabāšanas jomā.

VI pants

Puses sadarbojas mutvārdu un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un ielūdz tradicionālās kultūras grupas piedalīties starptautiskos festivālos, kas tiek organizēti katrā valstī, kā arī veicina ekspertu apmaiņu amatiermākslas semināru un meistardarbnīcu ietvaros.

VII pants

Puses sekmē iniciatīvas, kuru mērķis ir iepazīstināt ar savas valsts literatūru, veicinot grāmatu tulkošanas projektus, rakstnieku apmaiņas programmu īstenošanu un piedalīšanos grāmatu gadatirgos abās valstīs.

VIII pants

Puses veicina sadarbību starp bibliotēkām un arhīviem, apmainoties ar informāciju, grāmatām un publikācijām.

Puses turklāt veicina pieredzes apmaiņu bibliogrāfiskā mantojuma konservācijā, restaurācijā un izplatīšanā, seno manuskriptu un dokumentu saglabāšanā un restaurācijā, kā arī jauno informācijas tehnoloģiju jomā.

IX pants

Puses veicina sadarbību radiopārraižu, kino un televīzijas jomās, lai izplatītu informāciju par jaunākajiem darbiem un iepazīstinātu ar abu valstu kultūru.

X pants

Puses veic nepieciešamās darbības saskaņā ar katras valsts normatīvajiem aktiem un Pušu parakstītajiem starptautiskajiem līgumiem, lai novērstu kultūras vērtību, kas ir to kultūras mantojuma sastāvdaļa, nelikumīgu ievešanu, izvešanu un pārvietošanu.

XI pants

Puses atbalsta informācijas apmaiņu un sadarbību autortiesību un blakustiesību jomā. Puses paredz visus nepieciešamos līdzekļus un procedūras, lai nodrošinātu autortiesību un blakustiesību atbilstošu ievērošanu saskaņā ar Pušu nacionālajiem normatīvajiem aktiem un ievērojot attiecīgās starptautiskās konvencijas, kurām Puses ir pievienojušās.

XII pants

Puses vienojas uzlabot informācijas apmaiņu par katras valsts kultūras institūcijām un veicināt kopīgu projektu attīstību starp tām.

XIII pants

Lai atbilstoši uzraudzītu šī Līguma īstenošanu, tiek izveidota Kopīgā komisija. Kopīgo komisiju, ko veido abu valstu pārstāvji un koordinē Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Brazīlijas Federatīvās Republikas Ārlietu ministrija un Kultūras ministrija, nepieciešamības gadījumā Puses sasauc pārmaiņus Latvijas Republikā un Brazīlijas Federatīvajā Republikā. Kopīgajai komisijai ir šādas funkcijas:

a) izvērtēt un identificēt prioritārās jomas, kurās būtu iespējama konkrētu mākslas un kultūras projektu īstenošana, kā arī to izpildei nepieciešamos resursus;

b) analizēt, izskatīt, apstiprināt, pārraudzīt un novērtēt sadarbības programmas kultūrā;

c) uzraudzīt šī Līguma īstenošanu, kā arī apstiprināto projektu izpildi un iesniegt abām Pusēm priekšlikumus, ko tā uzskata par nepieciešamiem.

XIV pants

Katra Puse veic nepieciešamās darbības, lai atvieglotu sadarbības projektu oficiālo dalībnieku iebraukšanu, uzturēšanos un izbraukšanu. Šie dalībnieki pakļaujas uzņēmējā valstī spēkā esošajām migrācijas, sanitārijas un nacionālās drošības prasībām un bez iepriekšējas attiecīgo kompetento iestāžu atļaujas neveic nekādas aktivitātes, kas nav saistītas ar viņu ierašanās mērķi.

XV pants

Puses saskaņā ar savas valsts normatīvajiem aktiem nodrošina visas administratīvo pakalpojumu un kontroles iespējas, kas nepieciešamas projektu īstenošanai vajadzīgās aparatūras un materiālu ievešanai un izvešanai. Kultūras izstādēm paredzētie priekšmeti var tikt ievesti valstī saskaņā ar īpašu pagaidu ievešanas atļauju sistēmu. Šajā Līgumā minētos ievešanas un izvešanas atvieglojumus nosaka Pušu teritorijās tajā brīdī spēkā esošie normatīvie akti.

XVI pants

Visas domstarpības, kas varētu rasties šī Līguma interpretācijas un īstenošanas gaitā, Puses risina ar diplomātisko kanālu starpniecību.

XVII pants

Šis Līgums stājas spēkā datumā, kad saņemts pēdējais rakstiskais paziņojums pa diplomātiskajiem kanāliem, ar kuru Puses informē viena otru par iekšējo procedūru izpildi, kuras nepieciešamas, lai tas stātos spēkā.

Līgums sākotnēji ir spēkā 5 (piecus) gadus un automātiski tiek pagarināts uz katriem nākamajiem tāda paša garuma periodiem, ja vien kāda no Pusēm sešus mēnešus pirms tā termiņa beigšanās pa diplomātiskajiem kanāliem rakstiski nav informējusi otru Pusi par vēlmi Līgumu pārtraukt.

Līgums var tikt grozīts, Pusēm ar diplomātisko kanālu starpniecību savstarpēji vienojoties.

Šī Līguma pārtraukšana neietekmē jau uzsākto programmu vai projektu izpildi.

Parakstīts Rīgā 2008.gada 9.jūnijā divos (2) oriģināleksemplāros latviešu, portugāļu un angļu valodā, turklāt visi teksti ir vienlīdz autentiski. Līguma atšķirīgas interpretācijas gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Helēna Demakova

 

Brazīlijas Federatīvās Republikas valdības vārdā
Antonino Mena Gonsalves

 

 


AGREEMENT ON CULTURAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

The Government of the Republic of Latvia

and

The Government of the Federative Republic of Brazil

(hereinafter referred to as the "Parties"),

Convinced that cultural cooperation can meaningfully contribute to strengthen the bonds of friendship and mutual understanding between the two countries, as well as to raise the level of knowledge between them; Recognizing the importance of promoting cultural values in both countries; Guided by the desire to enhance relations in the cultural realm Have agreed as follows:

Article I

The Parties shall encourage the cooperation between their cultural institutions, public and private, in order to develop activities which shall contribute to the improvement of the mutual knowledge of both countries and the diffusion of their respective cultures.

Article II

The Parties shall endeavor to improve and to increase the level of knowledge and the teaching of the culture in general of each other's country, taking into account the concepts of linguistic, ethnical and cultural diversity.

Article III

The Parties shall promote the exchange of their experiences in the fields of plastic arts, scenic arts, music and cultural education, encouraging the participation of Latvian and of Brazilian artists in festivals, workshops, exhibitions and international events to be held in Latvia or in Brazil.

Article IV

The Parties shall encourage direct contacts between their respective museums, in order to foster the diffusion and exchange of their respective collections.

Article V

The Parties, acknowledging the importance of cultural heritage, shall encourage the exchange of experiences and the cooperation in the fields of restoration, protection and conservation of the mentioned heritage, including World Heritage sites.

Article VI

The Parties shall collaborate on the preservation of oral and intangible cultural heritage and invite traditional art groups to participate in international festivals organized in each country as well as encourage the exchange of experts to participate in seminars and workshops of amateur art.

Article VII

The Parties shall encourage initiatives aimed at the promotion of their literary production by encouraging book translation projects, exchange programs for writer and the participation in book fairs in both countries.

Article VIII

The Parties shall encourage cooperation between their libraries and archives, through the exchange of information, books and publications.

Moreover, the Parties shall promote the exchange of experiences in the conservation, restoration and diffusion of bibliographic heritage, in the maintenance and restoration of ancient manuscripts and documents, and in the area of new information technologies.

Article IX

The Parties shall encourage cooperation in the fields of radio broadcasting, cinema and television, with the objective of disseminating information on recent productions and supporting the diffusion of the culture of both countries.

Article X

The Parties shall take appropriate measures in order to prevent the illegal import, export and transfer of goods which are part of their respective cultural heritage, according to their national legislation and in the application of international treaties signed by each Party.

Article XI

The Parties shall promote the exchange of information and collaboration in the area of copyrights and neighbouring rights. The Parties shall provide the means and procedures for due compliance with copyrights and neighbouring rights in accordance with their national legislation and the related international conventions to which they are Parties.

Article XII

The Parties shall strengthen the exchange of information about their respective cultural institutions and promote the development of joint projects among them.

Article XIII

There shall be established a Joint Commission for the adequate follow up of the execution of the present Agreement. The Joint Commission shall be coordinated by the Ministry of Culture of the Republic of Latvia and the Ministries of Foreign Affairs and of Culture of the Federative Republic of Brazil and constituted by representatives from both countries, convened by the Parties when necessary, alternately in Latvia and in Brazil. The Joint Commission will have the following functions:

a) evaluate and identify the priority areas in which the accomplishment of specific cooperation projects in the fields of arts and culture would be feasible, as well as the resources necessary for their execution;

b) analyze, review, approve, follow up and evaluate the cultural cooperation programmes;

c) supervise the course of the present Agreement, as well as the execution of the agreed projects, and submit to the Parties any recommendations which it may consider relevant.

Article XIV

Each Party shall grant the facilities for the entrance, stay and departure of official participants in the cooperation projects. These participants shall submit themselves to the migratory, sanitary and national security devices valid in the receiving country and shall not dedicate themselves to any activity other than their functions without a previous authorization by the correspondent authorities.

Article XV

The Parties shall grant all administrative and inspection facilities necessary for the entry and exit of any equipment and materials which will be used for

the accomplishment of the projects, according to the national legislation. The goods consigned to cultural expositions may be imported into the country under a specific temporary admission system. The immigration, import and export facilities established in the present Agreement shall be limited to the laws presently valid in the territories of the Parties.

Article XVI

All disputes that may arise between the Parties concerning the interpretation and implementation of this Agreement shall be settled through diplomatic channels.

Article XVII

The Parties shall notify each other, through diplomatic channels, on the completion of all necessary internal legal formalities for the approval of this Agreement, which shall enter into force on the date of the reception of the last notification.

The present Agreement shall remain in force initially for 5 (five) years, and shall be automatically renewed for equal periods, unless either Party denounces it upon a six-month notice in writing prior to the intended date of termination, through diplomatic channels.

This Agreement can be amended as agreed by the Parties through diplomatic channels. The termination of the present Agreement shall not affect the conclusion of any undertaken program or project.

Signed at Riga, on this 9th day of June 2008, in two (2) originals, in the Latvian, Portuguese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Latvia
Helēna Demakova

For the Government  of the Federative Republic of Brazil
Antonino Mena Gonsalves

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starptautiskā līguma spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/181-1099Pieņemts: 12.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 44, 18.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
206695
2537
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"