Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Latvijas Bankas padomes lēmums Nr. 31/4

1996. gada 15. martā

Par "Nolikumu par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos"

Pamatojoties uz "Kredītiestāžu likumu",

Latvijas Bankas padome nolemj:

1. Apstiprināt "Nolikumu par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos" jaunā redakcijā (pielikumā).

2. Atcelt Latvijas Bankas padomes 1994. gada 20. decembra lēmumu Nr. 21/2 "Par nolikumu kredītiestāžu statūtu, akcionāru u.c. maiņai".

Latvijas Bankas prezidents E. Repše

Nolikums par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos

APSTIPRINĀTS ar Latvijas Bankas padomes
1996. gada 15. marta lēmumu Nr. 31/4

Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. "Nolikums par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos" (tālāk tekstā - nolikums) izstrādāts atbilstoši "Kredītiestāžu likuma" u.c. Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām.

1.2. Nolikums nosaka kārtību, kādā kredītiestādei jāsaņem Latvijas Bankas atļauja:

1.2.1. ja paredzēts palielināt vai samazināt bankas pamatkapitālu;

1.2.2. ja tiek mainīts kredītiestādes valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja pirmais vietnieks, ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājs (tālāk tekstā - vadītāji) vai galvenais grāmatvedis;

1.2.3. ja tiek mainīts kredītiestādes nosaukums;

1.2.4. ja kredītiestādes tiek apvienotas vai sadalītas;

1.2.5. ja persona, kurai bankā nav būtiskas līdzdalības, vēlas tiešā vai netiešā ceļā iegūt būtisku līdzdalību.

1.3. Nolikums nosaka kārtību, kādā kredītiestāde saskaņo ar Latvijas Banku:

1.3.1. būtiskas līdzdalības palielināšanu, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33, 50 procentu no bankas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita;

1.3.2. juridiskās adreses maiņu;

1.3.3. statūtu grozījumus.

1.4. To dokumentu sarakstus, kuri iesniedzami Latvijas Bankā, veicot kredītiestādes statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos, apstiprina Latvijas Bankas prezidents. Šis nolikums un dokumentu saraksti ir brīvi pieejami Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā, un tos publicē presē.

1.5. Ārvalstu fizisko un juridisko personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā attiecīgajā valstī.

 

2. STATŪTU GROZĪJUMI, BŪTISKA LĪDZDALĪBA, AKCIONĀRU, PADOMES VAI VALDES SASTĀVA UN PAMATKAPITĀLA MAIŅA

2.1. Personām, kuras vēlas iegūt būtisku līdzdalību bankā, Latvijas Bankai jāiesniedz dokumenti, kas raksturo šo personu finansiālo stāvokli un ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību akciju iegādei, kā arī:

2.1.1. fiziskajām personām - vārds, uzvārds, personas kods un neapliecināta pases kopija;

2.1.2. juridiskajām personām - dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši dokumenti, kā arī ziņas par šo juridisko personu īpašniekiem:

2.1.2.1. fiziskajām personām - vārds, uzvārds, personas kods un neapliecināta pases kopija;

2.1.2.2. juridiskajām personām - dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši dokumenti, kā arī ziņas par šo juridisko personu īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām;

2.1.2.3. paskaidrojums, ja objektīvu iemeslu dēļ ziņas par 2.1. punktā minēto akcionāru - juridisko personu - īpašniekiem nav iespējams iesniegt. Latvijas Banka lemj par paskaidrojuma pamatotību;

2.1.3. ziņas par līdzdalību citās uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), norādot to nosaukumu, juridisko adresi, līdzdalības apjomu (procentos no pamatkapitāla).

2.2. Ja akcionārs vēlas palielināt būtisku līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33, 50 procentu no bankas pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, tas laikus jāsaskaņo ar Latvijas Banku. Latvijas Bankas rīcībā jābūt dokumentiem, kas minēti 2.1. punktā. Šajā gadījumā atzīme akcionāru reģistrā veicama tikai pēc saskaņošanas ar Latvijas Banku.

2.3. Banka nekavējoties informē Latvijas Banku par pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju sadalījuma maiņu, ja paredzēti ar būtisku līdzdalību saistīti grozījumi, iesniedzot Latvijas Bankai visu akcionāru sarakstu, kurā norādīts katram akcionāram piederošo balsstiesīgo akciju skaits, kopējais akciju skaits, vērtība un līdzdalības apjoms (procentos no bankas pamatkapitāla), kā arī paredzamie grozījumi.

2.4. Nedēļas laikā pēc kārtējā akciju laidiena beigām banka iesniedz visu akcionāru sarakstu, kurā norādīta informācija par katram akcionāram piederošo akciju skaitu, to sadalījumu, vērtību un līdzdalības apjomu (procentos no bankas pamatkapitāla).

2.5. Ja banka vēlas palielināt pamatkapitālu, veicot akciju publisko emisiju, tās pašu kapitālam ir jābūt apmaksātā pamatkapitāla līmenī vai lielākam par to.

2.6. Ja banka, kuras pašu kapitāls ir mazāks par apmaksāto pamatkapitālu, vēlas palielināt pamatkapitālu, tad personām, kuras izteikušas vēlēšanos iegādāties bankas akcijas, rakstiski jāapliecina Latvijas Bankai, ka tās ir iepazinušās ar attiecīgās bankas reālo finansiālo stāvokli.

2.7. Palielinot pamatkapitālu, bankai jāiesniedz Latvijas Bankai ziņas, kas ļauj Latvijas Bankai pārliecināties par to personu brīva kapitāla pietiekamību, kuras ir izteikušas vēlēšanos iegādāties bankas akcijas.

2.8. Ieguldot bankas pamatkapitālā nekustamo īpašumu, ieguldījuma vērtība nedrīkst pārsniegt 70 procentu no vismaz 2 neatkarīgu ekspertu noteiktu nekustamā īpašuma novērtējumu vidējās aritmētiskās vērtības. Ja nekustamā īpašuma novērtējumu noteikuši 3 vai vairāk ekspertu, ieguldījuma vērtības apjoma noteikšanai izmanto 2 zemākos nekustamā īpašuma novērtējumus.

2.9. Samazinot pamatkapitālu, tas nedrīkst kļūt mazāks par "Kredītiestāžu likumā" noteikto minimālā dibināšanas pamatkapitāla apjomu.

2.10. Kredītiestādei pirms statūtu grozījumu reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā šie grozījumi laikus jāsaskaņo ar Latvijas Banku. Ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājam jāinformē Latvijas Banka par nodaļas (filiāles) darbības noteikumu vai nolikuma grozījumiem.

2.11. Mainoties bankas padomes, bankas vai krājaizdevu sabiedrības valdes sastāvam, divu nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā padomes un valdes locekļu saraksts ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atzīmēm par tā reģistrāciju.

 

3. VADĪTĀJU UN GALVENĀ GRĀMATVEŽA MAIŅA

3.1. Kredītiestādes vadītājiem ir jāatbilst "Kredītiestāžu likuma" prasībām, ņemot vērā, ka valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam, galvenajam grāmatvedim ir jābūt personām, kuru valsts valodas prasme atbilst ar Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 25. maija lēmumu Nr. 189 apstiprinātajā "Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumā" noteiktās trešās (augstākās) pakāpes prasībām. Latvijas Bankā jāiesniedz paskaidrojums, ja objektīvu iemeslu dēļ kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka latviešu valodas prasme neatbilst minētajām prasībām. Latvijas Banka lemj par paskaidrojuma pamatotību. Ja paskaidrojums atzīts par pamatotu, valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja pirmajam vietniekam ar tulka palīdzību ir jānodrošina valsts valodas prasmes prasību izpilde.

3.2. Persona, kas sniegusi par sevi nepatiesas ziņas, nevar atkārtoti kandidēt uz kredītiestādes vadītāja vai galvenā grāmatveža amatu.

 

4. KREDĪTIESTĀDES NOSAUKUMA MAIŅA

4.1. Ja kredītiestāde vēlas mainīt nosaukumu, tai jāiesniedz pārliecinošs nosaukuma maiņas pamatojums, turklāt:

4.1.1. nosaukums nedrīkst atkārtot Latvijas Republikā vai ārvalstīs zināmas kredītiestādes nosaukumu;

4.1.2. nosaukumam jābūt saskaņotam ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Latviešu valodas institūtu atbilstoši ar Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 4. novembra lēmumu Nr. 462 apstiprinātajam "Nolikumam par valsts valodas lietošanu nosaukumos un informācijā".

 

5. KREDĪTIESTĀŽU APVIENOŠANĀS VAI SADALĪŠANĀS

5.1. Nosacījumi, kas tiek ņemti vērā, lai lemtu jautājumu par atļaujas izsniegšanu kredītiestāžu apvienošanai:

5.1.1. paredzētā apvienošanās kārtība un veids (kredītiestāžu apvienošanās, izveidojot jaunu kredītiestādi vai kredītiestādes pievienošana citai kredītiestādei);

5.1.2. konsolidētā bilance;

5.1.3. pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins;

5.1.4. līgums par apvienošanos, kurā ietverti:

5.1.4.1. apvienošanās veids un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem atbilstoša grāmatvedības metode;

5.1.4.2. apvienotās kredītiestādes nosaukums, juridiskā adrese, pamatkapitāls, akciju skaits, veidi, nominālvērtība;

5.1.4.3. noteikums, ka apvienotā kredītiestāde ir apvienojamo kredītiestāžu tiesību un saistību pārņēmēja, turklāt līgumslēdzēji ir pilnībā informēti par apvienojamo kredītiestāžu saistību un prasību apmēriem pret kreditoriem un debitoriem;

5.1.4.4. noteikums, ka visi apvienojamo kredītiestāžu aktīvi pāriet apvienotās kredītiestādes īpašumā, nosakot aizliegumu apvienojamām kredītiestādēm atsavināt savus aktīvus, kā arī izmaksāt dividendes līdz pilnīgai kredītiestāžu apvienošanās pabeigšanai;

5.1.4.5. akciju apmaiņas kārtība un nosacījumi;

5.1.4.6. termiņš, kurā jāpabeidz kredītiestāžu apvienošanās;

5.1.4.7. līguma pagarināšanas, atzīšanas par spēkā neesošu, laušanas, zaudējumu atlīdzināšanas nosacījumi;

5.1.4.8. citi nosacījumi un noteikumi, ko līgumslēdzējas puses uzskata par nepieciešamu ietvert līgumā.

5.2. Nosacījumi, kas tiek ņemti vērā, lai lemtu jautājumu par atļaujas izsniegšanu kredītiestādes sadalīšanai:

5.2.1. paredzētā sadalīšanās kārtība;

5.2.2. izveidoto kredītiestāžu bilances;

5.2.3. izveidoto kredītiestāžu pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja aprēķins;

5.2.4. līgums par sadalīšanos, kurā ietverti:

5.2.4.1. kredītiestādes sadalīšanās rezultātā izveidoto kredītiestāžu nosaukumi, juridiskās adreses, pamatkapitāla apjomi, akciju skaits, veidi, nominālvērtība;

5.2.4.2. kārtība, kādā sadalāmās kredītiestādes saistības un aktīvi nododami izveidotajām kredītiestādēm;

5.2.4.3. termiņš, kurā jāpabeidz sadalīšanās;

5.2.4.4. līguma pagarināšanas, pārtraukšanas, atzīšanas par spēkā neesošu, laušanas, zaudējumu atlīdzināšanas nosacījumi;

5.2.4.5. citi nosacījumi un noteikumi, ko līgumslēdzējas puses uzskata par nepieciešamu ietvert līgumā.

5.3. Kredītiestādēm apvienojoties, vienlaicīgi nedrīkst veikt apvienojamo kredītiestāžu pamatkapitāla palielināšanu, iesaistot papildu kapitālu.

5.4. Kredītiestāžu apvienošanai vai sadalīšanai jānotiek ne vēlāk kā 6 mēnešu laikā pēc Latvijas Bankas atļaujas saņemšanas. Ja apvienošana vai sadalīšana nav veikta šajā laikā, saņemtā atļauja tiek uzskatīta par nederīgu.

 

6. IESNIEGUMU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Visi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

6.2. Iesniegumu nepieņem, ja tam pievienotie dokumenti neatbilst Latvijas Bankā iesniedzamo dokumentu sarakstam.

6.3. Ja iesniegumam pievienotie dokumenti sagatavoti nekvalitatīvi (nepareizi noformēti, neprecīzi formulēti, kļūdaini), Latvijas Banka par to rakstiski paziņo dokumentu iesniedzējam 1 mēneša laikā pēc dokumentu iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā iesnieguma izskatīšanas termiņa tecējums tiek pārtraukts.

6.4. Personas, kuras kandidē uz kredītiestādes vadītāja amatu, pirms viņu kandidatūru izskatīšanas Latvijas Bankas valdē tiek uzaicinātas uz pārrunām Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldē. Kredītiestādes galvenā grāmatveža amata kandidātam jāierodas uz Latvijas Bankas komisijas veiktu zināšanu pārbaudi saskaņā ar Latvijas Bankas valdes apstiprinātajiem zināšanu pārbaudes noteikumiem.

6.5. Ja Latvijas Bankas valde kredītiestādes vadītāja vai galvenā grāmatveža amata kandidatūru neapstiprina, attiecīgo personu kā kandidātu šim amatam var atkārtoti izvirzīt apstiprināšanai ne ātrāk kā pēc 6 mēnešiem.

6.6. Gadījumos, kuri minēti 1.2. punktā, kredītiestādes iesniegumu par atļaujas izsniegšanu izskata Latvijas Bankas valde 1 mēneša laikā no visu kvalitatīvi sagatavotu dokumentu iesniegšanas dienas.

6.7. Gadījumos, kuri minēti 1.3. punktā, kredītiestādes iesniegumu izskata Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvalde un apstiprina Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājs 1 mēneša laikā no visu kvalitatīvi sagatavotu dokumentu iesniegšanas dienas.

6.8. Latvijas Banka attiecīgo atļauju neizsniedz, ja iesniegtie dokumenti un to saturs neatbilst Latvijas Republikas likumdošanas aktiem un ja netiek ievērotas šī nolikuma prasības.

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai banka saņemtu licenci

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai banka saņemtu licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt bankai licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas dibinātāju pilnvarota persona.

2. Bankas DIBINĀŠANAS LĪGUMS (oriģināls), kas atbilst Latvijas Republikas likuma "Par akciju sabiedrībām" 13. panta prasībām.

3. Bankas STATŪTI (5 oriģināla eksemplāri), kas atbilst Latvijas Republikas likuma "Par akciju sabiedrībām" 14. panta prasībām.

4. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai bankas dibinātāju pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp bankas dibinātājiem un bankas izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) dibināmajai bankai un apstiprina tās juridisko adresi.

5. Latvijas Bankas Grāmatvedības un norēķinu pārvaldes Starpbanku norēķinu daļas IZZIŅA (Starpbanku norēķinu daļas vadītāja N. Popova, K. Valdemāra ielā 2a, IV zālē, tālr. 7022295) vai Latvijas Bankas Valūtas operāciju pārvaldes izsniegts S.W.I.F.T. ZIŅOJUMS (Maksājumu daļas vadītāja U. Ruka, K. Valdemāra ielā 2a, 232. kab., tālr. 7022239), kas apliecina likumdošanas aktos noteiktā dibināšanas pamatkapitāla iemaksu.

6. Bankas valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka un galvenā grāmatveža kandidatūras raksturojoši dokumenti:

6.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

6.2. neapliecināta PASES kopija;

6.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (bankas dibinātāju pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

6.4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegta valsts valodas prasmes APLIECĪBA (kopija), ja minētie kandidāti izglītību nav ieguvuši valsts valodā. PASKAIDROJUMS, ja objektīvu iemeslu dēļ valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka latviešu valodas prasme neatbilst ar Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 25. maija lēmumu Nr.189 apstiprinātajā "Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumā" noteiktās trešās (augstākās) pakāpes prasībām;

6.5. DARBA GRĀMATIŅA (bankas dibinātāju pilnvarotās personas apliecināta kopija);

6.6. vēlama arī IETEIKUMA VĒSTULE no iepriekšējās darbavietas (ja kandidāts dokumentu iesniegšanas brīdī nestrādā) vai esošās darbavietas.

7. Bankas dibinātāju SARAKSTS, kurā norādīts fizisko personu vārds, uzvārds, juridisko personu nosaukums, kā arī attiecīgajam bankas dibinātājam piederošo balsstiesīgo akciju skaits, kopējais akciju skaits, vērtība un līdzdalības apjoms (procentos no dibināšanas pamatkapitāla).

8. DOKUMENTI par bankas dibinātāju finansiālo stāvokli, kas ļauj pārliecināties par brīva kapitāla pietiekamību:

8.1. juridiskajām personām:

8.1.1. Latvijas Republikas uzņēmējsabiedrībām - attiecīgā rajona Valsts ieņēmumu dienesta IZZIŅA par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un pilnīgu norēķināšanos ar budžetu;

8.1.2. pēdējo 2 darbības gadu GADA PĀRSKATI, kas sagatavoti un pārbaudīti:

8.1.2.1. uzņēmējsabiedrībām, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", - atbilstoši šim likumam;

8.1.2.2. Latvijas Republikas kredītiestādēm - atbilstoši Latvijas Republikas "Kredītiestāžu likumam";

8.1.2.3. ārvalstu uzņēmējsabiedrībām - atbilstoši tās valsts, kurā juridiskā persona reģistrēta, likumdošanas aktiem;

8.2. fiziskajām personām:

8.2.1. rezidentiem, kuru ieguldījums pārsniegs 14 000 latu, - dzīvesvietas rajona Valsts ieņēmumu dienesta apstiprinātas GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJAS kopija un/vai cits DOKUMENTS (piemēram, attiecīgi noformēts un apliecināts dāvinājuma vai mantojuma akts, pirkuma un pārdevuma līgums);

8.2.2. nerezidentiem - viņus apkalpojošās bankas IZZIŅA par vidējiem konta atlikumiem pēdējā gada laikā un NODOKĻU (IENĀKUMU) DEKLARĀCIJAS kopija.

9. Bankas dibinātājiem, kuriem piederēs būtiska līdzdalība bankā:

9.1. fiziskajām personām - neapliecināta PASES kopija;

9.2. juridiskajām personām - dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši DOKUMENTI, kā arī ziņas par šo juridisko personu īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par to īpašniekiem - fiziskajām personām. PASKAIDROJUMS, ja objektīvu iemeslu dēļ ziņas par šo juridisko personu īpašniekiem nav iespējams iesniegt;

9.3. IZZIŅA par līdzdalību citās uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), norādot to nosaukumu, juridisko adresi, līdzdalības summu un apjomu (procentos no pamatkapitāla).

10. Bankas SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PLĀNS (bankas darbības ekonomiskais pamatojums) 2 darbības gadiem (sk. 2. pielikumu).

11. IZZIŅA par bankas nosaukuma saskaņošanu ar Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienestu Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, tālr. 7225879.

 

Piezīme.

1. Ārvalstu personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā šai valstī.

2. Pēc licences saņemšanas bankas statūti, padomes un valdes locekļu saraksti ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju, attiecīgi apliecināta bankas reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.


 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai krājaizdevu sabiedrība saņemtu licenci

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai krājaizdevu sabiedrība saņemtu licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt krājaizdevu sabiedrībai licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarota persona.

2. Krājaizdevu sabiedrības DIBINĀŠANAS SAPULCES PROTOKOLS (oriģināls), kas atbilst Latvijas Republikas likuma "Par kooperatīvajām (kopdarbības) sabiedrībām" 12. panta prasībām.

3. Krājaizdevu sabiedrības STATŪTI, ko parakstījuši dibinātāji (5 oriģināla eksemplāri) (sk. Latvijas Bankas padomes 1993. gada 16. novembrī apstiprinātos "Krājaizdevu sabiedrību paraugstatūtus").

4. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotas personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvaroto personu un krājaizdevu sabiedrības izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) krājaizdevu sabiedrībai un apstiprina tās juridisko adresi.

5. Latvijas Bankas licencētas bankas IZZIŅA, kas apliecina likumdošanas aktos noteiktā dibināšanas pamatkapitāla iemaksu.

6. Krājaizdevu sabiedrības valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka un galvenā grāmatveža kandidatūras raksturojoši dokumenti:

6.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

6.2. neapliecināta PASES kopija;

6.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotas personas apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

6.4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegta valsts valodas prasmes APLIECĪBA (kopija), ja minētie kandidāti nav ieguvuši izglītību valsts valodā;

6.5. DARBA GRĀMATIŅA (krājaizdevu sabiedrības dibinātāju pilnvarotas personas apliecināta kopija);

6.6. vēlama arī IETEIKUMA VĒSTULE no iepriekšējās darbavietas (ja kandidāts dokumentu iesniegšanas brīdī nestrādā) vai esošās darbavietas.

7. DOKUMENTI, kas apliecina biedru piederību vienam pagastam, vienam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai), vienai iestādei vai vienai Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktā kārtībā izveidotai arodbiedrībai, sabiedriskai vai reliģiskai organizācijai.

8. Krājaizdevu sabiedrības SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PLĀNS (krājaizdevu sabiedrības darbības ekonomiskais pamatojums) 2†darbības gadiem (sk. 2. pielikumu).

9. IZZIŅA par krājaizdevu sabiedrības nosaukuma saskaņošanu ar Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienestu Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, tālr. 7225879.

 

Piezīme.

Pēc licences saņemšanas krājaizdevu sabiedrības statūti, valdes locekļu saraksts ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju, kā arī attiecīgi apliecināta krājaizdevu sabiedrības reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle) saņemtu licenci

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai ārvalstu bankas nodaļa (filiāle) saņemtu Latvijas Bankas licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas prezidentam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt licenci ārvalstu bankas nodaļai (filiālei). Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta ārvalstu bankas vadītājs.

2. Attiecīgās valsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas ATĻAUJA nodaļas (filiāles) atvēršanai Latvijas Republikā.

3. Ārvalstu bankas dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši DOKUMENTI un LICENCE banku operāciju (darījumu) veikšanai (kopijas).

4. Ārvalstu bankas pēdējo 2 darbības gadu GADA PĀRSKATI, kas sagatavoti un attiecīgi pārbaudīti atbilstoši tās valsts likumdošanas aktiem, kurā ir reģistrēta banka.

5. Ārvalstu bankas attiecīgās institūcijas noteiktā kārtībā apstiprināts NODAĻAS (FILIĀLES) NOLIKUMS (4 oriģināla eksemplāri), kam jāatspoguļo tās dibināšanas pamatojums, juridiskais statuss, adrese, veicamās banku operācijas (darījumi), tiesības un pienākumi, organizatoriskā struktūra, uzskaites, darbības pārbaudes un nodaļas (filiāles) likvidācijas kārtība.

6. Ārvalstu bankas attiecīgās institūcijas LĒMUMS (ārvalstu bankas vadītāja apliecināta kopija) par nodaļas (filiāles) dibināšanu.

7. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai ārvalstu bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp banku un tās nodaļas (filiāles) izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) bankai un apstiprina nodaļas (filiāles) adresi.

8. Ārvalstu bankas pilnvarotās personas PILNVARA.

9. Nodaļas (filiāles) vadītāja un galvenā grāmatveža kandidatūras raksturojoši dokumenti:

9.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

9.2. neapliecināta PASES kopija;

9.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (ārvalstu bankas vadītāja vai pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

9.4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegta valsts valodas prasmes APLIECĪBA (kopija) (nodaļas (filiāles) vadītājam nav nepieciešama), ja persona, kas izvirzīta galvenā grāmatveža amatam, nav ieguvusi izglītību valsts valodā;

9.5. DARBA GRĀMATIŅA (ārvalstu bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija) (nodaļas (filiāles) vadītājam - IZZIŅA par iepriekšējām darba- vietām);

9.6. vēlama arī IETEIKUMA VĒSTULE no iepriekšējās darbavietas (ja kandidāts dokumentu iesniegšanas brīdī nestrādā) vai esošās darbavietas.

 

Piezīmes.

1. Ārvalstu personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā šai valstī.

2. Pēc atļaujas saņemšanas nodaļas (filiāles) nolikums ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju un attiecīgi apliecināta nodaļas (filiāles) reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā bankas pārstāvniecības atvēršanai

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

1. Ja Latvijas Republikā reģistrēta banka vēlas atvērt pārstāvniecību citā valstī, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1.1. Latvijas Bankas prezidentam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt atļauju pārstāvniecības atvēršanai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas valdes priekšsēdētājs.

1.2. Bankas statūtos noteiktā kārtībā apstiprināti pārstāvniecības darbības NOTEIKUMI.

1.3. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp banku un pārstāvniecības izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) un tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) bankai un apstiprina tās adresi.

1.4. Pārstāvniecības vadītāja kandidatūru raksturojoši dokumenti:

1.4.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

1.4.2. neapliecināta PASES kopija;

1.4.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

1.4.4. DARBA GRĀMATIŅA (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija).

2. Ja ārvalstu banka vēlas atvērt pārstāvniecību Latvijas Republikā, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

2.1. Latvijas Bankas prezidentam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt atļauju pārstāvniecības atvēršanai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta ārvalstu bankas vadītājs.

2.2. Bankas statūtos noteiktā kārtībā apstiprināti pārstāvniecības darbības NOTEIKUMI.

2.3. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai ārvalstu bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp banku un pārstāvniecības izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) un tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) bankai un apstiprina pārstāvniecības adresi.

2.4. Ziņas par pārstāvniecības vadītāju:

2.4.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

2.4.2. neapliecināta PASES kopija;

2.4.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (ārvalstu bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

2.4.4. ārvalstu bankas pilnvarotās personas apstiprināta IZZIŅA par pārstāvniecības vadītāja iepriekšējām darbavietām.

2.5. Ārvalstu bankas pilnvarotās personas PILNVARA.

2.6. Ārvalstu bankas dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši DOKUMENTI un LICENCE banku operāciju (darījumu) veikšanai (kopijas).

2.7. Attiecīgās valsts kredītiestāžu uzraudzības institūcijas ATŅAUJA bankas pārstāvniecības atvēršanai Latvijas Republikā.

3. Ārvalstu bankas pēdējo 2 darbības gadu GADA PĀRSKATI, kas sagatavoti un attiecīgi pārbaudīti atbilstoši tās valsts likumdošanai, kurā ir reģistrēta banka.

 

Piezīmes.

1. Ārvalstu personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā šai valstī.

2. Ja Latvijas Republikā reģistrētā banka vēlas atvērt pārstāvniecību citā valstī, tās atvēršanas kārtību reglamentē arī šīs valsts likumi un kredītiestāžu uzraudzības institūcijas norādījumi.

3. Pēc ārvalstu bankas pārstāvniecības reģistrācijas Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā pārstāvniecības vadītājam attiecīgi apliecināta Tieslietu ministrijas izsniegtas atļaujas kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

4. Pēc Latvijas Republikā reģistrētas bankas pārstāvniecības atvēršanas citā valstī pārstāvniecības reģistrāciju apliecinoši dokumenti jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai Latvijas Republikā reģistrēta banka saņemtu atļauju nodaļas (filiāles) atvēršanai

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai Latvijas Republikā reģistrēta banka saņemtu Latvijas Bankas atļauju bankas nodaļas (filiāles) atvēršanai, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam (ja banka vēlas atvērt nodaļu (filiāli) citā valstī - Latvijas Bankas prezidentam) adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt atļauju nodaļas (filiāles) atvēršanai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas valdes priekšsēdētājs.

2. Bankas statūtos noteiktā kārtībā apstiprināts NODAĻAS (FILIĀLES) NOLIKUMS (4 oriģināla eksemplāri), kam jāatspoguļo tās dibināšanas pamatojums, juridiskais statuss, adrese, veicamās banku operācijas (darījumi), tiesības un pienākumi, organizatoriskā struktūra, uzskaites, pārskatu, darbības pārbaudes un nodaļas (filiāles) likvidācijas kārtība.

3. Bankas statūtos noteiktas institūcijas LĒMUMS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija) par nodaļas (filiāles) dibināšanu.

4. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai bankas pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp banku un tās nodaļas (filiāles) izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) bankai un apstiprina nodaļas (filiāles) adresi.

5. Nodaļas (filiāles) vadītāja kandidatūru raksturojoši dokumenti:

5.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

5.2. neapliecināta PASES kopija;

5.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

5.4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegta valsts valodas prasmes APLIECĪBA (kopija) (ārvalstu nodaļas (filiāles) vadītājam nav nepieciešama), ja minētais kandidāts nav ieguvis izglītību valsts valodā;

5.5. DARBA GRĀMATIŅA (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija);

5.6. vēlama arī IETEIKUMA VĒSTULE no iepriekšējās darbavietas (ja kandidāts dokumentu iesniegšanas brīdī nestrādā) vai esošās darbavietas.

 

Piezīmes.

1. Ja Latvijas Republikā reģistrēta banka atver nodaļu (filiāli) citā valstī, tās atvēršanas kārtību reglamentē arī šīs valsts likumi un kredītiestāžu uzraudzības institūcijas norādījumi.

2. Pēc atļaujas saņemšanas nodaļas (filiāles) nolikums ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju un attiecīgi apliecināta nodaļas (filiāles) reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

3. Pēc Latvijas Republikā reģistrētas bankas nodaļas (filiāles) atvēršanas citā valstī nodaļas (filiāles) reģistrāciju apliecinoši dokumenti jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saņemtu atļauju bankas nodaļas (filiāles) norēķinu grupas (sektora) darbībai

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai saņemtu Latvijas Bankas atļauju bankas nodaļas (filiāles) norēķinu grupas (sektora) darbībai, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu izsniegt atļauju nodaļas (filiāles) norēķinu grupas (sektora) darbībai. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas valdes priekšsēdētājs vai valdes priekšsēdētāja vietnieks.

2. Bankas statūtos noteiktā kārtībā apstiprināti tās NODAĻAS (FILIĀLES), kuras struktūrvienība būs norēķinu grupa (sektors), NOLIKUMA GROZĪJUMI (4 oriģināla eksemplāri), kam jāatspoguļo norēķinu grupas (sektora) adrese un kas reglamentē norēķinu grupas (sektora) darbību un veicamās banku operācijas (darījumus).

3. Bankas statūtos noteiktas institūcijas LĒMUMS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija) par bankas nodaļas (filiāles) norēķinu grupas (sektora) izveidošanu.

4. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai bankas pilnvarotas personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp banku un tās nodaļas (filiāles) norēķinu grupas (sektora) izvietošanai paredzēto telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) bankai un apstiprina norēķinu grupas (sektora) adresi.

 

Piezīme.

Pēc atļaujas saņemšanas nodaļas (filiāles) nolikuma grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saņemtu atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai saņemtu atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu atļaut iegūt būtisku līdzdalību bankā. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas valdes priekšsēdētājs.

2. Bankas valdes tās sēdes (akcionāru pilnsapulces) PROTOKOLS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par akcionāru maiņu.

3. Bankas valdes priekšsēdētāja parakstīts AKCIONĀRU SARAKSTS, norādot katram akcionāram piederošo balsstiesīgo akciju skaitu, kopējo akciju skaitu, vērtību, līdzdalības apjomu (procentos no bankas pamatkapitāla) un paredzamos grozījumus.

4. Juridiskajai personai:

4.1. notariāli apliecinātas REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS un STATŪTU kopijas;

4.2. pēdējo 2 darbības gadu GADA PĀRSKATI, kas sagatavoti un attiecīgi pārbaudīti :

4.2.1. uzņēmējsabiedrībām, uz kurām attiecas Latvijas Republikas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", - atbilstoši šim likumam;

4.2.2. Latvijas Republikas kredītiestādēm - atbilstoši Latvijas Republikas "Kredītiestāžu likumam";

4.2.3. ārvalstu uzņēmējsabiedrībām - atbilstoši tās valsts, kurā juridiskā persona reģistrēta, likumdošanas aktiem;

4.3. par tās īpašniekiem:

4.3.1. fiziskajām personām - IZZIŅA, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un neapliecināta PASES kopija;

4.3.2. juridiskajām personām - dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši DOKUMENTI, kā arī ziņas par šo juridisko personu īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām;

4.3.3. PASKAIDROJUMS, ja objektīvu iemeslu dēļ ziņas par juridisko personu īpašniekiem nav iespējams iesniegt.

5. Fiziskajai personai:

5.1. rezidentam - savas dzīvesvietas rajona Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināta GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA (kopija) un/vai cits DOKUMENTS (piemēram, attiecīgi noformēts un apliecināts dāvinājuma vai mantojuma akts, pirkuma un pārdevuma līgums), ja iemaksa pārsniedz 14 000 latu gadā; neapliecināta PASES kopija;

5.2. nerezidentam - viņu apkalpojošās bankas IZZIŅA par vidējiem konta atlikumiem pēdējā gada laikā, neapliecināta PASES kopija, kā arī NODOKĻU (IENĀKUMU) DEKLARĀCIJAS kopija.

6. IZZIŅA par 4. un 5. punktā minēto personu līdzdalību citās uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), norādot to nosaukumu, juridisko adresi, līdzdalības summu un apjomu (procentos no pamatkapitāla).

 

Piezīme.

Ārvalstu personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā šai valstī.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saņemtu atļauju pamatkapitāla palielināšanai (samazināšanai)

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai banka saņemtu atļauju pamatkapitāla palielināšanai (samazināšanai), Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu atļaut palielināt (samazināt) pamatkapitālu, norādot pamatkapitāla palielinājuma (samazinājuma) summu un jaunā pamatkapitāla lielumu. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta bankas valdes priekšsēdētājs.

2. Akcionāru tās pilnsapulces PROTOKOLS (bankas valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par pamatkapitāla palielināšanu (samazināšanu). Pamatkapitāla samazināšanas gadījumā protokolā jābūt norādītam samazināšanas iemeslam.

3. Bankas valdes priekšsēdētāja parakstīts PAZIŅOJUMS (brīvā formā) par parakstīšanos uz iepriekšējiem akciju laidieniem un to faktisko apmaksu, norādot katram akcionāram piederošo balsstiesīgo akciju skaitu, kopējo skaitu, vērtību un līdzdalības apjomu (procentos no bankas pamatkapitāla).

4. Pamatkapitāla palielināšanas (samazināšanas) NOTEIKUMI, kas izstrādāti atbilstoši Latvijas Republikas likuma "Par akciju sabiedrībām" 43.-47. panta prasībām.

5. Ja, palielinot pamatkapitālu, bankas pamatkapitālā iegulda nekustamo īpašumu, bankai ir jāiesniedz:

5.1. vismaz divu NEATKARĪGU EKSPERTU, kurus ieceļ vai apstiprina Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs, īpašuma novērtējuma SLĒDZIENI (ATZINUMI) (kopijas);

5.2. attiecīgās Latvijas Republikas ZEMESGRĀMATU NODAĻAS AKTS (notariāli apliecināta kopija) par attiecīgā nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā, nostiprinot ar to saistītās tiesības;

5.3. nekustamā īpašuma ieguldījuma VĒRTĪBAS APRĒĶINS (korekcija) saskaņā ar "Nolikuma par kredītiestāžu statūtu, akcionāru, pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņu un kredītiestāžu apvienošanos vai sadalīšanos" 2.8. punktu.

6. GROZĪJUMI bankas STATŪTOS (5 oriģināla eksemplāri).

7. Bankas valdes priekšsēdētāja parakstīta IZZIŅA par to akciju skaitu, uz kurām ir paredzējuši parakstīties:

7.1. esošie akcionāri;

7.2. zināmie jaunie akcionāri.

8. Personai, kura vēlas iegūt būtisku līdzdalību:

8.1. juridiskajai personai:

8.1.1. notariāli apliecinātas REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS un STATŪTU kopijas;

8.1.2. pēdējo 2 darbības gadu GADA PĀRSKATI, kas sagatavoti un attiecīgi pārbaudīti:

8.1.2.1. uzņēmējsabiedrībām, uz kurām attiecas likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", - atbilstoši šim likumam;

8.1.2.2. Latvijas Republikas kredītiestādēm - atbilstoši Latvijas Republikas "Kredītiestāžu likumam";

8.1.2.3. ārvalstu uzņēmējsabiedrībām - atbilstoši tās valsts, kurā juridiskā persona ir reģistrēta, likumdošanas aktiem;

8.1.3. par tās īpašniekiem:

8.1.3.1. fiziskajām personām - IZZIŅA, kurā norādīts vārds, uzvārds, personas kods un neapliecināta PASES kopija;

8.1.3.2. juridiskajām personām - dibināšanu un reģistrāciju apliecinoši DOKUMENTI, kā arī ziņas par par šo juridisko personu īpašniekiem, līdz ir iegūta informācija par īpašniekiem - fiziskajām personām. PASKAIDROJUMS, ja objektīvu iemeslu dēļ ziņas par juridisko personu īpašniekiem nav iespējams iesniegt;

8.2. fiziskajai personai:

8.2.1. rezidentam - neapliecināta PASES kopija un dzīvesvietas rajona Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināta GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA (kopija) un/vai cits DOKUMENTS (piemēram, attiecīgi noformēts un apliecināts dāvinājuma vai mantojuma akts, pirkuma un pārdevuma līgums), ja iemaksa pārsniedz 14 000 latu gadā;

8.2.2. nerezidentam - viņa apkalpojošās bankas IZZIŅA par vidējiem konta atlikumiem pēdējā gada laikā, neapliecināta PASES kopija, kā arī NODOKĻU (IENĀKUMU) DEKLARĀCIJAS kopija;

8.3. IZZIŅA par līdzdalību citās uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos), norādot to nosaukumu, juridisko adresi, līdzdalības summu un apjomu (procentos no pamatkapitāla).

9. Palielinot pamatkapitālu, bankai jāiesniedz Latvijas Bankai ziņas, kuras ļauj Latvijas Bankai pārliecināties par to personu brīva kapitāla pietiekamību, kuras ir izteikušas vēlēšanos iegādāties bankas akcijas:

9.1. juridiskajai personai - pēdējā pārskata perioda attiecīgi apstiprināta BILANCE (GADA PĀRSKATS) kopā ar revidenta ziņojumu (auditoru atzinumu);

9.2. fiziskajai personai, ja iemaksa pamatkapitālā pārsniedz 14 000 latu gadā - dzīvesvietas rajona Valsts ieņēmumu dienesta apstiprināta GADA IENĀKUMU DEKLARĀCIJA (kopija) un/vai cits DOKUMENTS (piemēram, attiecīgi noformēts un apliecināts dāvinājuma vai mantojuma akts, pirkuma un pārdevuma līgums), kas pierāda līdzekļu pietiekamību.

 

Piezīmes.

1. Ārvalstu personu dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā un legalizētiem attiecīgās valsts vēstniecībā Latvijā vai arī Latvijas vēstniecībā, pārstāvniecībā vai konsulātā šai valstī.

2. Pēc atļaujas saņemšanas pamatkapitāla palielināšanai (samazināšanai) akciju laidiena noteikumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju un statūtu grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju jāiesniedz Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saņemtu atļauju kredītiestādes vadītāju vai galvenā grāmatveža maiņai

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Ja kredītiestāde vēlas mainīt vadītājus - valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja pirmo vietnieku, ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītāju - vai galveno grāmatvedi, pirms to iecelšanas amatā saskaņā ar kredītiestādes statūtos noteikto kārtību Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) par katru kandidātu iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu piekrist izvēlēto kandidatūru apstiprināšanai attiecīgajā amatā. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts.

Valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka un galvenā grāmatveža maiņas gadījumā vēstuli paraksta kredītiestādes valdes priekšsēdētājs vai ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājs; valdes priekšsēdētāja maiņas gadījumā - padomes priekšsēdētājs (krājaizdevu sabiedrībām - sabiedrības biedru kopsapulces (pilnvaroto sapulces) vadītājs); ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītāja maiņas gadījumā - ārvalstu bankas vadītājs.

2. Kredītiestādes statūtos paredzētas institūcijas sēdes (biedru kopsapulces) PROTOKOLS (kredītiestādes vadītāja vai sapulces vadītāja un sekretāra apliecināta kopija) par iepriekš minēto amatpersonu kandidātu izvirzīšanu attiecīgajam amatam, norādot maiņas iemeslu.

3. Vadītāju un galvenā grāmatveža kandidatūras raksturojoši dokumenti:

3.1. IZZIŅA (sk. 1. pielikumu);

3.2. neapliecināta PASES kopija;

3.3. IZGLĪTĪBAS DOKUMENTS (kredītiestādes valdes (padomes) priekšsēdētāja vai sapulces vadītāja, vai ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītāja apliecināta kopija), kas apstiprina izziņā sniegtās ziņas par izglītību;

3.4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegta valsts valodas prasmes APLIECĪBA (kopija) (ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājam nav nepieciešama), ja minētie kandidāti nav ieguvuši izglītību valsts valodā. PASKAIDROJUMS, ja objektīvu iemeslu dēļ kredītiestādes valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja pirmā vietnieka latviešu valodas prasme neatbilst ar Latvijas Republikas Ministru padomes 1992. gada 25. maija lēmumu Nr. 189 apstiprinātajā "Valsts valodas prasmes atestācijas nolikumā" noteiktās trešās (augstākās) pakāpes prasībām;

3.5. DARBA GRĀMATIŅA (kredītiestādes valdes (padomes) priekšsēdētāja vai sapulces vadītāja, vai ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītāja apliecināta kopija) (ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājam - IZZIŅA par iepriekšējām darbavietām);

3.6. vēlama arī IETEIKUMA VĒSTULE no iepriekšējās darbavietas (ja kandidāts dokumentu iesniegšanas brīdī nestrādā) vai esošās darbavietas.

 

Piezīme.

Kredītiestādes valdes locekļu saraksts ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saņemtu atļauju mainīt kredītiestādes nosaukumu

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai saņemtu atļauju mainīt kredītiestādes nosaukumu, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I†zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu atļaut mainīt kredītiestādes nosaukumu, norādot maiņas iemeslus un kredītiestādes jauno nosaukumu. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta kredītiestādes vadītājs.

2. Bankas akcionāru/krājaizdevu sabiedrības biedru (ārvalstu bankas statūtos noteiktas institūcijas) tās pilnsapulces (sēdes) PROTOKOLS (kredītiestādes vadītāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par kredītiestādes nosaukuma maiņu.

3. IZZIŅA par kredītiestādes nosaukuma saskaņošanu ar Latviešu valodas institūta Valsts valodas konsultāciju dienestu Akadēmijas laukumā 1, Rīgā, tālr. 7225879.

4. Kredītiestādes STATŪTU GROZĪJUMI (5 oriģināla eksemplāri).

 

Piezīme.

Pēc atļaujas saņemšanas kredītiestādes statūtu grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju un attiecīgi apliecināta jaunās reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai kredītiestādes saņemtu atļauju apvienoties

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Ja kredītiestādes vēlas apvienoties, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu atļaut kredītiestādēm apvienoties. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta šo kredītiestāžu valdes priekšsēdētāji (pilnvarotās personas).

2. Katras apvienojamās kredītiestādes akcionāru (biedru) tās pilnsapulces PROTOKOLS (kredītiestādes valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par apvienošanās kārtību, norisi un starptautiskajiem grāmatvedības standartiem atbilstošas grāmatvedības metodes izvēli, apspriests un akceptēts apvienošanās līgums un konsolidētā bilance, kā arī ievēlētas pilnvarotās personas, kas parakstīs apvienošanās līgumu un konsolidēto bilanci.

3. Apvienojamo kredītiestāžu AKCIONĀRU (BIEDRU) SARAKSTI, norādot katram akcionāram (biedram) piederošo akciju (paju) skaitu, veidus, vērtību un līdzdalības apjomu procentos no pamatkapitāla.

4. Apvienotās kredītiestādes AKCIONĀRU (BIEDRU) SARAKSTS pēc apvienošanās, norādot katram akcionāram (biedram) piederošo akciju (paju) skaitu, veidus, vērtību un līdzdalības apjomu procentos no pamatkapitāla.

5. Apvienošanās LĪGUMS, ko parakstījušas apvienojamo kredītiestāžu pilnvarotās personas.

6. KONSOLIDĒTĀ BILANCE (sk. 3. pielikumu) un PASKAIDROJUMI par jebkurām izmaiņām aktīvu un pasīvu sastāvā, kurām jānotiek, kredītiestādēm apvienojoties.

7. Saskaņā ar konsolidētās bilances datiem veikts pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja APRĒĶINS.

8. Kredītiestādes STATŪTU GROZĪJUMI (5 oriģināla eksemplāri) vai, ja kredītiestāžu apvienošanās rezultātā tiek izveidota jauna kredītiestāde, visi DOKUMENTI atbilstoši Latvijas Bankā iesniedzamo dokumentu sarakstam, lai kredītiestāde saņemtu licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai.

9. Ja apvienojoties paredzētas izmaiņas to akcionāru sastāvā, kuriem piederēs būtiska līdzdalība apvienotajā bankā, DOKUMENTI atbilstoši Latvijas Bankā iesniedzamo dokumentu sarakstam, lai saņemtu atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai bankā.

10. Citi nepieciešamie DOKUMENTI atbilstoši Latvijas Bankā iesniedzamo dokumentu sarakstiem, ja apvienošanās rezultātā tiek veikta kredītiestādes vadītāju, galvenā grāmatveža, juridiskās adreses, nosaukuma maiņa.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai kredītiestāde saņemtu atļauju sadalīties

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Ja kredītiestāde vēlas sadalīties, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu atļaut kredītiestādei sadalīties. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta kredītiestādes valdes priekšsēdētājs.

2. Kredītiestādes akcionāru (biedru) tās pilnsapulces PROTOKOLS (kredītiestādes valdes priekšsēdētāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par sadalīšanās kārtību, norisi, apspriests un akceptēts līgums par sadalīšanos, jaunizveidoto kredītiestāžu bilances, kā arī ievēlētas pilnvarotās personas, kas parakstīs līgumu par sadalīšanos.

3. Sadalāmās kredītiestādes AKCIONĀRU (BIEDRU) SARAKSTS, norādot katram akcionāram (biedram) piederošo akciju (paju) skaitu, veidus, vērtību un līdzdalības apjomu (procentos no pamatkapitāla).

4. Jaunizveidoto kredītiestāžu AKCIONĀRU (BIEDRU) SARAKSTI, norādot katram akcionāram (biedram) akciju (paju) skaitu, veidus, vērtību un līdzdalības apjomu procentos no pamatkapitāla.

5. LĪGUMS par sadalīšanos, ko parakstījušas jaunizveidoto kredītiestāžu pilnvarotās personas.

6. Jaunizveidoto kredītiestāžu BILANCES .

7. Jaunizveidoto kredītiestāžu pašu kapitāla un kapitāla pietiekamības rādītāja APRĒĶINS.

8. Nepieciešamie DOKUMENTI atbilstoši Latvijas Bankā iesniedzamo dokumentu sarakstiem, lai kredītiestāde saņemtu licenci banku operāciju (darījumu) veikšanai.

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saskaņotu kredītiestādes juridiskās adreses maiņu

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai saskaņotu kredītiestādes juridiskās adreses maiņu, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE par juridiskās adreses maiņu, norādot jauno juridisko adresi. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta kredītiestādes vadītājs.

2. Bankas akcionāru/krājaizdevu sabiedrības biedru (ārvalstu bankas statūtos noteiktas institūcijas) tās pilnsapulces PROTOKOLS (kredītiestādes vadītāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums par juridiskās adreses maiņu.

3. LĪGUMS vai VIENOŠANĀS (notariāli vai kredītiestādes pilnvarotās personas apliecināta kopija), kas noslēgta starp kredītiestādi un kredītiestādes jauno telpu īpašnieku (valdītāju) vai tā pilnvarnieku par šo telpu iznomāšanu (nodošanu, pārdošanu u.c.) kredītiestādei un apstiprina jauno juridisko adresi.

4. Kredītiestādes STATŪTU GROZĪJUMI (5 oriģināla eksemplāri).

 

Piezīme.

Pēc atļaujas saņemšanas kredītiestādes statūtu grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju un attiecīgi apliecināta jaunās reģistrācijas apliecības kopija jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

1. pielikums

IZZIŅA

Kredītiestādes nosaukums __________________________________________

Kandidāts ______________________________________________________
(vārds, uzvārds)

Amats, kuram tiek izvirzīts ________________________________________

Dzimšanas gads, vieta ____________________________________________

Dzīvesvieta (adrese) ______________________________________________

Pavalstniecība (pilsonība)__________________________________________

Izglītība ________________________________________________________

Specialitāte _____________________________________________________

Kvalifikācijas celšana _____________________________________________
(kursi, zinātniskais grāds)

t.sk. ārzemēs ____________________________________________________

Darbs kredītiestādē _______________________________________________
(kredītiestādes nosaukums, periods, amats)

Kādas svešvalodas pārvalda __________________________________________
(lasa ar vārdnīcas palīdzību, pārvalda brīvi)

Vai ir bijusi sodāmība _____________________________________________
(ja ir bijusi, tad kad, par ko, soda mērs)

Vai ir bijis vadītājs uzņēmumos, kas bankrotējuši ________________________
(ja ir, tad ziņas par tiem)

Vai ir bijušas atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību ______________________

Vai ir līdzdalība citās uzņēmējsabiedrībās ______________________________
(ja ir, tad uzrādīt līdzdalības summu un īpatsvaru

________________________________________________________________
(attiecīgās uzņēmējsabiedrības pamatkapitālā)

Iepriekšējā (vai esošā) darbavieta ____________________________________
(nosaukums, amats)

Datums

Klāt pievienot:

1. neapliecinātu pases kopiju;

2. kredītiestādes vadītāja (padomes priekšsēdētāja) vai kredītiestādes pilnvarotās personas apliecinātu izglītības dokumenta kopiju par specialitāti un kvalifikāciju apliecinošu augstāko izglītību;

3. kredītiestādes vadītāja (padomes priekšsēdētāja) vai kredītiestādes pilnvarotās personas apliecinātu darba grāmatiņas kopiju (ārvalstu bankas nodaļas (filiāles) vadītājam - izziņu par iepriekšējām darbavietām);

4. Valsts valodas atestācijas komisijas izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju, ja kandidāts izglītību nav ieguvis valsts valodā;

5. vēlams ieteikuma vēstuli no iepriekšējās (vai esošās) darbavietas par atbilstību amatam, uz kuru kandidē.

Izziņas pareizību ar parakstiem apliecina pats kandidāts un kredītiestādes vadītājs (padomes priekšsēdētājs) vai kredītiestādes pilnvarotā persona.

 

2. pielikums

______________________
(kredītiestādes nosaukums)

 SAIMNIECISKĀS DARBĪBAS PLĀNS

____________
(laika periods)

 

1. Dibināšanas vispārīgais pamatojums.

2. Darbības joma.

Piedāvāto pakalpojumu raksturojums, apkalpošanas reģions, tautsaimniecības nozares.

3. Kredītiestādes struktūra:

3.1. pārvaldes struktūra;

3.2. atsevišķo nodaļu un organizatorisko vienību darbība, darbinieku skaits, kompetences sadalījums starp dibināmās kredītiestādes amatpersonām;

3.3. nodaļas (filiāles), ko kredītiestāde plāno nodibināt, to skaits un statuss organizatoriskajā struktūrā, to pārvaldes un revīzijas forma;

3.4. informācijas sistēmas organizācija un pārvalde (informācijas sistēmā izmantojamās datu bāzes izveide, apstrāde, glabāšana, pārraide un aizsardzība);

3.5. lēmumu pieņemšanas procesa organizācija.

4. Iekšējās kontroles organizācija.

5. Kredītpolitika:

5.1. kredītu izsniegšana un to nodrošinājums (kredītresursu avoti, kredītu veidi, kredītu izsniegšanas kārtība, t.sk. kredītiestādes akcionāriem, utt.);

5.2. procentu likmes;

5.3. kreditēšanas termiņi;

5.4. kreditēšanas procesa iekšējā uzraudzība;

5.5. risku kontroles politika (risku koncentrācija, risku veidi utt.).

6. Informācija par nekustamo īpašumu, norēķinu un datorsistēmām, norādot paredzamās izmaksas.

7. Finansiālās darbības prognoze pirmajiem diviem darbības gadiem, norādot plānotos ieņēmumus un izdevumus.

Bankas/krājaizdevu sabiedrības pilnvarotā persona: ______________________
(paraksts)

 

Datums

 

3. pielikums

Konsolidētā bilance

Kredītiestādes nosaukums, kods

1. ____________________ atlikumi 199__. gada __. _______ dienas beigās

2. _____________________

Aktīvi (veselos latos)

Pozīcijas nosaukums Pozīcijas kods 1. kredīt-iestāde 2. kredīt-iestāde Korekcija Konsolidētais rezultāts
debets kredīts

0100 Kase un korespondentkonti Latvijas Bankā

Kase 0101

Korespondentkonti 0102

Īpašie depozīti Latvijas Bankā 0103

0100

0200 Latvijas Bankā refinansējamie vērtspapīri

Valsts kases saistības 0201

0200

0300 Prasības pret kredītiestādēm

Prasības pret centrālajām bankām 0301

Prasības pret saistītām bankām 0321

Prasības pret saistītām pārējām kredītiestādēm 0322

Prasības pret nesaistītām bankām 0323

Prasības pret nesaistītām pārējām kredītiestādēm 0324

0300

0400 Kredīti

Centrālajai valdībai 0401

Valdības vekseļi 0421

Pašvaldībām 0402

Pašvaldību vekseļi 0422

Valsts uzņēmumiem 0403

Valsts uzņēmumu vekseļi 0423

Privātuzņēmumiem 0404

Privātuzņēmumu vekseļi 0424

Privātpersonām mājokļa iegādei 0441

Privātpersonu vekseļi 0425

Kredīti patēriņam 0442

Kredīti personālam un saistītām personām 0443

Citi ar mājokli saistītie 0444

Sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām 0445

0400

0500 Obligācijas u.c. vērtspapīri ar fiksētu ienākumu

Banku 0501

Pārējo kredītiestāžu 0502

Centrālās valdības 0503

Pašvaldību 0504

Valsts uzņēmumu 0505

Privātuzņēmumu 0506

Pašu obligācijas u.c. vērtspapīri 0507

0500

0600 Akcijas u.c. vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu

Kredītiestāžu 0601

Valsts uzņēmumu 0602

Privātuzņēmumu 0603

Citas spekulatīvas investīcijas kredītiestādēs 0604

Citas spekulatīvas investīcijas valsts uzņēmumos 0605

Citas spekulatīvas investīcijas privātuzņēmumos 0606

0600

0700 Līdzdalība saistīto uzņēmumu akciju kapitālā (pamatkapitālā)

Līdzdalība saistītās kredītiestādēs 0701

Līdzdalība saistītos valsts uzņēmumos 0702

Līdzdalība saistītos privātuzņēmumos 0703

0700

0800 Līdzdalība nesaistīto uzņēmumu akciju kapitālā (pamatkapitālā)

Līdzdalība nesaistītās kredītiestādēs 0801

Līdzdalība nesaistītos valsts uzņēmumos 0802

Līdzdalība nesaistītos privātuzņēmumos 0803

0800

0900 Nemateriālie ieguldījumi

0900

1000 Pamatlīdzekļi

Zemes gabali, ēkas un būves pašu lietošanā 1001

Pārējie zemes gabali, ēkas un būves 1002

Mašīnas, iekārtas 1003

Transporta līdzekļi 1004

1000

1100 Pašu akcijas

1100

1200 Pārējie aktīvi

Pārējie aktīvi 1201

Aktīvi noskaidrošanā 1202

Dārgmetāli 1203

Valsts privatizācijas sertifikāti 1204

Nauda ceļā 1205

1200

1300 Tranzīta kredīti

Valdības garantēti valsts uzņēmumiem 1301

Valdības garantēti privātuzņēmumiem 1302

Bez valdības garantijas valsts uzņēmumiem 1303

Bez valdības garantijas privātuzņēmumiem 1304

1300

1400 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi

Nākamo periodu izmaksas 1401

Uzkrātie ienākumi 1402

1400

2000 Kopā aktīvi 2000

(0100 + 0200 + 0300 + 0400 + 0500 + 0600 + 0700 + 0800 + 0900 + 1000 + 1100 + 1200 + 1300 +1400)

Pasīvi

3100 Saistības pret kredītiestādēm

Saistības pret centrālajām bankām 3101

Saistības pret saistītām bankām 3121

Saistības pret saistītām pārējām kredītiestādēm 3122

Saistības pret nesaistītām bankām 3123

Saistības pret nesaistītām pārējām kredītiestādēm 3124

3200 Noguldījumi

Centrālās valdības 3201

Pašvaldību 3202

Valsts uzņēmumu 3203

Privātuzņēmumu 3204

Privātpersonu 3221

Sabiedrisko un reliģisko organizāciju 3222

3200

3300 Emitētās obligācijas un vērtspapīri

3300

3400 Pārējās saistības

Pārējās saistības 3401

Pasīvi noskaidrošanā 3402

Valsts privatizācijas sertifikāti 3403 x x x x x

Nauda ceļā 3404

3500 Tranzīta fondi

3500

3600 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi

Uzkrātie maksājamie procenti 3601

Uzkrātie izdevumi 3602

Nākamo periodu ienākumi 3603

3600

3700 Uzkrājumi saistībām un maksājumiem

Speciālie uzkrājumi nedrošiem parādiem 3701

Uzkrājumi nodokļiem 3702

Citi uzkrājumi 3703

Vispārējie uzkrājumi nedrošiem parādiem 3704

3800 Subordinētais kapitāls

3800

3900 Pašu kapitāls

Akciju kapitāls (pamatkapitāls) 3901

Akciju emisijas uzcenojums 3902

Rezerves kapitāls 3903

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa / zaudējumi 3904

Pārskata gada nesadalītā peļņa / zaudējumi 3905

Ārvalstu valūtas pārvērtēšanas rezerve 3906

Pamatlīdzekļu pārvērtēšanas rezerve 3907

3900

3000 Kopā pasīvi

(3100 + 3200 + 3300 + 3400 + 3500 + 3600 + 3700 + 3800 + 3900)

5100 Saistības no garantijām un galvojumiem

5100

5200 Pārējās ārpusbilances saistības

5200

 

________________________ ________________________

(kredītiestādes nosaukums) (kredītiestādes nosaukums)

 

________________________ ______________________

(adrese) (adrese)

 

1. kredītiestādes 2. kredītiestādes

pilnvarotā persona ________ / ________ pilnvarotā persona ______ / ________

(paraksts) (vārds, uzvārds) (paraksts) (vārds, uzvārds)

 

 

Dokumenti, kas iesniedzami Latvijas Bankā, lai saskaņotu kredītiestādes statūtu grozījumus

APSTIPRINU:
Latvijas Bankas prezidents, E. Repše

1996. gada 15. martā

Lai saskaņotu kredītiestādes statūtu grozījumus, Latvijas Bankas Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā (K. Valdemāra ielā 2a, I zālē, tālr. 7022312) iesniedzami šādi dokumenti.

1. Latvijas Bankas valdes priekšsēdētājam adresēta VĒSTULE ar lūgumu saskaņot statūtu grozījumus. Vēstulē jāiekļauj pievienoto dokumentu saraksts. Vēstuli paraksta kredītiestādes valdes priekšsēdētājs.

2. Akcionāru (biedru) tās pilnsapulces PROTOKOLS (kredītiestādes vadītāja apliecināta kopija), kurā pieņemts lēmums izdarīt statūtu grozījumus.

3. Statūtu GROZĪJUMI (5 oriģināla eksemplāri).

 

Piezīme.

Pēc saskaņošanas ar Latvijas Banku statūtu grozījumi ar Uzņēmumu reģistra atzīmi par reģistrāciju jāiesniedz Kredītiestāžu uzraudzības pārvaldes Licencēšanas daļā.

 

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par "Nolikumu par kredītiestāžu statūtu, akcionāru,pamatkapitāla, vadītāju, galvenā grāmatveža, .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: lēmums Numurs: 31/4Pieņemts: 15.03.1996.Stājas spēkā: 15.03.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 57, 02.04.1996.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
206694
15.03.1996
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"