Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.210

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 118., 136., 162.nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu tekstā skaitli "42.".

2. Izteikt 16.6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.6. projekta iesniedzējs nepieciešamās projekta izmaksas plāno atbilstoši šo noteikumu 36., 37., 38., 39., 40., 41. un 43.punktā noteiktajām izmaksām un to apmēra ierobežojumiem, sniedzot projektā plānoto izmaksu pamatojumu un nodrošinot to atbilstību projekta mērķim, plānotajām aktivitātēm, sasniedzamajiem rezultātiem un laika plānojumam. Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta finansējumu projekta iesniegumā plāno projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai;".

3. Izteikt 25.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 38. un 40.punktā, kā arī 36.2., 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.2., 41.3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu ierobežojumus;".

4. Izteikt 36.punktu šādā redakcijā:

"36. Projekta ietvaros plāno šādas izmaksu pozīcijas:

36.1. tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas kā projekta attiecināmās izmaksas šādās izmaksu apakšpozīcijās:

36.1.1. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas;

36.1.2. materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;

36.1.3. pārējās projekta īstenošanas izmaksas;

36.1.4. projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu;

36.1.5. neparedzētās izmaksas;

36.2. netiešās izmaksas kā neattiecināmās izmaksas ne vairāk kā piecu procentu apmērā no projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

5. Izteikt 37.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.2. iekšzemes transporta izdevumi šo noteikumu 4.1.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, bet ne vairāk kā 72 latus par vienu darba praktizēšanas vietu uz sešiem mēnešiem;".

6. Aizstāt 37.4.apakšpunktā vārdu "prakses" ar vārdu "praktizēšanas".

7. Izteikt 38.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. darba praktizēšanai nepieciešamā mazvērtīgā inventāra (priekšmeti, kuru vērtība ir līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu) iegādes un inventāra nomas izmaksas, kā arī palīgmateriālu (degvielas, citu enerģētisko materiālu, saimniecības, ēku, pagalmu, ielu un citu teritoriju apkopšanai izmantojamo materiālu) iegādes izmaksas. Kopējās iegādes un nomas izmaksas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, nedrīkst pārsniegt 80 latu par vienu darba praktizēšanas vietu uz sešiem mēnešiem, tai skaitā izmaksas palīgmateriālu iegādei par vienu darba praktizēšanas vietu nedrīkst pārsniegt 40 latu, bet inventāra nomas izmaksas - 10 latu. Projekta ietvaros šīs izmaksas izmanto šo noteikumu 4.2.apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai. Izmaksu nepieciešamību pamato ar darba praktizēšanas specifiku, un tās nedrīkst pārsniegt 12 procentus no projekta kopējām attiecināmajām tiešajām izmaksām;".

8. Aizstāt 39.3.apakšpunktā vārdu "prakses" ar vārdu "praktizēšanas".

9. Izteikt 41.punktu šādā redakcijā:

"41. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktā minētā izmaksu apakšpozīcija ietver šādas izmaksas, ko izmanto šo noteikumu 4.5.apakšpunktā noteikto atbalstāmo darbību īstenošanai:

41.1. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta vadības personālam, kas projekta īstenošanas laikā veic tikai ar projekta administrēšanu saistītus pienākumus;

41.2. atlīdzības izmaksas (atalgojumu un darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vienam darba praktizēšanas vietas organizētājam katrā pašvaldībā, ko izmaksā kā dotāciju 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām;

41.3. atlīdzības izmaksas (atalgojumu un darba devēja sociāla rakstura pabalstus un kompensācijas, no kurām aprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vienam grāmatvedim katrā pašvaldībā, ko izmaksā kā dotāciju 90 latu apmērā par viena mēneša darba praktizēšanas dienām;

41.4. darba vietas aprīkojuma nomas izmaksas;

41.5. transporta izmaksas (maksa par degvielu, transportlīdzekļu noma, transporta pakalpojumu pirkšana, sabiedriskā transporta izmantošana);

41.6. telpu nomas izmaksas;

41.7. telpu apsaimniekošanas izmaksas (apkure, elektrība, apsaimnieko­šanas pakalpojumi, ūdensapgāde);

41.8. biroja un kancelejas preču izmaksas (tai skaitā nebūtisku inventāra priekšmetu vērtībā līdz 150 latiem par vienību, ja to kalpošanas laiks ir mazāks par gadu);

41.9. interneta, pasta pakalpojumu un telekomunikāciju izmaksas;

41.10. komandējuma vai darba brauciena izmaksas;

41.11. atlīdzības izmaksas (izņemot pabalstus un kompensācijas, no kurām neaprēķina ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī izņemot prēmijas, materiālās stimulēšanas un naudas balvas) projekta iesnieguma un tā pamatojošās dokumentācijas sagatavošanai."

10. Svītrot 42.punktu.

11. Izteikt 44.punktu šādā redakcijā:

"44. Finansēšanai no Eiropas Sociālā fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 7.punktā, neattiecina izmaksas:

44.1. kas nav norādītas šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā un 37., 38., 39., 40. un 43.punktā vai neatbilst šo noteikumu 38. un 40.punktā un 37.1., 37.2., 37.3., 39.2. un 39.3.apakšpunktā minētajam attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumam;

44.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās;

44.3. šo noteikumu 41.punktā noteiktās izmaksas."

12. Svītrot 49.punktu.

13. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Darba praktizēšanu organizē no jauna izveidotās vai iepriekš pastāvējušās darba vietās, kurās vismaz četrus mēnešus, pirms bezdarbnieks uzsācis dalību pasākumā, nav tikusi nodarbināta neviena cita persona. Pašvaldības pirms darba praktizēšanas uzsākšanas finansējuma saņēmējam iesniedz apliecinājumu, ka izveidotās darba praktizēšanas vietas atbilst šajā punktā noteiktajām prasībām."

14. Izteikt 53.punktu šādā redakcijā:

"53. Nepārsniedzot šo noteikumu 38. un 40.punktā un 36.2., 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.2., 41.3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

53.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2., 36.1.3. un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksu apakšpozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37., 38. un 39.punktā noteik­tajām izmaksām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 36.1.1., 36.1.2. un 36.1.3.apakšpunktā noteikto izmaksu apakšpozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 36.1.4.apakšpunktā minētās izmaksu apakšpozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu kopējās attiecināmo izmaksu summas;

53.4. šo noteikumu 40.punktā noteikto izmaksu pārdali;

53.5. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 41.punktā minētajām apakš­pozīcijām, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējās izmaksu summas."

15. Izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Noslēguma jautājums".

16. Svītrot 54., 55., 56. un 57.punktu.

17. Papildināt noteikumus ar 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Šo noteikumu 36.2.apakšpunktu piemēro no vienošanās noslēgšanas dienas."

18. Izteikt 1.pielikuma 6.sadaļu šādā redakcijā:

 

"6. SADAĻA - PROJEKTA IZMAKSAS UN FINANSĒŠANAS AVOTI

6.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL:

 

%

2009

2010

2011

2012

2013

20..

20..

Kopā

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)12

Kopējās izmaksas

Kopējās izmaksas

                 

Kopējās attiecināmās izmaksas

Kopējās attiecināmās izmaksas

100 %

               

Publiskais finansējums

                 

Publiskais finansējums

Attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējums

                 

Attiecināmais valsts budžeta finansējums

                 

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām

                 

Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums

                 

Attiecināmais cits publiskais finansējums13

                 

Privātais attiecināmais finansējums

                 

Neattiecināmās izmaksas

                 

12 Kopējās summas pa ailēm veidojas šādi: (9) = (2) + (3) + (..) + (8).

13 Piemēram, Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.14

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums15

Vienības nosaukums

Daudzums16

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas jeb projekta īstenošanas izmaksas:

X

X

 

X

   

1.

 

Mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas kopā

X

X

 

X

   

1.1.

         

X

   

1.2.

         

X

   

2.

 

Materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas kopā

X

X

       

2.1.

         

X

   

2.2.

               

3.

 

Pārējās projekta īstenošanas izmaksas kopā

X

X

 

X

   

3.1.

         

X

   

3.2.

         

X

   

3.3.

         

X

   

3.4.

               

4.

 

Projekta informācijas un publicitātes pasākumu izmaksas

X

X

 

X

   

4.1.

         

X

   

4.2.

         

X

   
                 

5.

 

Neparedzētās izmaksas

X

X

       

Netiešās izmaksas

           

1.

             

X

2.

             

X

….

             

X

             
   

KOPĀ

X

X

       

14 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

15 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.3.1.5.aktivitātes "Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts" pirmo kārtu". Katrai izmaksu apakšpozīcijai norāda izmaksu vienības.

16 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu ietvaros."

19. Izteikt 2.pielikuma 1.16. un 1.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.16.

Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst šo noteikumu 37., 38., 39., 40., 41. un 43.punktā un 36.1.4.apakšpunktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.17.

Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz šo noteikumu 38. un 40.punktā un 36.2., 37.1., 37.2., 37.3., 39.2., 39.3., 41.2., 41.3. un 41.8.apakšpunktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P"

Ministru prezidenta vietā -  zemkopības ministrs J.Dūklavs

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 14.jūlija noteikumos Nr.774 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 210Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 17.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 42, 16.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206560
17.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)