Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.209

Rīgā 2010.gada 2.martā (prot. Nr.11 6.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par akcīzes nodokli"
32.panta sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa nodrošinājumiem alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un naftas produktiem" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 137.nr.; 2007, 33.nr.; 2009, 172.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

"5. Nodrošinājuma iesniedzējs par nodrošinājumu var iesniegt saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, ja apdrošinātājs, kam ir tiesības veikt apdrošināšanu Latvijas Republikā un kas izsniedzis saistību izpildes apdrošināšanas polisi, vai Eiropas Savienības dalībvalstī vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, kurai ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā (turpmāk - kredītiestāde), kas izsniegusi kredītiestādes galvojumu, ir ieguvuši nodrošinātāja statusu šo noteikumu VII nodaļā noteiktajā kārtībā (turpmāk - nodrošinātājs). Izvērtējot jautājumu par nodrošinājuma apliecības izsniegšanu vai pārreģistrāciju, grozījumi saistību izpildes apdrošināšanas polisē vai kredītiestādes galvojumā ir vērtējami kopā ar saistību izpildes apdrošināšanas polisi vai kredītiestādes galvojumu, kuros ir izdarīti grozījumi.

6. Nodrošinājumu iesniedz un reģistrē atsevišķi akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, apstiprināta tirgotāja darbībai, nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai, neapstiprināta tirgotāja darbībai, importētāja darbībai un personas darbībai likuma 23.panta septiņpadsmitajā daļā noteiktajā gadījumā."

2. Papildināt noteikumus ar 6.1 un 6.2 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Ja akcīzes preču noliktavas turētājs ieved Latvijas Republikā akcīzes preces no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, vai no teritorijām, kuras minētas likuma 2.panta ceturtās daļas 2.punktā, pārvietošanai uz savu akcīzes preču noliktavu, minētais akcīzes preču noliktavas turētājs atsevišķi nodrošinājumu importētāja darbībai neiesniedz.

6.2 Valsts ieņēmumu dienests izsniedz vai pārreģistrē nodrošinājuma apliecību (attiecīgi 3., 4. vai 7.pielikums) vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt vai pārreģistrēt nodrošinājuma apliecību, vai pieņem lēmumu par nodrošinājuma apliecības darbības apturēšanu vai atjaunošanu vai nodrošinājuma apliecības anulēšanu."

3. Aizstāt 7.2.apakšpunktā vārdu un skaitli "vai 47." ar skaitļiem un vārdu "46.1, 47. vai 49.1".

4. Izteikt 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

"8. Valsts ieņēmumu dienests var apturēt nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku līdz 90 dienām personai, kurai izsniegta nodrošinājuma apliecība, uzliekot par pienākumu novērst konstatētos pārkāpumus, kā arī var pieprasīt personai, kurai ir izsniegta nodrošinājuma apliecība, palielināt nodrošinājuma apjomu līdz 100 procentu apmēram no maksimālā iespējamā nodokļa parāda un var lemt par nodrošinājuma apjoma samazinājuma atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, ja:

8.1. minētajai personai ir nodokļu parāds (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda);

8.2. minētā persona nav samaksājusi naudas sodu, kas uzlikts par nodrošinājuma izmantošanu reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem;

8.3. minētā persona ir sniegusi Valsts ieņēmumu dienestam nepatiesu vai nepilnīgu informāciju, kas saistīta ar nodokļa samaksu vai nodrošinājuma piemērošanu;

8.4. minētā persona vai nodrošinātājs neievēro normatīvajos aktos noteikto nodokļa maksāšanas kārtību;

8.5. minētā persona nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, akcīzes nodokļa deklarāciju, pārskatu par akcīzes preču apriti vai pārskatu par akcīzes nodokļa marku apriti;

8.6. minētā persona nav ievērojusi šo noteikumu 13., 14., 29., 47., 51. vai 52.punktā noteiktās prasības;

8.7. iesniegtais nodrošinājums ir paredzēts akcīzes preču noliktavas turētāja, apstiprināta tirgotāja vai nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai un minētajai personai izsniegtās atbilstošās speciālās atļaujas (licences) darbība ir apturēta.

9. Valsts ieņēmumu dienests aptur nodrošinājuma apliecības darbību uz laiku līdz 90 dienām personai, kurai izsniegta nodrošinājuma apliecība, uzliekot par pienākumu novērst konstatētos pārkāpumus, kā arī var pieprasīt personai, kurai ir izsniegta nodrošinājuma apliecība, palielināt nodrošinājuma apjomu līdz 100 procentu apmēram no maksimālā iespējamā nodokļa parāda un var lemt par nodrošinājuma apjoma samazinājuma atbilstību šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, ja:

9.1. minētā persona nav ievērojusi šo noteikumu 50.punktā noteiktās prasības;

9.2. minētā persona atkārtoti nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, akcīzes nodokļa deklarāciju, pārskatu par akcīzes preču apriti vai pārskatu par akcīzes nodokļa marku apriti;

9.3. ir zudis pamats šajos noteikumos noteiktajai vispārējā nodrošinājuma apjoma samazināšanai."

5. Svītrot 15.punktu.

6. Aizstāt 16.punktā vārdus "Akcīzes preču importētājs" ar vārdiem "Apstiprināts un neapstiprināts tirgotājs, akcīzes preču importētājs".

7. Svītrot 17.2.apakšpunktu.

8. Papildināt 21.punktu aiz vārda "spēku" ar vārdu "pārreģistrēta".

9. Izteikt 22.punktu šādā redakcijā:

"22. Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz nodrošinājuma iesniedzēja iesniegumu, nodrošinājumu dzēš pēc nodrošinājuma apliecības spēka zaudēšanas vai pārreģistrācijas, ja minēto nodrošinājumu neizmanto un nodrošinājuma apliecības darbības laikā uzņemtās saistības attiecībā uz nodokļa samaksu ir izpildītas."

10. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Ja nodoklis likumā noteiktajā kārtībā nav samaksāts un netiek samaksāts pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiska brīdinājuma nodrošinājuma iesniedzējam un parāds radies par darbībām, kuras nodrošinājuma iesniedzējs veicis attiecīgās nodrošinājuma apliecības darbības laikā, Valsts ieņēmumu dienests nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu vispirms pieprasa samaksāt nodrošinātājam, nepārsniedzot nodrošinājuma summu. Valsts ieņēmumu dienests ir tiesīgs pieprasīt nodrošinātājam samaksāt nodrošinājuma iesniedzēja nodokļa parādu ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijas, ja attiecīgo nodrošinājumu pēc nodrošinājuma apliecības pārreģistrācijas vairs neizmanto, vai pēc nodrošinājuma apliecības spēka zaudēšanas."

11. Svītrot 25.3.apakšpunktu.

12. Izteikt 28.punktu šādā redakcijā:

"28. Persona, kurai ir izsniegta nodrošinājuma apliecība, piecu darbdienu laikā pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma saņemšanas sniedz visu nepieciešamo informāciju par katru procedūru, kas veikta, izmantojot iesniegto nodrošinājumu, un iespējamā nodokļa parāda atbilstību nodrošinājuma apjomam."

13. Svītrot 33.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vai ķīlas līgumu, ko nodrošinājuma iesniedzējs noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā".

14. Svītrot 34. un 35.punkta pirmo teikumu.

15. Svītrot 37.2.apakšpunktā vārdus un skaitli "vai ķīlas līgumu, ko nodrošinājuma iesniedzējs noslēdzis ar Valsts ieņēmumu dienestu šo noteikumu VI nodaļā noteiktajā kārtībā".

16. Izteikt 37.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.4. nodrošinājuma iesniedzēja apliecinājumu par atbilstību šo noteikumu 43.2., 43.5., 43.6., 43.7., 43.8., 43.9. vai 43.10.apakšpunktā noteiktajām prasībām, ja plāno piemērot attiecīgajos apakšpunktos minētos nosacījumus;".

17. Svītrot 38.punktu.

18. Izteikt 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"39. Vispārējā nodrošinājuma apliecību izsniedz uz laiku, ne ilgāku par saistību izpildes apdrošināšanas polisē vai kredītiestādes galvojumā norādīto derīguma termiņu.

40. Ja nodrošinājuma iesniedzējam vienam komercdarbības veidam ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība ar vairākiem akcīzes preču veidiem, nodrošinājuma iesniedzējs var izmantot nodrošinājumu visiem akcīzes preču veidiem kopējās nodrošinājuma summas ietvaros."

19. Svītrot 41.punktu.

20. Izteikt 43.punktu šādā redakcijā:

"43. Vispārējā nodrošinājuma minimālais lielums, izņemot likuma 23.panta septiņpadsmitajā daļā noteikto gadījumu:

43.1. darbībām ar alkoholiskajiem dzērieniem ir 10 000 latu;

43.2. darbībām tikai ar alu, kas tiek ražots patstāvīgā mazā alus darītavā, ir 1000 latu;

43.3. darbībām ar tabakas izstrādājumiem ir 10 000 latu;

43.4. darbībām ar naftas produktiem ir 50 000 latu;

43.5. darbībām tikai ar naftas gāzēm vai pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem ir 10 000 latu;

43.6. darbībām tikai ar naftas gāzēm vai pārējiem gāzveida ogļūdeņražiem, ja attiecīgie naftas produkti tiek piegādāti personām, kuras tos izmanto par kurināmo vai gāzes krāsnīs un citās iekārtās, nevis par degvielu, vai darbībām tikai ar degvieleļļu, kuras kolorimetriskais indekss ir vienāds ar 2,0 vai lielāks vai kinemātiskā viskozitāte 50  C ir vienāda ar 25 mm2/s vai lielāka, tās aizstājējproduktiem un komponentiem, ir 5000 latu;

43.7. darbībām tikai ar biodegvielu, ja veic biodegvielas uzglabāšanu, ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi, ir 2000 latu;

43.8. darbībām tikai ar tādiem naftas produktiem, kurus izmanto citiem mērķiem, nevis par degvielu vai kurināmo, ir 5000 latu;

43.9. darbībām tikai ar tādiem naftas produktiem, kuriem pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma vai kuriem ir pievienots etilspirts, kas iegūts no lauksaimniecības izejvielām un ir dehidratēts (ar spirta saturu vismaz 99,5 tilpumprocenti), un pievienotā absolūtā spirta saturs veido no 70 līdz 85 tilpumprocentiem (ieskaitot) no kopējā produktu daudzuma, ja veic minētā produkta uzglabāšanu, ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi, ir 2000 latu;

43.10. darbībām tikai ar tādiem ar akcīzes nodokli neapliekamu produktu (izņemot naftas produktus) pārstrādes rezultātā iegūtiem galaproduktiem, kuri izmantojami par degvielu vai kurināmo, ir 2000 latu."

21. Papildināt noteikumus ar 46.1 un 46.2 punktu šādā redakcijā:

"46.1 Valsts ieņēmumu dienests personai, kurai izsniegtā speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, apstiprināta tirgotāja darbībai vai nodokļa maksātāja pārstāvja darbībai ir anulēta, glabāšanā esošo nodokļa marku, iespējamā akcīzes preču un nesamaksātā nodokļa parāda nodrošināšanai ar attiecīgās speciālās atļaujas (licences) anulēšanas brīdi pārreģistrē un izmanto Valsts ieņēmumu dienestā iesniegto un rīcībā esošo nodrošinājumu, nepiemērojot vispārējā nodrošinājuma apjoma samazinājumu. Pārreģistrētā nodrošinājuma nepietiekamības gadījumā nodrošinājuma iesniedzējs likuma 23.panta septiņpadsmitajā daļā noteiktajā termiņā iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā papildu nodrošinājumu pietiekamā apjomā.

46.2 Akcīzes preču atlikumu nodošanai citam akcīzes preču noliktavas turētājam šo noteikumu 46.1 punktā minētajā gadījumā nav nepieciešams iesniegt nodrošinājumu, ja akcīzes preču atlikumu atrašanās vieta vienlaikus ir arī šo akcīzes preču atlikumu saņemšanas vieta, kurā saņēmējam ir izsniegta atbilstoša speciālā atļauja (licence) akcīzes preču noliktavas turētāja darbībai, un saņēmēja vispārējais nodrošinājums ir pietiekams."

22. Izteikt 47., 48. un 49.punktu šādā redakcijā:

"47. Ja nodrošinājuma iesniedzējs atbilst šo noteikumu 48.punktā minētajiem nosacījumiem, nepieciešamo vispārējā nodrošinājuma apjomu (izņemot pārvietošanu) var samazināt, bet tas nedrīkst būt mazāks par šo noteikumu 43. un 44.punktā attiecīgajam akcīzes preces veidam noteikto lielumu:

47.1. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz piecus gadus ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un divu gadu laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vismaz sešus mēnešus gadā ir veicis un pēc vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanas tās darbības laikā veiks alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu ražošanu, apstrādi vai pārstrādi, - par 90 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.2. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz trīs gadus ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas vismaz sešus mēnešus gadā ir veicis un pēc vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanas tās darbības laikā veiks alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu ražošanu, apstrādi, pārstrādi vai marķēšanu, - par 75 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.3. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz trīs gadus ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un pirms iesnieguma iesniegšanas vismaz sešus mēnešus gadā ir uzglabājis un pēc vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanas tās darbības laikā turpinās uzglabāt savā akcīzes preču noliktavā naftas produktu rezerves, lai enerģētiskās krīzes periodos tiktu nodrošināta apgāde ar naftas produktiem (turpmāk - naftas produktu rezerves), 100 procentu apjomā no attiecīgajam akcīzes preču noliktavas turētājam aprēķinātā naftas produktu rezervju apjoma, - par 90 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.4. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz trīs gadus ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un pirms iesnieguma iesniegšanas vismaz sešus mēnešus gadā ir uzglabājis un pēc vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanas tās darbības laikā turpinās uzglabāt savā akcīzes preču noliktavā naftas produktu rezerves vismaz 50 procentu apjomā no attiecīgajam akcīzes preču noliktavas turētājam aprēķinātā naftas produktu rezervju apjoma, - par 75 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.5. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz gadu pirms iesnieguma iesniegšanas ir veicis un pēc vispārējā nodrošinājuma apliecības saņemšanas tās darbības laikā veiks tikai šo noteikumu 43.8. vai 43.10.apakšpunktā minētā produkta vai to naftas produktu ražošanu, sajaukšanu, apstrādi vai pārstrādi, kuriem pievienotā rapšu sēklu eļļa vai biodīzeļdegviela veido vismaz 30 tilpumprocentus no kopējā produktu daudzuma, - par 90 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.6. akcīzes preču noliktavas turētājam, kurš vismaz septiņus gadus ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo personu reģistrā un veicis akcīzes preču ražošanu, un kura iepriekšējā kalendāra gada laikā uz ārvalsti (arī dalībvalsti) vai teritorijām, kuras ir minētas likuma 2.panta 3.1 daļā, izvesto akcīzes preču apjoms ir lielāks vai vienāds ar Latvijas Republikā brīvam apgrozījumam izlaisto preču apjomu, - par 98 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām;

47.7. nodrošinājuma iesniedzējam, kuram vismaz piecus gadus pēc kārtas ir bijusi speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar akcīzes precēm, muitas noliktavas turēšanas atļauja vai atļauja izmantot muitas procedūru ar saimniecisku nozīmi/īpašu izlietošanu vai iepriekšējā kalendāra gadā samaksātā nodokļa apjoms ir bijis lielāks par pieciem miljoniem latu, - par 50 procentiem no maksimālā iespējamā nodokļa parāda, kas var rasties par taksācijas periodā veiktajām darbībām.

48. Valsts ieņēmumu dienestam, izvērtējot nodrošinājuma iesniedzēja līdzšinējo komercdarbību, ir tiesības samazināt vispārējā nodrošinājuma apjomu katrai izsniegtajai vispārējā nodrošinājuma apliecībai atbilstoši šo noteikumu 47.punktam, ja minētajai personai nav nodokļu parāda (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda) un gada laikā pirms iesnieguma iesniegšanas, kurā pieprasīts saņemt vai pārreģistrēt vispārējā nodrošinājuma apliecību:

48.1. nodrošinājuma iesniedzējs ir iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestā pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, akcīzes nodokļa deklarācijas, pārskatus par akcīzes preču apriti un pārskatus par akcīzes nodokļa marku apriti;

48.2. nodrošinājuma iesniedzējs vai tā izpildinstitūcijas persona, kurai ir tiesības pārstāvēt nodrošinājuma iesniedzēju, nav sodīta ar naudas sodu 1000 latu un vairāk par:

48.2.1. pārkāpumiem saistībā ar akcīzes preču apriti vai naftas produktu rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību;

48.2.2. šo noteikumu pārkāpumiem;

48.3. attiecībā pret nodrošinājuma iesniedzēju nav pieņemts lēmums, ar kuru konstatēts, ka nodrošinājuma iesniedzējs ir pārkāpis nodokļu aprēķina vai nodokļu maksāšanas kārtības nosacījumus, un ar kuru uzlikta soda nauda 1000 latu un vairāk.

49. Personai, kurai atbilstoši šo noteikumu 8. vai 9.punktā minētajām prasībām ir atsaukts piemērotais nodrošinājuma apjoma samazinājums, Valsts ieņēmumu dienests 90 dienu laikā no atsaukšanas brīža nav tiesīgs piemērot minēto nodrošinājuma apjoma samazinājumu."

23. Papildināt noteikumus ar 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja nodrošinājuma iesniedzējam ir nepieciešams vispārējais nodrošinājums vairākiem akcīzes preču veidiem, kuriem saskaņā ar šo noteikumu 47.punktu ir dažādi vispārējā nodrošinājuma apjoma samazināšanas principi, kopējo nepieciešamo nodrošinājuma apjomu aprēķina, piemērojot katram akcīzes preču veidam atsevišķi noteikto atvieglojumu."

24. Papildināt 50.punktu aiz vārdiem "jaunā izpildinstitūcijas persona" ar vārdiem "gada laikā pirms stāšanās amatā" un aiz vārdiem "preču apriti" ar vārdiem "vai naftas produktu rezervju izveidošanas un uzglabāšanas kārtību".

25. Izteikt 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"51. Persona, kurai ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība, ne vēlāk kā ar dienu, tiklīdz iespējamais nodokļa parāda apmērs par akcīzes precēm, kuras tiek pārvietotas, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu un vispārējo nodrošinājumu, pārsniedz reģistrētā vispārējā nodrošinājuma apjomu, neveic vai pārtrauc darbības, kas var radīt iespējamā nodokļa parāda pieaugumu, līdz vispārējā nodrošinājuma apliecības izsniegšanas vai pārreģistrācijas brīdim ar pietiekamu vispārējā nodrošinājuma apjomu.

52. Persona, kurai ir izsniegta vispārējā nodrošinājuma apliecība, ne vēlāk kā ar dienu, tiklīdz iespējamais nodokļa parāda apmērs par saņemtajām nodokļa markām un akcīzes precēm, kas, izmantojot nodrošinājumu, tiek uzglabātas un pārvietotas, pārsniedz vispārējā nodrošinājuma apliecībā norādīto maksimālo iespējamo nodokļa parādu, neveic vai pārtrauc darbības, kas var radīt iespējamā nodokļa parāda pieaugumu, līdz vispārējā nodrošinājuma apliecības izsniegšanas vai pārreģistrācijas brīdim ar pietiekamu maksimālo iespējamo nodokļa parādu."

26. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Valsts ieņēmumu dienests uzskaita iemaksātās drošības naudas summas un pēc attiecīgā nodrošinājuma iesniedzēja iesnieguma saņemšanas pārskaita tās nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem 15 darbdienu laikā pēc nodrošinājuma dzēšanas. Ja nodokļa maksātājam nav nodokļu parādu, pēc attiecīgā nodrošinājuma iesniedzēja iesnieguma saņemšanas iemaksātās drošības naudas summas atmaksā 15 darbdienu laikā pēc nodrošinājuma dzēšanas."

27. Aizstāt 56.punktā vārdus "atmaksāšanu vai pārskaitīšanu turpmākajiem nodokļa maksājumiem" ar vārdiem "pārskaitīšanu nodokļu parādu segšanai, turpmākajiem nodokļa maksājumiem vai citu nodokļu maksājumiem vai atmaksāšanu".

28. Svītrot VI nodaļu.

29. Papildināt 70.punktu aiz vārdiem "minētais līgums" ar vārdiem "vai kredītiestādei vai apdrošinātājam ir nodokļu parādi (izņemot gadījumus, ja attiecīgo maksājumu termiņi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir pagarināti un persona nodokļu parāda saistības pilda)".

30. Papildināt VII nodaļu ar 70.1 un 70.2 punktu šādā redakcijā:

"70.1 Šo noteikumu 67.2. un 69.2.apakšpunktā minētā līguma izbeigšana neietekmē jau izsniegto kredītiestādes galvojumu un saistību izpildes apdrošināšanas polišu spēku un ar tām uzņemtās saistības.

70.2 Nodrošinātāja statusa zaudēšana neatbrīvo nodrošinātāju no saistībām, kas uzņemtas šo noteikumu 67.2.apakšpunktā un 69.2.apakšpunktā minētā līguma darbības laikā."

31. Papildināt noteikumus ar 94.punktu šādā redakcijā:

"94. Lai saņemtu vienreizējā nodrošinājuma vai vispārējā nodrošinājuma apliecību apstiprināta noliktavas turētāja, reģistrēta saņēmēja, īslaicīgi reģistrēta saņēmēja, importētāja un reģistrēta nosūtītāja darbībai, līdz 2010.gada 31.martam Valsts ieņēmumu dienestā var iesniegt dokumentus saskaņā ar šo noteikumu 33. un 37.punktā minētajām prasībām."

32. Izteikt 3.pielikumu šādā redakcijā:

"3.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.638

33. Izteikt 4.pielikumu šādā redakcijā:

"4.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.638

34. Izteikt 7.pielikumu šādā redakcijā:

"7.pielikums
Ministru kabineta
2005.gada 30.augusta
noteikumiem Nr.638

35. Svītrot 8.pielikumu.

Ministru prezidenta vietā - zemkopības ministrs J.Dūklavs

Finanšu ministrs E.Repše

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumos Nr.638 "Noteikumi par akcīzes nodokļa .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 209Pieņemts: 02.03.2010.Stājas spēkā: 12.03.2010.Zaudē spēku: 01.04.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 40, 11.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
206374
12.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)