Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra rīkojums Nr.2-02/56

Rīgā 2010.gada 1.martā

Par Salacgrīvas novada Domes 2009.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Par teritorijas plānojumiem" 3.punktā norādītā Liepupes pagasta teritorijas plānojuma darbības apturēšanu daļā

1. Liepupes pagasta padome 2008.gada 10.septembrī ir pieņēmusi saistošos noteikumus Nr.12/2008 "Liepupes pagasta teritorijas plānojums". Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk - ministrija), izvērtējot minētos saistošos noteikumus, konstatēja, ka tie ir izstrādāti, pārkāpjot normatīvajos aktos noteikto teritorijas plānojuma izstrādes procedūru:

1.1. ministrija 2008.gada 5.martā ir sniegusi atzinumu par teritorijas plānojuma galīgo redakciju, kas apstiprināta ar Liepupes pagasta padomes 2007.gada 27.decembra lēmumu, norādot uz neatbilstībām normatīvo aktu prasībām, kas ir jānovērš. Liepupes pagasta padome 2008.gada 19.martā ir pieņēmusi lēmumu par 2007.gada 27.decembra lēmuma atcelšanu un galīgās redakcijas pilnveidošanu atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi" (turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.883) 41.2.apakšpunktam.

1.2. Liepupes pagasta padome 2008.gada 21.maijā pieņēma lēmumu par teritorijas plānojuma otrās redakcijas noteikšanu par galīgo redakciju, par kuru ministrija 2008.gada 14.augustā sniedza atzinumu, norādot uz vairākām neatbilstībām normatīvo aktu prasībām. Pēc ministrijas atzinuma par galīgo redakciju saņemšanas Liepupes pagasta pašvaldība ir precizējusi teritorijas plānojuma galīgo redakciju, tai skaitā nomainījusi noejas uz jūru Nr.18 izvietojumu, tādā veidā aprobežojot vairākus nekustamos īpašumus pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas, kas ir pretrunā Ministru kabineta noteikumu Nr.883 41.1punkta nosacījumam, ka pēc vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma galīgās redakcijas noteikšanas nav pieļaujamas izmaiņas teritorijas plānotajā (atļautajā) izmantošanā un tās aprobežojumos.

1.3. ministrija 2009.gadā saistībā ar noeju uz jūru Nr.18 Tūjas ciemā, Liepupes pagastā, Liepupes pagasta padomei un Salacgrīvas novada Domei kopā ir nosūtījusi piecas vēstules (2009.gada 16.janvārī, 4.aprīlī, 23.aprīlī, 25.augustā un 2010.gada 7.janvārī), norādot, ka saistošie noteikumi Nr.12/2008 "Liepupes pagasta teritorijas plānojums" būtu atceļami daļā, jo ir aizliegts veikt izmaiņas teritorijas plānojumā pēc teritorijas plānojuma galīgās redakcijas apstiprināšanas.

1.4. Salacgrīvas novada Dome 2009.gada 16.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.215 "Par Liepupes pagasta teritorijas plānojumu daļā neatcelšanu", kurā norādīts, ka pašvaldība uzskata, ka Ministru kabineta noteikumi Nr.883 41.1punktā norādīto prasību pārkāpums nav tik būtisks, lai pieņemtu lēmumu par Liepupes pagasta padomes 2008.gada 10.septembra saistošo noteikumu Nr.12/2008 "Liepupes pagasta teritorijas plānojums" atcelšanu daļā. Pēc minētā Salacgrīvas novada Domes lēmuma izvērtēšanas reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs 2010.gada 7.janvārī, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 94.1pantu, ir pieprasījis Salacgrīvas novada Domes priekšsēdētājam paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc Salacgrīvas novada Dome ir pieņēmusi lēmumu neatcelt Liepupes pagasta teritorijas plānojumu daļā. Salacgrīvas novada Domes priekšsēdētājs savā 2010.gada 4.februāra atbildes vēstulē ministrijai ir norādījis, ka visi pašvaldības argumenti jau ir norādīti Salacgrīvas novada Domes 2009.gada 16.septembra lēmumā Nr.215 "Par Liepupes pagasta teritorijas plānojumu daļā neatcelšanu" un papildus paskaidrojumus pašvaldība nesniegs.

1.5. Satversmes 105.pants noteic: "Ikvienam ir tiesības uz īpašumu. Īpašumu nedrīkst izmantot pretēji sabiedrības interesēm. Īpašuma tiesības var ierobežot vienīgi saskaņā ar likumu. Īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību."

1.6. Satversmes tiesas 2002.gada 20.maija sprieduma lietā Nr.2002-01-03 secinājuma daļā norādīts, ka "Satversmes 105.pants paredz gan īpašuma tiesību netraucētu īstenošanu, gan arī valsts tiesības sabiedrības interesēs ierobežot īpašuma tiesības. Īpašuma tiesības var ierobežot, ja ierobežojumi ir attaisnojami, tas ir, ja tie noteikti saskaņā ar likumu, tiem ir leģitīms mērķis un tie ir samērīgi". Savukārt, Satversmes tiesas 2005.gada 16.decembra sprieduma lietā Nr.2005-12-0103 secinājuma daļas 21.punktā norādīts, ka "minētais pants, no vienas puses, ietver valsts pienākumu veicināt un atbalstīt īpašuma tiesības, proti, pieņemt tādus likumus, kas nodrošinātu šo tiesību aizsardzību, taču, no otras puses, valstij ir arī tiesības noteiktā apjomā un kārtībā iejaukties īpašuma tiesību izmantošanā".

1.7. Aizsargjoslu likuma 36.panta piektās daļas redakcijā, kas bija spēkā Liepupes pagasta padomes 2008.gada 21.maija lēmuma pieņemšanas brīdī, bija noteikts pienākums pašvaldībām paredzēt teritorijas plānojumā kājāmgājēju celiņus piekļūšanai pludmalei. Atbilstoši minētajai normai pilsētās un ciemos celiņus ierīko, ņemot vērā esošo apbūvi un īpašumu robežas, vienlaikus paredzot, ka celiņi nedrīkst atrasties tālāk kā viena kilometra attālumā viens no otra. Pašvaldība ir tiesīga noteikt īpašuma aprobežojumu teritorijas plānojumā un detālplānojumā arī bez īpašnieka piekrišanas par labu sabiedrības iespējai piekļūt pludmalei. Zemes īpašniekiem ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ja tādi radušies sakarā ar aprobežojuma noteikšanu. Jāsecina, ka ar minēto Aizsargjoslu likuma normu vietējai pašvaldībai ir deleģētas tiesības noteikt savā teritorijas plānojumā un detālplānojumā īpašumtiesību aprobežojumu - paredzēt kājāmgājēju celiņu piekļūšanai pludmalei.

1.8. Liepupes pagasta pašvaldība pamatoja noejas uz jūru Nr.18 noteikšanu ar to, ka kājāmgājēju ceļš pastāv dabā un to izmantojuši iedzīvotāji, līdz ar to pašvaldība uzskata, ka nekustamais īpašums "Sāres" (kadastra Nr.66600030348) pirms Liepupes pagasta teritorijas plānojuma pieņemšanas jau bija apgrūtināts. Saskaņā ar Zemesgrāmatu likuma 4.pantu zemesgrāmatā nostiprina nekustamo īpašumu aprobežojumus. Tāpat arī nav pamata uzskatīt, ka nekustamais īpašums būtu apgrūtināts ar ceļa servitūtu, jo atbilstoši Civillikuma 1235.pantam no servitūta izrietoša lietu tiesība ir spēkā pēc servitūta ierakstīšanas zemesgrāmatā. Nekustamā īpašuma "Sāres" zemesgrāmatā nav ierakstīts aprobežojums, kas būtu saistīts ar ceļu. Savukārt, saskaņā ar Aizsargjoslu likuma 36.panta piekto daļu aprobežojumu - kājāmgājēju celiņu piekļūšanai pludmalei nosaka vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā. Līdz ar to ir nepamatots vietējās pašvaldības viedoklis, ka nekustamais īpašums "Sāres" jau ir bijis apgrūtināts pirms Liepupes pagasta teritorijas plānojuma pieņemšanas.

1.9. Lai atzītu, ka nekustamā īpašuma aprobežojums ir noteikts tiesiski, vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam ir jābūt izstrādātam un pieņemtam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Kā jau tika minēts rīkojuma 1.2.apakšpunktā, noeja uz jūru Nr.18 tika noteikta Liepupes pagasta teritorijas plānojumā pēc galīgās redakcijas apstiprināšanas, tādejādi pārkāpjot Ministru kabineta noteikumu Nr.883 41.1punkta prasības. Satversmes tiesas 2007.gada 26.aprīļa sprieduma lietā Nr.2006-38-03 14.punktā ir norādīts, ka "būtisku pārkāpumu var kvalificēt pēc vairākiem kritērijiem. Pirmkārt, būtisks teritorijas plānošanas procesa pārkāpums ir tāds pārkāpums, kura rezultātā pieņemts citāds, nevis tāds lēmums, kāds būtu bijis, ja procedūra tiktu ievērota. Otrkārt, būtisks pārkāpums ir pieļauts tādos gadījumos, kad ir būtiski pārkāptas sabiedrības tiesības piedalīties teritorijas plānošanas procesā. Treškārt, par būtisku pārkāpumu atzīstami arī citi teritorijas plānošanas principu pārkāpumi". Ja, Liepupes pagasta pašvaldība, izstrādājot teritorijas plānojumu, būtu ievērojusi Ministru kabineta noteikumu Nr.883 prasības un neveiktu izmaiņas teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā pēc tās apstiprināšanas, noeja uz jūru Nr.18 nebūtu noteikta. Pie tam, nosakot noeju uz jūru Nr.18 teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā pēc tās apstiprināšanas, tika liegta iespēja sabiedrībai, tai skaita nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru nekustamajiem īpašumiem ir noteikts aprobežojums, izteikt savu viedokli par teritorijas plānojumā noteikto. Ņemot vērā minēto, Liepupes pagasta teritorijas plānojumā izstrādes laikā ir pieļauts būtisks normatīvo aktu pārkāpums.

2. Pamatojoties uz iepriekš minēto motivāciju un saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 49.panta pirmo daļu un Teritorijas plānošana likuma 7.1pantu, apturu Salacgrīvas novada Domes 2009.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Par teritorijas plānojumiem" 3.punktā norādītā Liepupes pagasta teritorijas plānojuma darbību šādās daļās:

2.1. Liepupes pagasta teritorijas izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu 10.2.11) apakšpunkta tabulā "Noejas uz jūru Liepupes pagastā" noeju Nr.18;

2.2. grafiskās daļas karšu "VIII. Tūjas ciems. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana" un "V. Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. 1.lapā noeju Nr.18.

3. Rīkojumu publicēt laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un nosūtīt Salacgrīvas novada Domes priekšsēdētājam D.Straubergam.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs E.Zalāns

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Salacgrīvas novada Domes 2009.gada 19.augusta saistošo noteikumu Nr.6 "Par teritorijas plānojumiem" .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija Veids: rīkojums Numurs: 2-02/56Pieņemts: 01.03.2010.Stājas spēkā: 01.03.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 05.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
206140
01.03.2010
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"