Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr.187

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 44.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par piesārņojumu" 18.1 panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 112., 193.nr.; 2006, 4., 23.nr.; 2008, 87.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:

"Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība";

1.2. aizstāt noteikumu tekstā:

1.2.1. apzīmējumu "Lstunda" ar apzīmējumu "LAeq, 60";

1.2.2. vārdus un skaitļus "LVS ISO 1996-2:2007 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana un mērīšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana"" ar vārdiem un skaitļiem "LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana"";

1.3. izteikt 2.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību;";

1.4. izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. aglomerācija - vietējās pašvaldības administratīvā teritorija, kurā iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 000 un iedzīvotāju blīvums pārsniedz 500 iedzīvotāju uz kvadrātkilometru;";

1.5. aizstāt 4.11.apakšpunktā vārdus "mājoklis, pie kura fasādes" ar vārdiem "ēka, pie kuras fasādes";

1.6. izteikt 4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.13. trokšņa robežlielums - pieļaujamā trokšņa rādītāja vērtība, kuru pārsniedzot attiecīgā institūcija izskata iespēju veikt vai veic pasākumus, kas samazina trokšņa rādītāja vērtību;";

1.7. svītrot 5.punktu;

1.8. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Aglomerācijas pašvaldība izstrādā un ar attiecīgiem saistošajiem noteikumiem saskaņā ar likumu "Par pašvaldībām" apstiprina:

6.1. trokšņa stratēģisko karti;

6.2. rīcības plānu.";

1.9. izteikt 7.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.5. LAeq, 60 - stundas trokšņa rādītājs, kas raksturo stundas laikā radīto troksni.";

1.10. aizstāt 11.1.apakšpunktā vārdus "valsts aģentūrā "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs"" ar vārdiem "sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs"";

1.11. izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Trokšņa robežlielumi noteikti šo noteikumu 2.pielikumā. Pašvaldība ir tiesīga ar saistošajiem noteikumiem tās administratīvajā teritorijā noteikt zemākus trokšņa robežlielumus, lai saglabātu klusos rajonus aglomerācijā. Ja attiecīgajā aglomerācijā autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai ir izstrādātas trokšņa stratēģiskās kartes un rīcības plāns, aglomerācijas pašvaldība, nosakot zemākus robežlielumus, saskaņo tos ar Satiksmes ministriju.";

1.12. izteikt 16.punktu šādā redakcijā:

"16. Teritorijā, kurā trokšņa rādītāja vērtība saskaņā ar trokšņa stratēģisko karti, kas izstrādāta atbilstoši šo noteikumu prasībām, vai veikto vides trokšņa novērtēšanu pārsniedz šo noteikumu 2.pielikumā minēto trokšņa robežlielumu, ir pieļaujama ēku būvniecība, kas atbilst vietējās pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajam plānotajam (atļautajam) teritorijas izmantošanas veidam, ja būvniecības ierosinātājs projektē un īsteno prettrokšņa pasākumus atbilstoši Latvijas būvnormatīva  LBN 016-03 "Būvakustika" prasībām.";

1.13. izteikt 23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1. trokšņa avotus - ceļu satiksmi, sliežu satiksmi, lidostas, rūpnieciskās darbības zonas, ostas - un to radīto vides troksni, kas izteikts ar trokšņa rādītājiem. Katra trokšņa avota veida radīto troksni atspoguļo arī atsevišķā kartē;";

1.14. papildināt 24.2.apakšpunktu aiz vārdiem "kuri dzīvo" ar vārdiem "aglomerācijās un";

1.15. papildināt 27.punkta ievaddaļas pirmo teikumu aiz vārdiem "rezultātu kopsavilkumu" ar vārdiem un skaitli "(ne garāku par 10 lapām), kurā nelieto specifiskus tehniskus terminus un detalizētu informāciju, lai kopsavilkums būtu viegli saprotams sabiedrībai";

1.16. izteikt 27.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.2. aglomerācijas pašvaldība, tās adrese un par trokšņa stratēģiskajām kartēm atbildīgā persona;";

1.17. izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Aglomerācijas pašvaldība un Satiksmes ministrija iesniedz apstiprināto trokšņa stratēģisko karti un trokšņa kartēšanā iegūtos rezultātus valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" (turpmāk - centrs) (pēc elektronisko datu nesēju saskaņošanas ar centru arī elektroniskā veidā). Centrs nodrošina minēto dokumentu glabāšanu.";

1.18. papildināt 30.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārstrādātās trokšņa stratēģiskās kartes, ievērojot šo noteikumu 29.punktā noteiktās prasības, iesniedz centrā.";

1.19. izteikt 31.punktu šādā redakcijā:

"31. Centrs ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par institūcijām, kuras ir atbildīgas par trokšņa stratēģisko karšu izstrādi un apstiprināšanu.";

1.20. svītrot 32., 33., 34., 35., 36. un 37.punktu;

1.21. izteikt 38.1. un 38.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. aglomerācijas pašvaldība ievieto pašvaldības mājaslapā internetā paziņojumu par aglomerācijai izstrādātās trokšņa stratēģiskās kartes apstiprināšanu, kā arī izvieto minēto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona);

38.2. Satiksmes ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad apstiprināta trokšņa stratēģiskā karte autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai, ievieto ministrijas mājaslapā internetā paziņojumu par attiecīgās trokšņa stratēģiskās kartes apstiprināšanu un nosūta to trokšņa ietekmētajai pašvaldībai. Trokšņa ietekmētā pašvaldība izvieto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona).";

1.22. izteikt 45.7., 45.8., 45.9. un 45.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.7. pārskats par sabiedrības informēšanu un par sabiedrības iesniegtajiem priekšlikumiem (rīcības plānam aglomerācijai pievieno sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokolu);

45.8. veiktie un plānotie pasākumi (arī ilgtermiņā) trokšņa samazināšanai vai esošās situācijas saglabāšanai teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām. Norāda arī pirms rīcības plāna izstrādātos dokumentus trokšņa samazināšanai vai esošās situācijas saglabāšanai;

45.9. pasākumi, kurus aglomerācijas pašvaldība vai Satiksmes ministrija paredzējusi veikt turpmāko piecu gadu laikā (tai skaitā pasākumi aglomerācijas kluso rajonu saglabāšanai) trokšņa samazināšanai vai esošās situācijas saglabāšanai teritorijās, kurās trokšņa rādītāji atbilst šo noteikumu prasībām;

45.10. informācija par plānotajiem ilgtermiņa attīstības plāniem vai projektiem, kas var ietekmēt rīcības plānā noteikto rezultātu sasniegšanu;";

1.23. papildināt 48.punktu aiz vārdiem un skaitļa "(ne garāku par 10 lapām)" ar vārdiem un skaitli "kurā iekļauj šo noteikumu 45.punktā minēto informāciju";

1.24. izteikt 49.punktu šādā redakcijā:

"49. Aglomerācijas pašvaldība un Satiksmes ministrija iesniedz rīcības plānu un tā kopsavilkumu centrā (pēc elektronisko datu nesēju saskaņošanas ar centru arī elektroniskā veidā). Centrs nodrošina minēto dokumentu glabāšanu.";

1.25. papildināt 50.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pārstrādāto rīcības plānu un kopsavilkumu, ievērojot šo noteikumu 49.punktā noteiktās prasības, iesniedz centrā.";

1.26. izteikt 51. un 52.punktu šādā redakcijā:

"51. Centrs ievieto savā mājaslapā internetā informāciju par institūcijām, kas ir atbildīgas par rīcības plānu izstrādi un apstiprināšanu.

52. Sabiedrība par rīcības plāna izstrādi tiek informēta šādā veidā:

52.1. aglomerācijas pašvaldība ievieto pašvaldības mājaslapā internetā rīcības plāna projektu aglomerācijai, tā kopsavilkumu un paziņojumu par izstrādāto rīcības plāna projektu, kā arī minēto paziņojumu publicē vietējā laikrakstā un izvieto pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona);

52.2. Satiksmes ministrija ievieto ministrijas mājaslapā internetā rīcības plāna projektu autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai, tā kopsavilkumu un paziņojumu par izstrādāto rīcības plāna projektu, kā arī publicē minēto paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un kopā ar rīcības plāna projektu un tā kopsavilkumu nosūta trokšņa ietekmētajai pašvaldībai. Trokšņa ietekmētā pašvaldība izvieto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona).";

1.27. aizstāt 53.5.apakšpunktā skaitli "40" ar skaitli "30";

1.28. izteikt 58.punktu šādā redakcijā:

"58. Par rīcības plāna apstiprināšanu sabiedrība tiek informēta šādā veidā:

58.1. aglomerācijas pašvaldība ievieto pašvaldības mājaslapā internetā paziņojumu par rīcības plāna aglomerācijai apstiprināšanu, kā arī izvieto minēto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona);

58.2. Satiksmes ministrija 10 dienu laikā pēc tam, kad apstiprināts rīcības plāns autoceļam, dzelzceļa līnijai vai lidostai, ievieto ministrijas mājaslapā internetā paziņojumu par attiecīgā rīcības plāna apstiprināšanu un nosūta to trokšņa ietekmētajai pašvaldībai. Trokšņa ietekmētā pašvaldība izvieto paziņojumu pašvaldības telpās (vietā, kur ar to var iepazīties ikviena ieinteresētā persona).";

1.29. aizstāt 69.punkta ievaddaļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdu "Centrs";

1.30. aizstāt 70.punkta ievaddaļā vārdus "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra" ar vārdu "Centrs";

1.31. izteikt 70.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.3. sešu mēnešu laikā pēc 2007.gada 30.jūnija (par trokšņa stratēģiskajām kartēm, kas ataino iepriekšējā gada trokšņa novērtējumu attiecīgajās teritorijās) un pēc tam ik pēc pieciem gadiem un sešu mēnešu laikā pēc 2008.gada 18.jūlija (par rīcības plāniem) un pēc tam ik pēc pieciem gadiem - šo noteikumu 69.punktā minēto informāciju attiecībā uz aglomerācijām ar vairāk nekā 250000 iedzīvotāju, autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā, dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 60000 vilcienu sastāvu gadā, un lidostām;";

1.32. papildināt 70.4.apakšpunktu aiz skaitļa un vārda "31.decembrim" ar vārdiem "un pēc tam ik pēc pieciem gadiem";

1.33. izteikt 70.5.apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.5. sešu mēnešu laikā pēc 2012.gada 30.jūnija (par trokšņa stratēģiskajām kartēm, kas ataino iepriekšējā gada trokšņa novērtējumu attiecīgajās teritorijās) un pēc tam ik pēc pieciem gadiem un sešu mēnešu laikā pēc 2013.gada 18.jūlija (par rīcības plāniem) un pēc tam ik pēc pieciem gadiem - šo noteikumu 69.punktā minēto informāciju attiecībā uz aglomerācijām, autoceļiem un dzelzceļa līnijām.";

1.34. izteikt 72.punktu šādā redakcijā:

"72. Satiksmes ministrija līdz 2005.gada 30.martam un pēc tam ik pēc pieciem gadiem informē centru par autoceļiem, uz kuriem satiksmes intensitāte ir vairāk nekā seši miljoni transportlīdzekļu gadā, par dzelzceļa līnijām, uz kurām satiksmes intensitāte ir vairāk nekā 60000 vilcienu sastāvu gadā, un par lidostām un līdz 2008.gada 30.septembrim un pēc tam ik pēc pieciem gadiem - par pārējiem autoceļiem un dzelzceļa līnijām.";

1.35. izteikt 1.pielikuma 2.punkta apzīmējumu "Kt" un tā skaidrojumu šādā redakcijā:

"Kt - trokšņa tonalitātes labojums, ko nosaka + 3 dB(A), ja tonalitāte noteikta subjektīvi, un + 5 dB(A), ja tonalitāte noteikta, pamatojoties uz signāla trešdaļoktāvu analīzi, un tiek izpildītas standarta LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana" D pielikuma prasības.";

1.36. svītrot 1.pielikuma 3., 4. un 5.punktu;

1.37. izteikt 1.pielikuma 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lai novērtētu trokšņa rādītājus, piemēro mērīšanas metodes, kas noteiktas standartā LVS ISO 1996-2:2008 "Akustika. Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana. 2.daļa: Vides trokšņa līmeņu noteikšana". Trokšņa rādītāju novērtēšanai izmanto standartā LVS ISO 1996-1:2004 "Akustika - Vides trokšņa raksturošana, mērīšana un novērtēšana - 1.daļa: Pamatlielumi un novērtēšanas procedūras" noteiktos lielumus un novērtēšanas procedūras."

2. Šo noteikumu 1.4., 1.7., 1.8., 1.11., 1.16., 1.22. un 1.28.apakšpunkts stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā.

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Vides ministrs R.Vējonis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.jūlija noteikumos Nr.597 "Vides trokšņa novērtēšanas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 187Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 06.03.2010.Zaudē spēku: 24.01.2014.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 37, 05.03.2010.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Latvijas standarti
  • Citi saistītie dokumenti
206105
06.03.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)