Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.93

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.9 39.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība" Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, Alojas novadā

1. Ministru kabinets (adrese - Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1520) ir izskatījis Aldonas Zariņas (adrese - Rozēni-2, Staiceles pilsēta ar lauku teritoriju, Alojas novads, LV-4041) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2843).

2. Aldona Zariņa ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6637 001 0176) Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, Alojas novadā, sastāvā ietilpstošās neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0224) daļu 1 ha platībā - Alojas mežniecības 178.kvartāla 2.nogabalu - un apbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0182) neapbūvēto daļu 0,84 ha platībā - Alojas mežniecības 175.kvartāla 5. un 6.nogabalu.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums "VMF Staiceles mežniecība" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6637 001 0176) Staiceles pilsētā ar lauku teritoriju, Alojas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), zemesgrāmatā nav ierakstīts;

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2007.gada 13.augusta kadastra izziņu Nr.9B-1L/1502 nekustamais īpašums sastāv no 28 zemes vienībām 13120,1 ha kopplatībā un 19 būvēm. Zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0224) 3 ha platībā ir neapbūvēta. Uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0182) 8,2 ha platībā atrodas trīs zemes īpašumam nepiederošas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6637 001 0182 003, 6637 001 0182 005 un 6637 001 0182 006);

3.3. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2007.gada 1.jūnija izziņu Nr.9B-3L/99 zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6637 001 0182 un 6637 001 0224) piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav zināma. Bijušo zemes īpašnieku (mantinieku) pieprasījumi zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai kompensācijas saņemšanai nav iesniegti. Nekustamā īpašuma lietotājs ir Zemkopības ministrija;

3.4. saskaņā ar Staiceles pilsētas domes 2007.gada 4.septembra izziņu Nr.3-11/327 zemes vienību (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6637 001 0182 un 6637 001 0224) piederība uz 1940.gada 21.jūliju nav zināma. Likumā noteiktajā termiņā zemes īpašnieku vai viņu mantinieku pieprasījumi zemes īpašuma tiesību atjaunošanai vai kompensācijas saņemšanai nav iesniegti;

3.5. saskaņā ar Meža valsts reģistra inventarizācijas datiem uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0224) atrodas meža zeme 0,3 ha platībā, uz zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0182) atrodas meža zeme 2,3 ha platībā;

3.6. saskaņā ar Meža likuma 3.panta pirmās daļas 2.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir mežs, zeme zem meža infrastruktūras objektiem, kā arī mežā ietilpstošie un tam piegulošie pārplūstošie klajumi, purvi un lauces;

3.7. saskaņā ar Meža likuma 44.panta pirmo daļu valsts meža zeme ir Zemkopības ministrijas Meža departamenta zeme pēc stāvokļa 1940.gada 21.jūlijā, kura zemes reformas laikā nav nodota pastāvīgā lietošanā citām fiziskām vai juridiskām personām, kā arī tā meža zeme, kas pieder vai piekrīt valstij. Savukārt 44.panta trešā daļa nosaka, ka valsts meža zeme nav privatizējama, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus, kas attiecas uz apbūvētu valsts meža zemi, ja to privatizē uz zemesgabala esošo ēku (būvju) īpašnieks;

3.8. saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 10.marta noteikumiem Nr.228 "Dabas parka "Salacas ieleja" individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi" un Vides ministrijas 2009.gada 1.decembra vēstulē Nr.3-07-2/8222 sniegto informāciju zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6637 001 0182 un 6637 001 0224) ietilpst dabas parka "Salacas ieleja" neitrālajā zonā. Ņemot vērā minētos noteikumus, dabas parka "Salacas ieleja" neitrālajā zonā nav noteikti minimālās atdalāmās platības ierobežojumi. Savukārt saskaņā ar minēto noteikumu 5.punktu dabas parka "Salacas ieleja" teritorijā nav spēkā īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi un Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi;

3.9.  Alojas novada dome 2010.gada 21.janvāra vēstulē Nr.3-5/38 informē, ka saskaņā ar Staiceles pilsētas ar lauku teritoriju Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem minimālā atdalāmā zemes platība Alojas novada Staiceles pilsētas lauku teritorijā ir 10 ha;

3.10. ņemot vērā šā rīkojuma 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. un 3.9.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu noskaidrot privatizācijas ierosinātājas Aldonas Zariņas viedokli nav nepieciešams, jo Meža likuma 44.panta trešā daļa aizliedz privatizēt valsts meža zemi.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu tikai Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Saskaņā ar Meža likuma 1.panta 13.punktu un 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai saglabātu to bioloģisko daudzveidību, produktivitāti un vitalitāti, kā arī atjaunošanās spēju un spēju pildīt nozīmīgas ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās funkcijas tagad un nākotnē.

6. Ņemot vērā šā rīkojuma 3. un 5.punktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0224) daļa 1 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0182) daļa 0,84 ha platībā ir nepieciešamas valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo iestādei nav rīcības brīvības.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu un Meža likuma 44.panta trešo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0224) daļu 1 ha platībā un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6637 001 0182) daļu 0,84 ha platībā.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Ekonomikas ministrs A.Kampars

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "VMF Staiceles mežniecība" Staiceles .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 93Pieņemts: 24.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205823
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"