Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.103

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.10 25.§)

Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai

1. Izdarīt Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam (apstiprināta ar Ministru kabineta 2008.gada 18.jūnija rīkojumu Nr.343 "Par Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 96.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt informatīvās daļas 5.1.sadaļas "Rīcības virziens - vardarbības ģimenē atpazīšana" tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

Uzdevums

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Atbildīgās/iesaistītās institūcijas

Piešķirtais finansējums, latos

1.1. - IeM Informācijas centram līdz kārtējā gada 1.aprīlim sniegt LM informāciju par personu skaitu, kuras sauktas pie kriminālatbildības par nodarījumiem, saistītiem ar vardarbību ģimenē (balstoties uz informāciju, kura tiek sniegta noziedzīgu nodarījumu izdarījušas fiziskas personas aprakstā vai tās juridiskās personas aprakstā, kuras interesēs noziedzīgu nodarījumu izdarījusi fiziska persona).

- LM līdz kārtējā gada 1.maijam apkopot datus par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku (tajā skaitā pie kriminālatbildības saukto personu skaits par nodarījumiem, saistītiem ar vardarbību ģimenē; no vardarbības ģimenē cietušo personu skaits, kuriem sniegta palīdzība ārstniecības iestādēs; no vardarbības ģimenē cietušo skaits, kuriem sniegta sociālā rehabilitācija, sociālo dienestu un krīzes centru palīdzība utt.).

- Katru gadu tiek apkopoti dati par vardarbības ģimenē gadījumiem, to izplatību un dinamiku (tajā skaitā pie kriminālatbildības saukto personu skaits par nodarījumiem, saistītiem ar vardarbību ģimenē; no vardarbības ģimenē cietušo personu skaits, kuriem sniegta palīdzība ārstniecības iestādēs; no vardarbības ģimenē cietušo skaits, kuriem nepieciešama rehabilitācija, sociālo dienestu un krīzes centru palīdzība utt.). 2009.- 2011. LM, IeM, VM  
1.2. - Veikt pētījumus par vardarbību ģimenē, t.sk. vardarbības saistību ar atkarības vielu lietošanu un vardarbības ietekmi uz tautsaimniecību.

 

- Veikts pētījums "Alkohola lietošanas ietekme uz vardarbības izplatību Latvijā".

- Veikts pētījums "Vardarbības ģimenē seku novēršanas ekonomiskās izmaksas valstī".

2010.

2011.

VM  
1.3. - Izstrādāt apmācību programmas un ieviest apmācības par vardarbības ģimenē aspektiem un iespējamajiem situācijas risinājumiem šādām speciālistu grupām: tiesībsargājošo iestāžu personālam (procesa virzītāji, jo īpaši izmeklētāji, Kārtības policijas darbinieki, kuri strādā nepilngadīgo likumpārkāpumu novēršanas jomā), tiesnešiem, ārstniecības personām, sociālajiem darbiniekiem, pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pedagogiem, NVO un krīžu centru darbiniekiem. - Apmācīti vismaz 400 sociālie darbinieki, kā strādāt ar augsta sociālā riska ģimenēm.

 

 

 

2008.

 

 

 

BM (nodrošina pasākuma īstenošanu līdz 30.06.2009.), LM (nodrošina pasākuma īstenošanu no 01.07.2009.) 20000

BM 2008.gadā - 20000

- Apmācību ietvaros iekļaut labās prakses piemērus par to, kādos gadījumos tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem nepieciešams pieņemt lēmumu par ekspertīzes noteikšanu un to, ka tiesnešiem, izlemjot jautājumu par bērna uzaicināšanu sniegt liecību, pēc iespējas jāievēro, lai bērns neciestu no atkārtotas emocionālas vardarbības.

- Izglītoti vismaz 500 dažādu nozaru (pedagogi, ģimenes atbalsta un krīžu centru darbinieki utt.) speciālisti, kā atpazīt no vardarbības cietušos bērnus.

2008. un 2010.

 

BM (nodrošina pasākuma īstenošanu līdz 30.06.2009.),  
 

- Prokuroriem tiek organizētas mācības par vardarbības ģimenē aspektiem un iespējamiem situācijas risinājumiem (1 dienas apmācības, apmācīti 60 prokurori gadā).

2009.-2011.

 LM (nodrošina pasākuma īstenošanu no 01.07.2009.)  
 

- Izstrādāta apmācības programma (2009.g.) un veiktas ārstniecības personu apmācības (līdz 2011.gadam).

2009.-2011.

ĢP

 

VM

 
1.4. - Izstrādāt vadlīnijas, lai ārstniecības iestādes varētu precīzāk identificēt no vardarbības ģimenē cietušos un vardarbības veicēju. - Izstrādātas vadlīnijas, iespiestas 1000 eks. 2009.-2010. VM  
1.5. - Nodrošināt konsultatīvu atbalstu sociālā darba speciālistiem (supervīzija), kas nodrošina no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju dzīves vietā un institūcijā.

 

- Organizēta supervīzija 200 speciālistiem, kas nodrošina no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju dzīves vietā.

- Organizēta supervīzija speciālistiem 7 institūcijās, kas nodrošina no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju institūcijā.

2010.-2011. LM  
1.6. - Izvērtēt, vai nepieciešams izdarīt grozījumus normatīvajos aktos, lai nodrošinātu efektīvu ar vardarbību ģimenē saistīto problēmu risināšanu. Nepieciešamības gadījumā izstrādāt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos.

 

- Izstrādāts informatīvais ziņojums ar priekšlikumiem grozījumiem Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, Civilprocesa likumā, kas nodrošinātu efektīvu cietušo aizsardzību un vardarbības ģimenē mazināšanos. Nepieciešamības gadījumā izstrādāti attiecīgi grozījumi normatīvajos aktos. 2008.-2010. BM (nodrošina pasākuma īstenošanu līdz 30.06.2009.), LM (nodrošina pasākuma īstenošanu no 01.07.2009.), TM, IeM, ĢP
1.7. - Skaidrot Kriminālprocesa likumā paredzētā drošības līdzekļa - aizliegums tuvoties noteiktai personai vai vietai - piemērošanas īpatnības gadījumos, kad vardarbības veicējam tiek noteikts aizliegums tuvoties noteiktai vietai - tā privātīpašumam vai kopīpašumam, kā arī gadījumos, kad vardarbības veicējam ir aizliegts tuvoties cietušajam, bet saglabājas saskarsmes tiesības ar bērnu, kurš dzīvo pie cietušā. - Izstrādāti ieteikumi prokuroriem un izmeklētājiem par Kriminālprocesa likuma 253.panta piemērošanu ar vardarbību ģimenē saistītajos gadījumos, kad vardarbības veicējam noteikts aizliegums tuvoties noteiktai vietai. 2009. ĢP , IeM, LM  
1.8. - Veikt pētījumu "Par Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizācijas nepieciešamību", iekļaujot kā vienu no izpētāmajiem jautājumiem laulības šķiršanas nosacījumus.

- Izteikt ierosinājumu Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas Plēnuma un tiesu prakses vispārināšanas daļai veikt tiesu prakses apkopojumu par laulības šķiršanas lietām, precizējot, ko saprast ar terminu "neizturama cietsirdība" (Civillikuma 74.panta pirmās daļas 1.punktā minētais).

- Veikts pētījums "Par Civillikuma Ģimenes tiesību daļas modernizācijas nepieciešamību".

- Vadoties no pētījuma rezultātiem, nepieciešamības gadījumā izstrādāti grozījumi Civillikuma Ģimenes tiesību daļā, tajā skaitā tiesību normās, kas attiecas uz laulības šķiršanu.

2008.-2011. TM, BM (nodrošina pasākuma īstenošanu līdz 30.06.2009.), LM (nodrošina pasākuma īstenošanu no 01.07.2009.)

"

1.2. izteikt informatīvās daļas 5.2.sadaļas "Rīcības virziens - vardarbības ģimenē profilakse" tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Atbildīgās/ iesaistītās institūcijas

Piešķirtais finansējums latos

2.1. - Veikt informatīvo kampaņu par vardarbības ģimenē problēmu (programmas darbības sākuma posmā un noslēguma posmā). - Īstenota sabiedrības informēšanas kampaņa un organizēta interaktīva izstāde.

2008. un 2010.

BM (nodrošina pasākuma īstenošanu līdz 30.06.2009.), LM (nodrošina pasākuma īstenošanu no 01.07.2009.) 10000 (2008.gadam)
2.2. - Nodrošināt pieejamību starptautisko organizāciju izstrādātajiem dokumentiem par vardarbības ģimenē mazināšanu. - Eiropas Padomes Ministru komitejas 2002.gada 30.aprīļa ieteikumi Rec(2002)5 par sieviešu aizsardzību pret vardarbību pārtulkoti latviešu valodā un publicēti BM mājas lapā.

- Eiropas Padomes publikācija "Cīņa ar vardarbību pret sievietēm. Pētījums par Eiropas Padomes dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem un rīcību" pārtulkota latviešu valodā un publicēta BM mājas lapā.

- ANO deklarācija par vardarbības pret sievieti izskaušanu pārtulkota latviešu valodā un publicēta BM mājas lapā.

2008. BM  
2.3. - Piedāvāt mediācijas programmas ģimenēm, kurās ir grūtības pozitīvo savstarpējo attiecību veidošanā, kā arī laulības šķiršanas gadījumos un gadījumos, kad tiek risināts jautājums par saskarsmes tiesību noteikšanu. - 5 plānošanas reģionos sniegtas mediācijas konsultācijas vismaz 25 pāriem. 2008. BM 8272
2.4. - Organizēt regulāras apmācību programmas par bērnu nevardarbīgu audzināšanu.

 

- Organizētas programmas "Bērna emocionālā audzināšana" par nevardarbīgu audzināšanu treneru apmācības vismaz 5 ģimenes atbalsta centros un katrā ģimenes atbalsta centrā organizēta un apmācīta vismaz viena vecāku grupa (12 cilvēki). 2008. BM 20000
2.5. - Sniegt bezmaksas psihologa konsultācijas ģimenēm ar bērniem, kuras nonākušas krīzes situācijā. - Nodrošināta iespēja saņemt psihologa konsultācijas Rīgā (23 konsultācijas nedēļā), Tukumā (5 konsultācijas nedēļā), Kandavā (5 konsultācijas nedēļā), Kuldīgā (10 konsultācijas nedēļā), Rēzeknē (10 konsultācijas nedēļā). 2008. BM 27735"

1.3. izteikt informatīvās daļas 5.3.sadaļas "Rīcības virziens - institūciju sadarbība palīdzības un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā" pirmo tabulu šādā redakcijā:

"Nr.

Uzdevumi

Rezultatīvie rādītāji

Izpildes laiks

Atbildīgās/ iesaistītās institūcijas

Piešķirtais finansējums latos

3.1. - Pilnveidot sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu bērniem, kas cietuši no vardarbības, nodrošinot atbilstošu pakalpojumu gadījumos, kad par noziedzīgo nodarījumu ierosināts kriminālprocess. - Izstrādāti nepieciešamie normatīvie akti, kas paredz rehabilitācijas pakalpojumu bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, par ko ierosināts kriminālprocess, saturu, apjomu un saņemšanas kārtību.

- Bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām un par ko ierosināts kriminālprocess, nodrošināta iespēja saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (2009. un 2010.gadā - 24 bērniem, 2011.gadā - 30 bērniem).

No 2009.gada ikgadēji LM, IeM  
3.2. - Izveidot partnerības shēmas un sadarbības modeļus institūcijām, kas saskaras ar vardarbības ģimenē problēmu.

- Mudināt pašvaldības savā teritorijā attīstīt komandas (starpprofesionāļu) darbu un sadarbību, lai katrā pašvaldībā būtu zināms attiecīgās jomas pārstāvis, kurš nodarbotos ar vardarbības novēršanas jautājumiem (policijā, bāriņtiesā, sociālajā dienestā utt.).

- Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām, kā arī ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzētās fizisko personu tiesības, izstrādāt ieteikumus par informācijas apmaiņas kārtību starp policijas iestādēm un pašvaldību institūcijām par sociālā riska ģimenēm un atklātiem vardarbības gadījumiem ģimenēs. 2011. LM, IeM  
 

- Izvērtēt nepieciešamību veikt grozījumus normatīvajos aktos, lai uzlabotu informācijas apmaiņas kārtību starp medicīnas un policijas iestādēm.

2011.

 

LM, VM, IeM

 

3.3.

- Turpināt veidot ģimenes atbalsta centrus pašvaldībās.

- Izveidoti 2 daudzfunkcionālie krīzes centri (viens - Saldū, otrs - atbilstoši projektu konkursa rezultātiem). 2008. BM 33000"

1.4. svītrot informatīvās daļas 5.3.sadaļā otro tabulu "Katram uzdevumam nepieciešamais papildus finansējuma apmērs sadalījumā pa gadiem un ministrijām (tūkst. latu)";

1.5. svītrot informatīvās daļas 6.sadaļā tabulu "Uzdevumiem atbilstošs papildus nepieciešamā finansējuma pamatojums";

1.6. aizstāt informatīvās daļas 6.sadaļā teikumu "Programmas pasākumu īstenošana 2008.gadā tiks nodrošināta piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros, un jautājums par papildus valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2009.gadam un turpmākajiem gadiem skatāms Ministru kabinetā vienlaikus ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu vidēja termiņa budžeta prioritātēm likuma par valsts budžetu kārtējam gadam sagatavošanas un izskatīšanas procesā" ar teikumu šādā redakcijā:

"Programmā noteikto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta programmas īstenošanā iesaistītajām ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.";

1.7. izteikt informatīvās daļas 7.sadaļas "Par uzdevumu izpildi atbildīgās institūcijas" tekstu šādā redakcijā:

"Programmas izpildi koordinē Labklājības ministrija (līdz 2009.gada 30.jūnijam - Bērnu un ģimenes lietu ministrija). Par atsevišķu uzdevumu izpildi ir atbildīga norādītā institūcija.";

1.8. izteikt kopsavilkuma 3.sadaļas virsrakstu un tekstu šādā redakcijā:

"3. Programmas īstenošanai paredzētais finansējums

Programmā noteikto pasākumu īstenošana tiks nodrošināta programmas īstenošanā iesaistītajām ministrijām piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros."

2. Labklājības ministrijai iesniegt precizēto Programmu vardarbības ģimenē mazināšanai 2008.-2011.gadam un tās kopsavilkumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Programmā vardarbības ģimenē mazināšanai Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 103Pieņemts: 24.02.2010.Stājas spēkā: 24.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205808
24.02.2010
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"