Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.100

Rīgā 2010.gada 24.februārī (prot. Nr.10 11.§)

Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā

1. Izdarīt darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā (apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 9.aprīļa rīkojumu Nr.197 "Par darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma apstiprināšanu") (Latvijas Vēstnesis, 2008, 57., 149., 175.nr.; 2009, 31., 101., 129., 154., 162., 170.nr.; 2010, 25.nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 1.1.2.pasākuma "Augstākās izglītības attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.1.2. Augstākās izglītības attīstība

72 772 434

72 772 434

67 988 957

4 783 477

0

1.1.2.1. Atbalsts doktora un maģistra studiju īstenošanai

64 783 477

64 783 477

60 000 000

4 783 477

0

1.1.2.1.1. Atbalsts maģistra studiju programmu īstenošanai

12 403 217

12 403 217

11 104 951

1 298 266

0

1.1.2.1.2. Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai

52 380 260

52 380 260

48 895 049

3 485 211

0

1.1.2.2. Atbalsts augstākās izglītības studiju uzlabošanai

7 988 957

7 988 957

7 988 957

0

0

1.1.2.2.1. Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana

7 988 957

7 988 957

7 988 957

0

0

1.1.2.2.2. Boloņas procesa principu ieviešana augstākajā izglītībā

0

0

0

0

0"


1.2. izteikt 67.punktu šādā redakcijā:

"67. Apakšaktivitātes mērķis: Profesionālās izglītības kvalitātes un efektivitātes uzlabošana atbilstoši tautsaimniecības nozaru attīstības vajadzībām, veicot profesionālās izglītības pārstrukturizāciju, izveidojot nozaru kvalifikāciju sistēmu, veicot tautsaimniecības nozaru izpēti, izstrādājot vai pilnveidojot pamatprofesiju standartus un specializāciju kvalifikācijas pamatprasības un attīstot ārpus formālās izglītības iegūto prasmju atzīšanu.";

1.3. aizstāt 68.punktā vārdus "profesionālās kvalifikācijas pamatprasību" ar vārdiem "specializāciju kvalifikācijas pamatprasību";

1.4. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.2.1. Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība

91 894 816

91 794 816

78 654 843

13 139 973

100 000

1.2.1.1. Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes un atbilstības uzlabošana

62 265 517

62 165 517

53 469 939

8 695 578

100 000

1.2.1.1.1. Nozaru kvalifikāciju sistēmas izveide un profesionālās izglītības pārstrukturizācija

3 628 323

3 628 323

3 628 323

0

0

1.2.1.1.2. Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana

10 588 235

10 588 235

9 000 000

1 588 235

0

1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošanas kvalitātes uzlabošanai un īstenošanai

11 764 706

11 664 706

10 000 000

1 664 706

100 000

1.2.1.1.4. Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana

36 284 253

36 284 253

30 841 616

5 442 637

0

1.2.1.2. Vispārējo zināšanu un prasmju uzlabošana

29 629 299

29 629 299

25 184 904

4 444 395

0

1.2.1.2.1. Vispārējās vidējās izglītības satura reforma, mācību priekšmetu, metodikas un mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmas uzlabošana

7 134 308

7 134 308

6 064 162

1 070 146

0

1.2.1.2.2. Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos

16 000 000

16 000 000

13 600 000

2 400 000

0

1.2.1.2.3. Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana

6 494 991

6 494 991

5 520 742

974 249

0"


1.5. izteikt 1.2.1.pasākuma "Profesionālās izglītības un vispārējo prasmju attīstība" tabulas "Uzraudzības rādītāji" pirmo rindu šādā redakcijā: 

"Uzlaboto profesionālās izglītības programmu skaits

0

10

100

Uzlabots profesionālās izglītības saturs atbilstoši darba tirgus prasībām (1.2.1.1.1.) Veikta 20 Latvijas tautsaimniecībai svarīgo nozaru izpēte, tajās izstrādāti vai aktualizēti
80 pamatprofesiju standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības. Viena vienība - izpētītā nozare un tajā izstrādātie standarti vai specializāciju kvalifikācijas pamatprasības - 300 000 EUR. Uzlabotas 30 profesionālās izglītības pamatprogrammas un pilnveidotas 35 tālākizglītības programmas, tai skaitā mācību līdzekļi to apguvei. Vienas programmas un mācību līdzekļu uzlabošanai - 100 000 EUR (avots - IZM dati)"

1.6. izteikt 1.2.2.pasākuma "Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.2.2. Mūžizglītības attīstība un izglītībā un mūžizglītībā iesaistīto institūciju rīcībspējas un sadarbības uzlabošana

54 468 945

54 468 945

49 300 330

5 168 615

0

1.2.2.1. Mūžizglītības attīstība

38 497 852

38 497 852

34 229 237

4 268 615

0

1.2.2.1.1. Mūžizglītības pārvaldes struktūras izveide nacionālā līmenī un inovatīvu mūžizglītības politikas instrumentu izstrāde

0

0

0

0

0

1.2.2.1.2. Atbalsts mūžizglītības politikas pamatnostādņu īstenošanai

7 742 415

7 742 415

7 742 415

0

0

1.2.2.1.3. Īpašu mūžizglītības politikas jomu atbalsts

2 298 001

2 298 001

2 298 001

0

0

1.2.2.1.5. Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos

28 457 436

28 457 436

24 188 821

4 268 615

0

1.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība, profesionāli orientētās izglītības attīstība

0

0

0

0

0

1.2.2.2.1. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības attīstība izglītības sistēmā

0

0

0

0

0

1.2.2.2.2. Profesionālās orientācijas un karjeras izglītības pieejamības palielināšana jauniešiem, profesionāli orientētās izglītības attīstība

0

0

0

0

0

1.2.2.3. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

1 421 093

1 421 093

1 421 093

0

0

1.2.2.3.1. Par izglītības un mūžizglītības politiku atbildīgo institūciju rīcībspējas un sadarbības stiprināšana

0

0

0

0

0

1.2.2.3.2. Atbalsts izglītības pētījumiem

1 421 093

1 421 093

1 421 093

0

0

1.2.2.4. Izglītības pieejamības nodrošināšana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem un iekļaujošas izglītības attīstība

14 550 000

14 550 000

13 650 000

900 000

0

1.2.2.4.1. Iekļaujošas izglītības un sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveide, nepieciešamā personāla sagatavošana, nodrošināšana un kompetences paaugstināšana

6 000 000

6 000 000

5 100 000

900 000

0

1.2.2.4.2. Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā

8 550 000

8 550 000

8 550 000

0

0"


1.7. izteikt 179., 180., 181., 182. un 183.punktu šādā redakcijā:

"179. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem.

180.  1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 2,8 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros:

181.  1.3.1.3.2.apakšaktivitāte. Darba attiecību un darba drošības likumdošanas praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos (nepārsniedzot 7 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma);

182.  1.3.1.5.aktivitāte. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma);

183.  1.3.1.8.aktivitāte. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos (nepārsniedzot 10 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma).";

1.8. izteikt 1.3.1.pasākuma "Nodarbinātība" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.3.1. Nodarbinātība

244 596 020

206 438 598

186 751 334

19 687 264

38 157 422

1.3.1.1. Darbspējas vecuma iedzīvotāju konkurētspējas paaugstināšana darba tirgū, t.sk. nodarbināto pārkvalifikācija un aktīvie nodarbinātības pasākumi

147 164 849

121 715 464

112 549 573

9 165 891

25 449 385

1.3.1.1.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts partnerībās organizētām apmācībām

24 259 492

16 981 645

16 981 645

0

7 277 847

1.3.1.1.3. Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība

48 146 617

48 146 617

42 297 723

5 848 894

0

1.3.1.1.4. Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai - atbalsts komersantu individuāli organizētām apmācībām

60 571 793

42 400 255

42 400 255

0

18 171 538

1.3.1.1.5. Atbalsts bezdarba riskam pakļauto personu apmācībai

14 186 947

14 186 947

10 869 950

3 316 997

0

1.3.1.2. Atbalsts pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanai

32 804 650

20 368 750

17 313 438

3 055 312

12 435 900

1.3.1.3. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana un uzraudzības pilnveidošana

10 820 127

10 820 127

9 197 108

1 623 019

0

1.3.1.3.1. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu uzraudzības pilnveidošana

931 525

931 525

791 796

139 729

0

1.3.1.3.2. Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska piemērošana nozarēs un uzņēmumos

9 888 602

9 888 602

8 405 312

1 483 290

0

1.3.1.4. Kapacitātes stiprināšana darba tirgus institūcijām

3 381 812

3 381 812

2 874 539

507 273

0

1.3.1.5. Vietējo nodarbinātības veicināšanas pasākumu plānu ieviešanas atbalsts

48 457 436

48 457 436

43 335 098

5 122 338

0

1.3.1.6. Atbalsts dzimumu līdztiesības veicināšanai darba tirgū

0

0

0

0

0

1.3.1.7. Darba tirgus pieprasījuma īstermiņa un ilgtermiņa prognozēšanas un uzraudzības sistēmas attīstība

1 422 872

1 422 872

1 209 441

213 431

0

1.3.1.8. Atbalsts labāko inovatīvo risinājumu meklējumiem un labas prakses piemēru integrēšanai darba tirgus politikās un ieviešanas instrumentārijos

0

0

0

0

0

1.3.1.9. Augstas kvalifikācijas darbinieku piesaiste

544 274

272 137

272 137

0

272 137"

1.9. izteikt 1.3.2.pasākuma "Veselība darbā" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1.3.2. Veselība darbā

21 560 589

21 560 589

19 600 000

1 960 589

0

1.3.2.1. Veselības uzlabošana darbavietā, veicinot ilgtspējīgo nodarbinātību

0

0

0

0

0

1.3.2.2. Pētījumi un aptaujas par veselību darbā

0

0

0

0

0

1.3.2.3. Veselības aprūpes un veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla kompetences, prasmju un iemaņu līmeņa paaugstināšana

21 560 589

21 560 589

19 600 000

1 960 589

0"

1.10. papildināt 1.4.1.pasākumu "Sociālā iekļaušana" pirms nodaļas "Aktivitātes" ar nodaļu "Šķērsfinansējums" šādā redakcijā:

"Šķērsfinansējums

304.1 Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem.

304.2  4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,6 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem ESF projektu iesniedzējiem, kuri īstenos projektus šādu aktivitāšu ietvaros:

304.3  1.4.1.1.aktivitāte. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana (nepārsniedzot 3 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma);

304.4  1.4.1.2.aktivitāte. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana (nepārsniedzot 4,1 % no aktivitātei plānotā ESF finansējuma).";

1.11. izteikt 1.4.1.pasākuma "Sociālā iekļaušana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.4.1. Sociālā iekļaušana

58 481 516

58 481 516

54 884 145

3 597 371

0

1.4.1.1. Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes stimulēšana

25 898 554

25 898 554

23 638 399

2 260 155

0

1.4.1.1.1. Kompleksi atbalsta pasākumi iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū

17 393 100

17 393 100

15 768 472

1 624 628

0

1.4.1.1.2. Atbalstītās nodarbinātības pasākumi mērķgrupu bezdarbniekiem

8 505 454

8 505 454

7 869 927

635 527

0

1.4.1.2. Darbspēju vērtēšanas sistēmas un sociālo pakalpojumu ieviešanas sistēmas pilnveidošana

32 582 962

32 582 962

31 245 746

1 337 216

0

1.4.1.2.1. Darbspēju vērtēšanas sistēmas pilnveidošana

2 323 305

2 323 305

1 974 810

348 495

0

1.4.1.2.2. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība personām ar redzes un dzirdes traucējumiem

5 382 038

5 382 038

4 574 733

807 305

0

1.4.1.2.4. Sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība reģionos

24 877 619

24 877 619

24 696 203

181 416

0"

1.12. izteikt 350. un 351.punktu šādā redakcijā:

"350. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, ESF projektu iesniedzējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem.

351.  1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 3,7 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.1.1.1.apakšaktivitātes "Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē" ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un labāka regulējuma IT instrumentu attīstībai."

1.13. izteikt 1.5.1.pasākuma "Labāka regulējuma politika" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.1. Labāka regulējuma politika

8 373 400

8 373 400

7 720 347

653 053

0

1.5.1.1. Politikas ietekmes novērtēšana un politikas pētījumu veikšana

4 019 710

4 019 710

4 019 710

0

0

1.5.1.1.1. Atbalsts strukturālo reformu īstenošanai un analītisko spēju stiprināšanai valsts pārvaldē

4 019 710

4 019 710

4 019 710

0

0

1.5.1.1.2. Politikas pētījumu veikšana

0

0

0

0

0

1.5.1.2. Administratīvo šķēršļu samazināšana un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

2 939 682

2 939 682

2 498 730

440 952

0

1.5.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana

1 414 008

1 414 008

1 201 907

212 101

0

1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana

950 991

950 991

808 342

142 649

0

1.5.1.3.2. Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī

463 017

463 017

393 565

69 452

0"

1.14. izteikt 398. un 399.punktu šādā redakcijā:

"398. Lai nodrošinātu efektīvu prioritātes ieviešanu, potenciālajiem finansējuma saņēmējiem tiks dota iespēja īstenot projektus un projektu aktivitātes, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999, 34(2) pantam un tālāk minētajiem ierobežojumiem.

399.  1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" ietvaros šķērsfinansējums nepārsniegs 1 % no pasākuma īstenošanai plānotā ESF finansējuma. Šķērsfinansējuma iespēja tiks dota tikai tiem potenciālajiem finansējuma saņēmējiem, kuri īstenos projektus 1.5.2.1.aktivitātes "Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana" ietvaros. Šķērsfinansējuma izmantošana paredzēta IPIA projekta administrēšanai un cilvēkresursu vadības IT sistēmas attīstībai.";

1.15. izteikt 1.5.2.pasākuma "Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

Gads/Investīciju joma

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.2. Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

12 848 702

12 603 702

11 516 398

1 087 304

245 000

1.5.2.1. Publiskās pārvaldes cilvēkresursu plānošanas un vadības IT sistēmas izstrāde un ieviešana

4 033 992

4 033 992

3 428 894

605 098

0

1.5.2.2. Sociālo partneru, nevalstisko organizāciju un pašvaldību kapacitātes stiprināšana

8 814 710

8 569 710

8 087 504

482 206

245 000

1.5.2.2.1. Sociālo partneru administratīvās kapacitātes stiprināšana

3 214 709

3 214 709

2 732 503

482 206

0

1.5.2.2.2. NVO administratīvās kapacitātes stiprināšana

3 220 000

2 975 000

2 975 000

0

245 000

1.5.2.2.3. Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

2 380 001

2 380 001

2 380 001

0

0"

1.16. izteikt 1.5.3.pasākuma "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" tabulu "Finanšu plāns" šādā redakcijā:

"Finanšu plāns

 

Kopā, EUR

Publiskais finansējums, EUR

ESF, EUR

Nacionālais publiskais finansējums, EUR

Privātais finansējums, EUR

 

1=2+5

2=3+4

3

4

5

1.5.3. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana
Kopā

7 256 646

7 256 646

7 256 646

0

0

1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem
Kopā

3 628 323

3 628 323

3 628 323

0

0

1.5.3.2. Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana
Kopā

3 628 323

3 628 323

3 628 323

0

0"

2. Finanšu ministrijai iesniegt precizēto darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumu Valsts kancelejā.

Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Iekšlietu ministre L.Mūrniece

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 100Pieņemts: 24.02.2010.Stājas spēkā: 24.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205805
24.02.2010
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"