Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.169

Rīgā 2010.gada 23.februārī (prot. Nr.10 15.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti ''Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem""

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda vadības likuma 18.panta 10.punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 84.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. vienas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūras izveide un tiešās valsts pārvaldes iestāžu - valsts sociālās aprūpes centru - struktūrvienību modernizācija un aprīkošana, lai nodrošinātu un pilnveidotu to darbību un pakalpojumu sniegšanu personām ar garīga rakstura traucējumiem, tai skaitā:

4.1.1. rekonstrukcija, renovācija un vides pielāgošana;

4.1.2. telpu aprīkošana, tai skaitā mēbeļu, tehnisko palīglīdzekļu, datoru un datorprogrammu, ierīču un materiālu iegāde nodarbību organizēšanai;".

2. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Aktivitātei pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 5 892 153 lati, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5 008 332 lati un valsts budžeta finansējums 883 821 lats:

6.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai, kuras ietvaros tiks izveidota vienas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijas infrastruktūra Kurzemes plānošanas reģionā, paredzēti 442 553 lati;

6.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai, kuras ietvaros tiks veikta tiešās valsts pārvaldes iestāžu - valsts sociālās aprūpes centru - struktūrvienību modernizācija un aprīkošana Rīgas plānošanas reģionā, Zemgales plānošanas reģionā, Vidzemes plānošanas reģionā, Kurzemes plānošanas reģionā un Latgales plānošanas reģionā, paredzēts 5 449 600 latu."

3. Izteikt 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta iesniedzējs atbilstoši projektu iesniegumu atlases kārtām ir:

10.1. pirmajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - tiešās valsts pārvaldes iestāde, kura saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu izstrādā valsts politiku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā un pārrauga tās īstenošanu;

10.2. otrajai ierobežotas projektu iesniegumu atlases kārtai - tiešās valsts pārvaldes iestādes - valsts sociālās aprūpes centri -, kas izveidoti saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.oktobra rīkojumu Nr.746 "Par Labklājības ministrijas pakļautībā esošo valsts sociālās aprūpes centru reorganizāciju''.

11. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanā neveido partnerību."

4. Izteikt 14.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros projekta maksimālo attiecināmo izmaksu summu nosaka atbilstoši Labklājības ministrijas iekšējam normatīvajam aktam par plānu valsts finansēto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu optimizācijai samazināta finansējuma apstākļos, bet ne vairāk kā 2 044 420 latu."

5. Izteikt 17.2.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.1. projekta iesniedzēja aptaujas lapas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās (nav jāpievieno projekta iesniegumiem, ko plāno īstenot šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros);".

6. Aizstāt 17.6.apakšpunktā skaitļus un vārdus "37., 38., 39., 40., 41., 42., 43. un 44.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "37., 38., 39., 40., 41. un 42.punktā".

7. Izteikt 26.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

"26.3. izmaksu precizēšanu (samazināšanu vai izslēgšanu), ciktāl tas neietekmē šo noteikumu 40. un 41.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus;".

8. Izteikt 37.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.1. tiešās izmaksas, tai skaitā šādās izmaksu pozīcijās:

37.1.1. projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas un uzraudzības izmaksas;

37.1.2. iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas izmaksas;

37.1.3. būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu un aprīkojuma izmaksas;".

9. Izteikt 38., 39. un 40.punktu šādā redakcijā:

"38. Šo noteikumu 37.1.1.apakšpunktā minētā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

38.1. izmaksas, kas saistītas ar šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību uzsākšanu, ja īsteno projektu šo noteikumu 6.1.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros;

38.2. uzņēmuma līguma izmaksas būvprojekta (skiču projekta un tehniskā projekta) izstrādei, ja īsteno projektus šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas;

38.3. uzņēmuma līguma izmaksas būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas un remontdarbu uzraudzībai un autoruzraudzībai. Ja uzņēmējs ir reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā kā finansējuma saņēmēja darba ņēmējs, attiecināmas ir arī darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu izmaksas.

39. Šo noteikumu 37.1.3.apakšpunktā noteiktā izmaksu pozīcija ietver šādas izmaksu apakšpozīcijas:

39.1. ēku, būvju un inženierkomunikāciju tīklu būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas, telpu remonta, teritorijas labiekārtošanas un vides pieejamības nodrošināšanas izmaksas šo noteikumu 4.1.1.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;

39.2. telpu aprīkošanas izmaksas, tai skaitā mēbeļu, tehnisko palīglīdzekļu, datoru un datorprogrammatūras, ierīču un nodarbību organizēšanai nepieciešamo materiālu iegādes izmaksas, šo noteikumu 4.1.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai.

40. Šo noteikumu 37.1.1. un 37.1.2.apakšpunktā minētās izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10 procentus no kopējām projekta attiecināmajām tiešajām izmaksām."

10. Izteikt 42.punktu šādā redakcijā:

"42. Neatgūstamie pievienotās vērtības nodokļa maksājumi ir attiecināmās izmaksas, ja tos nevar atgūt normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā."

11. Svītrot 43. un 44.punktu.

12. Izteikt 45.punktu šādā redakcijā:

"45. Finansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un attiecināmajiem valsts budžeta līdzekļiem, kas minēti šo noteikumu 6.punktā, neattiecina un projekta iesniegumā neiekļauj izmaksas:

45.1. kas nav norādītas šo noteikumu 38., 39. un 42.punktā, 37.1.2., 37.2.1., 37.2.2. un 37.3.apakšpunktā vai neatbilst šo noteikumu 40. un 41.punktā minētajiem attiecināmo izmaksu apmēra ierobežojumiem;

45.2. par kurām finansējuma saņēmējs ir uzņēmies saistības un veicis maksājumus pirms šo noteikumu spēkā stāšanās (izņemot šo noteikumu 37.1.2., 38.1., 38.2.apakšpunktā un 46.punktā minētās izmaksas).''

13. Izteikt 48.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.2. šo noteikumu 6.2.apakšpunktā minētās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros - no vienošanās noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 31.decembrim."

14. Izteikt 52.punktu šādā redakcijā:

"52. Finansējuma saņēmējs šo noteikumu 4.1. un 4.2.apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai pirmo iepirkuma konkursu izsludina 90 dienu laikā no vienošanās noslēgšanas dienas."

15. Izteikt 55.punktu šādā redakcijā:

"55. Nepārsniedzot šo noteikumu 40. un 41.punktā minēto izmaksu apmēra ierobežojumus un iepriekš saskaņojot ar sadarbības iestādi, finansējuma saņēmējs projekta ietvaros var veikt:

55.1. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 37.1.1., 37.1.2., 37.1.3., 37.2.1. un 37.2.2.apakšpunktā minētajām izmaksu pozīcijām, nepārsniedzot piecus procentus no pārdalāmās izmaksu pozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.2. izmaksu pārdali starp šo noteikumu 38. un 39.punktā minētajām izmaksu apakšpozīcijām. Šī izmaksu pārdale veicama šo noteikumu 37.1.1. un 37.1.3.apakšpunktā minēto izmaksu pozīciju ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmo izmaksu apakšpozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.3. izmaksu pārdali šo noteikumu 37.1.2., 37.2.1. un 37.2.2.apakšpunktā minētās izmaksu pozīcijas ietvaros, nepārsniedzot 10 procentus no pārdalāmās izmaksu apakšpozīcijas kopējo attiecināmo izmaksu summas;

55.4. šo noteikumu 41.punktā noteikto izmaksu pārdali.''

16. Izteikt 1.pielikuma 7.2.sadaļu šādā redakcijā:

"7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns, LVL:

Nr.
p.k.

Atbilstošās aktivitātes Nr.8

Izmaksu pozīcijas/apakšpozīcijas nosaukums9

Vienības nosaukums

Daudzums10

Kopējā summa

Izmaksas

LVL

%

attiecināmās

neattiecināmās

Tiešās izmaksas:

X

X

 

X

   
1.   Projekta īstenošanu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas un uzraudzības izmaksas (kopā)

X

X

 

X

   
1.1.            

X

   
1.2.                  
               
2.    Iepirkuma procedūras dokumentācijas sagatavošanas izmaksas

X

X

       
2.1.          

X

   
2.2.          

X

   
         

X

   
3.    Būvniecības, materiāltehnisko līdzekļu, aprīkojuma un inventāra izmaksas (kopā)

X

X

 

X

   
3.1.            

X

   
3.2.            

X

   
...            

X

   
Neparedzētās izmaksas:

X

X

       
Netiešās izmaksas:

X

X

 

X

   
4.    Informēšanas un publicitātes pasākumu izmaksas atbilstoši normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumiem

X

X

 

X

   
4.1.            

X

   
4.2.            

X

   
...            

X

   
5.    Projekta īstenošanā radīto materiālo vērtību apdrošināšanas izmaksas      

X

   
     KOPĀ

X

X

 

X

   

8 Aktivitātes numuram jāsakrīt ar 2.8.punktā norādītās aktivitātes numuru.

9 Izmaksu pozīcijas un apakšpozīcijas norāda atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumiem Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.4.1.5.apakšaktivitāti "Infrastruktūras pilnveidošana sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem"". Katrai izmaksu apakšpozīcijai un netiešo izmaksu gadījumā - katrai izmaksu pozīcijai (ja ir iespējams) - norāda izmaksu vienības.

10 Jānorāda vienības daudzums katras apakšpozīcijas un izmaksu vienības ietvaros."

17. Izteikt 2.pielikuma 1.17. un 1.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.17. Projekta iesniegumā iekļautās izmaksas atbilst noteikumu 37., 38., 39. un 42.punktā noteiktajām izmaksām

X

P

1.18. Projekta iesniegumā plānotās izmaksas nepārsniedz noteikumu 40. un 41.punktā noteiktos izmaksu apmēra ierobežojumus

X

P"


Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs E.Repše

Labklājības ministrs U.Augulis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 19.maija noteikumos Nr.437 "Noteikumi par darbības programmas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 169Pieņemts: 23.02.2010.Stājas spēkā: 27.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 33, 26.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205786
27.02.2010
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)