Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Noteikumi

Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju

uzskaitei un apgrozībai Latvijas Bankā

Noteikumos lietotie termini

Parādzīmju sākotnējais tirgus - valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju (tālāk tekstā - parādzīmju) emisija; parādzīmes tiek laistas apgrozībā izsolēs.

 

Parādzīmju otrreizējais tirgus - darījumi ar emitētajām parādzīmēm.

 

Emisijas numurs - parādzīmju reģistrācijas kārtas numurs pa emisijas veidiem.

 

Depo konts - Latvijas Bankā katrai bankai speciāli atvērts konts, kurā tiek uzskaitītas tai un tās klientiem piederošās parādzīmes un ar tām veiktās operācijas.

 

Pārdošana ar atpirkšanu (REPO) - darījums, kurā banka pārdod parādzīmes Latvijas Bankai ar atpirkšanu pēc līgumā paredzēta laika par līgumā fiksētu vērtību.

 

Pilnvarotā persona - persona, kuru banka pilnvaro veikt operācijas ar parādzīmēm tās vārdā.

 

Trešā persona - fiziska vai juridiska persona, kas piedalās valsts parādzīmju otrreizējā tirgū ar Latvijā licencētu banku starpniecību.

 

Uzskaites žurnāls - visu valsts parādzīmju sākotnējā un otrreizējā tirgus operāciju sistematizēta uzskaite.

 

1. Parādzīmju uzskaites un apgrozības vispārējie noteikumi

1.1. Parādzīmju sākotnējā un otrreizējā tirgus operāciju uzskaiti (depozitārija funkcijas) veic Latvijas Banka, pamatojoties uz Ministru kabineta 1993. gada 30. novembrī pieņemtajiem noteikumiem nr. 22 "Par Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma realizāciju" un Latvijas Bankas un Finansu ministrijas 1994. gada 29. martā apstiprinātajiem "Valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju izsoles noteikumiem".

1.2. Sākotnējā un otrreizējā parādzīmju tirgū notiekošās operācijas Latvijas Banka uzskaita banku depo kontos. Depo konta numuru veido Latvijas Bankas piešķirtā bankas koda pēdējie trīs cipari un emisijas numurs.

1.3. Latvijas Banka parādzīmju tirgū veic šādas operācijas:

1.3.1. atver depo kontus tām bankām, kas iegādājas parādzīmes izsolē vai otrreizējā tirgū, un banku uzdevumā veic otrreizējā tirgus darījumu uzskaiti;

1.3.2. veic darījumus ar bankām otrreizējā tirgū:

1.3.2.1. parādzīmju pirkšanu un pārdošanu,

1.3.2.2. parādzīmju pirkšanu ar atpārdošanu;

1.3.3. piešķirot lombarda kredītus pret ķīlu, bloķē parādzīmes bankas depo kontos;

1.3.4. starpbanku darījumos ar ķīlu bloķē parādzīmes ķīlas devējas bankas norādītajos depo kontos;

1.3.5. dzēšot parādzīmes pēc Finansu ministrijas rīkojuma, noraksta no Valsts kases konta un ieskaita banku korespondentkontos summas par dzēstajām parādzīmēm.

1.4. Divas darba dienas pirms parādzīmju dzēšanas Latvijas Banka pārtrauc operācijas otrreizējā tirgū ar šīm parādzīmēm.

 

2. Operācijas parādzīmju otrreizējā tirgū

2.1. Darījumu veikšanas kārtība starp Latvijas Banku un bankām.

2.1.1. Otrreizējā tirgū Latvijas Banka pērk un pārdod, pērk ar atpārdošanu ierobežotu daudzumu parādzīmju. Latvijas Banka parādzīmes pērk un pārdod, pērk ar atpārdošanu, ik dienas nosakot darījuma likmes, un pērk ar atpārdošanu izsolēs saskaņā ar "Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu (REPO) izsoļu noteikumiem".

2.1.2. Darījumu veikšanai ar Latvijas Banku parādzīmju otrreizējā tirgū bankas slēdz līgumu ar Latvijas Banku (1.pielikums).

2.1.3. Latvijas Banka, pērkot parādzīmes ar atpārdošanu, tās noraksta no bankas depo konta un ieskaita Latvijas Bankas depo kontā. Pēc saistību izpildes parādzīmes noraksta no Latvijas Bankas depo konta un ieskaita bankas depo kontā.

2.1.4. Darījumus parādzīmju otrreizējā tirgū slēdz pa telefonu, izņemot darījumus pārdošanas ar atpirkšanu izsolēs. Tos var pieteikt Latvijas Bankā katru darbadienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00. Darījums juridisku spēku iegūst tikai tad, kad Latvijas Bankas pilnvarotā persona pārliecinās par darījuma īstumu, piezvanot pa līgumā norādīto telefonu bankas pilnvarotai personai.

2.1.5. Latvijas Bankas un bankas pilnvarotās personas telefoniski vienojas par darījuma veidu, parādzīmju emisijas numuru un parādzīmju nominālvērtību summu, atpirkšanas datumu un darījuma vērtību, kuru aprēķina pēc Latvijas Bankas noteiktām parādzīmju pirkšanas, pārdošanas un atpirkšanas likmēm un dienu skaita līdz dzēšanas termiņam. Pēc vienošanās par attiecīgā darījuma veikšanu Latvijas Banka veic operācijas uzskaiti depo kontos. Ja nepieciešams, Latvijas Bankai ir tiesības lūgt banku nosūtīt darījuma apstiprinājumu pa datu pārraides tīklu vai telefaksu.

2.1.6. Latvijas Banka veic grāmatojumus korespondentkontos par dienā noslēgtajiem darījumiem līdz plkst.15.00.

2.1.7. Līdz nākošās darba dienas beigām banka iesniedz Latvijas Bankā parādzīmju pārdošanas (pirkšanas) uzdevumu (2. pielikums) vai parādzīmju pārdošanas ar atpirkšanu uzdevumu (3. pielikums). Latvijas Banka izsniedz bankai attiecīgos apstiprinājumus par parādzīmju pārdošanu Latvijas Bankai ar atpirkšanu (4. pielikums).

2.2. Darījumu veikšanas kārtība starp bankām.

2.2.1. Darījumus uzskaita attiecīgos banku depo kontos pēc darījuma dokumentu saņemšanas Latvijas Bankā.

2.2.2. Ja darījums ar parādzīmēm notiek starp divām bankām, pārdevējam vai ķīlas devējam par katru noslēgto darījumu Latvijas Bankā jāiesniedz:

2.2.2.1. parādzīmju pārdošanas uzdevums (5. pielikums) vai

2.2.2.2. parādzīmju ieķīlāšanas uzdevums 2 eksemplāros (6. pielikums) - vienu eksemplāru Latvijas Banka nodod ķīlas ņēmējam.

2.2.3.Parādzīmju pārdošanas gadījumā Latvijas Banka noraksta parādzīmes no pārdevējas bankas depo konta un tās ieskaita pircējas bankas depo kontā.

2.2.4. Parādzīmju ieķīlāšanas gadījumā Latvijas Banka nobloķē parādzīmes ķīlas devējas bankas depo kontā.

2.2.5. Atbloķēšana:

2.2.5.1. ja atbloķēšanas datumā ķīlas ņēmēja banka iesniedz Latvijas Bankā anulētu Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju ieķīlāšanas uzdevumu, tad ķīlas devējas bankas depo konts tiek atbloķēts;

2.2.5.2. ja atbloķēšanas datumā ķīlas ņēmēja banka nav iesniegusi Latvijas Bankā anulētu Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju ieķīlāšanas uzdevumu, tad Latvijas Banka pārskaita parādzīmes uz ķīlas ņēmējas bankas depo kontu.

2.3. Valsts parādzīmju pārdošana trešajām personām.

2.3.1. Ja banka vēlas pārdot parādzīmes trešajai personai, tad tai jāiesniedz pieteikums (7. pielikums) Latvijas Bankā. Darījumus apstiprina uz noteikta parauga veidlapas (8. pielikums). Par apstiprinājumā norādīto parādzīmju summu Latvijas Banka bloķē bankas depo kontu. Parādzīmju pārdošana trešajai personai iegūst juridisku spēku pēc Latvijas Bankas apstiprinājuma saņemšanas. Parādzīmju pārdošanas apstiprinājumu izsniedz depo konta brīvā atlikuma robežās.

2.3.2. Attiecības starp banku un trešo personu regulē savstarpēji noslēgts līgums.

2.3.3. Latvijas Banka izdotos apstiprinājumus reģistrē apstiprinājumu uzskaites žurnālā (9. pielikums).

2.3.4. Ja trešā persona parādzīmes pārdod tālāk, tad parādzīmes jāpārreģistrē tajā pašā bankā, no kuras tās pirktas.

2.3.5. Izdotajā apstiprinājumā norādīto summu nākošajos darījumos ar šīm parādzīmēm mainīt nevar.

2.3.6. Ja banka parādzīmes trešajai personai nav pārdevusi vai ir tās atpirkusi, tad banka apstiprinājumā noformē sevi kā pēdējo īpašnieku un nodod to Latvijas Bankai, kura par attiecīgo summu atbloķē depo kontu.

2.3.7. Bankai ir iespējams depo konta brīvā atlikuma ietvaros saņemt jaunu apstiprinājumu.

2.3.8. Ja bankai tiek apturēta visu banku operāciju veikšana:

2.3.8.1. trešajām personām jāatdod Latvijas Bankas izdotais apstiprinājums un jāiesniedz vēstule Latvijas Bankai, norādot banku, kurā klients vēlas saņemt dzēšanas summu, un savu konta numuru šajā bankā;

2.3.8.2. parādzīmju dzēšanas dienā saskaņā ar klienta vēstuli Latvijas Banka pārskaita naudas summu klienta norādītās bankas kontā;

2.3.8.3. ja Latvijas Bankas izsniegtais apstiprinājums netiek atdots Latvijas Bankai līdz parādzīmju dzēšanas datumam, dzēšanas summa tiek ieskaitīta Latvijas Bankas speciālā kontā; parādzīmes īpašniekam naudas summu ieskaitīs tikai pēc apstiprinājuma atdošanas Latvijas Bankai, pēc bankas administratora prasības vai pēc tiesas sprieduma.

 

3. Darījumu reģistrācija un parādzīmju uzskaite

3.1. Latvijas Banka reģistrē visas ar parādzīmēm veiktās operācijas uzskaites žurnālā (10. pielikums).

3.2. Bankai ir tiesības saņemt no Latvijas Bankas savu depo kontu izrakstus par veiktajām operācijām un depo kontu atlikumiem (11. pielikums).

3.3. Ja tiek veiktas pārdošanas ar atpirkšanu operācijas, tad depo konta izrakstā papildus atzīmē atpirkšanas datumus.

3.4. Pēc visu attiecīgās emisijas parādzīmju dzēšanas depo kontu slēdz.

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Noteikumi Latvijas valsts iekšējā aizņēmuma parādzīmju uzskaitei un apgrozībai Latvijas Bankā Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Latvijas Banka Veids: noteikumi Pieņemts: 02.10.1995.Stājas spēkā: 13.10.1995.Zaudē spēku: 06.05.1996.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 157, 12.10.1995.
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
205567
13.10.1995
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)