Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.9

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2010.gada 11.februārī  (prot. Nr.5, 2.§)

Par lietas neierosināšanu

Par 2010.gada 11.janvāra SIA "addCover"
Iesniegumu par pakalpojumu sniegšanas atteikšanu

Konkurences padome 2010.gada 13.janvārī saņēma SIA "addCover" iesniegumu Nr.1-10/5 (turpmāk - Iesniedzējs) par to, ka VAS "Latvijas Pasts" atsaka pakalpojumu sniegšanu Iesniedzējam, kurš nodarbojas ar preses izdevumu vairumtirdzniecību. Iesniedzējs norāda, ka, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku - preses izdevumiem jābūt piegādātiem mazumtirdzniecības vietām agri no rīta, potenciālo sadarbības partneru skaits, kuri var nodrošināt transporta pakalpojumus noteiktajā termiņā, ir ļoti ierobežots. Praktiski šobrīd VAS "Latvijas Pasts" ir vienīgais uzņēmums, kurš jau ilgstošu laiku sniedzot šādus pakalpojumus Iesniedzēja konkurentam. Iesniedzējs lūdz sniegt skaidrojumu, kāpēc VAS "Latvijas Pasts" atsakās no ieņēmumu gūšanas, apzināti rada labvēlīgākus nosacījumus Iesniedzēja konkurentam un ierobežo Iesniedzēja darbību.

SIA "addCover" reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40103260315, juridiskā adrese: Antenas iela 3 , Rīga, LV-1004.

VAS "Latvijas Pasts" reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas Nr.40003052790, juridiskā adrese: Ziemeļu iela 10, Mārupes novads, Lidosta "Rīga", LV-2167.

konstatēja:

1. Saskaņā ar Konkurences likuma 23.panta pirmo daļu Konkurences padome lietu ierosina, ja likuma pārkāpuma novēršanā pamatoti ieinteresētā persona iesniedz rakstveida iesniegumu. Pamatoti ieinteresētā persona ir persona, kurai pārkāpuma dēļ ir radies vai var rasties tiesību vai tiesisko interešu aizskārums, kā arī pārkāpumā iesaistītā persona. Saskaņā ar 23.panta pirmo daļu Iesniedzējs Konkurences likuma izpratnē ir uzskatāms par pamatoti ieinteresēto personu, jo tai VAS "Latvijas Pasts" ir atteicis sniegt preses izdevumu piegādes pakalpojumu mazumtirdzniecības vietām.

2. Konkurences likuma 23.panta otrās daļas 2.punktā noteikts, ka Konkurences padome ierosina lietu uz iesnieguma pamata, ja iesniegumā tiek norādīta dokumentāri pamatota informācija par:

1. iespējamā pārkāpumā iesaistītajām personām;

2. pierādījumiem, kuri liecina par iespējamo pārkāpumu un uz kuriem pamatots iesniegums;

3. Konkurences likuma normām, kuras, iespējams, ir pārkāptas;

4. faktiem, kas liecina par personas pamatotu ieinteresētību likuma pārkāpuma novēršanā;

5. pasākumiem, kas veikti pārkāpuma izbeigšanai pirms tam, kad Konkurences padome saņēmusi iesniegumu.

3. Konkurences padome 2010.gada 21.janvārī Iesniedzējam nosūtīja vēstuli Par 2010.gada 11.janvāra iesniegumu Nr.116, ar ko Iesniedzējam norādīja, ka, pamatojoties uz Konkurences likuma 23.panta otro daļu, Iesniedzējs nav sniedzis informāciju par:

1. (..)

2. pierādījumiem, kuri liecina par iespējamo pārkāpumu un uz kuriem pamatots iesniegums;

3. Konkurences likuma normām, kuras, iespējams, ir pārkāptas;

4. (..)

5. pasākumiem, kas veikti pārkāpuma izbeigšanai pirms tam, kad Konkurences padome saņēmusi iesniegumu.

Lai spētu analizēt konkrēto situāciju un iegūtu plašāku informāciju par iesniegumā minēto situāciju, Konkurences padome 2010.gada 20.janvārī pieprasīja informāciju VAS "Latvijas Pasts" (Nr.108), 2010.gada 21.janvārī pieprasīja informāciju no SIA "Preses Serviss" (Nr.115) un SIA "Žurnāls Santa" (Nr.117).

Konkurences padomes amatpersonu un iesnieguma Iesniedzēja 2010.gada 27.janvāra tikšanās laikā tika iesniegta papildus pieprasītā un trūkstošā informācija, lai iesniegums atbilstu Konkurences likuma 23.panta otrajā daļā minētajām prasībām.

4. Konkurences padome 2010.gada 26.janvārī no VAS "Latvijas Pasts" saņēma atbildi uz Konkurences padomes informācijas pieprasījumu Nr.108, ar kuru VAS "Latvijas Pasts" norāda, ka šobrīd VAS "Latvijas Pasts" preses piegādes pakalpojumus mazumtirdzniecības vietām nodrošina uzņēmuma iekšējam tīklam (savām 625 pasta pakalpojumu sniegšanas vietām) un tikai 72 SIA "Preses Serviss" klientiem. SIA "Preses Serviss" klientiem preses izdevumu piegāde tiek veikta vienlaicīgi ar pasta pakalpojumu sniegšanas vietām piegādājamiem preses izdevumiem un tikai tajos objektos, kas atrodas pasta sūtījumu pārvadājumu maršrutos. VAS "Latvijas Pasts" norāda arī to, ka 2008. un 2009.gadā tā sniedza preses izdevumu piegādes pakalpojumus SIA "Preses Serviss" un no kopējā pakalpojuma apjoma, ko nodrošina minētais uzņēmums saviem klientiem, VAS "Latvijas Pasts" veica attiecīgi aptuveni 17% un 10% apmērā.

Konkurences padome 2010.gada 1.februārī saņēma atbildi uz informācijas pieprasījumu no SIA "Preses Serviss" Nr.29/10, kurā SIA "Preses Serviss" norāda, ka tā "(..) veic preses izdevumu piegādi mazumtirdzniecības vietām visā Latvijā. Lai nodrošinātu preses piegādi visā Latvijā, SIA "Preses Serviss" izmanto gan savus darbiniekus, gan ir noslēdzis līgumus ar vairākiem uzņēmumiem, t.sk., VAS "Latvijas Pasts". No visām mazumtirdzniecības vietām, kurām SIA "Preses Serviss" piegādā preses izdevumus [2009.gadā] VAS "Latvijas Pasts" nodrošina piegādi tikai (*)%. 2008.gadā šī proporcija sastādīja (*)%. Iemesls šādam kritumam ir salīdzinoši augstas pakalpojuma cenas."

Konkurences padome 2010.gada 1.februārī saņēma arī atbildi uz informācijas pieprasījumu Nr.117 no izdevniecības SIA "Žurnāls Santa" Nr.04-10/23, kurā SIA "Žurnāls Santa" norāda, ka neveic preses izdevumu piegādes pakalpojumu mazumtirdzniecības vietām.

5. Konkurences padome 2006.gada 21.decembra lēmumā Nr.1491 ir secinājusi, ka SIA "Preses Serviss", pamatojoties uz Konkurences likuma 1.panta pirmās daļas 1.punktu, atrodas dominējošā stāvoklī preses izdevumu piegādē mazumtirdzniecībai. Vienlaicīgi minētajā lēmumā tika norādīts, ka "SIA "Preses Serviss" konkurenti ir SIA "T.I.P.94", SIA "Nika SV", IU "Rīts", SIA "AGA", taču to tirgus daļas konkrētajā tirgū ir salīdzinoši nelielas".

Pamatojoties uz VAS "Latvijas Pasts" un SIA "Preses Serviss" iepriekš minētajām atbildēm par procentiem no kopējā piegādātā preses izdevumu apjoma var secināt, ka VAS "Latvijas Pasts" nenodrošina SIA "Preses Serviss" kā Iesniedzēja tiešajam konkurentam būtisku un vērā ņemamu preses piegāžu mazumtirdzniecībai daļu.

Iesniedzējs sūdzas par atteikumu sniegt preses izdevumu piegādi (pārvadāšanu no Iesniedzēja preses šķirošanas punkta uz attiecīgajām mazumtirdzniecības vietām). Līdz ar to konkrētais pakalpojums var tikt skatīts šauri - aptverot tikai preses izdevumu piegādi, kā arī plašāk - preču piegādi kopumā. Taču konkrētās lietas ietvaros pie esošajiem apstākļiem un Konkurences padomes rīcībā esošās informācijas, konkrētā tirgus definēšana tiek atstāta atvērta.

Iesniedzējam pastāv citas alternatīvas iespējas, kā piegādāt preses izdevumus mazumtirdzniecības vietām, jo ar preses izdevumu piegādēm mazumtirdzniecības vietām nodarbojas vēl citas komercsabiedrības, ar kurām uz ekonomiski pamatotiem un savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem var tikt noslēgti sadarbības līgumi par Iesniedzēja preses izdevumu piegādi mazumtirdzniecības vietām.

Tā kā VAS "Latvijas Pasts" preses piegādes pakalpojumu sniedz tikai vienam tirgus dalībniekam - SIA "Preses Serviss", kam pieder būtiska preses izdevumu vairumtirdzniecības tirgus daļa, bet no šīs būtiskās daļas VAS "Latvijas Pasts" piegādā tikai nelielu, nebūtisku daļu, tad VAS "Latvijas Pasts" preses izdevumu piegādē mazumtirdzniecības vietām nevar atrasties dominējošā stāvoklī, pat pieņemot, ka tā rīcībā varētu būt šī pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā infrastruktūra.

Preses izdevumu piegādes pakalpojumu sniegšanā mazumtirdzniecības vietām VAS "Latvijas Pasts" attiecībā pret SIA "Preses Serviss" neatrodas dominējošā stāvoklī un līdz ar to nevar atrasties dominējošā stāvoklī tirgū, definējot to šauri vai kopumā. Savukārt, ja preses izdevumu piegāde ir aizvietojama pilnībā vai daļēji ar citu preču piegādi (Konkurences padome šīs lietas ietvaros šādu izvērtējumu nav veikusi lietderības apsvērumu dēļ), tad vēl jo vairāk nav iespējams konstatēt dominējošo stāvokli, tā kā ar preču piegādi nodarbojas liels skaits tirgus dalībnieku, pārvadājot daudz un dažādas preces.

Pamatojoties uz Konkurences likuma 23.panta ceturto prim daļu, Konkurences padome neierosina lietu, ja iesniegumā ietvertā un nepieciešamības gadījumā papildus iegūtā informācija nesatur ziņas par nodarījumu, kam ir šā likuma pārkāpuma sastāva pazīmes.

Pamatojoties uz iepriekšminēto un Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 23.panta otro, trešo daļu un ceturto prim daļu, Konkurences padome

nolēma:

neierosināt lietu uz SIA "addCover" 2010.gada 11.janvāra iesnieguma Nr.1-10/5 pamata.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.


(*) - Ierobežotas pieejamības informācija

1 http://www.kp.gov.lv/uploaded_files/2006/D149_2112.pdf

Konkurences padomes priekšsēdētāja  I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas neierosināšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 9Pieņemts: 11.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 30, 23.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205561
136
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"