Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.83

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.7 51.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš" Limbažu novada Skultes pagastā

1. Ministru kabinets (adrese - Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis Antras Bērziņas (adrese - Jūrmala, Ausekļa iela 36, LV-2008) 2006.gada 31.augustā iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 31.augustā ar Nr.2.2741).

2. Antra Bērziņa ierosina privatizēt nekustamā īpašuma "Dzelzceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6676 006 0196) Limbažu novada Skultes pagastā (turpmāk - nekustamais īpašums) sastāvā ietilpstošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) daļu 0,639 ha platībā.

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. nekustamais īpašums zemesgrāmatā nav ierakstīts;

3.2. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas 2008.gada 10.septembra kadastra izziņu Nr.11-26V4/1360 nekustamais īpašums sastāv no trim zemes vienībām 50,2 ha kopplatībā. Neapbūvētās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) platība ir 14,3 ha;

3.3. saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 2008.gada 18.septembra izziņu Nr.5-JP-6024 nekustamā īpašuma "Trīsrozītes nr.76F" zemes īpašnieks uz 1940.gada 21.jūliju bija fiziska persona. No nekustamā īpašuma "Trīsrozītes nr.76F" 1936.gada 26.novembrī atdalīts zemesgabals Nr.103 0,639 ha platībā Rīgas-Rūjienas dzelzceļa vajadzībām;

3.4. saskaņā ar Skultes pagasta padomes 2007.gada 18.aprīļa vēstulē Nr.5/951 sniegto informāciju nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) daļa 0,639 ha platībā ir piešķirta Satiksmes ministrijai dzelzceļa uzturēšanai. Skultes pagasta teritorijas plānojumā (apstiprināts ar Skultes pagasta padomes 2006.gada 21.jūnija lēmumu Nr.P-82106) un Rīgas reģiona teritorijas plānojumā 2005.-2025.gadam (apstiprināts ar Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes 2007.gada 2.februāra lēmumu Nr.9) minētā nekustamā īpašuma daļa ir paredzēta dzelzceļa darbības nodrošināšanai;

3.5. saskaņā ar Valsts zemes dienesta pārskatu par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā no 2005.gada 1.septembra līdz 2008.gada 15.novembrim iekļautajiem pieprasījumiem zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) izpirkšanas pieprasījumi Lauku zemes izpirkšanas reģistrā nav reģistrēti;

3.6. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 6.panta pirmo daļu zeme, kas 1940.gada 21.jūlijā piederēja personām, kuras nav pieprasījušas atjaunot īpašuma tiesības uz šo zemi vai pieprasījušas kompensāciju, kā arī zeme, uz kuru likumā nav paredzēta īpašuma tiesību atjaunošana, izņemot zemi, kura zemesgrāmatā ierakstāma uz valsts vai pašvaldības vārda saskaņā ar šā likuma 2.panta otro daļu un 3.panta otro daļu, turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai;

3.7. ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4. un 3.6.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta otrās daļas 3.punktu privatizācijas ierosinātājas Antras Bērziņas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama;

3.8. saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.septembra rīkojuma Nr.698 "Par sliežu ceļa posma Skulte-Aloja-rajona robeža slēgšanu" 2.punktu zeme dzelzceļa nodalījuma joslā nav nododama privatizācijai līdz lēmuma pieņemšanai par perspektīvo dzelzceļa līniju "Rail Baltica". Nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) daļa 0,639 ha platībā ietilpst minētā dzelzceļa nodalījuma joslā un nav nododama privatizācijai;

3.9. saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 29.aprīļa Lēmumu 884/2004/EK par grozījumiem Lēmumā 1692/96/EK par Kopienas pamatnostādnēm Eiropas transporta tīkla attīstībai ir paredzēts, ka "Rail Baltica" Varšavas-Kauņas-Rīgas-Tallinas-Helsinku dzelzceļa līnija ir viens no prioritārajiem projektiem. Eiropas Komisija 2008.gada 11.decembrī pieņēma lēmumu C (2008) 7978 par TEN-T finansiālā atbalsta piešķiršanu projektam "Pētījumi par Eiropas platuma sliežu ceļa līniju (Latvijas posms)". Projekta attiecināmās izmaksas paredzētas EUR 2,2 milj., tai skaitā 50 % jeb EUR 1,1 milj. - TEN-T finansējums un EUR 1,5 milj. (tai skaitā PVN) - valsts budžeta finansējums (2010.-2012.gadā). Ministru kabinets 2008.gada 30.septembra sēdē (prot. Nr.70  30.§ 2. un 3.punkts) konceptuāli atbalstīja projekta "Rail Baltica" īstenošanu, kā arī konceptuāli atbalstīja valsts budžeta finansējuma piešķiršanu 38 518 809 latu apmērā projekta īstenošanai. Pašreiz noris darbs pie Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopīga pētījuma par perspektīvās dzelzceļa līnijas "Rail Baltica" izvietojumu. 2010.gada sākumā ir plānots parakstīt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pakalpojuma līgumu par "Rail Baltica" projekta pirmo daļu - tehniski ekonomiskais pamatojums. Tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes termiņš ir paredzēts līdz 2010.gada beigām. Tehniski ekonomiskā pamatojuma galvenais mērķis ir nodrošināt Eiropas Savienību, tai skaitā Baltijas valstu valdības, ar visaptverošu un pamatotu informāciju lēmumu pieņemšanai par tālākām detalizētām tehniskām izpētēm nacionālajā līmenī, tai skaitā noteikt, vai atsevišķa 1435 mm platuma dzelzceļa līnija ir ekonomiski un finansiāli pamatota, vai izdevīgāk ir būvēt jaunu 1435 mm līniju paralēli blakus esošajai 1520 mm līnijai vai veidot jaunu maršrutu, kā arī citi būtiski jautājumi par izmaksām un katras iesaistītās valsts ieguvumiem.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu tikai Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.4. un 3.6.apakšpunktu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 65.panta pirmo daļu Ministru kabinetam nav jāvērtē, vai privatizācijai ierosinātais zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai, jo iestādei nav rīcības brīvības.

6. No minētajiem apsvērumiem secināms, ka nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) daļa 0,639 ha platībā ir nepieciešama  valsts pārvaldes funkcijas veikšanai, lai nodrošinātu tautsaimniecības un sabiedrības vajadzības dzelzceļa satiksmes jomā - izveidotu dzelzceļa maršruta "Rail Baltica" infrastruktūru.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu un likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 6.panta pirmo daļu, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6676 008 0259) daļu 0,639 ha platībā.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Satiksmes ministrs K.Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai daļu no nekustamā īpašuma "Dzelzceļš" Limbažu novada Skultes .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 83Pieņemts: 17.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205445
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"