Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr.72

Rīgā 2010.gada 17.februārī (prot. Nr.7 52.§)

Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība" Daugavpils novada Līksnas pagastā

1. Ministru kabinets (adrese - Rīga, Brīvības bulvāris 36, LV-1520) ir izskatījis Vinetas Zemītes (adrese - Mālpils novads, Mālpils pagasts, Mālpils pienotava 4-4, LV-2152) iesniegto privatizācijas ierosinājumu (reģistrēts Privatizācijas aģentūras privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 30.augustā ar Nr.2.1785).

2. Vineta Zemīte ierosina privatizēt neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība" (zemes vienības kadastra apzīmējums 4468 003 0206) Daugavpils novada Līksnas pagastā (turpmāk - neapbūvētais zemesgabals).

3. Pēc privatizācijas ierosinājuma izskatīšanas Ministru kabinets konstatē:

3.1. neapbūvētais zemesgabals zemesgrāmatā nav ierakstīts;

3.2.  1992.gada 30.jūnijā Līksnas pagasta Tautas deputātu padome ar 20.sasaukuma 15.sesijas lēmumu "Par zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā iestādēm un organizācijām" neapbūvēto zemesgabalu piešķīra lietošanā Nīcgales mežniecībai;

3.3. saskaņā ar Valsts meža dienesta likuma pārejas noteikumu 2. un 3.punktu un 2000.gada 3.janvārī starp Valsts meža dienestu un valsts akciju sabiedrību "Latvijas valsts meži" (saskaņā ar Meža likuma 4.panta otro daļu valsts meža īpašuma pārvaldīšanai un apsaimniekošanai nodibināta valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži") (turpmāk - Latvijas valsts meži) noslēgto līgumu par valsts mežu nodošanu apsaimniekošanā neapbūvētais zemesgabals atrodas Latvijas valsts mežu tiesiskajā valdījumā;

3.4. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas 2007.gada 10.septembra kadastra izziņu Nr.9B-3.D/6322 neapbūvētais zemesgabals sastāv no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4468 003 0206) 1,0 ha platībā;

3.5. saskaņā ar Līksnas pagasta padomes 2007.gada 4.aprīļa izziņu Nr.03-12/86 pašvaldībai nav dokumentu, kas apliecinātu neapbūvētā zemesgabala piederību uz 1940.gada 21.jūliju;

3.6. saskaņā ar Valsts zemes dienesta Dienvidlatgales reģionālās nodaļas 2007.gada 12.septembra izziņu Nr.2A-3.1/1804 Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā vēsturiskie dati par neapbūvētā zemesgabala piederību uz 1940.gada 21.jūliju nav reģistrēti;

3.7. saskaņā ar likuma "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās" 4.1 panta trešo daļu zeme, kuras piederība 1940.gada 21.jūlijā nav konstatēta, izņemot zemi, kas saskaņā ar šā panta pirmo un otro daļu ierakstāma zemesgrāmatā uz valsts vai pašvaldības vārda, turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai;

3.8. saskaņā ar Valsts zemes dienesta pārskatu par Lauku zemes izpirkšanas reģistrā no 2005.gada 1.septembra līdz 2008.gada 15.novembrim iekļautajiem pieprasījumiem neapbūvētā zemesgabala izpirkšanas pieprasījumi Lauku zemes izpirkšanas reģistrā nav reģistrēti;

3.9. saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra reģistra informāciju neapbūvētā zemesgabala lietošanas mērķis: "0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība";

3.10. Ministru kabineta 1998.gada 28.aprīļa sēdē (prot. Nr.22 44.§) tika akceptēta Latvijas meža politika. Latvijas meža politikā tika noteikti meža nozares ilgtermiņa attīstības stratēģijas un taktikas mērķi un pamatprincipi. Saskaņā ar Latvijas meža politiku mežs, ņemot vērā tā nozīmīgumu vides saglabāšanā, cilvēku sociālo vajadzību apmierināšanā un tautsaimniecībā, ir Latvijas vides nozīmīga sastāvdaļa. Latvijas meža politikas mērķi ir nodrošināt, lai netiktu samazināta esošā meža platība, tiktu saglabāta un paaugstināta meža zemju ražība un veicināta neizmantojamo zemju apmežošana, izmantojot valsts rīcībā esošos mehānismus. Valsts meža īpašums ir valsts kapitāls, un tas garantē Latvijas iedzīvotāju ekoloģisko un sociālo interešu īstenošanu;

3.11. saskaņā ar Latvijas valsts mežu akcionāru 2004.gada 27.oktobra ārkārtas sapulcē apstiprināto korporatīvo stratēģiju viens no galvenajiem stratēģijas mērķiem ir ilgtermiņā palielināt apsaimniekojamās meža platības, līdz ar to palielinot arī valdījumā esošo resursu vērtību;

3.12. saskaņā ar Meža likuma 2.panta pirmo daļu Meža likuma un tajā iekļauto normu mērķis ir regulēt visu Latvijas mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

3.13. ņemot vērā šā rīkojuma 3.3., 3.9., 3.10., 3.11. un 3.12.apakšpunktu, secināms, ka neapbūvētais zemesgabals ir nepieciešams apmežošanai, tādējādi nodrošinot mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu saskaņā ar Meža likuma 2.panta pirmo daļu un Latvijas meža politiku;

3.14. saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu Zemkopības ministrija 2009.gada 26.novembrī ar vēstuli Nr.3.4-1/2/4710 Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība", Līksnas pagasts, Daugavpils novads" nosūtīja privatizācijas ierosinātājai Vinetai Zemītei viedokļa sniegšanai. Atbilde netika saņemta.

4. Saskaņā ar Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo daļu tikai Ministru kabinets vai pašvaldības dome (padome), lemjot par valsts vai pašvaldības īpašuma objekta, kā arī apbūvēta un neapbūvēta zemesgabala nodošanu privatizācijai, izvērtē, vai attiecīgais objekts vai zemesgabals ir nepieciešams valsts pārvaldes funkciju vai valsts vai pašvaldības komercdarbības veikšanai saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta piektajā daļā noteikts, ka tikai Ministru kabinets var pieņemt lēmumu par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu. Ministrijas vai citas institūcijas iebildumi pret konkrētā valsts īpašuma nodošanu privatizācijai nevar būt par pamatu tam, lai šā valsts īpašuma privatizācijas ierosinājumu Ministru kabinets neizskatītu pēc būtības. Lēmumā par atteikumu nodot privatizācijai valsts īpašuma objektu, likuma 5.panta otrās daļas 2.punktā minēto apbūvētu zemesgabalu, kā arī neapbūvētu zemesgabalu norādāms, kuras valsts pārvaldes funkcijas veikšanai vai kādas komercdarbības veikšanai attiecīgais objekts vai zemesgabals nepieciešams.

5. Ikviena personas tiesību ierobežojuma pamatā ir apstākļi un argumenti, tātad ierobežojums tiek noteikts svarīgu interešu labad. Tādēļ atteikumam, kas radītu personas tiesību ierobežojumu, jāatbilst samērīguma principam, proti, ja publiska vara ierobežo personas tiesības un likumiskās intereses, ir jāievēro saprātīgs līdzsvars starp sabiedrības un indivīda interesēm.

6. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā minētajiem valsts pārvaldes principiem valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu labums, ko sabiedrība iegūst, atsakot nodot privatizācijai neapbūvēto zemesgabalu, ir lielāks nekā privatizācijas ierosinātājas Vinetas Zemītes tiesisko interešu ierobežojums, jo neapbūvētais zemesgabals ir nepieciešams apmežošanai, tādējādi nodrošinot meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu sabiedrības vajadzībām.

7. Ievērojot minētos apsvērumus un pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 6.panta trešo un piekto daļu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta trešo un ceturto daļu un Administratīvā procesa likuma 13.pantu un 66.panta pirmās daļas 4.punktu, kā arī Meža likuma 2.panta pirmo daļu un Latvijas meža politikā ietvertajiem mērķiem, Ministru kabinets nolemj atteikt nodot privatizācijai neapbūvēto zemesgabalu.

8. Šo rīkojumu saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.panta otro daļu un 188.panta pirmo daļu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no šā rīkojuma publicēšanas dienas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par atteikumu nodot privatizācijai neapbūvētu zemesgabalu "Nīcgales mežniecība" Daugavpils novada .. Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 72Pieņemts: 17.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
205436
85
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"