Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.145

Rīgā 2010.gada 16.februārī (prot. Nr.9 21.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 12.1 panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda" (Latvijas Vēstnesis, 2008, 137.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" 10 darbdienu laikā pēc sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (turpmāk - konsultāciju centrs) pieprasījuma saņemšanas iesniedz meteoroloģiskos datus par teritorijām, kuras varētu būt skāruši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Konsultāciju centrs minētos datus pēc pieprasījuma iesniedz Lauku atbalsta dienestā."

2. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7. Lai kļūtu par fonda dalībnieku un saņemtu kompensāciju, lauksaimnieks katru gadu iesniedz Lauku atbalsta dienestā iesniegumu iemaksu veikšanai fondā (1.pielikums):

7.1. līdz attiecīgā gada 1.novembrim - par visām vienas kultūras ziemāju sējumu platībām, kas tiks pieteiktas vienotajam platības maksājumam nākamā gada pavasarī. Ja pieteiktās ziemāju sējumu platības tiek pārsētas, par tām izdarīto iemaksu attiecina uz attiecīgā gada vasarāju sējumu platībām, kas pieteiktas atbilstoši šo noteikumu 7.2.apakšpunktā minētajiem nosacījumiem;

7.2. līdz attiecīgā gada 15.maijam - par visām vienas kultūras vasarāju sējumu, laukaugu, dārzeņu un kartupeļu platībām, kas pieteiktas vienotajam platības maksājumam."

3. Papildināt 11.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Bāzes iemaksu likmes (1.pielikuma 1.daļa), kas noteiktas, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem par vidējiem ieņēmumiem no konkrētās kultūras iepriekšējos trijos gados, Zemkopības ministrija publicē savā tīmekļa vietnē."

4. Aizstāt 13.punktā skaitļus un vārdus "8.1. un 8.2.apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "8.punktā".

5. Papildināt 14.punktu aiz vārda "anulē" ar vārdiem "un mēneša laikā atmaksā iemaksāto summu".

6. Izteikt 20.punktu šādā redakcijā:

"20. Ja pirmajā apsekošanas reizē nevar noteikt iespējamos ražas zudumus, pēc attiecīgās kultūraugu attīstības fāzes sasniegšanas lauku apseko atkārtoti, aprēķinot nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmēto iespējamo graudu ražu pēc šo noteikumu 4.pielikumā noteiktās metodikas, un iegūtos datus atkārtoti iesniedz Lauku atbalsta dienestā."

7. Aizstāt 23.punktā vārdus "aģentūras "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūra"" ar vārdiem "sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs"".

8. Izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

"24. Pamatojoties uz fonda dalībnieka sniegto informāciju atbilstoši šo noteikumu 1.pielikumam un 2.pielikuma 1.daļai, Lauku atbalsta dienests sagatavo aprēķinu par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem (2.pielikuma 2.daļa)."

9. Aizstāt 26.punktā skaitli "30" ar skaitli "50".

10. Papildināt III nodaļu ar 30.1, 30.2 un 30.3 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Ja iepriekšējā gadā fondam pieteiktās ziemāju sējumu platības ir mainītas (pārsētas), fonda dalībnieks par to triju mēnešu laikā pēc sējumu pārsēšanas informē Lauku atbalsta dienestu.

30.2 Ja starpība starp fondam pieteikto platību un vienotā platības maksājuma atbilstības pārbaudē konstatēto platību nepārsniedz trīs procentus, fondā izdarāmo iemaksu apmēru nepārrēķina.

30.3 Ja fondam pieteiktās platības pārsniedz vienotajam platības maksājumam pieteiktās platības vairāk nekā par trim procentiem:

30.3 1. pārmaksātā prēmijas daļa saglabājas fondā kā iemaksa par nākamo sezonu, ja vēl nav izmaksāts šo noteikumu 15.punktā minētais valsts atbalsts, un valsts atbalstu izmaksā par faktiskajām platībām;

30.3 2. fondā izdarāmo iemaksu apmēru nepārrēķina, ja šo noteikumu 15.punktā minētais valsts atbalsts ir izmaksāts."

11. Izteikt 1.pielikumu šādā redakcijā:

"1.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.669

Iesniegums Lauku atbalsta dienestam par iemaksām risku fondā

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

Adrese  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs ____________________________

Aizpildot veidlapu, neatbilstošo daļu svītrot.

1.daļa

Piekrītu izdarīt iemaksu risku fondā saskaņā ar bāzes iemaksu likmēm (1.tabulas F aile)

 

Nr.p.k.

Kultūra

Kultūras kods

Vidējā raža iepriekšējos trijos gados (tonnās no hektāra)

Vidējā iepirkuma cena iepriekšējos trijos gados (latos par tonnu)

Vidējie ieņēmumi iepriekšējos trijos gados (latos no hektāra)*

Bāzes iemaksu likme (latos par hektāru)

Platība

(hektāros)

Iemaksu summa (latos)

Aizpilda LAD darbinieks

A

B

C

D

E = C x D

F = E/50

G

H = F x G

1. Vasaras kvieši
2. Ziemas kvieši
3. Rudzi
4. Vasaras mieži
5. Ziemas mieži
6. Auzas
7. Tritikāle
8. Griķi
9. Vasaras rapsis
10. Ziemas rapsis
11. Zirņi
12. Lauku pupas
13. Eļļas lini
14. Šķiedras lini
15. Laukaugu maisījumi
16. Kartupeļi
17. Cietes kartupeļi
18. Lauka dārzeņi

Kopā

2.daļa

Piekrītu izdarīt iemaksu risku fondā saskaņā ar likmēm, kas aprēķinātas atbilstoši manas saimniecības pēdējo triju gadu ieņēmumiem, kuri aprēķināti, ņemot vērā attiecīgo kultūru ražību manā saimniecībā un vidējo iepirkuma cenu valstī iepriekšējos trijos gados (1.tabulas D aile). Ja saimniecībai nav datu par attiecīgās kultūras ražām iepriekšējos trijos gados, iemaksu var veikt tikai atbilstoši šī iesnieguma 1.daļas nosacījumiem.

 

Nr. p.k.

Kultūra

Kultūras kods

____.gada
vidējā raža (tonnās no hektāra)

_____.gada
vidējā raža (tonnās no hektāra)

____.gada
vidējā raža (tonnās no hektāra)

Pēdējo triju gadu vidējā raža (tonnās no hektāra)

Kultūras vidējā iepirkuma cena iepriekšējos trijos gados (1.tabulas D aile)

Iemaksu likme par hektāru (latos)

Platība (hektāros)

Iemaksu summa (latos)

Aizpilda LAD darbinieks

A

B

C

D = (A + B + C)/3

E

F = D x E/50

G

H = F x G

                     

Kopā

 

 

Iesniedzējs      

Datums**

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)**

   
           
 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts un datums)**

Piezīmes.
1. * Noapaļots līdz desmitiem.

2. ** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

12. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums
Ministru kabineta
2008.gada 18.augusta
noteikumiem Nr.669

1.daļa

Iesniegums par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem

Iesniedzējs  
 

(vārds, uzvārds un personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs)

Adrese  

Lauku atbalsta dienesta klienta reģistrācijas numurs ____________________________

Nr. p.k.

Nelabvēlīgie klimatiskie apstākļi (sausums, karstums, lietavas, sals, krusa, salna, vētra, straujas gaisa temperatūras svārstības)

Periods, kad bijuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

Datums, kad pretendents paziņojis par nelabvēlīgo klimatisko apstākļu radītajām sekām

Cietusī kultūra

Lauku bloka numurs

Kopējā bloka platība (hektā-
ros)*

Cietusī platība (hektāros)

Ražas zudums
(tonnās un procentos)**

Vai kultūru ir apdrošinājis cits apdrošinātājs (norāda datumu, līdz kuram informēs Lauku atbalsta dienestu par saņemto atlīdzību)

ražas samazinājums pēc cietušo platību apsekošanas dabā

ražas samazinājums pēc Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumu Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda" 4.pielikumā noteiktās metodikas

                     

 

Iesniedzējs (fonda dalībnieks)      

Datums***

 
 

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts)***

   

 

Es,  

apstiprinu, ka

 

veicu pārbaudi uz vietas

 

(amats, vārds un uzvārds)

 

(datums)

 

un iesniegumā norādītā informācija atbilst patiesajai situācijai dabā.

   
 

(paraksts)***

2.daļa

Aprēķins par nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītajiem zaudējumiem

Nr.p.k.

Kultūra

Vidējā raža iepriekšējos trijos gados (tonnās no hektāra) (Centrālās statistikas pārvaldes dati vai vidējā raža saimniecībā)

Vidējā iepirkuma cena iepriekšējos trijos gados (latos)

Attiecīgā gada raža (tonnās no hektāra), kad bijuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

Attiecīgā gada iepirkuma cena (latos), kad bijuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi

Platība (hektāros)

Apdrošināšanas atlīdzība no cita apdrošinātāja (latos)

Kompensācija (latos)

A

B

C

D

E

F

G = ((A x B - C x D) x E - F) x 50 %

                 

 

 

(Lauku atbalsta dienesta reģionālās lauksaimniecības pārvaldes pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts un datums)***

Piezīmes.
1. Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītos zaudējumus aprēķina, izmantojot šādu formulu:

Z = (A x B - C x D) x E - F, kur

Z - nelabvēlīgu klimatisko apstākļu radītie zaudējumi;

A - vidējā raža iepriekšējos trijos gados;

B - vidējā iepirkuma cena valstī iepriekšējos trijos gados;

C - attiecīgā gada raža, kad bijuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

D - tā gada vidējā iepirkuma cena valstī, kad bijuši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi;

E - konkrētās kultūras platība;

F - no citiem apdrošinātājiem saņemtā apdrošināšanas atlīdzība.

2. * Platība tiek norādīta ar precizitāti līdz vienai zīmei aiz komata.

3. ** Ja pirmajā apsekošanas reizē nevar noteikt iespējamo ražas zudumu, pēc attiecīgās kultūraugu attīstības fāzes sasniegšanas lauku apseko vēlreiz un iegūtos datus atkārtoti iesniedz Lauku atbalsta dienestā.

4. *** Neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

13. Izteikt 4.pielikuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmētās iespējamās graudu ražas aprēķināšanas metodika".

Ministru prezidents V.Dombrovskis

Zemkopības ministrs J.Dūklavs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumos Nr.669 "Kārtība, kādā administrē un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 145Pieņemts: 16.02.2010.Stājas spēkā: 20.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 19.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205419
20.02.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"