Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ekonomikas ministrija rīkojums Nr.193

Rīgā 03.11.1995

Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanu

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 1995.gada 14.septembra noteikumiem nr.253 "Par starpniecības uzņēmumu darbību ar privatizācijas sertifikātiem", kuros Ekonomikas ministrijai ir uzdots apstiprināt speciālo atļauju (licenču) saņemšanas un privatizācijas sertifikātu starpniecības uzņēmumu uzraudzības kārtību:

1. Apstiprināt pievienotos Ekonomikas ministrijas noteikumus "Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanu un uzraudzību".

2. Izveidot komisiju speciālo atļauju (licenču) izsniegšanai starpniecības uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem Latvijas Republikā (tālāk tekstā - komisija):

Komisijas priekšsēdētājs:

J.Janovs - Latvijas Hipotēku bankas prezidenta vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietnieki

A.Bernāns - Ekonomikas ministrijas Privatizācijas sertifikātu departamenta direktors

V.Praude - Vērtspapīru tirgus dalībnieku asociācijas valdes loceklis, Latvijas Universitātes profesors

Komisijas locekļi

I.Bišers - Vērtspapīru tirgus dalībnieku asociācijas prezidents, Latvijas Universitātes profesors

A.Jaunzems - Latvijas Universitātes profesors

T.Kuļešova - Finansu ministrijas Vērtspapīru departamenta nodaļas vadītāja

E.Lazdiņš - A/s "SOCIETE GENERALE" komercdirektors

T.Laizāns - Latvijas Investīciju bankas Investīciju departamenta projektu vadītājs, Baltijas starptautiskās biržas akadēmijas lektors

E.Līvmanis - Juridiskā biroja "Pactum" jurists

D.Muciņš - Finansu ministrijas Tautsaimniecības attīstības departamenta Grāmatvedības metodoloģijas un pārskatu nodaļas vadītājs

U.Paukšens - Latvijas Bankas vērtspapīru nodaļas vadītājs

I.Razumovskis - Latvijas Privatizācijas aģentūras Finansu direktors

A.Slokenbergs - Latvijas Centrālā Depozitārija valdes loceklis

V.Rudzīte - Latvijas Komercbanku asociācijas šķīrējtiesas atbildīgā sekretāre

J.Valters - Latvijas Universālās biržas prezidents

V.Zaķis - Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku asociācijas prezidents

Komisijas atbildīgais sekretārs:

M.Bērziņš - Ekonomikas ministrijas Privatizācijas nodaļas vadītāja vietnieks

Komisijas atbildīgā sekretāra vietniece:

I.Zemīte - Ekonomikas ministrijas Privatizācijas sertifikātu nodaļas vecākā referente

3. Komisijai izskatīt saņemtos pieteikumus un izsniegt licences starpniecības darījumiem ar privatizācijas sertifikātiem Latvijas Republikā.

Komisijas priekšsēdētājam vai viņa vietniekam un atbildīgajam sekretāram vai viņa vietniekam parakstīt speciālo atļauju (licenci).

4. Noteikt, ka nepieciešamības gadījumā Licencēšanas komisija pieaicina ekspertus no jebkuras iestādes vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības). Līgumus par ekspertu darba apmaksu slēdz Ekonomikas ministrija.

5. Atcelt Ekonomikas ministrijas:

1) 1994.gada 25.novembra rīkojumu Nr.323 "Par atsevišķu uzņēmējdarbības veidu licencēšanu";

2) 1995.gada 10.februāra rīkojumu Nr.21 "Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanas izmaiņām";

3) 1995.gada 15.februāra rīkojuma Nr.26 "Par darījumu un licenču apturēšanu viltotu privatizācijas sertifikātu pārveduma atklāšanas gadījumā" 2. un 3.punktu.

6. Par šā rīkojuma izpildi atbild Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamenta direktora vietnieks A.Bernāns.

Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministrs R.Jonītis

 

APSTIPRINĀTI
ar Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas
1995.gada 3.novembra rīkojumu Nr.193

NOTEIKUMI

Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības
privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanu un uzraudzību

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Speciālo atļauju (licenci) starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības veikšanai privatizācijas sertifikātu (turpmāk tekstā - "sertifikāti") tirgū izsniedz Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisija (turpmāk tekstā - komisija) saskaņā ar Ministru kabineta 1994.gada 14.septembra noteikumiem Nr.195 "Par starpniecības uzņēmumu darbību ar privatizācijas sertifikātiem" un šiem noteikumiem.

1.2. Licenci kopīgo ieguldījumu sabiedrību (turpmāk tekstā - KIS) uzņēmējdarbības veikšanai izsniedz vienlaicīgi ar atļauju pirmā kopīgo ieguldījumu fonda (turpmāk tekstā - KIF) dibināšanai.

Katra jauna KIF dibināšanai ir jāsaņem speciāla atļauja.

1.3. Komisijai ir tiesības iepazīties ar visiem licences (speciālās atļaujas) saņēmēju saimnieciskās darbības pārskatiem, grāmatvedības uzskaites dokumentiem, auditoru vai zvērināto revidentu slēdzieniem.

1.4. Komisija piešķir, anulē, aptur un atjauno licences darbību ar savu lēmumu. Komisijas darbību regulē Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departaments.

1.5. Ja starpniecības uzņēmums licenci nozaudē, tā ir jāsaņem no jauna šajos noteikumos paredzētajā kārtībā, samaksājot valsts nodevu, tāpat kā par licences pagarināšanu.

1.6. Komisija apstiprina Privatizācijas un sertifikācijas informatīvā nodrošinājuma centra (turpmāk tekstā - Informācijas centrs) priekšlikumus par informācijas sniegšanu.

1.7. Komisijas darbības pārraudzību un kontroli veic Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministrs, Valsts kontrole un citas kompetentas valsts institūcijas.

2. Licencēšanas komisijas izveidošanas pamatprincipi

2.1. Komisiju vada priekšsēdētājs.

2.2. Komisijas priekšsēdētājam ir divi vietnieki, kuri atbild par:

1) KIS licencēšanu un uzraudzību, kā arī atļauju izsniegšanu bankām atvērt un apkalpot juridisko personu sertifikātu kontus;

2) Tirdzniecības starpnieku un tirdzniecības uzņēmumu, kā arī ieguldījumu konsultantu licencēšanu un uzraudzību.

2.3. Komisijas sastāvā ietilpst fiziskas personas, kuras ir kompetentas privatizācijas sertifikātu un citu vērtspapīru tirgus jautājumos, kā arī likumdošanas jomā.

2.4. Komisijā var tikt pārstāvētas:

1) Vērtspapīru tirgus dalībnieku asociācija.

2) Latvijas komercbanku asociācija;

3) Latvijas Banka;

4) biržas;

5) Nekustamā īpašuma tirgus dalībnieku asociācija;

6) Pašvaldību savienība;

7) Pensionāru federācija;

8) Monopoldarbības uzraudzības komiteja;

9) valsts pārvaldes institūcijas.

2.5. Priekšlikumus par komisijas locekļu kandidātu izvirzīšanu 2.4. punktā minētās institūcijas iesniedz Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministram. Priekšlikumam jābūt noformētam rakstveidā ar attiecīgās institūcijas vadītāja parakstu un zīmogu.

2.6. Šo noteikumu 2.4. apakšpunktā minētās institūcijas var izvirzīt 2.5. apakšpunktā minētajā kārtībā pārstāvjus darbam komisijā ar novērotāja tiesībām. Šiem pārstāvjiem ir tiesības izteikt savu viedokli komisijas sēdēs, bet nav tiesību piedalīties balsošanā.

2.7. Par komisijas locekļiem nevar būt personas, kuras ir sodītas par saimnieciskiem noziegumiem, ja par to ir paredzēta kriminālatbildība komisijas locekļa pienākumu pildīšanas uzsākšanas brīdī un nav dzēsta sodāmība vai saņemta reabilitācija.

2.8. Ja komisijas loceklis ir pārkāpis savas noteiktās pilnvaras vai rīkojies pretlikumīgi, Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministrs to atbrīvo no komisijas locekļa pienākumu pildīšanas.

2.9. Komisijas priekšsēdētājam ir pienākums informēt Rūpniecības politikas un privatizācijas valsts ministru un institūciju, kuru pārstāv komisijas loceklis, par šī locekļa pārkāpumiem vai regulāru neierašanos uz komisijas sēdēm.

3. Kārtība, kādā iesniedzami pieteikumi licences saņemšanai Kopīgo ieguldījumu sabiedrību (tālāk tekstā - KIS) uzņēmējdarbības veikšanai sertifikātu tirgū un kopīgo ieguldījumu fondu (turpmāk tekstā - KIF) dibināšanai, kā arī citi ziņojumi

3.1. Licences saņemšanai KIS jāiesniedz komisijā šādi dokumenti:

1) Ekonomikas ministrijai adresēti pieteikumi licences saņemšanai un atļaujai KIF dibināšanai (Pielikums Nr.1). Pieteikumā jānorāda visu iesniegto dokumentu saraksts, un to jāparaksta Sabiedrības valdes vai padomes locekļiem;

2) uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts;

3) uzņēmuma statūtu noraksts, kurā jāparedz darījumi ar vērtspapīriem un/vai privatizācijas sertifikātiem;

4) uzņēmuma telpu nomas līguma noraksts un iznomātāja īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai uzņēmuma īpašuma tiesības apliecinošie dokumenti atbilstoši uzņēmuma juridiskajai adresei vai biroja adresei;

5) ziņas par KIS amatpersonām:

a) amatpersonu saraksts;

b) valdes locekļiem, izpilddirektoriem un to vietniekiem, galvenajam grāmatvedim, revīzijas komisijas locekļiem jāiesniedz izziņa (pielikums nr.2) un pases kopija (2. un 3. lpp. un lpp. ar atzīmi par pierakstu);

c) vismaz divām amatpersonām jāiesniedz licences noraksts profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū, dokuments par valsts valodas prasmi (saskaņā ar Latvijas Republikas Valodu likumu un LR MP 1992.gada 25.maija lēmumu nr.189), izziņa (pielikums Nr.2) un pases kopija (2. un 3. lpp. un lpp. ar atzīmi par pierakstu);

d) to amatpersonu saraksts, kurām ir paraksta tiesības sabiedrībā ar valdes lēmuma numuru un datumu;

6) Bankas apstiprināta izziņa par naudas ieguldījumiem pamatkapitālā un par dibināšanas, reģistrēto, apmaksāto pamatkapitālu, kā arī Uzņēmumu reģistrā iesniegto ziņojumu kopijas par mantisko un/vai intelektuālo ieguldījumu.

7) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un/vai pilnīgu norēķināšanos ar budžetu. VID izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk kā pirms mēneša, un tai ir jābūt adresētai Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijai;

8) Pēdējā darbības gada un kārtējā ceturkšņa vai pusgada pārskati, kas apstiprināti Valsts ieņēmumu dienestā;

9) akcionāru saraksts, kurā norādītas visas juridiskās personas un amatpersonas, kā arī fiziskās personas, kurām pieder desmit vai vairāk procenti no pamatkapitāla vai balsstiesīgā kapitāla, norādot personas kodu (Uzņēmumu reģistra reģistrācijas numuru) un kapitāla daļu;

10) šī punkta otrajā, trešajā, piektajā un devītajā daļā minētās ziņas par turētājbanku un Latvijas Bankas izziņa par atļauju tai darboties vērtspapīru tirgū;

11) vērtspapīru uzskaites datu bāzes aizsardzības apraksts atbilstoši Ministru kabineta 1994.gada 24.maija noteikumiem Nr.107 "Par valsts nozīmes automatizētajām informācijas sistēmām". Aprakstā jānorāda drošības pasākumi saskaņā ar pievienoto shēmu (pielikums Nr.3);

12) līgums ar turētājbanku, kas stājas spēkā pēc KIS licences saņemšanas;

13) ieguldījuma līgums;

14) fonda prospekts;

15) saistīto uzņēmumu saraksts, ar kuriem sabiedrība nedrīkst slēgt līgumus par fonda mantu. (skat. Likums "Par uzņēmumu ienākuma nodokli");

16) to vietu saraksts, kur tiks veiktas operācijas ar vērtspapīriem, uzrādot adresi.

3.2. Lai saņemtu speciālu atļauju nākošā KIF dibināšanai, KIS ir jāiesniedz licencēšanas komisijā sekojoši dokumenti:

1) iesniegums;

2) informācija par izmaiņām 3.1.punktā minētajās ziņās;

3) ieguldījumu apliecību emisijas pārskati par nodibinātajiem fondiem (pielikums nr.4);

4) Nodibināto fondu ieguldījumu apliecību emisijas apliecības kopija;

5) fonda prospekts;

6) ieguldījuma līgums;

7) līgums ar turētājbanku vai papildinājumi (izmaiņas) iepriekš noslēgtajā līgumā;

8) Centrālā depozitārija izziņa par nodibināto fondu emisijas kontu atvēršanu;

9) Izziņa no VID par nodokļu nomaksu.

Komisija var veikt KIF pārvaldīšanas pārbaudes, ja tas nepieciešams, lai varētu piešķirt atļauju jauna KIF dibināšanai.

3.3. Speciālas atļaujas Kopīgo Ieguldījumu Sabiedrībām un Kopīgo Ieguldījumu Fondu dibināšanai nepiešķir, ja iesniegtie dokumenti neatbilst likuma "Par vērtspapīriem" un noteikumu "Par starpniecības uzņēmumu darbību ar privatizācijas sertifikātiem" prasībām.

3.4. KIS nekavējoties jāiesniedz ziņas komisijai par visām izmaiņām un papildinājumiem 3.1.punktā minētajās ziņās.

3.5. Kopīgo ieguldījumu sabiedrībai jāiesniedz pārskats (Pielikums Nr.4) par ieguldījumu apliecību emisijas gaitu un rezultātiem vienreiz ceturksnī, kā arī beidzot emisiju par privatizācijas sertifikātiem un sākot darījumus ar fondu, pārtraucot emisiju vai uzsākot fonda likvidāciju vai reorganizāciju.

3.6. Kopīgo ieguldījumu sabiedrībai jāiesniedz ziņojums komisijai, ja tiek uzsākta vai palielināta ieguldījumu apliecību emisija par naudu.

Komisija izsniedz atļauju emisijas apjoma palielināšanai (par Ls), ja ir iesniegts gada (pusgada, ceturkšņa) vai ārkārtas pārskats (ar ziņojumu par fonda mantu).

3.7. Zvērinātam revidentam ir jāparaksta finansu pārskati un fonda prospekts. Fonda projektu un ieguldījuma līgumu paraksta sabiedrības pilnvarotas pārvaldes institūcijas locekļi un personas, kas sagatavojušas fonda prospektu un ieguldījumu līgumu.

4. Kārtība, kādā iesniedzami pieteikumi licences saņemšanai tirdzniecības starpnieka uzņēmējdarbības veikšanai

4.1. Tirdzniecības starpnieka licences saņemšanai jāiesniedz komisijā šādi dokumenti:

1) Ekonomikas ministrijai adresēts pieteikums licences saņemšanai (pielikums nr.1). Pieteikumā jānorāda visu iesniegto dokumentu saraksts.;

2) uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts;

3) uzņēmuma statūtu noraksts, kuros jāparedz darījumi ar vērtspapīriem un/vai privatizācijas sertifikātiem;

4) uzņēmuma telpu nomas līgums un iznomātāja īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai uzņēmuma īpašuma tiesības apliecinošs dokuments atbilstoši uzņēmuma juridiskajai adresei vai biroja adresei. Telpu platība nedrīkst būt mazāka par 12 m2;

5) ziņas par sabiedrības amatpersonām:

a) sabiedrības amatpersonu saraksts, kurām ir paraksta tiesības;

b) sabiedrības valdes locekļiem, izpilddirektoriem, un viņu vietniekiem un sabiedrības pilnvarotajām personām jāiesniedz izziņa (pielikums Nr.2) un pases kopija (2. un 3.lpp. kā arī atzīme par pierakstu);

c) vismaz divām pilnvarotajām personām, kuras būtu tiesīgas slēgt līgumu sabiedrības vārdā, jāuzrāda licence profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū (jāiesniedz licences noraksts);

d) sabiedrības pilnvarotajām personām ir jāiesniedz apliecības kopija par valsts valodas prasmi (3.kategorija, saskaņā ar Latvijas Republikas Valodu likumu un LR MK 1992.gada 26.maija lēmumu Nr.189);

e) ar pilnvarotām personām noslēgto darba līgumu kopijas, kuru termiņš nedrīkst beigties ātrāk kā 6 mēnešus pēc dokumentu iesniegšanas. Ja par licencēto personu iesniegtajā izziņā ir norādīts, ka tā ir attiecīgās uzņēmējsabiedrības amatpersona, un norādīti darba līguma termiņi, tad darba līgumu var neiesniegt;

6) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un/vai pilnīgu norēķināšanos ar budžetu.

VID izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk kā pirms mēneša un tai ir jābūt adresētai Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijai;

7) pēdējā darbības gada un kārtējā pusgada vai ceturkšņa pārskati, kas apstiprināti Valsts ieņēmumu dienestā;

8) tirdzniecības starpnieka darbību reglamentējošie iekšējie noteikumi. Ja sabiedrība ir iesniegusi brokeru sabiedrības licenci, tad jāiesniedz tikai ar sertifikātiem veikto darījumu uzskaites kārtība;

9) Bankas apstiprināta uzziņa (par naudas ieguldījumiem) un par dibināšanas, reģistrēto, apmaksāto pamatkapitālu, Uzņēmumu reģistrā iesniegto ziņojumu kopijas par mantisko un/vai intelektuālo ieguldījumu;

10) līguma ar naudas kontu turētāju (banku) kopija (izņemot bankas);

11) izziņa par sabiedrības akcionāriem, kam pieder vairāk nekā 10% balsstiesīgā kapitāla;

12) informācijas par tirdzniecības starpniekam piederošajām daļām citās uzņēmējdarbībās, ja šīs daļas pārsniedz 10% no to pamatkapitāla;

13) to vietu saraksts, kur tiks veiktas operācijas ar sertifikātiem, uzrādot adresi;

14) ja tirdzniecības starpnieka grāmatvedības dokumenti glabājas datoros, jāiesniedz vērtspapīru uzskaites datu bāzes aizsardzības apraksts atbilstoši Ministru kabineta 1994.gada 24.maija noteikumiem Nr.107 "Par valsts nozīmes automatizētajām informācijas sistēmām". Aprakstā jānorāda drošības pasākumi saskaņā ar pievienoto shēmu (pielikums Nr.3): jāiesniedz ekspertu slēdziens par datu bāzes aizsardzības atbilstību aprakstam.

4.2. Bankām un sabiedrībām, kuras ir saņēmušas Finansu ministrijā brokeru sabiedrības licenci, nav jāiesniedz 4.1.9.punktā minētā informācija.

4.3. Tirdzniecības starpniekam nekavējoši jāiesniedz ziņas komisijai par visām izmaiņām un papildinājumiem 4.1.punktā minētajās ziņās.

4.4. Ja tirdzniecības starpnieka vārdā līgumus slēdz personas, kurām nav Finansu ministrijas licences profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū, tirdzniecības starpniekam ir jāiesniedz komisijā apstiprināšanai privatizācijas sertifikātu pirkšanas - pārdošanas tipveida līgums.

5. Kārtība, kādā iesniedzami pieteikumi licences saņemšanai sertifikātu tirdzniecības uzņēmuma uzņēmējdarbības veikšanai

5.1. Sertifikātu tirdzniecības uzņēmuma licences saņemšanai jāiesniedz komisijā šādi dokumenti:

1) Ekonomikas ministrijai adresēts pieteikums licences saņemšanai (pielikums nr.2). Pieteikumā jānorāda visu iesniegto dokumentu saraksts.;

2) uzņēmuma reģistrācijas apliecības noraksts;

3) uzņēmuma statūtu noraksts, kuros jāparedz darījumi ar vērtspapīriem un/vai privatizācijas sertifikātiem;

4) uzņēmuma telpu nomas līgums un iznomātāja īpašuma tiesības apliecinošs dokuments vai uzņēmuma īpašuma tiesības apliecinošs dokuments atbilstoši uzņēmuma juridiskajai adresei vai biroja adresei. Telpu platība nedrīkst būt mazāka par 12 m2;

5) ziņas par sabiedrības amatpersonām;

a) sabiedrības amatpersonu saraksts, kurām ir paraksta tiesības;

b) sabiedrības valdes locekļiem, izpilddirektoriem, viņu vietniekiem un sabiedrības pilnvarotajām personām jāiesniedz izziņa (pielikums Nr.1) un pases kopija (2. un 3. lpp. kā arī atzīme par pierakstu);

c) Vismaz divām pilnvarotajām personām, kuras būtu tiesīgas slēgt līgumu sabiedrības vārdā, jāuzrāda licence profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū (jāiesniedz licences noraksts) un darba līgums, ja tā nav sabiedrības amatpersona;

d) sabiedrības pilnvarotajām personām ir jāiesniedz apliecības kopija par valsts valodas prasmi (3. kategorija, saskaņā ar Latvijas Republikas Valodu likumu un LR MK 1992.gada 26.maija lēmumu Nr.189);

e) ar pilnvarotām personām noslēgtie darba līgumi, kuru termiņš nedrīkst beigties ātrāk kā 6 mēnešus pēc dokumentu iesniegšanas. Ja par licencēto personu iesniegtajā izziņā ir norādīts, ka tā ir attiecīgās uzņēmējsabiedrības amatpersona un norādīti darba līguma termiņi, tad darba līgumu var neiesniegt;

6) Valsts ieņēmumu dienesta izziņa (oriģināls) par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un/vai pilnīgu norēķināšanos ar budžetu.

VID izziņa nedrīkst būt izsniegta agrāk kā pirms mēneša, un tai ir jābūt adresētai Ekonomikas ministrijas licencēšanas komisijai;

7) to vietu saraksts, kur tiks veiktas operācijas ar privatizācijas sertifikātiem, uzrādot adresi.

5.2. Tirdzniecības uzņēmumam nekavējoši jāiesniedz ziņas komisijai par visām izmaiņām un papildinājumiem 5.1.punktā minētajās ziņās.

5.3. Ja tirdzniecības uzņēmuma vārdā līgumus slēdz personas, kurām nav Finansu ministrijas licences profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū, tirdzniecības starpniekam ir jāiesniedz komisijā apstiprināšanai privatizācijas sertifikātu pirkšanas - pārdošanas tipveida līgums.

6. Kārtība, kādā iesniedzams pieteikums licences saņemšanai ieguldījumu konsultantu uzņēmuma uzņēmējdarbības veikšanai

6.1. Ieguldījumu konsultanta licences saņemšanai komisijā jāiesniedz šo noteikumu punktā 5.1. minētie dokumenti.

6.2. Ieguldījumu konsultantu uzņēmumam nekavējoši jāsniedz ziņas par amatpersonu un pilnvarnieku sastāva maiņu, kā arī par katras jaunas darbības vietas (biroja) atklāšanu.

6.3. Ieguldījumu konsultantu uzņēmuma licenci var iegūt, ja ir pagājuši ne mazāk kā 6 mēneši, kopš firmā strādājošais speciālists, kuram ir vismaz 6 mēnešu darba pieredze finansu vai vērtspapīru tirgū, ir saņēmis FM vērtspapīru tirgus speciālista licenci.

6.4. Ja vajadzīgie dokumenti ir iesniegti, saņemot cita starpniecības uzņēmuma licenci, tad tie atkārtoti nav jāiesniedz, bet jāiesniedz izmaiņas iepriekš iesniegtajos. Papildus jāiesniedz jauna Valsts ieņēmuma dienesta izziņa par pilnīgu norēķināšanos ar budžetu.

6.5. Ja ieguldījumu konsultantu uzņēmuma vārdā līgumus slēdz personas, kurām nav Finansu ministrijas licences profesionālai darbībai vērtspapīru tirgū, tirdzniecības starpniekam ir jāiesniedz komisijā apstiprināšanai privatizācijas sertifikātu pirkšanas - pārdošanas tipveida līgums.

7. Licencēšanas komisijas darbība

7.1. Pieteikumi komisijā jāiesniedz Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamentā, un tos reģistrē komisijas atbildīgais sekretārs vai viņa vietnieks šim nolūkam sagatavotā grāmatā pieteikumu secībā.

7.2. Starpniecības uzņēmumu pieteikumus (dokumentus) pieņem licencēšanas komisijas noteiktajos laikos, ne retāk kā divas reizes nedēļā - kopumā ne mazāk kā astoņas stundas.

7.3. Visi dokumenti jāiesniedz 2 eksemplāros, abi dokumentu komplekti - cauršūti un apzīmogoti. Kopīgo ieguldījumu sabiedrībām jāiesniedz vēl viens cauršūts dokumentu komplekts atbilstoši likuma "Par vērtspapīriem" prasībām par ieguldījumu apliecību emisiju. Uz viena no iesniegtajiem dokumentu komplektiem komisijas sekretārs vai viņa vietnieks izdara atzīmi par dokumentu pieņemšanu.

7.4. Kā dokumentu iesniegšanas datumu komisijas sekretārs reģistrē to datumu, kurā uzņēmējsabiedrība ir iesniegusi pēdējo dokumentu.

7.5. Iesniedzot dokumentus, jāuzrāda to oriģināli vai arī jāiesniedz notariāli apstiprinātas kopijas. Komisijas sekretārs pats apliecina tos dokumentus, kuru apjoms ir ne vairāk kā uz 2 lpp. A4 formātā.

7.6. Pēc p.3.1., p.4.1. un p.5.1. minēto dokumentu saņemšanas Privatizācijas departaments nekavējoties pieprasa attiecīgajā Iekšlietu ministrijas (IeM) struktūrvienībā ziņas par punktā 3.1.5., 4.1.5. un 5.1.5. minēto personu sodāmību. Komisija lēmumu par licences piešķiršanu var pieņemt pirms IeM ziņu saņemšanas. Ja iesniegtās ziņas par sodāmību nesaskan ar IeM ziņām, izsniegtā licence ar komisijas lēmumu tiek apturēta un anulēta, ja attiecīgas personas ne vēlāk kā mēneša laikā nav nomainītas.

7.7. Iesniegums par licences vai fonda dibināšanas atļaujas izsniegšanu izskatāms ne ilgāk kā 30 dienu laikā no visu minēto dokumentu saņemšanas un to reģistrēšanas dienas Ekonomikas ministrijā. Šo termiņu var pagarināt vēl par 30 dienām, ja ir nepieciešama iesniegto dokumentu pārbaude.

7.8. Ja iesniegtajos dokumentos nav pietiekamu ziņu jautājuma objektīvai izlemšanai vai arī pilnībā nav nokārtotas saistības ar budžetu, komisija nedēļas laikā nosūta pieteicējam attiecīgu paziņojumu, kurā pieprasa vajadzīgās ziņas un dokumentus.

7.9. Ja 15 dienu laikā pēc minētā paziņojuma izsūtīšanas pieteicējs nav iesniedzis vajadzīgās ziņas vai dokumentus, tad pieteikums netiek izskatīts un iesniegtā dokumentu pakete tiek atdota atpakaļ pieteicējam.

7.10. Ar materiāliem, kas iesniegti sakarā ar licences pieprasījumu, apturēšanu un citiem materiāliem, komisiju pirms sēdes iepazīstina komisijas sekretārs vai viņa vietnieks, izsniedzot katram komisijas loceklim aktu, kurā norādīta katra dokumenta satura atbilstība normatīvajiem aktiem un dokumenta izskatīšanā piedalījušies eksperti.

7.11. Komisijas sēdes tiek sasauktas nepieciešamības gadījumos, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

7.12. Komisijas sēdes sasauc komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieki.

7.13. Komisijas un tās izveidoto darba grupu sēdes tiek protokolētas.

Protokolu paraksta komisijas locekļi, kas piedalījušies komisijas sēdē, sekretārs un tā vietnieks. Materiāli par komisijas darbu glabājas Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamentā. Komisijas sekretāram un tā vietniekam ir visas komisijas locekļu tiesības.

7.14. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse no komisijas locekļiem. Lēmumus komisija pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās līdzīgi, tad noteicošā ir priekšsēdētāja balss.

Ja komisijas sēdē tiek izskatīts jautājums, par kuru ir saņemts komisijas izveidotas darba grupas sēdes protokols, un komisijas lēmuma projekts sakrīt ar darba grupas akceptēto lēmuma projektu, tad balsojumā tiek ieskaitītas arī to komisijas locekļu balsis, kuri nepiedalās komisijas sēdē, bet ir balsojuši darba grupas sēdē.

7.15. Komisijas locekļi, kuri ir attiecīgās sabiedrības amatpersonas, padomes locekļi, kapitāla daļu īpašnieki (2.9. punktā minētajā apmērā) vai darbinieki, paziņo komisijai par ieinteresētību attiecīgā uzņēmuma darbībā, bet nav tiesīgi piedalīties jautājumu izskatīšanā un balsošanā par licences piešķiršanu, apturēšanu vai anulēšanu attiecīgajam starpniecības uzņēmumam.

7.16. Komisija ir tiesīga pieņemts lēmumus:

7.16.1. par licences vai atļaujas izsniegšanu;

7.16.2. par atteikumu izsniegt licenci vai atļauju;

7.16.3. par ieguldījuma apliecību izlaišanas apturēšanu;

7.16.4. par izsniegtās licences vai atļaujas apturēšanu vai anulēšanu;

7.16.5. par izsniegtās licences derīguma termiņa pagarināšanu;

7.16.6. par atteikumu pagarināt izsniegtās licences derīguma termiņu;

7.16.7. par prasību mainīt turētājbanku;

7.16.8. par KIF pārvaldījuma tiesību nodošanu citai sabiedrībai;

7.16.9. par ieguldījumu līguma grozījumu apstiprināšanu;

7.16.10. par atļauju KIF apvienošanai;

7.16.11. citos gadījumos, kuri paredzēti normatīvajos aktos.

7.17. Uz komisijas sēdi, kurā tiek izskatīts jautājums par attiecīgās licences piešķiršanu, komisija var uzaicināt šīs licences vai atļaujas pieprasītāja pilnvaroto pārstāvi. Viņa neierašanās gadījumā jautājumu par licences piešķiršanu var atlikt, paziņojot iesniedzējam jaunu izskatīšanas datumu.

7.18. Pēc pozitīva lēmuma pieņemšanas licence vai protokola izraksts tiek izsniegts 5 darba dienu laikā, ja pieteikuma iesniedzēji ir iesnieguši komisijā kvīti par valsts nodevas samaksu:

1) Kopīgo ieguldījumu sabiedrībām un pirmā KIF dibināšanai - Ls 1000.

2) katra nākošā KIF dibināšanai - Ls 100.

3) tirdzniecības starpniekam - Ls 800.

4) sertifikātu tirdzniecības uzņēmumam - Ls 100.

5) ieguldījums konsultantu uzņēmumu - Ls 100.

7.19. Lai saņemtu licenci, Kopīgo ieguldījumu sabiedrībām un tirdzniecības starpniekiem jāiesniedz izziņa par naudas summas noguldīšanu bankas kontos, kas ir vismaz 10% no apmaksātā pamatkapitāla, uz termiņu, kas nav mazāks par 1 gadu. Šo summu sabiedrība nedrīkst izmantot bez licencēšanas komisijas atļaujas.

7.20. Pēc kopīgo ieguldījumu fonda dibināšanas atļaujas izsniegšanas komisijas sekretārs vai viņa vietnieks izdara attiecīgu atzīmi uz KIS iesniegtā dokumentu komplekta, kas jāiesniedz Finansu ministrijā, un 5 darba dienu laikā nosūta Finansu ministrijai attiecīgo protokola izrakstu.

7.21. Izsniegtās licences, apstiprinātos izsoļu noteikumus un tipveida līgumus reģistrē cauršūtos, numurētos un apzīmogotos reģistrācijas žurnālos.

7.22. Licences tiek numurētas, un licences numurā pirmā zīme ir sekojoša:

1) Tirdzniecības starpnieki - S.

2) Kopīgo ieguldījumu sabiedrība - K.

3) Kopīgo ieguldījumu fondu dibināšanas atļaujas - FP.

4) Sertifikātu tirdzniecības uzņēmumi - U.

Tālāk seko licences kārtas numurs un (aiz svītras) numurs, kas norāda licences darbības gadu.

7.23. Tās uzņēmējsabiedrības, kuras saņēmušas licences sertifikātu tirdzniecībai līdz 22.08.95., bet uz licences nav šifra burta S, tiek pielīdzinātas sertifikātu tirdzniecības uzņēmumam.

8. Licences pagarināšana, apturēšana un anulēšana

8.1. Licences anulēšana vai apturēšana var notikt gadījumos, kad starpniecības uzņēmums ir pārkāpis Ministru kabineta 1995.gada 5.augusta noteikumus Nr.253 "Par starpniecības uzņēmumu darbību ar privatizācijas sertifikātiem" vai citus Latvijas Republikas normatīvos aktus.

8.2. Licence tiek izsniegta uz 1 gadu un pagarināta, ja starpniecības uzņēmuma darbība atbilst normatīvajiem aktiem.

8.3. Komisija var pagarināt izsniegtās licences derīguma termiņu, pamatojoties uz starpniecības uzņēmuma iesniegumu. Iesniegums komisijā jāiesniedz mēnesi pirms licences derīguma termiņa beigšanās.

8.4. Lai varētu pieņemt lēmumu par izsniegtās licences derīguma termiņa pagarināšanu, komisija ir tiesīga pieprasīt no jauna iesniegt atsevišķus 3. līdz 5.punktā minētos dokumentus.

8.5. Komisijai ir pienākums sniegt informāciju laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par licenču piešķiršanu, apturēšanu un anulēšanu.

8.6. KIS licences apturēšanas gadījumā uz licences apturēšanas laiku KIS nodod turētājbankai tiesības rīkoties ar KIF.

8.7. KIS licences anulēšanas gadījumā komisija pieņem lēmumu par KIF pārvaldīšanas vai likvidācijas kārtību.

8.8. Ar licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka un viena komisijas locekļa lēmumu licenci var apturēt uz termiņu līdz 7 dienām, nesasaucot licencēšanas komisiju.

8.9. Licenci var pagarināt ar licencēšanas komisijas priekšsēdētāja vai viņa vietnieka lēmumu, ja visi iesniegtie dokumenti atbilst šo noteikumu prasībām. Šo lēmumu apstiprina nākošajā komisijas sēdē.

9. KIS un KIF likvidācija

9.1. KIS un KIF likvidācijas gadījumā komisija lemj par likvidācijas procedūru pēc visu nepieciešamo KIS un KIF dokumentu izskatīšanas.

9.2. Nepieciešamības gadījumā komisija rīko konkursu jauna KIS izraudzīšanai, kuram nodod KIF pārvaldīšanu.

9.3. KIF likvidācijas gadījumā komisija var pagarināt atlīdzības izmaksas termiņus KIS, turētājbankai, ieguldījuma apliecību īpašniekiem.

10. Starpniecības uzņēmumu pārbaudes

10.1. Starpniecības uzņēmumu pārbaudes var veikt licencēšanas komisijas locekļi, Ekonomikas ministrijas Privatizācijas departamenta darbinieki un Informācijas centra darbinieki, kurus ir pilnvarojusi komisija.

10.2. Katra pārbaude jāveic vismaz diviem cilvēkiem, no kuriem vismaz vienam ir jāpārstāv komisija, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Latvijas Bankas un/vai Monopoldarbības uzraudzības komitejas pārstāvjus.

10.3. Starpniecības uzņēmumu pārbaudes rezultāti tiek fiksēti aktā, kuru paraksta pārbaudītāji un starpniecības uzņēmuma pilnvarots pārstāvis.

10.4. Pārbaudes rezultāti tiek izskatīti nākošajā komisijas sēdē. Attiecīgi pārbaudes akti un komisijas lēmumi tiek reģistrēti šim nolūkam sagatavotā grāmatā.

 

NOTEIKUMU "PAR STARPNIECĪBAS UZŅĒMUMU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU TIRGŪ LICENCĒŠANU UN UZRAUDZĪBU" (PIELIKUMS Nr.1)

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Licencēšanas komisijai

SPECIĀLAS ATĻAUJAS (LICENCES) IZSNIEGŠANAS PIETEIKUMS

 _________________________________________________________________________
                               (uzņēmējdarbības nosaukums)
  _________________________________________________________________________
                                   (juridiskā adrese, tālr.)
 _________________________________________________________________________
                                       (biroja adrese)
 lūdz izsniegt speciālo atļauju (licenci)
 _________________________________________________________________________
                                (uzņēmējdarbības veids)
   Pieteikuma iesniedzējs  _____________________________________________
                                 (vārds, uzvārds un ieņemamais amats)
 _________________________________________________________________________

Pielikumā pievienoto dokumentu saraksts

 Datums               _____________________________________
                                (pieteikuma iesniedzēja paraksts)

NOTEIKUMU "PAR STARPNIECĪBAS UZŅĒMUMU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU TIRGŪ LICENCĒŠANU UN UZRAUDZĪBU" (PIELIKUMS Nr.2)
                 IZZIŅA

 1. Izsniegta ____________________________________________________________
                 (vārds, uzvārds)
 2. Ieņemamais amats _____________________________________________________
 3. Personas kods ________________________________________________________
 4. Dzīves vieta _________________________________________________________
 5. Pavalstniecība _______________________________________________________
 6. Izglītība ____________________________________________________________
 7. Vai ir jau bijusi sodāmība ___________________________________________

Pielikumā: Pases kopija (2. un 3.lpp., kā arī lpp. ar pēdējo pieraksta atzīmi).

Izziņas pareizību ar pierakstiem apliecina izziņas saņēmējs un padomes vai valdes priekšsēdētājs.

 

NOTEIKUMU "PAR STARPNIECĪBAS UZŅĒMUMU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU TIRGŪ LICENCĒŠANU UN UZRAUDZĪBU" (PIELIKUMS Nr.3)

Par informācijas sistēmas drošības pasākumiem

Drošības sistēmas mērķi:

* novērst, ierobežot un reģistrēt postījumus, kuri nodarīti organizācijas darbību ietekmējošiem datiem vai pašai organizācijai;

* radīt iespēju atjaunot visus bojātos sistēmas elementus;

* panākt aizsardzības un drošuma pasākumu atbilstību pastāvošajām briesmām saskaņā ar normālas vides izvirzītajām prasībām;

* organizācijas vadītājiem un sistēmas administratoriem jāpiekrīt drošības noteikumiem;

* ar drošības noteikumiem jāiepazīstina visi sistēmas lietotāji un viņiem tie jāapliecina ar savu parakstu.

Drošības pamatprasības (lai aizsargātu un nepieļautu loģisko datu nesankcionētu lietošanu, t.i., datu izmainīšanu un apskatīšanu):

* izvērsta privilēģiju sadale lietotājiem (privilēģiju sadali nodrošina paroļu sistēma, kurā katram lietotājam zināmas tikai tās paroles, ko viņš drīkst zināt);

* paroļu izmantošana, startējot datoru vai uzsākot darbu ar sistēmas datiem;

* lietotāju uzraudzības organizācija;

* datu integritātes kontrole;

* rezerves kopiju veidošana un datu atjaunošana;

* slepenība;

* iekārtu kontrole;

* programmatūras kontrole.

Katrs lietotājs identificējams ar:

* lietotāja identifikatoru;

* lietotāja personīgo paroli.

Personālo datoru datu aizsardzībai jāaptver:

- sistēmas regulāra testēšana (tehnisko elementu, datu nesēju regulāra pārbaude);

- vēlama bezpārtraukuma elektrobarošanas avotu izmantošana;

- pretvīrusu aizsardzības obligāts lietojums;

- jaunu programmatūras produktu sākotnējā testēšana uz datoriem, kuri nesatur unikālu informāciju.

Sistēmā drīkst instalēt tikai licencētu programmatūru.

Lokālajos tīklos vislielākā vērība jāveltī servera un tajā esošo datu drošībai:

* serverī esošo datu nodrošināšana pret zudumiem:

- spoguļdisku lietošana;

- datu integritātes kontroles līdzekļu lietojums;

* datu regulāra kopēšana uz ārējiem datu nesējiem saskaņā ar iepriekš izstrādātu grafiku un metodiku;

* datu kopiju glabāšana drošā vietā atsevišķi no servera;

* sistēmas regulāra testēšana (tehnisko elementu, datu nesēju regulāra pārbaude);

* bezpārtraukuma elektrobarošanas avotu obligāta izmantošana;

* pretvīrusu aizsardzības obligāts lietojums;

* jaunu programmatūras produktu sākotnējā testēšana uz datoriem, kuri nesatur unikālu informāciju;

* tikai licencētu programmatūru instalēšana sistēmā (to drīkst darīt vienīgi pilnvarota persona).

Aizsardzība pret nesankcionētu piekļūšanu piekļūšanu serveriem:

* fiziskas piekļuves ierobežojums serverim, (pie tā drīkst piekļūt tikai pilnvarotas personas, tā klaviatūrai un kontroles slēdžiem jābūt nepieejamiem gadījuma personām;

* obligāts paroļu lietojums un sistēmas izmantotāju darbības ierobežojumi atbilstoši katra tiesībām;

* lietotāju un to grupu tiesību pārdomāta izmantošanas organizācija un darbības kontrole.

 

EM NOTEIKUMU "PAR STARPNIECĪBAS UZŅĒMUMU UZŅĒMĒJDARBĪBAS PRIVATIZĀCIJAS SERTIFIKĀTU TIRGŪ LICENCĒŠANU UN UZRAUDZĪBU" (PIELIKUMS Nr.4)

Kopējo ieguldījumu fonda apliecību emisijas pārskats

1. Emitenta pilns nosaukums

2. Juridiskā adrese, tālrunis

3. Fonda nosaukums, emisijas reģistrācijas numurs

4. Galvenie dati par ieguldījumu apliecībām un emisijas gaitu dibināšanas periodā:

4.1. Noslēgtie līgumi:

a) līgumu slēgšanas, uzsākšanas un pārtraukšanas datums

b) fonda daļu skaits

c) personu skaits

4.2. Apmaksāto fonda daļu skaits:

a) fiziskās personas

b) juridiskās personas

c) tai skaitā Kopīgo ieguldījumu sabiedrība

4.3. Ieguldītāju skaits:

a) juridiskās personas

b) fiziskās personas

4.4. Emisijas rezultātā sabiedrības kontos pārskaitīto sertifikātu skaits un naudas summa (Ls)

4.5. Saņemtie dibināšanas pieskaitījumi, ieskaitot emisijas uzcenojumu latos un sertifikātos

4.6. Emisijas uzcenojums, kāds iegūts realizējot Ieguldījumu apliecības virs to nominālvērtības, tā apjoms un izlietojums.

5. Dati par juridiskajām personām (bankas, akciju sabiedrības), kuras piedalās Ieguldījumu apliecību izvietošanā:

- pilns nosaukums,

- juridiskā adrese,

- ziņas par attiecīgajām licencēm,

- to darbības raksturs izvietošanas procesā.

6. Izmaksāto dividenšu apjoms no emisijas sākuma

  Pārskata  sastādītājs   (vārds,   uzvārds,   ieņemamais  amats
uzņēmējsabiedrībā)                                     paraksts
  KIS valdes priekšsēdētājs                (z.v.)          paraksts
  Turētājbankas pilnvarots pārstāvis        (z.v.)          paraksts

Datums

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par starpniecības uzņēmumu uzņēmējdarbības privatizācijas sertifikātu tirgū licencēšanu Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ekonomikas ministrija Veids: rīkojums Numurs: 193Pieņemts: 03.11.1995.Stājas spēkā: 03.11.1995.Zaudē spēku: 09.07.1997.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 173, 08.11.1995.
Saistītie dokumenti
 • Zaudējis spēku ar
 • Grozītais
 • Tiesību akti, kuriem maina statusu
205239
03.11.1995
85
0
 • Twitter
 • Facebook
 • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)