Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ārlietu ministrijas dienesta informācija Nr.41/104-583

Rīgā 2010.gada 9.februārī

Par tehniskās vienošanās spēka zaudēšanu un saprašanās memoranda spēkā stāšanos

Ārlietu ministrija informē, ka:

1. pamatojoties uz Lietuvas Republikas Bruņoto spēku paziņojumu un saskaņā ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas tehniskās vienošanās par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā 7.pantu 2009.gada 29.oktobrī ir zaudējusi spēku Latvijas Republikas Aizsardzības ministrijas un Lietuvas Republikas Nacionālās aizsardzības ministrijas tehniskā vienošanās par ieguldījumu uzņemošās valsts atbalsta sniegšanā gaisa telpas patrulēšanas operācijai Viļņas lidostā (parakstīta Viļņā 2007.gada 7.novembrī, apstiprināta ar 2007.gada 23.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.717, publicēta "Latvijas Vēstnesī" Nr.196, 2007.gada 6.decembrī);

2. 2010.gada 29.janvārī stājās spēkā Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības saprašanās memorands par Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmu (parakstīts Rīgā 2010.gada 29.janvārī, apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 12.janvāra noteikumiem Nr.26).

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores p.i. I.Bīlmane

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS UN AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU VALDĪBAS SAPRAŠANĀS MEMORANDS PAR FULBRAITA AKADĒMISKĀS APMAIŅAS PROGRAMMU

Latvijas Republikas valdība un Amerikas Savienoto Valstu valdība (turpmāk tekstā kopā sauktas "Dalībnieki" un atsevišķi "Latvijas Dalībnieks" un "ASV Dalībnieks");

ņemot vērā ilgstošo veiksmīgo sadarbību izglītības un zinātnes jomā;

ņemot vērā mērķus, kas ir noteikti 2006.gada 21.jūnijā Vīnē parakstītajā Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Amerikas Savienotajām Valstīm, ar ko atjauno programmu sadarbībai augstākās izglītības un profesionālās izglītības un apmācības jomā;

tiecoties attīstīt sadarbību starp Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu izglītības, zinātnes un pētniecības institūcijām, papildus veicinot savstarpējo sapratni un draudzību starp abām mūsu tautām;

vienojās par turpmāko:

1.pants

Šī Saprašanās memoranda koordinators Latvijas Republikas vārdā ir Izglītības un zinātnes ministrija (vai nozīmēts Latvijas pārstāvis) un Amerikas Savienoto Valstu vārdā - Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības Rīgā Preses un kultūras nodaļa (vai ASV vēstniecības iecelts pārstāvis).

2.pants

Šī Saprašanās memoranda mērķis ir stiprināt un attīstīt saites starp Dalībniekiem Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas īstenošanas procesā izglītības, zinātnes un pētniecības jomā, pamatojoties uz savstarpēji izdevīgiem apstākļiem.

3.pants

Īstenojot šo Saprašanās memorandu, Dalībnieki paredz informācijas apmaiņu par katras valsts izglītības iestāžu, zinātnisko un pētniecības institūciju piedalīšanos Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmā, lai noteiktu savas izglītības, zinātnes un pētniecības prioritārās vajadzības.

4.pants

Dalībnieki paredz, ka viņu piedalīšanās Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmā veicinās izglītības iestāžu, zinātnisko un pētniecības institūciju sadarbību abās valstīs un rosinās akadēmiskās jomas speciālistu, zinātnieku, pedagogu un studentu kvalifikācijas pilnveidošanu un kopīgu zinātniski pētniecisku projektu izstrādi.

5.pants

Izpildot šo Saprašanās memorandu, ASV Dalībnieks paredz koordinēt Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas administrēšanu Latvijas Republikā, organizēt sākotnējo kandidātu atlasi programmai, kā arī zinātniskās un apmācības aktivitāšu attīstību, un izzināt nepieciešamību pēc papildus akadēmiskajām apmaiņām. Kandidātu atlase notiek atklāti, izvērtējot kandidātu sasniegumus un ievērojot Dž. Viljama Fulbraita Ārzemju stipendiju padomes noteiktos principus.

6.pants

Katru gadu ASV Dalībnieks paredz izvirzīt Latvijas Republikas augstākās izglītības iestāžu studentus studijām Amerikas Savienoto Valstu augstskolās un koordinēt Amerikas Savienoto Valstu studentu nosūtīšanu uz Latvijas Republikas zinātniskajām institūcijām un izglītības iestādēm studiju, pētnieciskās vai akadēmiskās stažēšanās nolūkā.

7.pants

Katru gadu ASV Dalībnieks paredz izvirzīt zinātniekus no Latvijas Republikas, lai lasītu lekcijas un (vai) veiktu pētniecību Amerikas Savienoto Valstu augstskolās un zinātniskajās institūcijās, un koordinēt Amerikas Savienoto Valstu zinātnieku nosūtīšanu uz Latvijas Republikas zinātniskajām institūcijām un izglītības iestādēm uz laiku no trīs (3) līdz desmit (10) mēnešiem, lai nodarbotos ar pētniecību vai apmācību.

8.pants

Katru gadu ASV Dalībnieks paredz izvirzīt Latvijas Republikas vidusskolu skolotājus, lai piedalītos profesionālās attīstības un apmaiņas programmās Amerikas Savienotajās Valstīs.

9.pants

ASV Dalībnieks paredz koordinēt Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas finansēšanu un īstenošanu Latvijas Republikā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Amerikas Savienoto Valstu Valsts departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs ("ECA") piešķir stipendijas, uzturlīdzekļus, ceļojuma izdevumus un veselības apdrošināšanu studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem, kas piedalās Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmā atkarībā no pieejamajiem līdzekļiem.

10.pants

Izpildot šo Saprašanās memorandu, Latvijas Dalībnieks saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un citiem tiesību aktiem, paredz rosināt valsts pārvaldes un izglītības iestādes, zinātniskās un pētniecības institūcijas radīt vislabvēlīgākos apstākļus Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas īstenošanai Latvijas Republikā.

11.pants

Latvijas Dalībnieks paredz nodrošināt savlaicīgu uzturēšanās atļauju un citu dokumentu apstiprināšanu un izsniegšanu, kas nepieciešami studentiem, pasniedzējiem un pētniekiem (un laulātajiem un apgādājamajiem, kuri viņus pavada), lai piedalītos Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmā Latvijas Republikā.

12.pants

Uzņemot Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas dalībniekus, Latvijas Dalībnieks paredz sadarboties ar savām izglītības iestādēm, zinātniskajām un pētniecības institūcijām; nodrošināt ar atbilstošām telpām un aprīkojumu, kas nepieciešams akadēmiskajai pētniecībai; nepieciešamības gadījumā norīkot zinātniskos vadītājus; nodrošināt piekļuvi uzņemošo institūciju bibliotēkām un arhīviem; un ļaut dalībniekiem apmeklēt mācību programmas, kursus, lekcijas un seminārus pēc viņu izvēles.

13.pants

Latvijas Dalībnieks paredz veicināt turpmāku sadarbību ar Amerikas Savienoto Valstu Dalībnieku, tiecoties panākt papildu resursu piešķiršanu Fulbraita akadēmiskās apmaiņas programmas stipendijām Latvijas studentiem un zinātniekiem jomās, kurās Latvijai ir īpašas intereses. Vienošanās par šādām iespējām tiek izstrādātas atsevišķi.

14.pants

Dalībnieki paredz, ka šajā Saprašanās memorandā plānotās akadēmiskās apmaiņas tiks īstenotas saskaņā ar katrā valstī spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz līdzekļu pieejamību.

15.pants

Dalībnieki paredz apmainīties ar informāciju par šī Saprašanās memoranda īstenošanu un jebkādus strīdus vai domstarpības risināt draudzīgi savstarpējo konsultāciju vai sarunu ceļā.

16.pants

1. Šis Saprašanās memorands stājas spēkā brīdī, kad to parakstījuši abi Dalībnieki, un ir spēkā trīs (3) gadus.

2. Šis Saprašanās memorands var tikt rakstiski grozīts ar Dalībnieku abpusēju piekrišanu.

3. Katrs Dalībnieks var jebkurā laikā izbeigt šī Saprašanās memoranda darbību, par to iepriekš rakstiski informējot otru Dalībnieku. Dalībniekam, kas vēlas izbeigt savu dalību, vismaz sešus (6) mēnešus iepriekš rakstiski jāinformē otru Dalībnieku par savu nodomu.

Parakstīts Rīgā divos eksemplāros 2010.gada 29.janvārī latviešu un angļu valodā.

Latvijas Republikas valdības vārdā
Tatjana Koķe
Izglītības un zinātnes ministre
Amerikas Savienoto Valstu valdības vārdā
Judith Gail Garber
 Ārkārtējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA ON THE FULBRIGHT ACADEMIC EXCHANGE PROGRAM

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the United States of America (hereinafter jointly referred to as "the Participants" and, in the singular, as "Latvian Participant" and "U.S. Participant");

Noting the continuing successful cooperation in the area of education and science;

Considering the purposes set forth in the Agreement Between the European Community and the United States of America Renewing a Program of Cooperation in Higher Education and Vocational Education and Training signed in Vienna on June 21, 2006; and

Seeking to develop cooperation between educational, scientific, and research institutions of the Republic of Latvia and the United States of America, in addition to promoting mutual understanding and friendship between our two nations;

Have reached the following understanding:

Section 1

The coordinator of this Memorandum of Understanding on behalf of the Republic of Latvia is the Ministry of Education and Science (or the designated Latvian representative), and on behalf of the United States of America, the Public Affairs Section of the U.S. Embassy in Riga (or designated U.S. Embassy representative).

Section 2

The purpose of this Memorandum of Understanding is to strengthen and develop ties between the Participants in the process of implementing the Fulbright Academic Exchange Program in education, science and research based on circumstances that are mutually beneficial.

Section 3

In executing this Memorandum of Understanding, the Participants plan to exchange information about the participation of each country's educational, scientific, and research institutions in the Fulbright Program in order to prioritize their educational, scientific, and research needs.

Section 4

The Participants intend for their participation in the Fulbright Academic Exchange Program to stimulate the cooperation of educational, scientific and research institutions in both countries and encourage improvement in the qualifications of academic professionals, scholars, educators and students, and the promotion of common scientific research projects.

Section 5

In carrying out this Memorandum of Understanding, the U.S. Participant intends to coordinate the management of the Fulbright Academic Exchange Program in the Republic of Latvia, organize the primary selection of candidates for the Program, as well as the development of scientific and teaching activities, and investigate the need for additional academic exchanges. Selection of candidates will be open and merit-based, adhering to principles established by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board.

Section 6

Each year, the U.S. Participant intends to nominate students from higher educational institutions of the Republic of Latvia to study at U.S. universities and to coordinate the sending of U.S. students to academic and educational institutions in the Republic of Latvia for study, research, or academic internships.

Section 7

Each year, the U.S. Participant intends to nominate scholars from the Republic of Latvia to lecture and/or conduct research at U.S. universities and scientific institutions and to coordinate the sending of U.S. scholars to academic and educational institutions in the Republic of Latvia for three (3) to ten (10) months of research or instruction.

Section 8

Each year, the U.S. Participant intends to nominate secondary school teachers from the Republic of Latvia to participate in professional development and exchange programs in the United States.

Section 9

The U.S. Participant intends to coordinate the funding and implementation of the Fulbright Academic Exchange Program in the Republic of Latvia and in the United States of America. The U.S. Department of State`s Bureau of Educational and Cultural Affairs ("ECA") should fund stipends, living allowances, travel costs, and health insurance to students, lecturers, and researchers participating in the Fulbright Academic Exchange Program, depending on the availability of funds.

Section 10

In carrying out this Memorandum of Understanding, the Latvian Participant adhering to laws and other legal acts that are valid in the Republic of Latvia, intends to encourage governmental, educational, scientific, and research institutions to provide the most favorable conditions for the implementation of the Fulbright Academic Exchange Program in the Republic of Latvia.

Section 11

The Latvian Participant intends to ensure the timely approval and issuance of residency permits and other legal documentation necessary for students, lecturers, and researchers (and their accompanying spouses and dependents) to participate in the Fulbright Academic Exchange Program in the Republic of Latvia.

Section 12

The Latvian Participant intends to work with its educational, scientific, and research institutions receiving participants in the Fulbright Academic Exchange Program: to provide adequate work space and equipment required for academic research; to assign advisers as needed; to grant access to libraries and archives of the host institutions; and to allow participants to attend programs, courses, lectures, and seminars of their choice.

Section 13

The Latvian Participant intends to strive to further cooperation with the United States by seeking the allocation of additional resources for Fulbright scholarships for Latvian students and scholars in fields of special interest for Latvia. Arrangements for such opportunities should be worked out separately.

Section 14

The Participants intend that the academic exchanges foreseen in this Memorandum of Understanding would be implemented in accordance with the valid laws and regulations of each country, including those concerning the availability of funds.

Section 15

The Participants intend to exchange information about the implementation of this Memorandum of Understanding and to resolve any disputes or ambiguities amicably through consultation or negotiation between them.

Section 16

1. This Memorandum of Understanding is intended to commence upon its signing by both Participants and to continue for a period of three (3) years.

2. This Memorandum of Understanding may be modified in writing by the mutual consent of the Participants.

3. This Memorandum of Understanding may, at any time, be discontinued by one of the Participants upon informing the other Participant in writing. The Participant wishing to discontinue its participation should provide the other Participant with at least six (6) months' written notice in advance of its intent to do so.

SIGNED at Riga, in duplicate this 29 day of January 2010 in the Latvian and English languages.

For the Government of the Republic of Latvia
Tatjana Koķe

Minister of Education and Science

For the Government of the United States of America
Judith Gail Garber

Ambassador  Extraordinary and Plenipotentiary to the Republic of Latvia

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tehniskās vienošanās spēka zaudēšanu un saprašanās memoranda spēkā stāšanos Izdevējs: Ārlietu ministrija Veids: informācija Numurs: 41/104-583Pieņemts: 09.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 26, 16.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
205159
2537
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"