Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr.125

Rīgā 2010.gada 9.februārī (prot. Nr.7 29.§)

Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
26.panta pirmo daļu un 27.panta trešo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas un draudu novēršanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2007, 100.nr.; 2009, 157.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 25.punktā vārdus "veic laboratorisko izmeklēšanu" ar vārdiem "ņem paraugus un nosūta laboratoriskai izmeklēšanai".

2. Aizstāt 32.10.apakšpunktā vārdus "veic laboratorisko izmeklēšanu, nosakot" ar vārdiem "ņem paraugus un nosūta laboratoriskai izmeklēšanai, lai noteiktu".

3. Aizstāt 89.2.apakšpunktā vārdus "veic laboratoriskus izmeklējumus slimības diagnostikas rokasgrāmatā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "ņem paraugus un nosūta laboratoriskai izmeklēšanai saskaņā ar diagnostikas rokasgrāmatā noteikto kārtību".

4. Papildināt noteikumus ar 187.1, 187.2 un 187.3 punktu šādā redakcijā:

"187.1 Dienests slimības atklāšanā sadarbojas ar individuāliem medniekiem, savvaļas putnu aizsardzības un mednieku biedrībām un nodibinājumiem, kuri nekavējoties ziņo dienesta teritoriālajai struktūrvienībai par visiem mirstības pieauguma vai nozīmīgiem savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, saslimšanas gadījumiem.

187.2 Pēc šo noteikumu 187.1 punktā minētā ziņojuma saņemšanas dienests veic izmeklēšanu, lai atklātu putnu saslimšanas un mirstības cēloni, un ņem paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem no mirušajiem putniem, kā arī no putniem, kas ir bijuši saskarē ar tiem.

187.3 Ja šo noteikumu 187.2 punktā minētajos laboratoriskajos izmeklējumos ir iegūti pozitīvi rezultāti attiecībā uz augsti patogēnu slimības ierosinātāju, dienests par šo faktu informē Eiropas Komisiju."

5. Papildināt noteikumus ar XVIII1 nodaļu šādā redakcijā:

"XVIII.1 Bioloģiskās drošības pasākumi, lai mazinātu risku pārnest augsti patogēno slimības ierosinātāju no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem

188.1 Lai mazinātu augsti patogēnā slimības ierosinātāja pārnešanas risku no savvaļas putniem uz mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem, dienests veic ierobežojošus pasākumus slimības īpaši apdraudētos apgabalos -nosaka teritoriju, kurā aizliedz pārvietot mājputnus un citus nebrīvē turētus putnus, kā arī veikt jebkādas darbības ar putniem, kas veicina slimības izplatību, tostarp tirdzniecību, izstāžu un skašu rīkošanu, ņemot vērā šādus kritērijus un riska faktorus:

188.1 1. novietnes atrodas gājputnu migrācijas ceļu joslā, jo īpaši tur, kur šie putni lido no Vidusāzijas, Austrumāzijas, Kaspijas jūras un Melnās jūras apgabaliem, Vidējiem Austrumiem un Āfrikas;

188.1 2. attālumu no novietnes līdz mitrājiem, dīķiem, purviem, ezeriem vai upēm, kur mēdz pulcēties migrējošie ūdensputni;

188.1 3. novietne atrodas apgabalā, kurā ir liels gājputnu, jo īpaši migrējošo ūdensputnu, blīvums;

188.1 4. mājputnus vai citus nebrīvē turētus putnus tur āra aplokos vai citās vietās, kurās pilnībā nevar novērst mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu saskari ar savvaļas putniem;

188.1 5. novietne atrodas apgabalā, kurā ir liels mājputnu novietņu blīvums;

188.1 6. intensīva mājputnu un citu nebrīvē turētu putnu, transportlīdzekļu un personu kustība vienā novietnē un no novietnes uz novietni, kā arī cita tieša vai netieša saskare starp novietnēm.

188.2 Ja epizootoloģiskā situācija pasliktinās (ir konstatēti putnu saslimšanas gadījumi), papildus šo noteikumu 188.1 punktā minētajiem ierobežojošiem pasākumiem veic šādus pasākumus:

188.2 1. aizliedz tiešu un netiešu saskari starp savvaļā dzīvojošiem putniem (īpaši ūdensputniem) un mājputniem (īpaši pīlēm un zosīm);

188.2 2. nosaka mājas pīļu un zosu nošķiršanu no pārējiem mājputniem.

188.3 Dienests izveido un ievieš agrīnās konstatācijas sistēmu - ziņošanas sistēmu par pazīmēm, kuras novēro mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu ganāmpulkā tajos apgabalos, kas noteikti par slimības īpaši apdraudētiem,  ja šajos apgabalos pastāv liela slimības izplatīšanās iespēja.

188.4 Dienests kontroli mājputnu novietnēs veic saskaņā ar normatīvo aktu par dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības gada programmu.

188.5 Izmantojot agrīnās konstatācijas sistēmu, mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu īpašnieki nekavējoties ziņo dienesta teritoriālajai struktūrvienībai:

188.5 1. par barības un ūdens patēriņa samazināšanos vairāk nekā par 20 %;

188.5 2. par dējības samazināšanos vairāk nekā par 5 %, ja to novēro ilgāk par divām dienām;

188.5 3. ja mājputnu vai citu nebrīvē turētu putnu mirstība nedēļas laikā pārsniedz 3 %;

188.5 4. ja mājputniem vai citiem nebrīvē turētiem putniem parādās jebkuras klīniskās pazīmes vai pēc nāves konstatē audu bojājumus, kas rada aizdomas par saslimšanu ar putnu gripu.

188.6 Teritorijā, kas, ņemot vērā šo noteikumu 188.1 punktā minētos kritērijus un riska faktorus, ir identificēta kā slimības īpaši apdraudētais apgabals, ir aizliegtas šādas darbības:

188.6 1. mājputnu turēšana ārā;

188.6 2. ārā esošu ūdenskrātuvju izmantošana mājputniem;

188.6 3. ūdens piegāde mājputniem no virszemes ūdenstilpēm, pie kurām var piekļūt savvaļas putni;

188.6 4. zosveidīgo un tārtiņveidīgo putnu izmantošana par pievilinājumu putnu medībās.

188.7 Slimības īpaši apdraudētajā apgabalā ir aizliegts rīkot mājputnu un citu putnu tirgus, skates, izstādes, sacensības un kultūras pasākumus ar putnu piedalīšanos, ja vien dienests nav izvērtējis epizootoloģisko situāciju un atzinis to par pietiekami drošu minēto pasākumu rīkošanai.

188.8 Slimības īpaši apdraudētajā apgabalā, ja dienests ir izvērtējis epizootoloģisko situāciju un atzinis to par pietiekami drošu no slimības izplatīšanās viedokļa, ir atļauts:

188.8 1. mājputnus turēt ārā, ja tos baro un dzirdina telpās vai zem nojumes, kas ir pietiekami liela, lai atturētu savvaļas putnus no nolaišanās un novērstu savvaļas putnu saskari ar mājputniem paredzēto barību un ūdeni;

188.8 2. izmantot ārā esošās ūdenskrātuves, ja tās nepieciešamas, lai nodrošinātu konkrētu mājputnu labturību, un ir pietiekami pasargātas no savvaļas ūdensputniem;

188.8 3. piegādāt ūdeni no virszemes ūdenstilpēm, kurām var piekļūt savvaļas ūdensputni, to atbilstoši apstrādājot, lai inaktivētu iespējamo slimības ierosinātāju;

188.8 4. izmantot putnus medībās, ja ievēro šo noteikumu 188.9 punktā noteiktās prasības.

188.9 Pievilinātājus putnus atļauts izmantot medībās, ja tiek ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

188.9 1. to dara dienestā reģistrēti pievilinātāju putnu īpašnieki, kuriem dienests izsniedzis atļauju šo putnu izmantošanai medībās slimības īpaši apdraudētajā apgabalā. Medības organizē dienesta uzraudzībā, un medību laikā apmācīti mednieki no nomedītajiem putniem ņem paraugus laboratoriskajiem izmeklējumiem, lai noteiktu slimības ierosinātāja klātbūtni, saskaņā ar normatīvo aktu par dzīvnieku infekcijas slimību valsts uzraudzības gada programmu;

188.9 2. medības organizē saskaņā ar šādiem bioloģiskās drošības pasākumiem:

188.9 2.1. pievilinātājus putnus pirms izmantošanas apgredzeno;

188.9 2.2. īpašnieks izveido pievilinātāju putnu uzraudzības sistēmu;

188.9 2.3. īpašnieks uzrauga pievilinātāju putnu veselības stāvokli un ziņo par saslimšanu dienesta teritoriālajai struktūrvienībai. Ja konstatēti pievilinātāju putnu nāves gadījumi, pilnvarots veterinārārsts ņem paraugus laboratoriskai izmeklēšanai slimības ierosinātāja klātbūtnes noteikšanai. Laboratoriskos izmeklējumus slimības ierosinātāja klātbūtnes noteikšanai ņem arī medību sezonas beigās;

188.9 2.4. pievilinātājus putnus pilnībā nošķir no mājputniem un citiem nebrīvē turētiem putniem;

188.9 2.5. transportlīdzekļus, ko izmanto pievilinātāju putnu pārvadāšanai uz izvietošanas vietām, tīra un dezinficē pēc katras lietošanas reizes;

188.9 2.6. pievilinātājus putnus pārvieto tikai medību nolūkos un nepieļauj pievilinātāju putnu saskari ar atklātiem ūdeņiem;

188.9 2.7. īpašnieks izstrādā un īsteno labas bioloģiskās drošības prakses pamatnostādnes, kurās ietver šo noteikumu 188.9 2.1., 188.9 2.2., 188.9 2.3., 188.9 2.4., 188.9 2.5. un 188.9 2.6.apakšpunktā minētos nosacījumus;

188.9 2.8. īpašnieks izveido pārskatu, kurā apkopo informāciju par šo noteikumu 188.9 2.1., 188.9 2.2. un 188.9 2.3.apakšpunktā minēto bioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu.

188.10 Šo noteikumu 188.9 1.apakšpunktā minētās atļaujas pievilinātāju putnu izmantošanai dienests izsniedz, ja riska novērtēšanas rezultāti garantē labvēlīgu iznākumu un ir veikti bioloģiskās drošības pasākumi, kas ļauj izvairīties no slimības iespējamās izplatīšanās.

188.11 Pirms pievilinātāju putnu izmantošanas atļaujas izsniegšanas dienests Eiropas Komisijā iesniedz riska novērtējumu un informāciju par ieviestajiem bioloģiskās drošības pasākumiem, kas veikti atbilstoši šo noteikumu 188.9 2.apakšpunktā minētajām prasībām. Dienests katru mēnesi ziņo Eiropas Komisijai par bioloģiskās drošības pasākumiem, kas noteikti šo noteikumu 188.9 2.apakšpunktā."

6. Papildināt noteikumus ar 190.punktu šādā redakcijā:

''190. Šo noteikumu 187.1, 187.2 , 187.3, 188.1, 188.2, 188.3, 188.4, 188.5, 188.6, 188.7, 188.8, 188.9, 188.10 un 188.11 punkts ir spēkā līdz 2010.gada 31.decembrim.''

Ministru prezidents V.Dombrovskis 

Zemkopības ministra vietā - izglītības un zinātnes ministre T.Koķe

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 19.jūnija noteikumos Nr.405 "Putnu gripas uzliesmojuma likvidēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 125Pieņemts: 09.02.2010.Stājas spēkā: 13.02.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 25, 12.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
205066
13.02.2010
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"