Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā

Izdarīt Biedrību un nodibinājumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 23.nr.; 2004, 20.nr.; 2006, 24.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 6.panta trešo daļu pēc vārda "reģistrā" ar vārdiem "vai citos reģistra iestādes reģistros".

2. Izslēgt 14.panta otrās daļas trešo teikumu.

3. 15.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "un parakstīti statūti";

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

"7) ziņas par biedrības vai nodibinājuma publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu, darbības izbeigšanu, turpināšanu, biedrības vai nodibinājuma maksātnespējas procesa pasludināšanu un izbeigšanu, likvidāciju un reorganizāciju;";

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) ziņas par administratora iecelšanu maksātnespējas procesa lietā, norādot administratora vārdu, uzvārdu, personas kodu un sertifikāta numuru;".

4. 16.pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitļus un vārdus "(52.panta trešā daļa, 95.panta ceturtā daļa un 102.pants)" ar skaitli un vārdiem "(95.panta ceturtā daļa)";

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Visus ieraksta izdarīšanai nepieciešamos dokumentus un citus likumā noteiktos dokumentus reģistra iestādei iesniedz papīra formā vai elektroniski. Ja pieteikumu iesniedz elektroniski, izmanto reģistra iestādes mājaslapā internetā pieejamo speciālo tiešsaistes formu."

5. Izteikt 17.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikumu par biedrības vai nodibinājuma ierakstīšanu reģistrā paraksta visi dibinātāji vai vismaz divas dibināšanas sapulcē pilnvarotas personas, bet attiecībā uz testamentāro nodibinājumu - testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis."

6. Izteikt 26.panta otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

"3) katra valdes locekļa rakstveida piekrišanu būt par valdes locekli."

7. Izteikt 33.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajām pārvaldes institūcijām statūtos var paredzēt pārstāvju sapulci (41.pants), kā arī citas pārvaldes institūcijas, nosakot to izveides kārtību un kompetenci."

8. Aizstāt 36.panta ceturtajā daļā vārdus "ne vēlāk kā" ar vārdu "vismaz".

9. 37.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "un ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums" ar vārdiem "ja statūtos nav noteikts citādi";

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Attiecībā uz grozījumu izdarīšanu statūtos biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no biedriem, ja statūtos nav noteikts lielāks kvorums.";

izteikt otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ja biedru sapulcei nav tiesību pieņemt lēmumus saskaņā ar šā panta pirmo daļu, valde ne vēlāk kā pēc piecām nedēļām, ievērojot šā likuma 36.panta ceturtās daļas noteikumus, no jauna sasauc biedru sapulci ar tādu pašu darba kārtību.";

papildināt pantu ar 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(41) Biedru sapulces protokolā norāda:

1) biedrības nosaukumu;

2) institūciju (personu), kura sasauc biedru sapulci;

3) biedru sapulces norises vietu un laiku;

4) laiku, kad biedriem paziņots par biedru sapulces sasaukšanu, un paziņošanas veidu;

5) biedrības kopējo biedru skaitu un, ja sapulcē saskaņā ar biedrības statūtiem piedalās biedru pārstāvji, - biedru pārstāvju kopējo skaitu, kāds nepieciešams, lai būtu pārstāvēti visi biedri;

6) sapulcē klātesošo biedru (biedru pārstāvju) skaitu;

7) darba kārtības jautājumus;

8) darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;

9) balsošanas rezultātus, norādot balsu skaitu "par" vai "pret" par katru lēmumu;

10) pieņemtos lēmumus."

10. 39.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"39.pants. Statūtu grozījumi";

izslēgt pirmo daļu.

11. Izslēgt 52.panta trešajā daļā vārdus "un reģistra iestādei".

12. Papildināt 54.pantu pēc vārdiem "ja par to nobalso" ar vārdiem "vairāk nekā".

13. Izteikt 55.pantu šādā redakcijā:

"55.pants. Biedrības darbības izbeigšana, uzsākot bankrota procedūru

Kārtību, kādā izbeidzama biedrības darbība bankrota gadījumā, nosaka Maksātnespējas likums."

14. Aizstāt 57.panta otrās daļas ievaddaļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

15. Izslēgt 59.panta ceturtajā daļā vārdus "ar dzīvesvietu Latvijā".

16. Papildināt 62.panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja likvidējamai biedrībai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, likvidators informē institūciju, kura saskaņā ar minēto likumu pieņem lēmumus par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu un atņemšanu, par likvidācijas procesa uzsākšanu."

17. Izteikt 64.pantu šādā redakcijā:

"64.pants. Maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana

Ja likvidācijas gaitā atklājas, ka likvidējamās biedrības mantas nepietiek, lai apmierinātu visus pamatotos kreditoru prasījumus, likvidatoram ir pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu likumā noteiktajā kārtībā."

18. Papildināt 68.pantu ar 5.1 daļu šādā redakcijā:

"(51) Biedrības, kura ir sabiedriskā labuma organizācija, kā arī tādas biedrības, kurai sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir atņemts, bet kura iepriekšējā kalendārajā gadā pirms likvidācijas uzsākšanas kā sabiedriskā labuma organizācija ir saņēmusi ziedojumus, mantas sadali likvidācijas gadījumā veic atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam."

19. 90.pantā:

izteikt pirmās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

"7) valdes locekļu iecelšanas un atcelšanas kārtību, viņu skaitlisko sastāvu, pārstāvības tiesības un darbības termiņu;";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Statūtus paraksta visi nodibinājuma dibinātāji vai vismaz divi viņu pilnvaroti pārstāvji, bet, dibinot testamentāro nodibinājumu, - testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis."

20. Izteikt 92.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Pieteikumu paraksta visi nodibinājuma dibinātāji vai vismaz divi viņu pilnvaroti pārstāvji, bet, dibinot testamentāro nodibinājumu, - testamenta izpildītājs, mantinieks vai aizgādnis."

21. Papildināt 104.pantu ar 2.1 punktu šādā redakcijā:

"21) ar valdes lēmumu;".

22. Aizstāt 105.panta trešās daļas ievaddaļā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienests".

23. Papildināt likumu ar 105.1 pantu šādā redakcijā:

"105.1 pants. Nodibinājuma darbības izbeigšanās ar valdes lēmumu

(1) Valdes lēmums par nodibinājuma darbības izbeigšanu uzskatāms par pieņemtu, ja par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no valdes locekļiem, ja statūti neparedz lielāku balsu vairākumu.

(2) Statūtos var paredzēt, ka lēmumam par nodibinājuma darbības izbeigšanu nepieciešama citas pārvaldes institūcijas piekrišana."

24. Izteikt 106.pantu šādā redakcijā:

"106.pants. Nodibinājuma darbības izbeigšanās, uzsākot bankrota procedūru

Kārtību, kādā izbeidzama nodibinājuma darbība bankrota gadījumā, nosaka Maksātnespējas likums."

25. Aizstāt 107.panta trešajā daļā skaitļus un vārdus "2. vai 4.punktā" ar skaitļiem un vārdiem "2., 2.1 vai 4.punktā".

26. Papildināt 108.pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodibinājuma, kurš ir sabiedriskā labuma organizācija, kā arī tāda nodibinājuma, kuram sabiedriskā labuma organizācijas statuss ir atņemts, bet kurš iepriekšējā kalendārajā gadā pirms likvidācijas uzsākšanas kā sabiedriskā labuma organizācija ir saņēmis ziedojumus, mantas sadali likvidācijas gadījumā veic atbilstoši Sabiedriskā labuma organizāciju likumam."

27. Papildināt pārejas noteikumus ar 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"3. Grozījums šā likuma 6.panta trešajā daļā stājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", kas paredz nosaukumu veidošanā un reģistrācijā ievērot nosacījumu, ka reģistrācijai pieteiktais nosaukums nedrīkst sakrist ar reģistra iestādes reģistros ierakstīšanai pieteiktu vai ierakstītu nosaukumu.

4. Grozījums šā likuma 6.panta trešajā daļā par nosaukumu atšķiramību no citos reģistra iestādes reģistros jau ierakstītajiem nosaukumiem neskar biedrību un nodibinājumu tiesības uz nosaukumu, kas ierakstīts reģistrā līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai.

5. Grozījumi par šā likuma 68.panta papildināšanu ar 5.1 daļu un 108.panta papildināšanu ar 2.1 daļu stājas spēkā 2010.gada 1.jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2010.gada 21.janvārī.

Valsts prezidenta vietā
Saeimas priekšsēdētājs G.Daudze

Rīgā 2010.gada 10.februārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 21.01.2010.Stājas spēkā: 24.02.2010.Tēma: Cilvēktiesības; Sabiedriskās organizācijas, biedrības, nodibinājumiPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 23, 10.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
204912
24.02.2010
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)