Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Konkurences padomes lēmums Nr.3

Lēmuma publiskojamā versija

Rīgā 2010.gada 21.janvārī                                                (prot. Nr.2, 2.§)

Par lietas neierosināšanu

Par SIA "Telia Latvija"
22.12.2009. iesniegumu Nr.v/631/09/i

Konkurences padome 22.12.2009. saņēma SIA "Telia Latvija" iesniegumu (turpmāk tekstā - Iesniegums). Iesniegumā tika ietverta informācija par apstākļiem, kuri norāda uz iespējamo dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu SIA "Lattelecom" darbībās.

1. Iesniegumā tika norādīts, ka Valmieras pilsētas pašvaldība 09.07.2009. izsludināja atklāto konkursu "Valmieras pilsētas pašvaldības un tās iestāžu nodrošināšana ar elektronisko sakaru (datu pārraides, interneta un fiksēto elektronisko sakaru) pakalpojumiem"1, kuram pieteicās SIA "Lattelecom", SIA "Telia Latvija" un SIA "Stream Net".

Saskaņā ar Iesniegumā sniegto informāciju SIA "Lattelecom" piedāvājums Valmieras pilsētas pašvaldības konkursā bija lētāks, nekā tas teorētiski ir iespējams.

2. SIA "Telia Latvija" norādīja, ka SIA "Lattelecom" darbojas balss telefonijas pakalpojumu tirgū publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas teritorijā, datu pārraides pakalpojumu tirgū Latvijas teritorijā, interneta piekļuves pakalpojumu tirgū Latvijas teritorijā.

Iesniedzējs norādīja, ka saskaņā ar viņa rīcībā esošo informāciju SIA "Lattelecom" tirgus daļa balss telefonijas pakalpojuma sniegšanas tirgū fiksētajā elektronisko sakaru tīklā ir ~95%, savukārt datu pārraides pakalpojumu un interneta piekļuves pakalpojumu tirgū Latvijas teritorijā - ~45% (katrā tirgū). Līdz ar to SIA "Telia Latvija" ieskatā SIA "Lattelecom" var atrasties dominējošā stāvoklī katrā no minētajiem tirgiem.

3. Saskaņā ar SIA "Telia Latvija" rīcībā esošo informāciju SIA "Lattelecom" finanšu piedāvājuma sadaļā "fiksēto telekomunikāciju risinājums" bija ietvertas LVL 0 cena attiecībā uz šajā sadaļā sniedzamajiem pakalpojumiem.

Ņemot vērā to, ka jebkurš cits tirgus dalībnieks balss fiksēto elektronisko sakaru risinājumus var piedāvāt tikai, izmantojot SIA "Lattelecom" starpsavienojumu piedāvājumu un tranzīta pakalpojumus, SIA "Lattelecom" piedāvājumiem šajā konkursa segmentā būtu jāpārsniedz SIA "Lattelecom" noteiktie starpsavienojumu tarifi. Fakts, ka SIA "Lattelecom" piedāvājusi cenas LVL 0 apmērā SIA "Telia Latvia" ieskatā norāda uz to, ka SIA "Lattelecom" darbībās ir konstatējams "šķēru efekts", kas norāda uz SIA "Lattelecom" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu balss telefonijas pakalpojumu tirgū publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas teritorijā.

4. Saskaņā ar SIA "Telia Latvija" sniegto informāciju SIA "Lattelecom" piedāvātais pakalpojums vienotā datu pārraides tīkla pieslēgumiem veidojas, ņemot par pamatu SIA "Lattelecom" platjoslas piekļuves vairumtirdzniecības pakalpojumus un to pamatpiedāvājumus, t.i., DSL piekļuves abonēšanu, kā arī SIA "Lattelecom" telefona līnijas abonēšanu. Iesniegumā SIA "Telia Latvija" informē par to, no kādiem regulētajiem tarifiem būtu jāizveidojas SIA "Lattelecom" piedāvājumam, kā arī norāda kopsummu, kādai bija jābūt saskaņā ar SIA "Lattelecom" regulētajiem tarifiem. Šādu teorētisko aprēķinu veikšanas rezultātā SIA "Telia Latvija" konstatēja, ka SIA "Lattelecom" piedāvājumā ietvertās cenas faktiski ir mazākas par SIA "Lattelecom" izmaksām. Iesniegumā tika ietverta tabula ar precīzām izmaksu pozīcijām un aprēķiniem, kādiem bija jābūt SIA "Lattelecom" finanšu piedāvājumā. Konkrētā konkursa ietvaros SIA "Lattelecom" piedāvājums nevarēja būt zemāks par LVL 105922,70 bez PVN. SIA "Lattelecom" iesniegtais piedāvājums bija LVL 104628,40 bez PVN.

Iepriekš minētais norāda uz to, ka SIA "Lattelecom" konkursa ietvaros ir iesniegusi piedāvājumu, kura finansiālā kopsumma ir mazāka, nekā teorētiski iespējams. Līdz ar to SIA "Telia Latvija" ieskatā pastāv iespēja, ka SIA "Lattelecom" piedāvājumā ietvertās cenas faktiski ir mazākas par SIA "Lattelecom" izmaksām, kas norāda uz iespējamo SIA "Lattelecom" dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu interneta piekļuves, fiksēto elektronisko sakaru un vienotā datu pārraides tīkla pieslēguma pakalpojuma nodrošināšanas tirgū.

"Lattelecom" ir sabiedrība ar ierobežoto atbildību, kura reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003052786, tās juridiskā adrese - Dzirnavu iela 105, LV-1011, Rīga.

"Telia Latvija" ir sabiedrība ar ierobežoto atbildību, kura reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar vienoto reģistrācijas Nr.40003057571, tās juridiskā adrese - Lielvārdes iela 8a, LV-1006, Rīga. SIA "Telia Latvija" 100% dalībnieks ir TeliaSonera AB.

Izvērtējot Iesniegumā ietverto informāciju, Konkurences padome

konstatēja:

5. SIA "Lattelecom" uzņēmējdarbību veic elektronisko sakaru pakalpojumu jomā. SIA "Lattelecom" ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā 2005.gada 1.decembrī reģistrēts elektronisko sakaru komersants ar reģ.Nr.S10370. SIA "Lattelecom" ir tiesīgs sniegt mobilās vietējās balss telefonijas pakalpojumus, fiksētās vietējās balss telefonijas pakalpojumus, starptautiskus balss telefonijas pakalpojumus, taksofonu pakalpojumus, datu un elektronisko ziņojumu pārraides pakalpojumus, nomāto līniju pakalpojumus, interneta pakalpojumus. Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 9.punkta definīciju SIA "Lattelecom" ir uzskatāms par tirgus dalībnieku.

6. Saskaņā ar Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktu "Jebkuram tirgus dalībniekam, kas atrodas dominējošā stāvoklī, ir aizliegts jebkādā veidā ļaunprātīgi to izmantot Latvijas teritorijā. Dominējošā stāvokļa ļaunprātīga izmantošana var izpausties arī kā: (..) 4) netaisnīgu pirkšanas vai pārdošanas cenu vai citu netaisnīgu tirdzniecības noteikumu tieša vai netieša uzspiešana vai piemērošana (..)".

Saskaņā ar Konkurences likuma 1.panta 1.punktu "dominējošais stāvoklis - tirgus dalībnieka vai vairāku tirgus dalībnieku ekonomisks (saimniecisks) stāvoklis konkrētajā tirgū, ja šis dalībnieks vai šie dalībnieki spēj ievērojami kavēt, ierobežot vai deformēt konkurenci jebkurā konkrētajā tirgū pietiekami ilgā laika posmā, darbojoties pilnīgi vai daļēji neatkarīgi no konkurentiem, klientiem, piegādātājiem vai patērētājiem".

7. Konkurences padome 30.05.2008. lēmumā Nr.63 Par izpētes izbeigšanu lietā Par Konkurences likuma 13.panta ģenerālklauzulā un 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Lattelecom" darbībās konstatēja, ka SIA "Lattelecom" darbojas balss telefonijas pakalpojuma tirgū publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikā, interneta piekļuves pakalpojuma un datu pārraidīšanas pakalpojuma tirgū Latvijas teritorijā2.

Saskaņā ar Konkurences padomes rīcībā esošo informāciju SIA "Lattelecom" tirgus daļa pēc neto apgrozījuma, kas sasniegts, sniedzot balss telefonijas pakalpojumus fiksētajā elektronisko sakaru tīklā 2008.gadā, bija lielāka par 90% (*). Savukārt interneta piekļuves pakalpojuma un datu pārraides pakalpojuma tirgū SIA "Lattelecom" tirgus daļa 2008.gadā pēc neto apgrozījuma bija lielāka par 40% (*). Turklāt SIA "Lattelecom" ir piekļuve starptautiskajam interneta pakalpojumam, kuru tas sniedz interneta vietējās piekļuves pakalpojumu sniedzējiem, kas Konkurences padomes ieskatā ir vēl viens SIA "Lattelecom" tirgus varas rādītājs.

Konkurences padome secina, ka tirgus situācija konkrētajos tirgos kopš 2008.gada nav būtiski mainījusies, līdz ar to konstatējams, ka SIA "Lattelecom" atrodas dominējošā stāvoklī balss telefonijas pakalpojuma tirgū publiskajā fiksētajā elektronisko sakaru tīklā Latvijas Republikā un interneta piekļuves pakalpojuma un datu pārraidīšanas pakalpojuma tirgū Latvijas teritorijā.

8. Izvērtējot Iesniegumā minēto SIA "Telia Latvija" lūgumu pārbaudīt SIA "Lattelecom" darbību atbilstību Konkurences likuma 13.panta pirmās daļas 4.punktam Valmieras pilsētas pašvaldības organizētā konkursa ietvaros, Konkurences padome uzskata, ka SIA "Lattelecom" darbības viena konkursa ietvaros, ja arī tajās būtu konstatējams Konkurences likuma pārkāpums, nebūtiski ietekmētu konkurenci konkrētajos tirgos, jo konkursa cena ietekmē nelielu daļu no konkrēto tirgu apgrozījuma. Līdz ar to iespējamais pārkāpums viena konkursa ietvaros šādā gadījumā būtu atzīstams kā maznozīmīgs. Vienlaikus Konkurences padome secina, ka ir lietderīgi uzsākt tirgus uzraudzību konkrētajos tirgos.

Ņemot vērā iepriekš minēto, kā arī pamatojoties uz Konkurences likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu, 13.panta pirmās daļas 4.punktu, 23.panta trešo daļu un ceturtās daļas 2.punktu, Konkurences padome

nolēma:

neierosināt lietu uz SIA "Telia Latvija" 22.12.2009. iesnieguma Nr.v/631/09/i pamata.

Saskaņā ar Konkurences likuma 8.panta otro daļu Konkurences padomes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

 

(*) - Ierobežotas pieejamības informācija.

1 http://www1.iub.gov.lv/iub/ads_popup/?action=show_ad&Nr=48090&newid=3389

2 Konkurences padomes 30.05.2008. lēmums Nr.63 Par izpētes izbeigšanu lietā Par Konkurences likuma 13.panta ģenerālklauzulā un 4.punktā noteiktā aizlieguma pārkāpumu SIA "Lattelecom" darbībās (www.kp.gov.lv).

Konkurences padomes priekšsēdētāja I.Jaunzeme

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par lietas neierosināšanu Izdevējs: Konkurences padome Veids: lēmums Numurs: 3Pieņemts: 21.01.2010.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 19, 03.02.2010.
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
204557
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"